Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Sprawozdanie z działalności metrytorycznej za rok 2009
Sprawozdanie z działalności metrytorycznej TPZK za rok 2009


                Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował kolejny rok działalności Towarzystwa.     Był to  rok szczególny dla działalności Towarzystwa – rok sprawozdawczo-wyborczy.
                W dniu 31 grudnia Towarzystwo na terenie Kutna liczyło  166  członków, w tym trzech członków honorowych.   Jeśli z grona członków zwyczajnych ubyło kilka osób, to stało się to z przyczyn losowych lub z przyczyny niepłacenia składek członkowskich.
Decyzją członków TPZK, podjętą podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego w dniu 15.04.2008r. obowiązki zarządzającego działaniami Towarzystwa przejął wiceprezes Marek Wójkowski. Swoją funkcję pełnił do dnia 21 kwietnia 2009 roku, w którym to dniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZK za lata 2005-2008. Członkowie TPZK podczas walnego zgromadzenia zdecydowali o wyborze Marka Wójkowskiego na prezesa TPZK. Wybrano także nowy skład Zarządu TPZK, który w dniu 22 kwietnia 2009r. ukonstytuował się następująco: I vice prezes zarządu - Maria Wierzbicka, II vice prezes zarządu - Jacek Saramonowicz, sekretarz - Bożena Gajewska, skarbnik - Marianna Cięgowska, członek zarządu - Andrzej Czajkowski, członek zarządu - Andrzej Latos, członek zarządu - Karol Koszada, członek zarządu - Mirosław Siemiński.
                Zarząd Towarzystwa  spotykał się regularnie co dwa tygodnie, pracą Biura Organizacyjnego kierowała Pani Danuta Tomczyk, a firma zewnętrzna, Biuro Rachunkowe „Prozysk”, zajmowała się prowadzeniem księgowości TPZK.  Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze TPZK w dniu 21 kwietnia „Plan pracy TPZK na rok 2009” był realizowany systematycznie i konsekwentnie.
W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzono prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio lub pośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Wydawano okolicznościowe druki ulotne i zwarte publikacje książkowe, popularyzowano wśród mieszkańców regionu, dzieje tej ziemi, jej tradycje i historyczno-architektoniczną spuściznę, otaczając równocześnie opieką jej najważniejsze elementy materialne. Popularyzowano muzykę poważną i turystykę, kolekcjonerstwo i malarstwo nieprofesjonalne, integrację ludzi wkraczających w tak zwany trzeci wiek i wszelkie formy aktywizowania przez sztukę.
Początek działalności TPZK w roku 2009, wiąże się ze zorganizowanym wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie, koncertem świąteczno-noworocznym, stanowiącym zarazem inaugurację roku kulturalnego na Ziemi Kutnowskiej. Koncert ten był też okazją do podsumowania działania TPZK za 2008 rok. Uroczystość w dniu 17.01.2009r., poprowadził prezes TPZK Marek Wójkowski. Po części oficjalnej, podczas której wręczono Złote Odznaki, Amicus oraz listy gratulacyjne, nastąpił koncert i  koktajl.
Siedzibą TPZK jest jeden z najstarszych zabytków Kutna i Towarzystwo stara się dbać zarówno o jego stan wewnętrzny jak i zewnętrzne otoczenie, które zostało bardzo starannie uporządkowane, a w roku 2010 przewiduje się dalsze prace pielęgnacyjne, na terenie przylegającego do Dworku Modrzewiowego, ogródka. 
                Prezes Marek Wójkowski jest reprezentantem Towarzystwa w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie i regularnie uczestniczy w obradach tego gremium. Regularnie przygotowuje także programy, propagujące wiedzę o historii i zabytkach Kutna, dla Kutnowskiego Magazynu Informacyjnego regionalnej telewizji TOYA oraz dla Radia VICTORIA.
Delegacje TPZK uczestniczyły w spotkaniu Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Warszawie, w uroczystych obchodach 60-lecia Muzeum Zamek  w Oporowie. W ramach wystawy  w Muzeum Regionalnym w Kutnie dotyczącej Września 1939 roku TPZK przedstawiło własne zbiory. W sierpniu wydelegowany członek TPZK brał udział w Krajowym Spotkaniu Liderów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych  w Warszawie. We wrześniu jeden z członków uczestniczył  w 18 Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie. Działamy  w pracach Komisji Rewitalizacyjnej Rady Miasta w Kutnie.
Członkowie TPZK brali czynny udział w spotkaniach kolekcjonerskich Honorowej Kapituły Kolekcjonerów Polskich w Krośniewicach, w Zgierzu (Jarmark Kaziukowy), w Spale     (Spalskich Jarmarkach Antyków i Rękodzieła Artystycznego),  Rawie Mazowieckiej, Płocku, Grudziądzu (VII Nadwiślańskim Jarmarku Staroci), w Krośniewicach oraz VIII Targach Kolekcjonerskich w październiku 2009r., a także  w giełdach kolekcjonerskich w Łodzi (m.in. w Jarmarku Śledzia). TPZK organizuje spotkania kolekcjonerskie w Kutnie - łącznie w 2009 roku odbyło się 11spotkań kutnowskich kolekcjonerów. 
Przedstawiciele TPZK uczestniczą we wszystkich uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, odbywających się na terenie miasta i regionu. Wzięliśmy udział w obchodach  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchodach 69. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Głogowcu, uroczystych obchodach 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W maju 2009 roku uczestniczyliśmy gremialnie w obchodach Święta Konstytucji 3-Maja, uroczystościach związanych z generałem W. Andersem i rocznicą bitwy o Monte Cassino w Krośniewicach.  W dniu 17 maja 2009 roku  przygotowaliśmy po raz 27 obchody święta 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, pułku, którego pobyt i działalność w Kutnie odcisnęły istotne piętno, jeśli wziąć pod uwagę patriotyczny i kulturalny rozwój naszego miasta. Po złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą przy ul.Grunwaldzkiej 1 nastąpił uroczysty przemarsz do kościoła św.Stanisława, gdzie została odprawiona Msza św.  oraz  odbył się koncert pieśni patriotycznych śpiewanych przez chór Speranza.
Członkowie  TPZK brali udział w  obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w obchodach Święta Wojska Polskiego i uroczystych obchodach 70. rocznicy wybuchu
                    II Wojny Światowej przy pomniku bohaterów w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta, a także w obchodach kolejnej rocznicy bitwy nad Bzurą. Dopełniwszy patriotycznego obowiązku kultywowania pamięci o przeszłości, złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą generała T. Kutrzebę. W ramach obchodów „Dni dr Antoniego Troczewskiego” w dniu 22 września członkowie TPZK spotkali się przy grobie dr Troczewskiego i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.
                        Również tegoroczne 35.  Święto Róży odbyło się z naszym czynnym udziałem -  na stoisku przy ul.Królewskiej i  w Kutnowskim Domu Kultury zaprezentowaliśmy wydawniczy i rękodzielniczy dorobek twórców ludowych skupionych w Towarzystwie, umożliwiając zakupienia regionalnych publikacji i wydawnictw, haftu oraz obrazów malarzy nieprofesjonalnych.
                        Działająca przy TPZK sekcja turystyczno-krajoznawcza, promująca uroki Ziemi Kutnowskiej i poznawanie przede wszystkim własnego kraju, zorganizowała w roku 2009 dla członków i sympatyków TPZK wycieczki krajoznawcze do Śleszyna – do Gospodarstwa  Szkółkarskiego państwa                 Ważyńskich, piknik integracyjny dla członków TPZK „Pożegnanie lata”
w leśniczówce w Raciborowie w dniu 28 sierpnia,  wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Zakopanego i okolic (z wypadem na Słowację)  oraz wycieczkę do Uniejowa na zamek i do  zespołu basenów termalnych.
                        Organizowany corocznie w maju „Rajd pieszy śladami historii i zabytków Kutna”  odbył się w dniu 8 maja w nowej formule  i przebiegał „Śladami Kutnowskiego Września 1939 roku”.  W „Rajdzie...” wzięła udział około 120-osobowa grupa młodzieży z kutnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trzech przewodników: Mirosław Spikowski, Mirosława Kowalczyk oraz Jerzy Łompieś (członkowie TPZK) poprowadziło młodzież.  Zwycięzcy rajdu – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kutnie  zostali uhonorowani nagrodami w postaci regionalnych publikacji oraz materiałów promujących Kutno, natomiast wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali  skromny słodki poczęstunek. Największą nagrodą dla organizatora było stwierdzenie uczestników rajdu, że historia poznawana w miejscu jej stawania się jest łatwiejsza do przyswojenia i że dzięki udziałowi w „Rajdzie” naprawdę lepiej poznali swoje miasto i jego ciekawe miejsca.
