dzięki mieszkańcom Kutna i okolic ocaliliśmy następny nagrobek na kutnowskiej nekropolii
Dodane przez redakcja dnia Październik 26 2017 23:54:11

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 3.JPG   Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 4.JPG
W 2017 roku wykonano  prace konserwatorskie  przy obejściu grobowym  Marii  i Maksymiliana Lucków (kwatera  3).  Dziękujemy członkowi Komitetu księdzu dr Jerzemu Swędrowskiemu  - gospodarzowi  nekropolii za pomoc przy organizacji kwesty. 

  Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 2.JPG
                                

Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się  dwie  piaskowcowe płyty inskrypcyjne  na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem.  W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części.  Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne było wykonanie  podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń  i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

  Images: NAGROBEK LUCK po renowacji.jpg

Ze środków z kwesty w 2016 roku wykonano   konserwację interwencyjną  przy pomniku grobowym Małżonków Marii i Maksymiliana Luck’ów  na Rzymsko-Katolickim Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej 4 w Kutnie   - zgodnie z opracowanym programem i kosztorysem. Prace wykonała  Maria Próchniewska.

 

 

 

Prace konserwatorskie obejmowały elementy w najgorszym stanie zachowania t. j.:  krzyż wraz z cokołem a także łańcuch i kotwy. Pozostałe elementy piaskowcowe - płyty inskrypcyjne, cokół i słupki ogrodzeniowe poddane zostały  gruntownej dezynfekcji oraz oczyszczeniu wodno-ciśnieniowemu wraz z wypełnieniem ubytków mających negatywny wpływ na dalszy stan zachowania. Wykonano wzmocnienie strukturalne trzonu krzyża impregnatem; otwory w przełamach  ramion poziomych pod kątem zamocowania prętów z włókna    szklanego; sklejenie rozczłonkowanych elementów na żywicę chemoutwardzalną; wykonanie fleku (uzupełnienie wyrzeźbione w piaskowcu) w nasadzie krzyża; uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja.

Firma Gran-Bud wykonała podmurówkę jednej tumby.

 

1 i 2  listopada 2017 roku odbędzie się   XV kwesta  na ratowanie  starych grobów (1 listopada w godzinach   10.oo - 16.oo, 2 listopada w godzinach 12.oo – 16.oo). W tym roku kwesta przeznaczona będzie  na restaurację  Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny budzi niepokój,  a przecież ta kaplica  jest najokazalszym     z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów. Organizatorem kwesty jest, jak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.


Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  podjęli decyzję o konieczności   wykonania  prac konserwatorskich 

przy Kaplicy Oyrzanowskich, której stan techniczny  zaczyna budzić niepokój…

 
        Images: KAPLICA OYRZANOWSKICH.JPG Kaplica Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.  Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać  do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by  kaplica nadal mogła pozostawać  perłą  kutnowskiej nekropolii.

Kaplica grobowa Rodziny Oyrzanowskich wykonana została w stylu  neogotyckim. Kaplica zbudowana jest  z cegieł, nie tynkowana,  na planie prostokąta, oskarpowana,  nakryta dwuspadowym dachem z blachy,  ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami  ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

Trochę historii kutnowskiej nekropolii…

Kutnowski cmentarz grzebalny w tzw. polu powstał najprawdopodobniej około 1811 roku.  Opierając się na dokumentach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Józef Śmiałowski w książce  Kutno, dzieje miasta, lata zaborów, wymienia dwa cmentarze w Kutnie: cmentarz kościelny i cmentarz grzebalny. Zdaniem autora określenie cmentarz grzebalny oznaczałby funkcjonujący  już cmentarz w polu znajdujący się przy drodze do Gołębiewa tzn. przy dzisiejszej ulicy Cmentarnej. Najstarsza księga  zmarłych pochodzi  dopiero z początku  XIX wieku i zawiera Akta stanu cywilnego osób zmarłych  parafii kutnowskiej z roku 1826.  Proboszczem parafii w Kutnie od 1808 roku do maja 1834 roku był ksiądz kanonik Tomasz Cholewicki i zapewne to on był założycielem nowego cmentarza poza miastem, który  mógł powstać po roku 1810 (ks. Cholewicki został na nim pochowany).  Niezadowalający  stan sanitarny Kutna był przyczyną licznych epidemii i duża umieralność ludności Kutna zmusiła władze miasta do założenia cmentarza poza jego granicami.

W najstarszej księdze zmarłych  z 1826 roku nie ma żadnej adnotacji  o rozpoczęciu  grzebania zmarłych  na nowym cmentarzu w polu, stąd można wnioskować, że cmentarz już istniał, jako miejsce poświęcone i przeznaczone do grzebania zmarłych. W 1826 roku cmentarz został ogrodzony drewnianym parkanem i uporządkowany.  W latach 1850-1852  na cmentarzu grzebalnym  wzniesiono  dom przedpogrzebowy  - kaplicę   pod wezwaniem św. Rocha  w stylu neobarokowym.  Kaplica, pełniąca w istocie funkcję kościoła cmentarnego, stanęła prawdopodobnie pośrodku pierwotnego obszaru cmentarza. Przyjmując pierwotną wielkość cmentarza z 1811 roku obejmującą 6600 łokci kwadratowych, co stanowi około 2340 m2, można podać, iż ogólna wielkość cmentarza wynosiła około 5830 m2.

         Informacje pochodzą z  publikacji pt. „Cmentarz parafialny w Kutnie. Tom I”, której autorem jest  ks. Zbigniew Drzewiecki.