Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
RSG:2013

 

Kutnowski cmentarz to historia miasta i ziemi kutnowskiej, której można dotknąć…

 

Cmentarz parafialny w Kutnie gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od jedenastu lat prowadzi kwesty na renowację takich grobów.

Społeczność Ziemi Kutnowskiej, odwiedzając  cmentarz -  miejsce pamięci o ludziach, którzy żyli na tej ziemi przed nami, od lat daje przykład przywiązania i poczucia odpowiedzialności za spuściznę naszych przodków. Wyrazem tego były ofiarność odwiedzających cmentarz  podczas XI  kwesty, którzy  wrzucili do puszek  kwotę 11.714,54 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset czternaście złotych 54/100) na renowację starych grobów na cmentarzu rzymsko-katolickim w Kutnie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom kwesty – członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, organizacjom pozarządowym, harcerzom Hufca Kutno im. hm. Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z komendantem hm. Agnieszką Cieślińską i phm. Andrzejem Żurawiczem, uczniom i nauczycielom    z  kutnowskich szkół, m.in. I Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Henryka Dąbrowskiego z dyrektorem Przemysławem Zawadzkim, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z dyrektorem Barbarą Rostek-Zawadzką,  Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego.

 

Pragnę również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie nasze przygotowania oraz przebieg XI kwesty na kutnowskim cmentarzu. Dziękuję kutnowskim księżom za szeroką popularyzację naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiego społeczeństwa, w tym w sposób szczególny   ks. Prałatowi Stanisławowi Pisarkowi. Osobne podziękowania należą się także przedstawicielom władzy samorządowej naszego powiatu  i miasta za osobisty udział w zbiórce. Kwestowali między innymi  senator Przemysław Błaszczyk, poseł na Sejm Tadeusz Woźniak, Starosta Kutnowski   Mirosława Gal-Grabowska, Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Jóźwiak, prezydent Zbigniew Burzyński, vice  prezydent  Jacek Boczkaja, przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki,  vice przewodniczący Rady Miasta Kutno Włodzimierz Klimecki. Przepraszam, że nie wszystkich wymieniłam z imienia i  nazwiska, ale nie sposób jest wymienić ponad setki osób, które poświęciły swój czas, by kwestować w tych tak ważnych dla każdego z nas dniach (bo przecież każdy z nas ma groby swoich bliskich, które chce odwiedzić).

Podziękowania składam także  kutnowskim mediom – prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Największe podziękowania jednak kieruję pod adresem wszystkich mieszkańców  Ziemi Kutnowskiej i przyjezdnych odwiedzających kutnowski cmentarz. To dzięki Wam następne chylące się ku upadkowi nagrobki odzyskają swą dawną świetność. Myślę, że każdy z Was, kto przyczynił się do tego dzieła, może być z siebie dumny!

Spotkajmy się znów w roku przyszłym w alejkach Cmentarza Parafialnego w Kutnie podziwiając następne odrestaurowane nagrobki dzięki naszym wspólnym wysiłkom!

                                                                  Z wyrazami szacunku i poważania

 

 

 

 

                                                                       w  imieniu zarządu TPZK
                                                                              Bożena Gajewska


   

zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej

 

 

 

 

 

Narody, które tracą pamięć, tracą życie…

 

Cmentarz – to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, to także miejsce zadumy dla tych, którzy żyją. To miejsce, w którym przeszłość, teraźniejszość, a także przyszłość, sprowadzone są do właściwych proporcji. To jednocześnie bardzo szczególne miejsce w naszej pamięci o ludziach i zdarzeniach, o dziejach w skromnej skali każdego regionu i wielkiej skali narodu polskiego. To również miejsce uświęcone świadectwem naszej historii i kultury.