W dniach 31 października  -1 listopada odbyła się VII Kwesta Publiczna na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie, podczas której zbieraliśmy fundusze na renowację zabytkowych grobów. Kwesta odbyła się  z udziałem członków Rady Miasta Kutno, Zbigniewa Burzyńskiego Prezydenta Miasta Kutno, dużej grupy harcerzy przy licznym udziale członków TPZK. Towarzystwo współpracuje ściśle z młodzieżą szkolną. Dzięki pracy społecznej i ogromnemu zaangażowaniu prawie 150 kwestarzy udało się zebrać Towarzystwu kwotę 8800 zł. Bez udziału młodzieży szkolnej oraz harcerzy z Hufca Kutno im A. Kamińskiego nie byłoby kolejnego sukcesu finansowego. Udział młodzieży, także z Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, to forma zapoznawania młodych ludzi z zabytkowymi nagrobkami kutnowskiego cmentarza, wdrażanie do aktywności społecznej, a także rodzaj obywatelskiej edukacji. Ze środków finansowych zbieranych w czasie corocznych kwest są wykonywane prace konserwacyjne zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym  w Kutnie  spotkał się w 2009 roku czterokrotnie w celu poczynienia dokładnego rozeznania i wyznaczenia kolejnych obiektów do ewentualnej renowacji oraz   dokonał końcowego odbioru odrestaurowywanego grobu Julianny z Boguckich Janowskiej i Felixa Boguckiego, rejenta kutnowskiego. 
                    Regularnie spotykał się, przygotowując kolejny rok akademicki, Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zajęciach UTW  uczestniczyło 250 słuchaczy biorących udział w różnorodnych zajęciach. Rok akademicki 2008/2009 zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów w dniu 9 czerwca. Działający bardzo prężnie Uniwersytet Trzeciego Wieku utworzył swój hymn, wydał książkę pt „Bez tytułu?”, zatwierdził pełny regulamin UTW.   Rozpoczęcie roku akademickiego 2009/2010 odbyło się w dniu 13 października, zamiast wykładu inauguracyjnego odbyła się promocja publikacji. Uniwersytet  także zorganizował w grudniu 2009r. dla własnych słuchaczy, członków TPZK i zaproszonych gości uroczystość wigilijną  w sali Kutnowskiego Domu Kultury, poprowadzoną przez vice prezesa TPZK i członka Komitetu UTW Marię Wierzbicką. Zapisanych 275 słuchaczy w roku akademickim 2009/2010 spotyka się na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, wycieczki kulturalno-turystyczne  - średnio 2 w miesiącu).
                    W dniu 4 grudnia  2009 roku nastąpiło rozstrzygnięcie  Konkursu etnograficzno-historycznego pod nazwą „Potrawa Regionalna Ziemi Kutnowskiej – potrawy mniejszości narodowych z Kutna i okolic”. Konkurs został ogłoszony we wrześniu.  Komisja konkursowa pracowała w składzie: Marek Wójkowski, Mirosław Siemiński, Mirosława Kowalczyk, Danuta Kawka, Bożena Gajewska – przedstawiciele TPZK jako  organizatora konkursu, Paweł Szymczak    reprezentujący  Muzeum Regionalne w Kutnie oraz  Julita Ryś  kierownik pracowni przedmiotów gastronomicznych jako przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie. Uroczystość wręczenia nagród laureatom tego konkursu odbywa się zawsze w sali  ZSZ NR 2, gdyż  szkoła przygotowuje i prezentuje nagrodzone potrawy, a następnie zaprasza do ich degustacji. Łącznie wpłynęło  59 prac (49 prac nadesłanych przez szkoły podstawowe z terenu miasta i powiatu, 8 prac pochodzących od uczniów gimnazjów, 1 praca przygotowana przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1 praca przygotowana przez indywidualną osobę dorosłą). W ten oto sposób został osiągnięty cel konkursu – oprócz  przypomnienia ciekawych przepisów na potrawy mniejszości narodowych żyjących na terenie Kutna i powiatu kutnowskiego,  integracji międzypokoleniowej w rodzinach,  wszyscy obecni mieli możliwość spróbowania nagrodzonych i wyróżnionych potraw podczas uroczystego wręczenia nagród. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie i Urzędu Miasta Kutno, a bardzo licznie zgromadziły się dzieci i młodzież.
Spotkania Komitetu Redakcyjnego „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” odbywają się również z systematyczną regularnością, a główny korektor tekstów przygotowywanych do publikacji, Pani Maria Wierzbicka, stale współpracuje z kutnowskimi  publicystami i historykami przy przygotowywaniu do druku, mających się ukazać w kolejnym „Zeszycie” artykułów. Wyniki  prac  naukowo-badawczych, opracowane przez regionalnych  autorów   zaowocowały  kolejną edycją rocznika KZR.  W dniu 10 grudnia 2009 roku odbyła się uroczysta promocja XIII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” poświęconego  Wrześniowi 1939roku, połączona z wydaniem kolejnego – X tomu Bibliografii Powiatu Kutnowskiego. Ponieważ przygotowanie obu publikacji odbywa się we współpracy  z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie, to promocja miała miejsce właśnie w tej, zaprzyjaźnionej z TPZK, instytucji kultury. Dopisała frekwencja, w spotkaniu uczestniczyło około 70 osób.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać rok 2009 za aktywny i znaczący  w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.


Kutno, 10 marca 2010r.

Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!