Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło

Regionaliści kutnowscy uhonorowani przez Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego

Images: SEJMIKNAGRODA 2017  2.jpg

        Images: SEJMIKNAGRODA 2017  1.JPG Regionaliści kutnowscy działający społecznie  w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  zostali dostrzeżeni i  docenieni przez  Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 26 października 2017 roku,  w Łódzkim Domu Kultury, odbyła się uroczysta gala, podczas której Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wręczyli  nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagroda ma charakter finansowy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało nagrodę  w wysokości 4000,oo zł.

        Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

       W roku 2017 nagrodę tę przyznano  po raz drugi. Ze zgłoszonych  63 kandydatur, Kapituła wybrała  32 laureatów tej nagrody.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że samorząd województwa łódzkiego dostrzegł i docenił naszą działalność w Kutnie, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim i na forum krajowym.

       Przypomnijmy, że niedawno TPZK otrzymało najwyższe odznaczenie przyznawane przez Powiat Kutnowski. Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby/instytucji za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego. Medal przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

        Dla członków TPZK to wielka radość i satysfakcja, bo jest to uhonorowanie naszej 45-letniej działalności na rzecz  Kutna, powiatu kutnowskiego i regionu łódzkiego. Za naszą pracę społeczną  nie  otrzymujemy gratyfikacji, więc każdy wyraz  uznania ze strony  samorządu  jest niezmiernie cenny,  utwierdzając nas w postanowieniu jeszcze  wytrwalszej pracy na rzecz  naszej małej ojczyzny.

      Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur  i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold  Stępień otrzymali przy tej okazji naszą  najnowszą publikację.

                Images: SEJMIKNAGRODA 2017  3.JPG

 

 

· redakcja dnia październik 27 2017 23:52:11 · 0 komentarzy · 447 czytań · Drukuj

dzięki mieszkańcom Kutna i okolic ocaliliśmy następny nagrobek na kutnowskiej nekropolii

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 3.JPG   Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 4.JPG
W 2017 roku wykonano  prace konserwatorskie  przy obejściu grobowym  Marii  i Maksymiliana Lucków (kwatera  3).  Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu  - gospodarzowi  nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. 

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 2.JPG
                                

Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się  dwie  piaskowcowe płyty inskrypcyjne  na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem.  W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części.  Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne było wykonanie  podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń  i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

  Images: NAGROBEK LUCK po renowacji.jpg

Ze środków z kwesty w 2016 roku wykonano   konserwację interwencyjną  przy pomniku grobowym Małżonków Marii i Maksymiliana Luck’ów  na Rzymsko-Katolickim Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej 4 w Kutnie   - zgodnie z opracowanym programem i kosztorysem. Prace wykonała  Maria Próchniewska.

 

 

 

Prace konserwatorskie obejmowały elementy w najgorszym stanie zachowania t. j.:  krzyż wraz z cokołem a także łańcuch i kotwy. Pozostałe elementy piaskowcowe - płyty inskrypcyjne, cokół i słupki ogrodzeniowe poddane zostały  gruntownej dezynfekcji oraz oczyszczeniu wodno-ciśnieniowemu wraz z wypełnieniem ubytków mających negatywny wpływ na dalszy stan zachowania. Wykonano wzmocnienie strukturalne trzonu krzyża impregnatem; otwory w przełamach  ramion poziomych pod kątem zamocowania prętów z włókna    szklanego; sklejenie rozczłonkowanych elementów na żywicę chemoutwardzalną; wykonanie fleku (uzupełnienie wyrzeźbione w piaskowcu) w nasadzie krzyża; uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja.

Firma Gran-Bud wykonała podmurówkę jednej tumby.

 

1 i 2  listopada 2017 roku odbędzie się   XV kwesta  na ratowanie  starych grobów (1 listopada w godzinach   10.oo - 16.oo, 2 listopada w godzinach 12.oo – 16.oo). W tym roku kwesta przeznaczona będzie  na restaurację  Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny budzi niepokój,  a przecież ta kaplica  jest najokazalszym     z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów. Organizatorem kwesty jest, jak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.


Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  podjęli decyzję o konieczności   wykonania  prac konserwatorskich 

przy Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny  zaczyna budzić niepokój…

 
        Images: KAPLICA OYRZANOWSKICH.JPG Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.  Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać  do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by  kaplica nadal mogła pozostawać  perłą  kutnowskiej nekropolii.

Kaplica grobowa Rodziny Oyrzanowskich wykonana została w stylu  neogotyckim. Kaplica zbudowana jest  z cegieł, nie tynkowana,  na planie prostokąta, oskarpowana,  nakryta dwuspadowym dachem z blachy,  ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami  ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

Trochę historii kutnowskiej nekropolii…

Kutnowski cmentarz grzebalny w tzw. polu powstał najprawdopodobniej około 1811 roku.  Opierając się na dokumentach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Józef Śmiałowski w książce  Kutno, dzieje miasta, lata zaborów, wymienia dwa cmentarze w Kutnie: cmentarz kościelny i cmentarz grzebalny. Zdaniem autora określenie cmentarz grzebalny oznaczałby funkcjonujący  już cmentarz w polu znajdujący się przy drodze do Gołębiewa tzn. przy dzisiejszej ulicy Cmentarnej. Najstarsza księga  zmarłych pochodzi  dopiero z początku  XIX wieku i zawiera Akta stanu cywilnego osób zmarłych  parafii kutnowskiej z roku 1826.  Proboszczem parafii w Kutnie od 1808 roku do maja 1834 roku był ksiądz kanonik Tomasz Cholewicki i zapewne to on był założycielem nowego cmentarza poza miastem, który  mógł powstać po roku 1810 (ks. Cholewicki został na nim pochowany).  Niezadowalający  stan sanitarny Kutna był przyczyną licznych epidemii i duża umieralność ludności Kutna zmusiła władze miasta do założenia cmentarza poza jego granicami.

W najstarszej księdze zmarłych  z 1826 roku nie ma żadnej adnotacji  o rozpoczęciu  grzebania zmarłych  na nowym cmentarzu w polu, stąd można wnioskować, że cmentarz już istniał, jako miejsce poświęcone i przeznaczone do grzebania zmarłych. W 1826 roku cmentarz został ogrodzony drewnianym parkanem i uporządkowany.  W latach 1850-1852  na cmentarzu grzebalnym  wzniesiono  dom przedpogrzebowy  - kaplicę   pod wezwaniem św. Rocha  w stylu neobarokowym.  Kaplica, pełniąca w istocie funkcję kościoła cmentarnego, stanęła prawdopodobnie pośrodku pierwotnego obszaru cmentarza. Przyjmując pierwotną wielkość cmentarza z 1811 roku obejmującą 6600 łokci kwadratowych, co stanowi około 2340 m2, można podać, iż ogólna wielkość cmentarza wynosiła około 5830 m2.

         Informacje pochodzą z  publikacji pt. „Cmentarz parafialny w Kutnie. Tom I”, której autorem jest  ks. Zbigniew Drzewiecki. 

· redakcja dnia październik 26 2017 23:54:11 · 0 komentarzy · 172 czytań · Drukuj

jeszcze możesz pomóc nam wygrać projekt w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego

 

 Głosuj w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego. Pomóż nam walczyć o środki finansowe dla kutnowskiego projektu.
                             
                                             Kod  zadania:    PN     154 

                               

                           

                                     ZAGŁOSUJ    http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/

 

 

 

Zadanie  „Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej w społeczności lokalnej” dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub  maja 2018 roku  sejmiku  regionalistów województwa łódzkiego.  Głównym celem zadania jest  budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei  regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez  stworzenie  forum wymiany myśli    i doświadczeń.  Adresatami zadania  będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt  towarzystw regionalnych.  Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).

 

Głosowanie elektronicznie od 1 do 31 października      

 

Kutno jest uwzględnione w  SUBREGIONIE   PÓŁNOCYM     PN

 

 

    Poznaj  zadania:  https://bo.lodzkie.pl/poznaj-zadania/


   WAŻNE!  Zasady głosowania:

 

    Możesz oddać jeden głos!

 

    Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

    Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

    Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

 

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:

 

    Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

    Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

    Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

    Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

    Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

 

· redakcja dnia październik 25 2017 21:04:57 · 0 komentarzy · 198 czytań · Drukuj

kim był Henry Grant, którego nagrobek chcielibyśmy ocalić od zniszczenia...

  

Niebawem III kwesta na ratowanie starych  grobów na krośniewickiej nekropolii

Zbliża się kolejna, III krośniewicka kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Zbiórka odbędzie się 1 listopada (środa) na cmentarzu parafialnym w godzinach 9.oo-15.oo. Kwestować będą radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, członkowie TPZK, nauczyciele z gminy Krośniewice oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kontynuacja tej jakże potrzebnej inicjatywy nie byłaby możliwa bez wsparcia udzielonego przez burmistrz Krośniewic Juliannę Barbarę Herman oraz ks. dziekana Tomasza Jackowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017  1.JPG
          Pierwsza zbiórka została przeprowadzona 1 listopada 2015 r. Zebrano wówczas 4127,12 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego. Grób ma formę sarkofagu osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Został wykonany z piaskowca. To jeden z najpiękniejszych zabytków na krośniewickiej nekropolii. Wyszukana forma nagrobka, czerpiąca z wzorów klasycystycznych, oraz kunszt jego wykonania potwierdzają wysoki poziom umiejętności ówczesnych twórców rzeźby kamieniarskiej.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017  2.JPG
         Tablica ufudowana przez żonę Henryka Gzowskiego zamocowana w krośniewickim kościele.

         Skromniejsze środki zgromadzone w wyniku ubiegłorocznej kwesty, tj. 2645,51 zł nie zostały jeszcze wydane. Będą dołączone do tegorocznej zbiórki i posłużą na opłacenie kosztów odrestaurowania płyty nagrobnej Henry`ego Granta – angielskiego konsula generalnego, który zmarł w Krośniewicach w II połowie XIX w. Pomnik znajduje się niemalże naprzeciw odnawianego w ubiegłym roku nagrobka Henryka Gzowskiego.

Images: KWESTAKROSNIEWICE 2017 4.JPG
         Z pobytem Henry`ego Granta w Krośniewicach wiąże się bardzo ciekawa historia. Konsul zatrzymał się w naszym mieście przypadkowo. Na stałe mieszkał w Warszawie. Podczas podróży zachorował na wściekliznę. Gościny udzieliła mu prawdopodobnie rodzina Rembielińskich. Konsul zmarł 2 stycznia 1897 r. o godzinie 15.00 we wsi Błonie. Miał wtedy 63 lata (informacje pochodzą z ksiąg parafialnych). Zgon zgłosił wraz ze swoim współpracownikiem Albert Anders – administrator majątku Krośniewice, ojciec Władysława Andersa, przyszłego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała PSZ na Zachodzie. Żona Henry`ego Granta – Beatrice przebywała w tym czasie w Italii.

Pieniądze zbierane podczas kwest trafiają na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Każdy poniesiony wydatek na ratowanie miejscowych zabytków ma swoje udokumentowanie księgowe. TPZK jest organizacją pożytku publicznego. Za cel stawia sobie ochronę oraz popularyzację materialnego i kulturowego dziedzictwa powiatu, a także włączanie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu. W tym roku stowarzyszenie obchodziło 45. rocznicę  działalności.

        Osoby, które chciałyby wziąć udział w zbiórce w charakterze wolontariuszy lub podzielić się wiedzą dotyczącą zabytkowych nagrobków proszone są o kontakt z organizatorami. Każdy mieszkaniec może przyłączyć się do akcji poprzez wrzucenie datku do puszki w czasie kwesty. Inicjatywa jest szczytna. Trzeba pamiętać, że groby są znakiem śmierci, ale świadczą o życiu osób w nich pochowanych, a dbałość o mogiły jest miernikiem kultury społeczeństw.