 

Pamiętajmy, że na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zasłużonych postaci dla Kutna i ziemi kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej. Natomiast odnowione groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz działań Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej spotkacie Państwo w postaci następnych odnowionych grobów. W roku 2013 odrestaurowany został nagrobek pierwszego honorowego obywatela Kutna – doktora Antoniego Troczewskiego. Przy kilkunastu nagrobkach przeprowadzono prace porządkowe i konserwacyjne.

 

Mając w pamięci powyższe słowa i nasze czyny, zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniach 1 i 2 listopada w godzinach 9.oo-16.oo spotkacie Państwo w alejkach tego cmentarza uczestników XI kwesty na odnowienie zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy do Państwa – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących!

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wiele zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona m.in. na renowację nagrobka Zofii  i Zygmunta Chlewickich – dawnych właścicieli Dworku Modrzewiowego zwanego także Dworkiem Chlewickich.

 

Liczymy na Państwa ofiarność!


 

 

Images: k1.JPG Images: k11.JPG Images: k9.JPG

 

Dziękujemy członkom TPZK, wolontariuszom i wszystkim, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok opuszczonych i zaniedbanych starych grobów na naszym cmentarzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z porządkowania grobów na kutnowskiej nekropolii.
Images: k6.JPG  Images: k7.JPG Images: k2.JPG

Images: k3.JPG Images: k5.JPG Images: k8.JPG

Zofia i Zygmunt Chlewiccy byli osobami niezwykle dla Kutna zasłużonymi i należeli do elity kulturalnej miasta. Od początku XX wieku przez wiele lat Zygmunt Chlewicki był bliskim współpracownikiem doktora Troczewskiego.

Zawodowo z ramienia władz samorządowych Kutna był taksatorem (inspektorem) ubezpieczeniowym. Przez wiele lat w pomieszczeniu dworu mieściło się jego biuro. Podczas I wojny światowej był członkiem Komitetu Obywatelskiego Kutnie. Od 1915 roku przez wiele lat był ławnikiem miejskim w Kutnie (członkiem zarządu miasta). Ponadto był aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu stowarzyszeń (Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, Ochotnicza Straż Pożarna – członek zarządu, Komisja Rozbudowy Gimnazjum w Kutnie) oraz uczestnikiem różnorodnych akcji charytatywnych (zbiórka na Wojsko Polskie i jego wyposażenie, remont kutnowskiego kościoła) i działań kulturalnych w Kutnie.

Również jego małżonka, Zofia (1885- 1921) była aktywną działaczką kutnowskich organizacji kutnowskich organizacji społecznych i uczestniczką wielu akcji charytatywnych. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego Czerwonego Krzyża, była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kutnie, Polskiej Macierzy Szkolnej – skarbnik. Przyczyniła się do powstania kutnowskiego sierocińca. Jej krótkie lecz pracowite życie dla Kutna charakteryzuje krótka sentencja umieszczona na jej grobie: Żyłą prawdą sercem i ofiarną pracą. A przyświecała niezmąconą pogodą ducha. Zofia Chlewicka z Korwin Piotrowskich opiekując się żołnierzami chorymi na tyfus zaraziła się i zmarła 11 listopada 1921 r. przeżywszy 37 lat.

(w notatce wykorzystano fragmenty artykułu Andrzeja Urbaniaka z X tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych oraz fragmenty artykułu Henryka Lesiaka z XVI tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych).

 Images: tr 1.JPG  Images: tr 0.JPG

 

Uroczystego odsłonięcie tabliczki z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” dokonali przedstawiciele ofiarodawców  środków finansowych na renowację grobu doktora Antoniego Troczewskiego:

- w imieniu społeczności kutnowskiej pan Grzegorz Chojnacki  przewodniczący Rady Miasta Kutno,

- w imieniu Prezydenta Miasta Kutno  wiceprezydent pan Zbigniew Wdowiak

- w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej  w Płocku pani Zofia Warszewska-Chrząstek,

- w imieniu  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie pana prezes Wiesław Kowalski

 

Dziękujemy ofiarodawcom, którymi są:

-  społeczność Ziemi Kutnowskiej,

- Okręgowa Izba Lekarska,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie,

- Prezydent Miasta Kutna,  który wsparł ten projekt środkami finansowymi, i dzięki któremu mogliśmy wykonać renowację  nagrobka  Doktora w ciągu jednego roku.

 

Dziękujemy   za wsparcie merytoryczne członkom Komitetu opieki nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK:

-         Ks. prał. Stanisławowi  Pisarkowi, Dziekanowi Kutnowskiemu, gospodarzowi tego miejsca,

-         Markowi  Wójkowskiemu, wiceprezesowi TPZK,

-         Jerzemu Łompiesiowi, członkowi TPZK,

-         Bogdanowi  Krawczykowi, właścicielowi  Pracowni Projektowo-Architektonicznej „Magbud”

-         Annie Majewskiej-Rau, dyrektorowi Muzeum-Zamek w Oporowie,

-         Grzegorzowi  Dębskiemu,  dyrektorowi  Muzeum w Krośniewicach,

-         Elżbiecie Wojciechowskiej,  naczelnikowi wydziału gospodarki przestrzennej UM w Kutnie,

-         Sylwii Stasiak    z Muzeum Regionalne w Kutnie,

 

 

Dziękujemy osobom  i firmom,  które pracowały przy renowacji nagrobka:

-  Marii Stemplewskiej  - konserwator dzieł sztuki, która prowadziła renowację i konserwację nagrobka i tumb,

 - Dariuszowi  Kowalczykowi -  właściciel  Firmy KODAR, który prowadził renowację ogrodzenia, a nawet dorobił klucz do furtki, nie zamykanej od kilkudziesięciu lat.

-  Andrzejowi  Michałowskiemu -   właściciel Agencji Reklamowej GAMA, która wykonał tabliczkę z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” i odnowił tabliczkę  z 1986 roku.

- Wiesławowi Domańskiemu, -  właściciel Zakładu   Konserwacji Nagrobków, który wykonywał prace budowlane i ziemne przy grobie.

 

Dziękujemy za obecność instytucjom, które  do dziś korzystają z  budynków  powstałych dzięki doktorowi Antoniemu Troczewskiemu i które noszą Jego imię:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika

 

-  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego

 

-  Centrum Teatru, Muzyki i Tańca – filia Kutnowskiego Domu Kultury

 

- " Kutnowski Szpital Samorządowy " Spółka z o.o.,  NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy”  im.   dr Antoniego Troczewskiego


Dziękujemy dzieciom i młodzieży z kutnowskich szkół oraz ich pocztom sztandarowym:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły, Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza, Zespołowi Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego, Zespołowi Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza,   Katolickiemu Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Stanisława Kostki i innym.

 

Dziękujemy  harcerzom   Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego, którzy pełnili wartę przy grobie Doktora.

 

Dziękujemy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, członkini Grupy Teatralnej „od jutra”  z Kutnowskiego Domu Kultury za  piękną oprawę uroczystości.

Ks. prał. Stanisław  Pisarek zaintonował  krótką modlitwę nad grobem Antoniego Troczewskiego, w którą włączyli się wszyscy zebrani.

 

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Kutnowski Mirosława Gal-Grabowska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Ruciński, Przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno Włodzimierz Klimecki,  Członkowie Rady Miasta Kutno, Wiceprezydent Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak, pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,  zastępca dyrektora ds. lecznictwa   Grzegorz Koszada  oraz Naczelna Pielęgniarka  Irena Dałek wraz pracownikami „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”  im.   dr Antoniego Troczewskiego,  komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego hm. Agnieszka Ciesielska, przedstawiciele kutnowskich instytucji kultury.

Renowacja grobu doktora Antoniego Troczewskiego została  przeprowadzona   przez TPZK w ramach  realizacji zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Kutno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!