działania TPZK w ramach realizacji zadań publicznych wspieranych finansowo przez Prezydenta Miasta Kutno w 2019 roku
Dodane przez redakcja dnia Marzec 18 2019 19:45:06

2019 rok to, oprócz realizacji naszych corocznych projektów, także czas dużego zaangażowania członków TPZK w realizację projektów na rzecz społeczności kutnowskiej i regionu kutnowskiego. W konkursie ogłoszonym przez Miasto Kutno złożyliśmy nasze oferty i otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji niżej wymienionych zadań publicznych. Po ich zakończeniu, mamy, jak co roku, obowiązek złożenia dokładnego sprawozdania i rozliczenia się z otrzymanych środków finansowych oraz z założonych rezultatów.


Zadanie publiczne Gra Miejska „Śladami II wojny światowej” poświęcona zostanie poznaniu historii Kutna i mieszkańców naszego miasta podczas II wojny światowej. Gra ma na celu przybliżenie młodym ludziom obiektów kultury materialnej, znajdujących się w naszym mieście i zapisanie w ich pamięci miejsc związanych również z najnowszą historią. Gra miejska odbędzie się 30 maja 2019 r. W grze weźmie udział około 120 dzieci i młodzieży. Uczestnicy gry wyruszą spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i będą wędrować ulicami Kutna zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej. W trakcie wędrówki grupy dzieci i młodzieży rozwiązywać będą zadania zaplanowane w grze, szukać miejsc wskazanych przez Strażników Gry, odpowiadać na pytania oraz zapalą znicze w wybranych przez siebie miejscach pamięci narodowej. Organizatorzy nagrodzą najlepsze drużyny nagrodami książkowymi i certyfikatami ukończenia gry. Partnerami TPZK w tym zadaniu będzie Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. TPZK przez około 20 lat nieprzerwanie prowadził rajdy piesze dla dzieci i młodzieży w celu zapoznawania coraz to nowych roczników młodych mieszkańców naszego miasta z jego historią, tradycją i ważnymi miejscami dla Kutnian. Idąc z duchem czasów, TPZK zmieniło formułę organizacji tej formy edukacji na nowocześniejszą i atrakcyjniejszą dla jej uczestników, wprowadzając „grę miejską” zamiast rajdu.


Zadanie publiczne „Pocztówki (odkrytki) z Kutna” ma wypełnić cel projektu zgłoszonego do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, który jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców oraz potencjalnych turystów odwiedzających miasto. Założenia projektu wskazują na ograniczony dostęp mieszkańców do bezpłatnych pocztówek obrazujących miasto Kutno i jednocześnie istniejące możliwości pozyskania wybranych i najlepszych zdjęć do opracowania i druku kart pocztowych od osób z Kutna zajmujących się hobbystycznie lub zawodowo fotografią. Mieszkańcy Kutna dokonają wyboru 10 fotografii Kutna, które mają znaleźć się na kartach pocztowych w ramach konkursu na facebooku TPZK i w kutnowskich mediach internetowych. dotyczącego Po wykonaniu 10 projektów kart pocztowych nastąpi druk 10000 kart pocztowych i 1000 sztuk opakowań do kart pocztowych. Zadanie publiczne „Pocztówki (odkrytki) z Kutna” zostało przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten został zgłoszony w 2018 roku do KBO i wygrał w głosowaniu mieszkańców Kutna. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Kutna oraz turyści przyjeżdżający do naszego miasta, którzy bezpłatnie otrzymywać będą kartki pocztowe z widokiem Kutna do wysyłania rodzinie, znajomym.


Zadanie publiczne pod nazwą „Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach” polega na zorganizowaniu przez TPZK dla mieszkańców Kutna cyklu wydarzeń związanych z pielęgnacją pamięci o ponad 7ooo kutnowskich Żydach, którzy współtworzyli nasze miasto przez kilkaset lat i zostali zamordowani w 1942 roku przez nazistowskich Niemców. W ramach projektu TPZK zorganizuje obchody Dnia pamięci o kutnowskich Żydach w dniu 19 kwietnia 2019 roku pod murami getta oraz innych wydarzeń przypominających o żydowskich mieszkańcach Kutna i kulturze żydowskiej, takich jak: wspólne sprzątanie cmentarza żydowskiego z młodzieżą kutnowską, prezentację wystawy plenerowej pt. „ Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów” na Placu Piłsudskiego (wystawa przygotowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie), zwiedzanie przez młodzież z kutnowskich szkół Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (oprowadzać będzie przewodnik z Muzeum), udział w Mszy Ekumenicznej w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz złożenie kwiatów w miejscu zagłady kutnowskich Żydów, kwerenda w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emmanuela Ringelbluma w celu próby pozyskania nie znanych jeszcze w naszym mieście informacji na temat historii i zagłady kutnowskich Żydów, ponowne zamocowanie tablic z informacją o poszanowaniu nekropolii (wykonanych w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”) na granicy cmentarza żydowskiego od strony północno-zachodniej (wyrwanych przez nieznanych sprawców), poprowadzenie spaceru śladami żydowskimi po Kutnie dla chętnych, zwiedzanie Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, lekcja edukacyjna, spacer śladami Żydów mazowieckich z przewodnikiem oraz wysłuchanie koncertu, zakup książek nt. historii i zagłady Żydów do biblioteczki regionalnej. Partnerem w projekcie jest Kutnowski Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Kutnie.


Zadanie publiczne pod nazwą „Promocja kutnowskiej rzeźby w Polsce” realizowane jest w ciągu kilku miesięcy 2019 roku. Przez pierwsze miesiące rzeźbiarze tworzą prace z własnego materiału i przy użyciu własnych narzędzi. W odpowiedzi na zaproszenie IMAGO Centrum Sztuki Ludowej w Krakowie do udziału w XXXXIII Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej kutnowskich rzeźbiarzy, TPZK organizuje wyjazd i pobyt w sierpniu 2019 roku dla kutnowskich 6 rzeźbiarzy i metaloplastyka. W Krakowie na Rynku Głównym kutnowscy twórcy będą prezentować rzeźby oraz metaloplastykę na stoisku wystawienniczym. Do promocji miasta i twórców podczas krakowskich targów posłużą informatory opracowane i wydrukowane w tracie realizacji projektu. Projekt ten jest realizowany cyklicznie od wielu lat, a kutnowscy rzeźbiarze cieszą się sławą i estymą wśród turystów licznie odwiedzających kutnowskie stoisko w Krakowie.


Zadanie publiczne pn. „Kochasz róże…, kochaj Kutno” polega na promowaniu tradycji różanej w Kutnie, strategii marki „Kutno miasto róż” wśród mieszkańców miasta Kutno, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży w Kutnie. W zainteresowanych placówkach, które przystąpią do projektu, członkowie TPZK przeprowadzą prelekcje wraz z prezentacją multimedialną nt. tradycji różanej Kutnie, marki Miasta Kutno, sadzenia i pielęgnacji róż. Odbędą się także 2 spacery śladami tradycji różanej w Kutnie dla chętnych mieszkańców, prowadzone przez członka TPZK (złożone zostaną kwiaty na grobach Bolesława Wituszyńskiego i Arona Eizyka. Podczas Pikniku Różanego i Święta Róży TPZK będzie promować Biblioteczkę różaną i informować odwiedzających stoisko TPZK o tradycji różanej w Kutnie (we współpracy z partnerem - KDK). Finalnym działaniem będzie zakup i przekazanie 1000 sztuk sadzonek krzewów róż placówkom szkolnym i przedszkolnym na terenie Kutna. Placówki te wykonają nasadzenia na terenie swoich placówek. Róże przekazane będą przez wolontariuszy na terenie dworku modrzewiowego w październiku 2019 roku.


Zadanie publiczne „Przygotowanie i publikację XXIII numeru „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” ma charakter ciągły. Wydawanie drukiem rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” jest od dwudziestu dwóch lat realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Artykuły publikowane w wydawnictwie poruszają tematykę historyczną, ekonomiczną, ekologiczną, kulturalną itp. Kutna i regionu kutnowskiego. Publikacja od lat ma wypracowany układ treści. Zawiera od 400 do 500 stron z fotografiami i wydana zostanie w ilości 250 egzemplarzy. Dzięki publikacji tego rocznika, czytelnicy poszerzają swoją wiedzę o mniej lub bardziej znane wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej „małej ojczyźnie”, o historii regionu, o dokonaniach ludzi związanych z Kutnem lub Ziemią Kutnowską. Zarówno autorzy artykułów, jak i członkowie Komitetu Redakcyjnego pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Jedyny koszt to opracowanie graficzne, skład i druk. Zwieńczeniem projektu, jest organizowany każdego roku w grudniu, wieczór promujący wydawnictwo, podczas którego odbywają się wykłady wraz z prezentacją slajdów przybliżające treści zawarte w publikacjach. W roku 2019 spotkanie promocyjne po raz ósmy odbędzie się w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca – filii Kutnowskiego Domu Kultury. Instytucja ta jest partnerem w organizacji promocji XXIII tomu KZR. Na spotkanie promocyjne zapraszani są autorzy artykułów, czytelnicy KZR i mieszkańcy Kutna (wstęp wolny). Podczas promocji odbywa się krótki koncert kutnowskich artystów. W grudniu odbywa się bezpłatna dystrybucja publikacji i podsumowanie projektu.

Images: hk.jpg W/w zadania publiczne  będą realizowanie  przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno

 

Bożena Gajewska


 

 


Treść rozszerzona