Członkostwo

Członkami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej mogą być osoby fizyczne przyjęte zgodnie ze Statutem. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, mający pełne prawo publiczne i honorowe, który uzna cele i zadania Towarzystwa – po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków Towarzystwa rekomendujących kandydata i po przyjęciu go przez Zarząd oraz po uiszczeniu wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak i poza jego granicami. Członkiem zwyczajnym może być także osoba w wieku 16-18 lat na warunkach określonych w ustawie o stowarzyszeniach.

Godność członka honorowego Towarzystwa mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki, kultury i gospodarki, zwłaszcza dla Kutna, jego regionu i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

⇒ W Rozdziale III Statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej opisane są prawa i obowiązki członków TPZK.

 


Dołącz do nas!

Jeśli chcesz zostać członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – musisz wypełnić Deklaracja Członkowska TPZK oraz opłacić wpisowe.

 

Opłaty obowiązkowe:

Wpisowe (jednorazowe) dla nowego członka TPZK: 30,oo zł

Składka roczna dla emeryta, rencisty: 40,oo zł

Składka roczna dla osoby pracującej: 60,oo zł

 

Konto: Bank PEKAO S.A. 28-1240-3190-1111-0000-2978-0426

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry