Andrzej Latos

Honorowy Członek TPZK od 2020 roku

Andrzej Latos urodził się 10 października 1943 roku w Kozienicach. Od 1999 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Równolegle do pracy zawodowej Andrzej Latos prowadzi aktywną działalność społeczną w ramach członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

W latach 2000-2016 był członkiem Zarządu Towarzystwa. Uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego Kutnowskich Zeszytów Regionalnych (członek Zespołu) wydawanych przez TPZK.

 Andrzej Latos

Jest aktywnym członkiem Kameralnego Zespołu Wokalnego Cantabile przy TPZK od chwili jego powstania. Zespół został założony przy TPZK w 2011 roku i kierowany jest przez Joannę Domagałę. Oprócz śpiewu, Andrzej Latos dla Zespołu wykonuje prezentacje multimedialne, opracowania graficzne plakatów, broszur oraz druków ulotnych.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju kulturalnego regionu kutnowskiego, propagując piękno i unikatowość przyrody na jego obszarze i popularyzując wiedzę z zakresu ochrony zabytków i środowiska przyrodniczego Regionu Kutnowskiego. Od 20 lat oprowadza zarówno dorosłych, dzieci, jak i młodzież po parkach Kutna i powiatu kutnowskiego z pasją opowiadając o drzewach, ich wartości i znaczeniu dla człowieka.

Ze szczególnym upodobaniem uprawia popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i zabytków Regionu Kutnowskiego wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców tego regionu. Wyraża się to przeprowadzeniem kilkudziesięciu wykładów i prezentacji multimedialnych związanych z przyrodą regionu.

Jest pasjonatem przyrody, który podczas organizowanych przez TPZK dla mieszkańców regionu kutnowskiego wypraw po dworach i parkach powiatu kutnowskiego, ze swadą opowiada o historii zabytkowych parków oraz pomnikach przyrody znajdujących się na ich terenie.

W czasie wykonywania prac badawczych w regionie poznał niemal każdy kompleks leśny i zadrzewieniowy, łąki, pastwiska, pola i wsie, strumyki i kapliczki przydrożne. Zadrzewieniowa tematyka prowadzonych prac badawczych w IBL i charakter tych prac opartych na badaniach obiektów przyrodniczych w terenie, wiązały się z dokładną penetracją całego Regionu Kutnowskiego a także zapoznaniu się z publikacjami i pracami naukowymi opisującymi środowisko przyrodnicze tego regionu. Później, kolejne miejsca pracy (Rejon Dróg Publicznych w Kutnie, Starostwo Powiatowe w Kutnie) również sprzyjały poznawaniu walorów ziemi kutnowskiej.

W 1982 roku w czasie zatrudnienia w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK rozpoczął wnikliwe zainteresowanie historią i zabytkami najpierw Kutna, później Regionu aż w końcu całego byłego województwa płockiego. Nastąpiło poznawanie wielu zabytków, zdobycie uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Z kolei praca w Starostwie Kutnowskim wiązała się z nadzorem w zakresie zagadnień, lasów prywatnych, terenów zadrzewionych, łowiectwa i ochrony środowiska przyrodniczego, widziane tym razem z perspektywy urzędnika. Dało to sposobność zapoznania się z organizacją łowiectwa, gospodarką w prywatnych lasach chłopskich, formami ochrony przyrody, stanem zabytkowych parków dworskich i pałacowych, pomników przyrody itp.

W 1999 roku za namową ówczesnego prezesa TPZK Andrzeja Urbaniaka, wykorzystując wiedzę i znajomość regionu, rozpoczął opisywanie przyrody regionu. Jako pracownik Instytutu był już wtedy autorem i współautorem publikacji, ekspertyz i prac naukowych powstałych na tym terenie, niejako dla tego regionu. Tak rozpoczęła się seria publikacji o przyrodzie umieszczonych w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych (KZR). W sumie 25 publikacji artykułów, biografii, recenzji i wspomnień. W ten sposób, niepostrzeżenie, stał się regionalistą, wciągniętym już nie tylko do literackiej pracy twórczej ale i do działalności społecznej na rzecz regionu. Znalazł się w składzie zarządu Towarzystwa i zaczął wykonywać w nim wiele zadań będących czystą pracą społeczną związaną ze statutową działalnością organizacji. W TPZK zaczął pełnić rolę grafika, początkowo w tradycyjnym znaczeniu, a później grafika komputerowego. Fakt ten jest szeroko udokumentowany ilustracjami zamieszczonymi w publikacji „40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 1972-2012”, wydanej przez Towarzystwo w 2012 roku.

Wyrażało się to wykonaniem ponad 20 projektów dyplomów okazjonalnych dotyczących. organizowanych imprez, 15 ozdobnych zaproszeń na imprezy TPZK, wzoru dyplomów „Amicus”, „Złota odznaka TPZK”, projektu strony internetowej TPZK, ozdobnych programów do koncertów muzycznych, wielu ozdobnych druków ulotnych, 7 projektów broszur na coroczne kwesty cmentarne, projektów broszur merytorycznych związanych z akcją sadzenia róż w Kutnie, 5 projektów znaczków rajdowych, 2 projektów zakładek do książek, 3 projektów pocztówek, 5 plakatów i wiele informacyjnych druków ulotnych związanych z wycieczkami, teatrami i spotkaniami świątecznymi.

W zakresie merytorycznym dotyczącym funkcjonowania Towarzystwa do obowiązków Andrzeja Latosa należało także m.in.: sporządzanie wniosków do realizacji zadań zlecanych przez dysponentów środkami finansowymi, rozliczenia finansowe środków publicznych w ramach realizowanych zadań, prowadzenie wykładów dla młodzieży, uczestnictwo w komisjach konkursowych.

Andrzej Latos jest autorem i współautorem wielu opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu leśnictwa, zadrzewień i terenów zieleni miejskiej, architektury krajobrazu oraz wielu projektów z zakresu ogrodnictwa ozdobnego. Jest autorem ekspertyz i opracowań projektowych o tematyce zadrzewieniowej i terenów zieleni urządzonej miejskiej.

Jest członkiem innych stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział Warszawski (od 1998), Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (od 1998), Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie (od 2002). Szczególne zainteresowania Andrzeja Latosa to: przyroda, rysunek, muzyka.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wyróżnienia:

 • Zespołowa Nagroda III stopnia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa „Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii , Leśnictwa i ochrony przyrody”. Warszawa 1995.
 • Zespołowa nagroda Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za ekspertyzę dotyczącą zadrzewień na Żuławach Gdańskich. Warszawa, 1994.
 • Dyplom Ministra Kultury za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (2002).
 • Złota odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
 • Srebrna odznaka Honorowa Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie (2008)

 

Opublikował wiele opracowań poświęconych Ziemi Kutnowskiej. Są to m.in. publikacje samodzielne i pisane wspólnie:

 • Wpływ początkowej wysokości sadzonek Acer platanoides L. Sorbus aucuparia L., na ich wzrost w szkółce zadrzewieniowej, w: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, nr 734, Warszawa 1992.
 • Czy warto zajmować się topolą, w: Las Polski nr 13/14, Warszawa 1995.
 • Zadrzewienia, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku, Płock 1995.
 • Tereny zieleni w Kutnie – wartość prawdziwa, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VI, Kutno 2002.
 • Przyrodnicze obiekty na terenie powiatu kutnowskiego będące pod szczególną ochroną prawną, w: Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VII, Kutno 2003.
 • Ginące ślady przeszłości, czyli powojenne losy parków dworskich w powiecie kutnowskim, w: Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Kutno 2004.
 • Inwentaryzacja drzew wraz z ocena zdrowotności i projektem realizacyjnym rewaloryzacji i konserwacji parku zabytkowego w Strzegocinie, gm. Kutno, woj. łódzkie, Kutno 2001.
 • Koncepcja modelowego układu zalesień i zadrzewień na przykładzie gminy Sanniki, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej p.n. Zadrzewienia na obszarach wiejskich, Sękocin 1997.
 • Park dendrologiczny w Sójkach k. Kutna, praca dyplomowa przewodnika turystycznego, Kutno 1985.
 • Wycena nieruchomości zabudowanej, położonej w części rozparcelowanego zespołu zabytkowego dworsko-parkowego, Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie, 1998.
 • Procedura postępowania pośrednika obrotu nieruchomościami na przykładzie prostej transakcji kupna-sprzedaży, Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie, 1999.
 • Zadrzewienia w środowisku rolniczym, w: Ekoland nr 8, 1997.
 • Jak sadzić. Uwagi praktyczne. Materiały informacyjne na szkolenie właścicieli zalesianych gruntów rolnych, Kutno 2003.
 • O problemie topolowym w Polsce, w: Drzewa, Krzewy, Park, nr 11-12, 2005.
 • Możliwość realizowania idei zielonego miasta poprzez adaptację istniejących systemów zadrzewień na urbanizowanych terenach w Polsce, w: Zielone Miasto, Warszawa 2005.
 • Porównanie wzrostu 10-letnich topól P. x euramericana cv. Robusta i P. x euramericana cv. ‘Gelrica’ na plantacjach założonych na glebach brunatnej i szarej wytworzonych z lessu oraz na glebie aluwialnej, SGGW, Warszawa 1971.
 • Stacja badań nad Zadrzewieniami Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sójkach, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom III, Kutno 1999.
 • Stan lasów niepaństwowych i zalesienia powiatu kutnowskiego u progu 2000 roku, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom IV, Kutno 2000.
 • W obronie zadrzewień powiatu kutnowskiego, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom V, Kutno 2001.
 • Tereny zieleni w Kutnie – wartość prawdziwa, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VI, Kutno 2002.
 • Budowa drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VI, Kutno 2002.
 • Przyrodnicze obiekty na terenie powiatu kutnowskiego będące pod szczególna ochroną prawną, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VII, Kutno 2003.
 • Ginące ślady przeszłości, czyli powojenne losy parków dworskich w powiecie kutnowskim, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VIII, Kutno 2004.
 • „Speranza” – chór Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom X, Kutno 2006.
 • Obszary NATURA 2000 na terenie powiatu kutnowskiego przedsięwzięciem na miarę kontynentu, kraju i regionu, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom XVII, Kutno 2013.
 • Środowisko przyrodnicze, w: Kutno poprzez Wieki, tom I, Kutno-Łódź 2011.
 • Moja przygoda z regionalizmem, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom XVIII, Kutno 2014.
 • Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym Parku im. Wiosny Ludów w Kutnie, Kutno 2015.

 

Współautorstwo publikacji;

 • K. Zajączkowski, A. Latos, B. Zajączkowska, J. Banaszak, M. Cjślak, Koncepcja modelowego układu zalesień i zadrzewień w gminie ekologicznej Sanniki. Ekspertyza Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOŚZNiL). Dokumentacja Instytutu Badawczego Leśnictwa. Warszawa 1993.(Uhonorowane nagrodą III stopnia MOŚZNiL w 1995 r.). K. Zajączkowski, B. Zajączkowska, A. Latos, Ocena ekologicznych i gospodarczych funkcji zadrzewień na Żuławach Gdańskich. Ekspertyza MOŚZNiL. Dokumentacja IBL. Warszawa 1993. (Uhonorowane nagrodą zespołową dyrektora IBL Warszawa w 1994 r.)
 • A. Latos, K. Lipiński, Zadrzewienia, Biblioteka Leśniczego z. 58, Wyd. Świat, Warszawa 1995.
 • K. Zajączkowski, A. Latos, K. Lipiński, B. Zajączkowska, Kształtowanie się niektórych elementów miąższości oraz przeciętnej miąższości grubizny pojedynczego drzewa w korze różnych odmian topoli w II klasie wieku oraz ocena ich gospodarczej przydatności na podstawie danych pomiarowych i obserwacyjnych z odmianowych plantacji topolowych IBL. Sprawozdanie naukowe. IBL Warszawa 1996.
 • K. Zajączkowski, S. Arbatowski, A. Latos, B. Zajączkowska, Produkcja masy drzewnej 8 odmian topoli i wierzby po 3 latach uprawy w doświadczalnych plantacjach o skróconym cyklu”, Praca naukowa IBL, Warszawa 1997.
 • H.B. Szczepanowska, A. Latos, Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich.. Dokumentacja naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2008.
 • B. Gajewska, A. Latos, K. Koszada, K. Czajkowska, A. Czajkowski, M. Wójkowski, G. Chojnacka, M. Kluk, M. Wierzbicka, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 1972-2012, Kutno 2012.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry