Henryk Lesiak

Honorowy Członek TPZK od 20 marca 1997 roku

Henryk Lesiak urodził się 11 czerwca 1932 roku w miejscowości Krysiaki pow. Pajęczno. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, w 1956 roku ukończył Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, potem w latach 1962-64 kurs historii filozofii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, a w latach 1968-69 Studium Radia i Telewizji w Łodzi. Do Kutna przybył w 1956 roku. Pracował tu na różnych stanowiskach pedagogicznych. Do 1975 roku uczył języka polskiego w kutnowskich szkołach średnich: I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Dąbrowskiego, Liceum im. Jana Kasprowicza, Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego. Był dyrektorem Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Kutnie (1962-1968), prezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie (1968-1974), podinspektorem Wydziału Oświaty (1974-1975).

Henryk Lesiak

Jego najaktywniejszy okres pracy zawodowej i aktywności społecznej przypadł na lata 1975-1990. Będąc dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, utworzył kilka filii bibliotecznych w tym mieście (m.in. na ul. Jagiełły, Wilczej, Łąkoszyńskiej, Dąbrowskiego) i nadbudował taras biblioteki powiększając jej powierzchnię. Przyczynił się także do powstania w MBP Sali Audiowizualnej i Pracowni Mikrofilmów. W tym okresie prowadził bardzo szeroką działalność społeczno-kulturalną, zorganizował: Amatorski Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Dramatyczne w I L.O. im. H. Dąbrowskiego, był prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a także rozpoczął budowę Domu Nauczyciela. W latach 1998-2006 był Radnym Rady Miasta Kutno. Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

W latach 1981-1989, gdy był prezesem TPZK, Towarzystwo odnotowało wiele sukcesów w skali nie tylko lokalnej, ale także ogólnopolskiej. Podczas jego prezesury, mimo trudnych czasów stanu wojennego, Towarzystwo rozwinęło swoją działalność, zyskując znaczącą pozycję pośród organizacji pozarządowych, zwanych wówczas organizacjami wyższej użyteczności publicznej. Między innymi dzięki akcji bicia medali pamiątkowych zyskało rozgłos na terenie całego kraju. Obdarzony talentem dobrego organizatora, był jednym z pierwszych aktywnych kolekcjonerów kutnowskich, który wybrany został do władz Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Mławie – Koło w Płocku. Kiedy w roku 1984 powołano pierwsze Koło PTAiN w Kutnie, został jego sekretarzem. Był prekursorem, za którym w następnych latach do Koła wstępowali kolejni członkowie TPZK m.in. Andrzej Urbaniak (1985) i Marek Wójkowski (1990), którzy później sprawowali funkcje prezesów zarządu Towarzystwa. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w., Henryk Lesiak aktywnie uczestniczył w działalności sekcji medalierskiej TPZK, a w czasie swojej prezesury przyczynił się do wydania wielu edycji medali pamiątkowych.

W czasach pełnienia funkcji prezesa TPZK przez Henryka Lesiaka Towarzystwo wykazywało ogromną aktywność w życiu kulturalnym i społecznym Kutna. Towarzystwo po uzyskaniu siedziby w „Dworku modrzewiowym”, otworzyło galerię i pracownię rzeźby ludowej oraz malarstwa nieprofesjonalnego. Staraniami Henryka Lesiaka przy ul. Kilińskiego otwarto pierwszą w Kutnie galerię i pracownię profesjonalnej malarki Krystyny Brzozowskiej. Na gmachu tzw. „Nowej Oberży” przy ul. Sienkiewicza 2 została odsłonięta pierwsza tablica pamiątkowa ufundowana przez TPZK, poświęcona pobytowi Rządu Tymczasowego w Kutnie, wybitych zostało 17 medali pamiątkowych. W tym także czasie odrestaurowano zegar na ratuszu kutnowskim, odnowiony został grób małżonków Troczewskich, wydanych zostało 13 numerów tygodnika TPZK „Głos Kutnowski” (nakład 2000 egz.), zebrane zostały rozproszone po ziemi kutnowskiej tablice nagrobne z kutnowskiego cmentarza żydowskiego, a w 1984 roku wydano ważną dla miasta publikację pt. „Kutno. Dzieje miasta”, pośród autorów której byli członkowie TPZK (G. Majewska, S. Pawlak, R. Buzak i H. Lesiak).Za czasów prezesury Henryka Lesiaka TPZK znalazło się w tzw. „Złotej Dziesiątce” towarzystw regionalnych w Polsce. Bardzo prężnie działały wówczas sekcje zainteresowań: fotograficzna, malarska, rzeźbiarska, historyczna, hafciarska i inne. Organizowanych było wiele wystaw, koncertów i odczytów.

Henryk Lesiak z dużym osobistym zaangażowaniem organizował budowę Domu Nauczyciela i stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie, doprowadzając do jego powołania w 1981 roku. Był redaktorem naczelnym tygodnika „Głos Kutnowski” (1988-1989), organizatorem sesji naukowych, inicjatorem powołania Archiwum Miejskiego.

 

Henryk Lesiak jest wybitnym popularyzatorem dziejów Ziemi Kutnowskiej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i samodzielnych wydawnictw książkowych:

 • Doktor Antoni Troczewski – lekarz i działacz społeczny, Kutno 1984,
 • Prasa kutnowska w latach 1918-1939, cz. I, Kutno 1986,
 • Kutno w latach 1910 – 1926 na podstawie lokalnej prasy, Kutno 1986,
 • Kutno na starej fotografii, Kutno 1986,
 • Kronika Wytwórni Pasz w Kutnie, Kutno 1988,
 • Kutno w latach 1927 – 1939, Kutno 1995, 
 • Historia Szkoły – Gimnazjum i Liceum im. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Kutno (1998),
 • Działalność ZNP w latach 1905-1995. [w:] Zarys Historii Kutnowskiej Oświaty w l. 1905-1995 (praca zbiorowa)Kutno 1998, 
 • Kutno portret miasta (praca zbiorowa), Kutno 1997,
 • Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie Kutna, w: Zarys historii kutnowskiej oświaty, Kutno 1998,
 • Posłowie ziemi kutnowskiej, Kutno 2001, 
 • Wieś i dwór w Powiecie Kutnowskim, Kutno 2003,
 • Szpital Kutnowski 1840-2005 (praca zbiorowa), Kutno 2005, 
 • Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, H. Lesiak, Kutno 2007 (Książka ta zdobyła „Zloty Ekslibris” w 2007 r., w Wojewódzkim Konkursie Wydawnictw z 2007 r., organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi).

Dwukrotnie był wyróżniony III miejscem w plebiscycie „ Kutnowianin Roku” w latach 1985 i 1987.

Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu oraz „Złotą Odznakę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry