Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
Regulamin
           

Regulamin konkursu  „Tabliczka dla Ciebie”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu  „Tabliczka dla Ciebie”, zwanego dalej Konkursem, jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedziba w Kutnie, 99-300 ul. Narutowicza 20, zwane dalej Organizatorem.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział  właściciele  budynków jednorodzinnych w Kutnie. Każdy, kto nadsyła na Konkurs  fotografie  wraz z wypełnionym formularzem zwany jest dalej Uczestnikiem.
 3. Celami Konkursu są:
  • upowszechnienie nowoczesnego, spójnego i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej wśród mieszkańców  Kutna.
  • zebranie kolekcji  wartościowych fotografii  Kutna i z życia jego mieszkańców, które  znajdują się w domowych i rodzinnych archiwach   kutnian.
  • aktywizacja i budowanie lokalnej wspólnoty,
  • promocja Kutna.

§ 2
Zasady uczestnictwa

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące właścicielami budynków jednorodzinnych  w Kutnie.
 3. Na konkurs można przesyłać wyłącznie stare fotografie w formie papierowej lub ich skany w jakości minimum 600 dpi w formacie  jpg  Fotografie w formie papierowej po zeskanowaniu zostaną odesłane właścicielom na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Uczestnik może zgłosić  do konkursu dowolną  liczbę  archiwalnych fotografii.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez przesłanie zdjęć  mejlowo na adres  konkurs@tpzk.eu  lub osobiście bądź pocztą do siedziby Organizatora.
 6. Zgłoszenie do konkursu należy dokonać na  odpowiednim formularzu (załącznik do Regulaminu) zawierającym  m.in. zawierający dane osoby zgłaszającej wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych, opis zdjęcia, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane, Imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te są znane) dodatkowe informacje, dotyczące fotografii (mile widziane są krótkie opisy dotyczące osoby, obiektu lub sytuacji przedstawionej na fotografii).
 7. Termin przyjmowania fotografii z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym upływa z dniem 15 sierpnia 2016 roku.

§ 3
Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest tabliczka  z numerem adresowym  budynku  jednorodzinnego, którego właścicielem jest Uczestnik konkursu.
 2. Tabliczka  z numerem adresowym  budynku  jednorodzinnego jest wykonana zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej Kutna jako   informacja adresowa (Rodzaj R1 SIM  realizowany   za pomocą  tabliczek przedstawiających numer  porządkowy  posesji   oraz  dodatkowo  nazwę ulicy i nazwę właściciela obiektu). Tabliczka o wymiarach 30cmx30cm wykonana jest w kolorze wrzosowym, a kolorem uzupełniającym jest kolor szary i kolor biały używany do prezentowania treści. Czcionką używaną w SIM jest DejaVu Sans Condensed.
 3. Wygraną w konkursie tabliczkę  Uczestnik konkursu zamocowuje we własnym zakresie i na własny koszt na swoim budynku jednorodzinnym zgodnie z podpisaną umową.  

 

                                                                                            § 4
                                                                            Harmonogram konkursu

 1. Przyjmowanie prac: 15 czerwca - 15 sierpnia 2016 roku
 2. Ocena prac i obrady jury: 16 – 25 sierpnia  2016 roku
 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 31 sierpnia  2016 roku
 4. Wręczenie nagród: 2 października  2016 roku   w Kutnowskim Domu Kultury przy ul. Żółkiewskiego 4.

§ 5
Komisja Konkursowa

 1. Oceny zgłoszeń i nagrody przyzna specjalnie do tego celu powołana Komisja Konkursowa.
 2. Postępowanie Komisji obejmuje w pierwszym etapie dopuszczenie zgłoszeń do Konkursu pod względem formalnym, a w etapie drugim oglądanie i ocenę fotografii.
 3. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.
 4. Komisja oceniać będzie walory dokumentacyjne  zdjęcia.
 5. W szczególnych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

a)Przyjmuje warunki niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku utrwalonego w czasie wręczenia nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

b)Jest właścicielem nadesłanej fotografii i  dołożył wszelkich możliwych starań, by ustalić autora fotografii.

c)Nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że Uczestnik posiada zgody na wykorzystanie wizerunków utrwalonych na fotografiach osób;

d)Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Organizatora – Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i mogą być wykorzystywane w ramach jego statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne, itp.). Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.

e)zobowiązuje się do zamocowania wygranej w konkursie tabliczki  we własnym zakresie i na własny koszt na swoim budynku jednorodzinnym zgodnie z podpisaną umową.

 1. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie tpzk.eu
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie dotyczącym konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!