         

          W dniu 13 października na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach spotkali się  członkowie Społecznego  Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK zainteresowani ratowaniem cennych zabytków sztuki funeralnej. Byli to: Julianna Barbara Herman - burmistrz Krośniewic, Bożena Gajewska - prezes TPZK oraz Julita Szczepankiewicz - członek TPZK i inicjator kwesty  w Krośniewicach. Ksiądz  kanonik Tomasz Jackowski - proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia NMP w Krośniewicach, dziekan dekanatu krośniewickiego ze względu na  obowiązki nie mógł być obecny na spotkaniu,  W spotkaniu uczestniczyła  Maria Próchniewska -  konserwator rzeźby kamiennej, która konserwowała nagrobek Gzowskiego.

         Zapoznano się z obecnym stanem grobu H. Gzowskiego – właściciela ziemskiego. Pomnik pod wpływem biologicznych czynników zaczął pokrywać się zielonym  mchem. W ramach prac konserwatorskich M. Próchniewska oczyściła pomnik, usuwając powstałe zanieczyszczenia. Podczas spotkania podjęto decyzję o wstrzymaniu się od prac nad odtworzeniem metalowego wypełnienia liter na cokole wieńczącym sarkofag Gzowskiego. Uznano, że są pilniejsze prace, które trzeba wykonać przy innych grobach. Zebrani zapoznali się ze stanem ciekawszych pod względem historycznym i architektoniczno-kamieniarskim nagrobków. Spotkanie zakończyło się wytypowaniem kolejnej mogiły do odrestaurowania. Wybrano pomnik Henry` ego Granta angielskiego  konsula generalnego.

          Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman od lat otacza opieką  kilka grobów na krośniewickim cmentarzu i dba o ich stan. Wśród nich są mogiły Hundziaków i Rapalskich, Grób Pomordowanych na Wschodzie, Grób Nieznanego Żołnierza, Grób Więźniów Politycznych, grób Marii z Kiełczewskich Gojskiej i Jana Gzowskiego byłego oficera Wojsk Polskich. Prace związane z utrzymaniem porządku wokół tychże grobów zostały zlecone pani Marii Lewandowskiej. Systematycznie usuwane są  chwasty ze wskazanych grobów. Ostatnio z innych zabytkowych grobów usunięto zbędną ziemię i wycięto młode drzewa wrastające w popękane nagrobne płyty. Niektóre zabytkowe kwatery posiadają właścicieli i tych nie można otoczyć opieką.

       Nekropolie to bogactwo sztuki, świadectwo czasu i pamięci o ludziach. Bezcenne pomniki i nagrobki bez wsparcia społeczeństwa nie przetrwałyby do dzisiaj.                                                                                                                                         Julita Szczepankiewicz

· redakcja dnia październik 23 2017 20:42:09 · 0 komentarzy · 186 czytań · Drukuj

5000 róż w rękach mieszkańców Kutna

           

„SADZIMY  RÓŻE   MAŁE  I  DUŻE”

 

       TWORZYMY  RÓŻANE  OSIEDLA  MIESZKANIOWE    KUTNA

Projekt współfinansowany  przez Prezydenta Miasta Kutna,

realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

 

             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  realizowało  zadanie publiczne  pn. „Sadzimy róże małe i duże”  - zakupiono 5000 sztuk sadzonek krzewów róż i w dniu  21 października 2017 roku  wolontariusze TPZK,  na terenie dworku modrzewiowego,  rozdawali   sadzonki  500 mieszkańcom Kutna zamieszkałym w blokach będących w zarządzie TBS, ZNM, RSM „Pionier” i  innych wspólnot mieszkaniowych. Każdy z chętnych otrzymał po 10 sztuk sadzonek krzewów róż (w tym róże okrywowe, parkowe i rabatowe). Mieszkańcy będą sadzić we własnym zakresie róże w ogródkach przyblokowych i  pielęgnować, tak by były one ozdobą osiedli mieszkaniowych naszego miasta. Mieszkańcy  otrzymali  ulotki  na temat sadzenia i pielęgnacji róż oraz tradycji różanej w Kutnie. Mieszkańcy dopytywali  kiedy znowu będą udostępniane róże do sadzenia, a więc  jest to zadanie oczekiwane przez mieszkańców, gotowych sadzić róże na swoich osiedlach.

 
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 5.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 4.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 7.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 3.JPG
Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 1.JPG Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 6.JPG
        Images: SADZIMYROZEMALEIDUZE 2.JPG                                                                    

 W związku z wprowadzeniem w życie strategii marki miasta Kutno – „Kutno-miasto róż” działania w  projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki miasta Kutno.

Misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny „kapitał róży”, po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągnąć, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutno wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji.

· redakcja dnia październik 23 2017 20:24:45 · 0 komentarzy · 159 czytań · Drukuj

sadzimy róże małe i duże

     Images: SADZIMY ROZE MALE I DUZE PLAKAT.jpg

         

Zasady udziału w akcji sadzenia krzewów róż organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizacji zadania publicznego   pt. „Sadzimy róże małe i duże”       dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno

1. Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych.

2. Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych  miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp.

3. O lokalizacji nasadzeń przyblokowych decyduje uczestnik projektu  pobierający sadzonki od organizatora.

4. Sadzonki krzewów róż  przekazuje  bezpłatnie organizator  projektu, a uczestnik projektu zobowiązuje się osobiście pielęgnować krzewy róż.

5. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik projektu  we własnym zakresie.

6. Ilość sadzonek róż  przekazywanych uczestnikowi projektu jest limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych nasadzeń i monitorowania ich pielęgnacji przez uczestnika projektu.

8. Uczestnik projektu  poprzez pobranie  sadzonek róż zobowiązuje się do wskazania  miejsca nasadzenia oraz  podania własnych danych osobowych (imię nazwisko, adres i telefon), które będą przetwarzane przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowiązuje się do udziału w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej utrzymany mini ogródek różany oraz do wykorzystania jego danych osobowych  i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.

9. Uczestnik projektu  przyśle fotografię  posadzonych krzewów róż na adres email: konkurs@tpzk.eu

Uwaga!

Nasadzenia krzewów róż nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne, planowane w danym miejscu inwestycje.

                                           Organizator

                                                                                                   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

· redakcja dnia październik 19 2017 21:47:20 · 0 komentarzy · 229 czytań · Drukuj

Uczyć o ludobójstwie

W dniach 8-9 października 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja edukacyjna „Uczyć o ludobójstwie”.

          Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 3.JPGPrzekazywanie młodym ludziom wiedzy o tragedii ludobójstwa jest obowiązkiem  demokratycznych systemów edukacji. „Uczyć o ludobójstwie” to mierzyć się z faktami historii, ale  i stawiać fundamentalne kwestie etyczne, a także dotykać sfery uczniowskiej tożsamości i zdolności odczuwania empatii. Są to najpoważniejsze wyzwania, niekiedy  zmieniające życiowe  wybory nauczycieli i uczniów. Podczas dwóch całodziennych sesji uczestnicy konferencji dyskutowali  m.in. o globalnych kontekstach ludobójstwa, metodologii badań i języku współczesnych mediów,  a także o sprawach związanych ściśle z praktyką pracy szkolnej.       
         Prezes TPZK, Bożena Gajewska, uczestniczyła w konferencji. W gronie ekspertów, zajmujących się edukacją, badaniami nad Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa, uczestnicy zastanawiali się, jak we współczesnej szkole i poza nią zajmować się tematyką. Zastanawiali  się także nad tym, jak kształtować wśród młodzieży postawę empatii i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną i religijną.  Naszymi prelegentami byli zarówno praktycy, jak i naukowcy, z Polski, Izraela i USA.
         Wszystkich uczestników konferencji powitał Dariusz Stola – dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich. W temat wprowadził nas swoim wykładem Ludobójstwo  – definicja, badania, polityka prof. Lech Nijakowski. W dyskusja na temat  Różne oblicza ludobójstwa udział wzięli: Konstanty Gebert: Ludobójca jako człowiek moralny,   dr Joanna Palewicz -Kwiatkowska: Zapomniana lekcja historii  – dlaczego nie  uczymy o Zagładzie Romów?, Alex Danzig: Holokaust jako fenomen bez precedensu.

         Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 2.JPG
Następną dyskusję moderowała  Monika Koszyńska. W dyskusji udział wzięli: Beata Biel, dr Aleksandra Piotrowska: Czy media  promują czy zabijają empatię wobec ofiar konfliktu? Jak reagować na  fałszywe wiadomości?.
Ciekawą prezentację na temat Auschwitz w świadomości polskich uczniów. Badania z 2016 roku przedstawiła dr Alicja Bartuś.

        Images: KONFERENCJAOLUDOBOJSTWIE 5.JPG W dyskusji   nt. Pamięć, świadkowie moderatorką była Kazimiera Szczuka.  Prof. Jacek Leociak: Wobec Zagłady. Świadectwa, teksty, fakty, dr Dobrochna Kałwa: Praca ze świadkiem - wyzwania i problemy, a dr Sonia Ruszkowska: Zagłada Żydów czyli kogo...? Kilka uwag o trudnościach w edukowaniu młodzieży. Dr Mirosław Tryczyk: Osobiste wymiary badań prowadzonych nad  pogromami Żydów z 1941 roku na Podlasiu

         Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy wykładu  prof. Petera Hayes:  Zagłada  – nowe odpowiedzi na stare pytania.

        W dyskusji Kiedy i jak uczyć o ludobójstwie? udział wzięli: Tomasz Michaldo: Działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Miejscu Pamięci Auschwitz, Robert Szuchta: Czego polska szkoła uczy o ludobójstwie?, Arkadiusz Walczak: Zobaczyć, uwierzyć. Perspektywa wizualna oraz Mirosław Wieteska:  „Jądro ciemności“ Josepha Conrada jako lektura szkolna.
        Images: KONFERENCJAUCZYCOLUDOBOJSTWIE 1.JPG
       

· redakcja dnia październik 10 2017 23:02:39 · 0 komentarzy · 180 czytań · Drukuj

Kod zadania: PN 154

 Głosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Pomóż nam walczyć o środki finansowe dla kutnowskiego projektu.
                             
                                             Kod  zadania:    PN     154 

                               

                           

                                     ZAGŁOSUJ    http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie  „Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej w społeczności lokalnej” dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub  maja 2018 roku  sejmiku  regionalistów województwa łódzkiego.  Głównym celem zadania jest  budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei  regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez  stworzenie  forum wymiany myśli    i doświadczeń.  Adresatami zadania  będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt  towarzystw regionalnych.  Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).

 

Głosowanie papierowe od 1 do 22 października 2017roku. Karty do głosowania i urna znajdują się  w Starostwie  Powiatowym przy ul. Kościuszki 16 na I piętrze


Głosowanie elektronicznie od 1 do 31 października      

 

Kutno jest uwzględnione w  SUBREGIONIE   PÓŁNOCYM     PN

 

 

    Poznaj  zadania:  https://bo.lodzkie.pl/poznaj-zadania/


   WAŻNE!  Zasady głosowania:

 

    Możesz oddać jeden głos!

 

    Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

    Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

    Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

 

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:

 

    Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

    Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

    Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

    Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

    Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

 

 

 

 

· redakcja dnia październik 05 2017 17:11:09 · 0 komentarzy · 193 czytań · Drukuj

Kutnowska Akademia Filmowa składa najlepsze życzenia TPZK

Niezwykły prezent Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało od kutnowskich młodych filmowców-amatorów. Młodzi mieszkańcy Kutna zapoznawali się z działalnością TPZK, a na podstawie pozyskanej wiedzy   opracowali i zrealizowali spot.

Kutnowska Akademia Filmowa to otwarty projekt edukacyjny Kina Kutnowskiego Domu Kultury. Grupa skupia miłośników kinematografii w każdym wieku – zainteresowanych zarówno jej aspektami teoretycznymi, jak  i praktycznymi.

Kutnowscy filmowcy-amatorzy raz w roku realizują swoje pomysły podczas warsztatów z profesjonalnymi reżyserami i operatorami. Do tej pory z tej współpracy powstały dwa krótkometrażowe filmy: dokumentalny „Czy to ty?” oraz fabularny „Żeby zdążyć”.

Nowo nabyte umiejętności pozwalają Kutnowskiej Akademii Filmowej także na realizację innych form filmowych. Projekt spotu z okazji jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej był jednym z nich.

A my, członkowie TPZK, serdecznie dziękujemy za  to interesujące spojrzenie na naszą działalność.

 

Obejrzyj spot:   https://youtu.be/aMY3Wcw4kvw

· redakcja dnia październik 02 2017 20:05:49 · 0 komentarzy · 193 czytań · Drukuj

razem możemy więcej...

   

Szanowni Goście, Członkowie i Sympatycy TPZK!

 

Regionalizm  polski to ruch społeczno-kulturalny dążący do pogłębienia wiedzy mieszkańców o przeszłości regionu i ożywienia życia  kulturowego. Tak  rozumianą  działalność regionalistyczną   prowadzą towarzystwa regionalne w Polsce już od XIX wieku. Ten społeczny ruch stowarzyszeniowy ma w Polsce bogatą tradycję. Patronami regionalistycznego ruchu są m.in.: Stanisław Staszic, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Władysław Orkan i  Aleksander Patkowski.

Dla każdego człowieka wielkie znaczenie  ma jego, choćby tylko myślowe, uczestnictwo we wspólnocie lokalnej, owo tak często podkreślane przez regionalistów „zakorzenienie w małej ojczyźnie”. Pozwala to człowiekowi mieć komfortową świadomość, że nie jest „człowiekiem znikąd”, ma bowiem swoją ponadrodzinną tożsamość, wynikającą z poczucia przynależności do wyraźnie określonej zbiorowości terytorialnej. Budowanie więzi regionalnej, na czym koncentruje swoje wysiłki ruch regionalistyczny, ma znaczenie społeczne, ale i swój istotny wymiar indywidualny. Mówiąc o „małej ojczyźnie” należy pamiętać, że  „wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”(Jan Paweł II, Papież).

Nasze stowarzyszenie regionalne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, jest jednym z kilkuset towarzystw regionalnych działających w naszej Ojczyźnie.  Powstało w 1972 roku  i nieprzerwanie działa do dziś. Swoimi działaniami chcemy pokazać wszystkim mieszkańcom regionu, że  miłość ojczyzny tej dużej wiąże się nierozerwalnie  z  miłością do  ojczyzny  małej – wsi, osiedla, miasteczka. Regionalizm oznacza wszelkie działania mające na celu jak najlepsze poznanie swojej Małej Ojczyzny, po to by jej najpełniej służyć, spowodować by dynamicznie się rozwijała, piękniała i stawała się naszą dumą. To może nastąpić tylko wówczas, gdy będziemy w pełni świadomi swych korzeni, gdy będziemy dobrze znać historię naszego miasta, naszej dzielnicy, dzieje naszej  wsi, patrona ulicy, przy której mieszkamy, szkoły, do której chodziliśmy, a także gdy posiadamy wiedzę   o naszych przodkach, skąd przybyli, dlaczego wybrali to a nie inne miejsce do zamieszkania, jakie były ich losy oraz gdy potrafimy sensownie opowiedzieć o swoich dziadkach.

Podobnie jak inne regionalne stowarzyszenia, celem TPZK  jest  poznanie swojej Małej Ojczyzny, służenie jej jak najpełniej, edukowanie lokalnej społeczności  na temat historii własnego miasta, wsi  i regionu; ukazanie, jak ważna jest znajomość dziejów naszych przodków i ich przywiązanie do miejsca swojego urodzenia i świadomość  swoich korzeni. Bycie patriotą  lokalnym wiąże się z odczuwaniem i wyrażaniem szacunku i oddania miejscu w którym się żyje;  wiarą w to, że ma się wpływ na kształt najbliższego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzialności. Miłość do Małej Ojczyzny można wyrazić  przez proste czynności – troskę o czystość na ulicach, szacunek dla współmieszkańców  i miejsc publicznych, kibicowanie lokalnej drużynie sportowej, czy po prostu chęć pozostania i założenia rodziny właśnie w tym miejscu. Udział w lokalnych świętach, jak np. upamiętnienie wydarzeń lub osób związanych z regionem, pielęgnowanie tradycji różanej, udział w kweście na renowację starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych w naszym regionie   również możemy zaliczyć do postaw patriotycznych. Wykorzystujemy wiele  pomysłów na lokalną aktywność, współdziałając  z samorządem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi zachęcamy  mieszkańców do poświęcenia   wolnego czasu na wspólne działania na rzecz „małej ojczyzny”.

Obchody 45 –lecia działalności TPZK objęli Patronatem Honorowym: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, Rada  Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Starosta Kutnowski Krzysztof Debich  i Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Dziękujemy.

Jubileusz 45-lecia działalności TPZK to nasze wspólne święto. Dziś  Salę widowiskową wypełnili nasi członkowie, przyjaciele, partnerzy w działaniach oraz zawsze mile widziani goście. I to jest ten właśnie czas by Wam wszystkim podziękować za to, że przez tyle lat jesteście z nami.

Na Sali obecni są  członkowie założyciele naszego stowarzyszenia  i jednocześnie jego Honorowi Członkowie: pani Grażyna Majewska i pan Lechosław Kubiak, ale są też młodsi regionaliści. To dzięki Waszej pracy społecznej  organizujemy różnorodne  działania wypełniając cele statutowe TPZK. To Wy sprzątacie  wokół starych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Kutnie i Krośniewicach,  rozdajecie krzewy róż mieszkańcom miasta, by Kutno rozkwitało różami, a przypomnę, że w październiku przekażemy nieodpłatnie następne 5 tysięcy krzewów róż. Jesteście strażnikami w grach miejskich, kwestarzami na cmentarzu, kolporterami ulotek promujących nasze działania i zaproszeń na różne wydarzenia przez nas organizowane, pielęgnujecie róże w naszym ogródku różanym  przy siedzibie TPZK.

Mamy zaszczyt gościć dzisiaj Panią Ewę Wytrążek, Zastępcę Dyrektora  Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Przez 25 lat   nasze stowarzyszenie prowadziło akcję bicia medali pamiątkowych obejmującą dwie serie – „Generalską” poświęconą dowódcom wojska polskiego walczącego w Bitwie nad Bzurą   oraz  „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”.

Wybitych zostało  29 medali, które były zaprojektowane przez znanych medalierów i wykonane przez Mennicę Państwową S.A. w Warszawie. Wiele emisji kutnowskich medali było dofinansowanych  przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dziś,  w imieniu TPZK, jeszcze raz  dziękuję za tę nieocenioną pomoc.

Miała być dziś z nami Bożena Konikowska przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności nie pozwoliły jej na przybycie. Prosiła by przekazać pozdrowienia wszystkim regionalistom.  Nasze stowarzyszenie jest członkiem Ruchu od początku jego działania. Organizacja ta zrzesza stowarzyszenia regionalne z całej Polski. Ruch upowszechnia wiedzę o historycznym dorobku ruchu regionalnego w Polsce, popularyzuje ideę małych ojczyzn i regionów, pielęgnuje ich tradycje oraz wspiera ich uczestnictwo w życiu kulturalnym kraju. Ściśle współpracujemy z Ruchem, już drugi prezes TPZK jest członkiem Rady Krajowej. W  2001 roku staraniem TPZK wybito ostatni, dwudziesty dziewiąty medal pamiątkowy poświęcony  Aleksandrowi Patkowskiemu – twórcy regionalizmu polskiego. Decyzją uczestników VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury medal im. Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu. Jesteśmy dumni z tego faktu.

Jest dziś z nami Ewa Wierzbowska przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.  TPZK jest członkiem Rady, która skupia stowarzyszenia  województwa łódzkiego  i   reprezentuje  interesy sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz działa na rzecz  integracji i rozwoju organizacji pozarządowych naszego województwa. Nasze stowarzyszenie włącza się w te prace.

Są z nami na Sali włodarze powiatu kutnowskiego i jego jedenastu  gmin. Samorząd lokalny zawsze wspiera nasze działania, zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Dzięki niemu wiele z naszych pomysłów mogło zostać zrealizowanych. To dzięki Wam, samorządowcy Kutna i Powiatu Kutnowskiego, mogliśmy organizować rajdy rowerowe po terenie całego powiatu, opracowywać monografie miast, gmin i zakładów pracy, zwiedzać pałace, dwory i zabytkowe parki w regionie, realizować wspólne projekty jak np. w ubiegłym roku „Kutno znaczone różami”, czy uczestniczyć w projekcie „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”. Obecnie w ramach projektu opracowujemy Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu kutnowskiego na lata 2018-2021.  To Wy, samorządowcy, kwestujecie na renowację zabytkowych grobów, pokazując dobry przykład innym.  Nie zapominacie o nas przy tworzeniu prawa lokalnego, konsultując nowe przepisy, lokalne strategie i  programy.  Dajecie  możliwość nam, organizacjom pozarządowym, do współtworzenia  lokalnej rzeczywistości. 

Są z nami dyrektorzy  i nauczyciele kutnowskich szkół wszystkich szczebli od podstawowych do uczelni wyższej. Razem od kilkudziesięciu lat edukujemy dzieci i  młodzież,  ucząc je historii naszego miasta i regionu, opowiadając  o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej „małej ojczyzny”. Wspólnie organizujemy rajdy piesze śladami historii i zabytków Kutna, tematyczne gry  miejskie, konkursy, sprzątanie cmentarza żydowskiego, wyjazdy edukacyjne, konferencje  i uroczyste obchody upamiętniające osoby i  wydarzenia  historyczne naszego miasta i regionu.

Obecni są z nami na Sali przedstawiciele kutnowskich instytucji kultury, które są naszymi partnerami w wielu projektach. Kutnowski Dom Kultury i jego filia – Centrum Teatru, Muzyki i Tańca użycza nam sal widowiskowych i   wykonuje oświetlenie i nagłośnienie podczas wydarzeń  przez nas organizowanych. To dzięki Waszej pomocy  odbywa się co roku promocja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, Dzień Pamięci o Kutnowskich Żydach, czy też ostatnio wizyta, na nasze zaproszenie,  Muzeum na kółkach. Także dziś gościmy  u Was – dziękujemy. Dzięki zbiorom regionalnym Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego  w Kutnie nasze  publikacje, a przypomnę, że wydaliśmy już ponad sześćdziesiąt pozycji bibliofilskich,   nabierają większej wartości merytorycznej, szczególnie cieszy nas możliwość korzystania z przedwojennej prasy kutnowskiej i  kolekcji fotograficznych. Z Wami przez 15 lat wspólnie wydawaliśmy drukiem Bibliografię Powiatu Kutnowskiego. Muzeum Regionalne w Kutnie (TPZK było inicjatorem założenia muzeum), współpracuje z nami otaczając opieką merytoryczną kutnowskich rzeźbiarzy – członków sekcji rzeźbiarskiej TPZK. Nasi rzeźbiarze promują „rzeźbę po kutnowsku” uczestnicząc w wystawach, targach, a także  pokazach, warsztatach oraz spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Wraz z nimi ziemię kutnowską rozsławiają hafciarki i koronkarki z  sekcji rękodzieła artystycznego. Wszyscy oni są zawsze mile widzianymi gośćmi na słynnej Cepeliadzie w Krakowie. Ich prace oraz malarzy z sekcji malarskiej możecie Państwo dzisiaj podziwiać na górnym i dolnym hollu domu kultury. Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum Zamek w Oporowie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia to instytucje, z którymi wiążą na wspólnie organizowane od prawie 40 lat  koncerty noworoczne dla mieszkańców regionu kutnowskiego.

Współpracuje z nami Ksiądz Dziekan kutnowski, zarówno obecnie piastujący tę funkcję ks. dr Jerzy Swędrowski, jak i jego poprzednik ks. prałat Stanisław Pisarek, którzy  zawsze chętnie służą pomocą przy organizacji kwesty na cmentarzu parafialnym w Kutnie i  biorą udział w pracach   Społecznego Komitetu Opieki nad starymi zabytkowymi nagrobkami na cmentarzu parafialnym w Kutnie – jednej z sekcji TPZK. Zebraliśmy około 100.000 złotych i przeznaczyliśmy je na renowację i konserwację kilkudziesięciu nagrobków. W 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta Kutnowski przyznał TPZK uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.

Naszym partnerem w działaniach jest także Archiwum Państwowe w Płocku, Oddział w Kutnie. Byliśmy jednymi z inicjatorów powołania tej instytucji w Kutnie.  Współpraca z archiwum owocuje interesującymi artykułami regionalistów i publikacjami wydawanymi przez TPZK.  Sami prowadzimy Archiwum Społeczne, wpisane do bazy archiwów Ośrodka KARTA. Działający  w ramach sekcji Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  gromadzi, przechowuje, bada, opracowuje, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentowe, ikonograficzne i audiowizualne dotyczące  Ziemi Kutnowskiej. Dokumentacja gromadzona przez  Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  tworzy niepaństwowy zasób archiwalny.

Świętują dziś  z nami  zaprzyjaźnione stowarzyszenia regionalne z województwa łódzkiego. Od kilku lat spotykamy się i pracujemy nad tym, by  kształtować poczucie  tożsamości regionalnej mieszkańców województwa łódzkiego w naszych małych ojczyznach. Jutro rozpocznie się głosowanie  w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Dziś przy tej okazji proszę Was wszystkich o oddanie głosu na mój projekt zatytułowany Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej   w społeczności lokalnej”. Projekt, jeśli wygra, będzie realizowany w Kutnie. Urna do głosowania od 1 października ustawiona będzie w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Cieszymy się z obecności kutnowskich organizacji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracujemy: Hufiec im. Aleksandra Kamińskiego  w Kutnie  Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Historycznego Pułk 37, Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, Stowarzyszenie Clonowia, PTTK, Związek Nauczycielstwa Polskiego i wiele innych.

Świętują dziś wspólnie z nami członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Bardzo nas cieszy Wasza obecność. Przez 9 lat UTW działał jako jedna z sekcji TPZK. Z dniem 31 grudnia 2015 roku UTW    zakończył  działalność w ramach funkcjonowania w strukturach TPZK, Sekcja ta oddzieliła się i utworzyła  nowe stowarzyszenie pod nazwą  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Niedawno, w czerwcu, Stowarzyszenie UTW obchodziło 10-lecie swojej działalności  Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowej drodze działalności już usamodzielnionego stowarzyszenia.

Zawsze obecni są  z nami mieszkańcy Kutna. Dziękujemy Wam za Waszą obecność   i udział w wydarzeniach, które organizujemy i za Wasze zaufanie - jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a Wy  od  czternastu lat przekazujecie  na nasze konto 1%  Waszego podatku. Sadzicie rozdawane przez nas  krzewy róż przed Waszymi domami, wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne przed Świętem Niepodległości i kolędy na święta, razem pielęgnujemy pamięć o 37 pp. Wasz udział w konkursie Tabliczka dla Ciebie sprawił, że  otrzymaliśmy od Was ponad dwa tysiące  unikatowych fotografii. Dziś kilkaset z nich  każdy będzie mógł  obejrzeć w albumie  o Kutnie.  Jest z nami na Sali pani Jadwiga Góreczna, która przekazała nam  kolekcję swojego Ojca – prawie dwa tysiące negatywów  fotografii wykonanych przez Mariana Górecznego.

Naszymi partnerami w  działaniach  zawsze są kutnowskie media, radio, telewizja, prasa, portale internetowe. Informacje o tym, co robimy; relacje z wydarzeń, które organizujemy; promocja naszych projektów zawsze znajdują  u  Was czas antenowy, miejsce na szpaltach gazet czy portalach internetowych. Promujecie regionalizm i miłość do naszej „małej ojczyzny”  pro publico bono; tak, jak my, i doceniamy to, co robicie…

Nie ma   już z nami dwóch  ostatnich prezesów TPZK: Andrzeja Urbaniaka i  Marka Wójkowskiego – byli to wybitni regionaliści kutnowscy, którzy przedwcześnie odeszli… Natomiast nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość Henryk Lesiak – wieloletni prezes TPZK,  Honorowy Członek i Założyciel Towarzystwa, regionalista niezwykle zasłużony dla ziemi kutnowskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze postać Stefana Talikowskiego – pierwszego prezesa i członka-założyciela TPZK.

Za kulisami stoją członkowie Kameralnego Zespołu Wokalnego Cantabile, zespołu działającego w ramach sekcji TPZK od 2011 roku pod dyrekcją Joanny Domagały, którego koncertu niedługo będziemy słuchać.  Zespół  nie tylko towarzyszy podczas organizowanych przez nas wydarzeniach, ale jest często zapraszany  by uświetnić inne wydarzenia kulturalne.

Regionaliści ziemi kutnowskiej w swoich wszelkich działaniach zawsze byli  i są świadomi faktu propagowania  najwartościowszych dokonań  przodków oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich wytworzonego. Dlatego działania TPZK w ciągu minionego czasu w sposób szczególny ukierunkowane były na ciągłe pobudzanie świadomości mieszkańców ziemi kutnowskiej do konieczności ochrony i popularyzacji lokalnego dorobku i dziedzictwa. Nasza 45-letnia działalność to  nasz wyraz troski i aktywnej działalności na rzecz zarówno tej Małej Ojczyzny,  jak i tej Dużej Ojczyzny.

                                                                                                                              w imieniu zarządu TPZK
                                                                                                                                  Bożena Gajewska

· redakcja dnia październik 02 2017 19:55:48 · 0 komentarzy · 210 czytań · Drukuj

poświęcamy pamięci Marka Wójkowskiego


Images: ALBUMZFOTOGRAFIAMIKUTNA.jpg

   

            Po wielu miesiącach przygotowań, przekazujemy Państwu album z fotografiami naszego miasta. Album, który powstał dzięki ludziom związanym z Kutnem – nie tylko dzisiejszym mieszkańcom, ale i tym, którzy tu się urodzili, przez jakiś czas mieszkali i którzy czują sentyment do naszego miasta. 

            Wśród członków Komitetu Redakcyjnego tego wydawnictwa, tylko Elżbieta jest, jak to się mówi potocznie „rodowitą Kutnianką”, pozostali to „ludność napływowa”, która wrosła w to miejsce, pokochała je i chce tu być. Po kilkudziesięciu latach życia w mieście, (które wybraliśmy, albo ono wybrało nas), mówimy dziś z dumą o Kutnie– moje miasto.

           Fotografie to wspomnienia, które dano nam trzymać w rękach.

         Na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, przeszukiwaliście Państwo swoje domowe archiwa, przepastne szuflady, pudełka tekturowe w szafach, by znaleźć w nich fotografie, z pietyzmem przechowywane od wielu, wielu lat, przez Was i Wasze rodziny. Fotografie czasem zniszczone upływem czasu, pogniecione, pobladłe lub pożółkłe z naderwanymi brzegami od wielokrotnego trzymania w rękach i oglądania.

          Zebraliśmy od mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” kilka tysięcy zdjęć, wykonanych najczęściej przez fotografów amatorów na przestrzeni całego XX wieku. Wybraliśmy te, które według nas mogą wzbudzić zainteresowanie, a może zachwyt nad pięknem i innością Kutna.

         Opisać miasto za pomocą fotografii nie jest łatwo. Powstaje dylemat, jaką przyjąć formułę prezentacji, co powinno być priorytetem, co należy wyeksponować, jako motyw przewodni. Nad tymi zagadnieniami dyskutowaliśmy długo i często, nie zawsze dochodząc do jednoznacznych wniosków, ale w tych dyskusjach wypracowaliśmy konsensus. Połączyliśmy wszystkie zdjęcia w jedną całość, starając się zachować chronologię przedstawionych zdarzeń, a głównym motywem i najważniejszą treścią tego albumu są mieszkańcy, którzy to wszystko stworzyli i tworzą nadal – obywatele miasta Kutno.

Przedstawiliśmy fotografie dokumentujące życie codzienne mieszkańców i zdarzenia zachodzące w naszym mieście. Waga tych epizodów była różna. Zatrzymane w kadrze obrazy ilustrują wydarzenia często ważne tylko dla pojedynczej osoby, a czasem dla wszystkich mieszkańców domu, ulicy, zakładu pracy czy całego miasta.

         Staraliśmy się przygotować wydawnictwo dobrze, ale jednocześnie mamy świadomość, że nie wszystko udało się zrobić tak jak zamierzaliśmy.

         W niektórych podpisach pod zdjęciami mogą być błędy, których staraliśmy się ustrzec. Pomimo licznych konsultacji z innymi mieszkańcami Kutna, mogliśmy się pomylić. Bądźcie dla nas wyrozumiali, albowiem pamięć ludzka jest ulotna.

Mogą się również zdarzyć niezamierzone pomyłki dotyczące autorów zdjęć. Nie będąc w stanie dokonać wyczerpującej weryfikacji, opieraliśmy się głównie na informacjach uzyskanych od darczyńców fotografii. Kiedy nie mogliśmy ustalić nazwiska autora zdjęcia, dodawaliśmy notkę z czyich zbiorów, czy archiwów zdjęcie pochodzi.

        Zamieszczone zdjęcia zostały zamknięte cezurą czasową XX wieku.

        Oglądajcie nasze miasto sprzed kilkudziesięciu lat, być może na zdjęciach rozpoznacie swoich krewnych, znajomych czy rówieśników. Zobaczycie Kutno zmieniające się pod wpływem wydarzeń historycznych, wynalazków i pracy jego mieszkańców. Przeglądając strony albumu, wędrować będziecie śladami historii naszego miasta, historii trwale związanej z dziejami Polski i świata.

       Patrząc na twarze ludzi, zatrzymane w migawce aparatu, mieszkańców Kutna w ich odświętnych strojach lub przy codziennej pracy, dotykać będziecie okruchów tamtej rzeczywistości. Zauważycie zmiany, jakie zaszły w pejzażu i architektonicznej tkance miasta, w ruchu ulicznym, stylu ubioru przechodniów. Wszystko to było kiedyś elementem zwykłej codzienności, a dziś określamy to dziedzictwem kulturowym, w wymiarze „Małej ojczyzny”.

       Oglądając fotografie Kutna, odkrywajcie uroki jego ówczesnych miejsc i ludzi, uroki tamtego świata, który przeminął, ale wciąż żyje na papierze fotograficznym, przechowywany w naszej, teraz już wspólnej pamięci.

       Zapraszamy Was na spacer po dawnym Kutnie, po obrazach zachowanych w pamięci mieszkańców.

 

                                                                                                                                         Komitet Redakcyjny

     Publikacja poświęcona jest pamięci Marka Wójkowskiego

 

Promocja wydawnictwa albumowego „Kutno- miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno pana Zbigniewa Burzyńskiego miała miejsce podczas obchodów   45-lecia działalności TPZK. Nasze najnowsze wydawnictwo promowali  dr Karol Koszada i dr Elżbieta Świątkowska  - członkowie Komitetu Redakcyjnego.

 

 

 

 


· redakcja dnia październik 01 2017 21:20:04 · 0 komentarzy · 219 czytań · Drukuj

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!