Walne Zebranie Członków TPZK
Dodane przez redakcja dnia Czerwiec 01 2018 19:39:35

Kutno, 1 czerwca 2018r.

Szanowni Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej


W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uprzejmie zapraszam Panią(na) na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków TPZK za 2017 rok

Zebranie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. (wtorek)

o godz. 1700 – pierwszy termin, o godz.1715 - drugi termin,

w Sali tarasowej (II piętro) Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie, ul. Żółkiewskiego 4


Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2017 rok:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Uczczenie minutą ciszy członków Towarzystwa, zmarłych w okresie czerwiec 2017 – czerwiec 2018.

  3. Przedstawienie informacji i apeli.

  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

  6. Wybór protokolanta.

  7. Wybór członków Komisji:

a)Uchwał i Wniosków

b)Skrutacyjnej

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2017r.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPZK.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu TPZK z działalności merytorycznej w 2017r.

b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPZK z działalności finansowej w 2017r.

11. Przedstawienie propozycji do Programu Działalności TPZK w 2018 roku.

12. Dyskusja.

13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Przyjęcie Programu Działalności TPZK w 2018 roku.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

za Zarząd

Bożena Gajewska

  1. Prezes TPZK


Treść rozszerzona