Informacja o realizacji zadania publicznego “Promowanie i podnoszenie wiedzy o wartościach unijnych w świadomości mieszkańców Kutna”

Od początku tego roku realizujemy projekt pod nazwą „Promowanie i podnoszenie wiedzy o wartościach unijnych w świadomości mieszkańców Kutna”.

Grant jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Splot Wartości” .

W związku z dwudziestoletnią przynależnością naszego kraju do Unii Europejskiej uznaliśmy, że należy przypomnieć wiedzę o najważniejszych i podstawowych wartościach, na których oparto tę Wspólnotę.

Projekt podnoszący wiedzę o najważniejszych wartościach unijnych będziemy realizować do października 2024.

Realizacja projektu podzielona jest na kilka etapów, w tym szereg spotkań informacyjno-dyskusyjnych dla mieszkańców, również młodzieży szkolnej, przybliżających wiedzę o podstawowych prawach i wartościach unijnych oraz wykonanie prezentacji multimedialnej pod tytułem „ Tu zaszła zmiana” o najistotniejszych inwestycjach i przedsięwzięciach przeprowadzonych w Kutnie dofinansowanych w ramach programów dotacyjnych UE, w tym m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spójności.

W trakcie przeprowadzonych dotychczas 9 spotkań, jakie miały miejsce w siedzibie TPZK, oprócz omówienia podstawowych wartości i praw unijnych prezentowana była wspomniana  wyżej prezentacja „ Tu zaszła zmiana”, jak również prezentacja omawiająca sposób posługiwania się kodami QR.

Spotkania zostały wzbogacone o dyskusję na temat znaczenia podstawowych wartości unijnych w życiu mieszkańców naszego kraju i regionu.

Do końca maja odbędą się jeszcze kolejne spotkania z zainteresowanymi grupami mieszkańców.

W nawiązaniu do podanej wyżej informacji należy dodać, że wiedza ta jest niezbędna chętnym do uczestniczenia w dalszych etapach projektu, gdyż zakłada on gry miejskie, których trasy oparte są o rozmieszczone na terenie miasta  tablice z kodami QR.  Jedynie odczytanie treści oznaczonej kodami QR  pozwoli na uczestnictwo w tych grach.

Dlatego też w dalszej części informacji omawiamy w pewnym skrócie wyżej wspomniane wartości.

Unia Europejska opiera się na następujących wartościach:

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Na godności człowieka opierają się prawa podstawowe.

WOLNOŚĆ

Swoboda poruszania się daje obywatelowi prawo do swobodnego przemieszczania się po Europie i przebywania na terenie Unii. Swobody jednostki takie jak poszanowanie życia prywatnego, wolność myśli, wyznania, zgromadzeń i wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji są chronione na mocy KARTY PRAW PODSTAWOWYCH Unii Europejskiej.

DEMOKRACJA

Podstawą funkcjonowania UE jest demokracja przedstawicielska. Każdy obywatel UE automatycznie korzysta z praw politycznych. Każdy pełnoletni obywatel UE ma prawo kandydować i głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obywatele UE mają prawo do kandydowania i głosowania w krajach pobytu lub w kraju, z którego pochodzą.

RÓWNOŚĆ

Wszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zasada równości kobiet i mężczyzn leży u podstaw wszystkich polityk europejskich oraz procesu integracji europejskiej. Ma ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach. Zasada równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości została zapisana w Traktacie Rzymskim w 1957 roku.

PRAWORZĄDNOŚĆ

Unia Europejska opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez kraje UE. Prawa i sprawiedliwości strzeże niezależne sądownictwo. Kraje UE uznały właściwość Trybunału Sprawiedliwości, którego wyroki muszą być przestrzegane przez wszystkich.

PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa człowieka są chronione na mocy praw podstawowych Unii Europejskiej. Obejmują one prawo, zgodnie z którym nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną, a także prawo do ochrony danych osobowych lub do dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Wartości Unii Europejskiej zostały zapisane w art. 2. Traktatu z Lizbony oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Traktat Lizboński  jest umową międzynarodową zakładającą między innymi reformę instytucji Unii Europejskiej. Traktat wszedł w życie pod koniec 2009 roku i dał Parlamentowi Europejskiemu nowe uprawnienie ustawowe i zrównał jego pozycję z Radą Ministrów przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań UE i sposobu wydatkowania pieniędzy.

TRAKTAT LIZBOŃSKI nadaje charakter prawny KARCIE PRAW PODSTAWOWYCH, będących zbiorem fundamentalnych praw człowieka. Składa się ona z preambuły i siedmiu rozdziałów: Godność, Wolności, Równość, Solidarność, Prawa Obywatelskie, Wymiar Sprawiedliwości oraz Postanowienia Ogólne.

Zgodnie z doktryną Unii Europejskiej, prawo europejskie wywiera nie tylko bezpośredni skutek na porządki prawne państw członkowskich, ale także na ich obywateli.

Poniżej fotorelacja z pierwszego spotkania, które odbyło się 28 lutego, z udziałem zastępcy prezydenta Kutna Jacka Boczkai.

Fot. Ewa Grząślewicz

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry