Kalendarium ważnych wydarzeń w latach 1972-2012

21 stycznia 1972

Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej /TPZK/ i ustanowienie siedziby w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

10 lutego 1972

Seminarium Staromiejskie pt. „Pałac Saski – rezydencja króla Augusta III w Kutnie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej – referat programowy wygłosił Andrzej Mariusz Wieczorkowski.

21 kwietnia 1972

Zatwierdzenie statutu i wpisanie TPZK do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Województwa Łódzkiego pod pozycją nr 801.

13 czerwca 1972

I Walne Zebranie TPZK w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie, podczas którego dokonano wyboru 6 członków zarządu TPZK. W zebraniu uczestniczyło 20 członków TPZK.

20 września 1972

Ukonstytuowanie się zarządu TPZK, na prezesa został wybrany Stefan Talikowski.

1973

Sprzeciw członków TPZK w sprawie sprzedaży i przeniesienia Dworku Modrzewiowego do Muzeum w Krośniewicach lub projektowanego skansenu w Sieradzu.

1974

Zbieranie materiałów historycznych do monografii Kutna.

1974 -1975

Badania twórczości i biografii pisarzy wywodzących się z Ziemi Kutnowskiej (24 sylwetki), których efektem była teka „Ludzie książki i pióra regionu kutnowskiego” (Kutno 1975).

1976

Zapoczątkowanie „Wieczorów regionalnych” poświęconych popularyzacji wiedzy o regionie oraz plenerów fotograficznych pt. „Piękno zabytkowej architektury Ziemi Kutnowskiej” (zgromadzono 1000 fotogramów obiektów zabytkowych).

1976

I edycja dorocznego konkursu „Kutnowianin Roku”, zainicjowanego przez TPZK, organizowanego wspólnie z władzami miasta (1976 – 1981).

1977

Rozpoczęcie współpracy z miejscowymi artystami ludowymi i artystami nieprofesjonalnymi.

1979

Wydanie pierwszej zwartej publikacji TPZK autorstwa Andrzeja Stelmaszewskiego pt. „Spółdzielczość mieszkaniowa w Kutnie w latach 1958-1978” oraz pracy popularnonaukowej autorstwa członków TPZK Grażyny Majewskiej i Jana B. Nycka pt. „Kutno. Dzieje i zabytki” (Płock 1979).

16 lipca 1980

Śmierć Stefana Talikowskiego, współzałożyciela i pierwszego Prezesa TPZK (wraz z Jego śmiercią bezpowrotnie przepadło całe archiwum, zgromadzone w domu Prezesa).

1981

Wybicie pierwszego kutnowskiego medalu pamiątkowego, z serii 29 dotychczas wyemitowanych, poświęconego 50-leciu powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Emisję medali zainicjowali Henryk Lesiak i Lechosław Kubiak.

10 marca 1981

Wybór Henryka Lesiaka na prezesa TPZK.

25 czerwca 1981

Złożenie wniosku do Naczelnika Miasta i Przewodniczącego MRN w sprawie remontu zaniedbanego grobu doktora Antoniego Troczewskiego.

maj 1981

Otwarcie w „Dworku Modrzewiowym” galerii rzeźby ludowej wraz z pracownią, zorganizowanej przez rzeźbiarzy – członów TPZK.

1 listopada 1981

Powstanie Muzeum Regionalnego w Kutnie /w organizacji/. Wieloletnie starania o jego powołanie czynili członkowie TPZK (Henryk Lesiak, Andrzej Urbaniak i Grażyna Majewska – Rzymkowska).

1982

Otwarcie, dzięki staraniom prezesa TPZK, pierwszej w dziejach miasta galerii i pracowni profesjonalnej malarki Krystyny Brzozowskiej.

styczeń 1983

Odsłonięcie pierwszej tablicy pamiątkowej – ufundowanej przez TPZK – w 120. rocznicę powstania styczniowego 1863 roku, upamiętniającej pobyt w Kutnie powstańczego Rządu Narodowego. Tablica powstała z inicjatywy ówczesnego prezesa TPZK Henryka Lesiaka.

1983

Przejęcie stałej opieki nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

24 września 1983

Odsłonięcie tablicy poświęconej 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego na budynku byłych koszar wojskowych przy ulicy Grunwaldzkiej 1, z inicjatywy Andrzeja Urbaniaka i dzięki pomocy finansowej ZPR „Miflex”.

maj 1984

Otwarcie nowej siedziby TPZK w „Dworku Modrzewiowym”, z 1 poł. XIX w., przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 20, wraz z galerią rzeźby ludowej i malarstwa nieprofesjonalnego. Miejsce spotkań współpracujących z TPZK członków Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i harcerzy. W siedzibie stowarzyszenia utworzono Biuro Organizacyjne TPZK.

1984

Zapoczątkowanie działalności gospodarczej TPZK umową z Biurem Dokumentacji Zabytków w Płocku na inwentaryzację zabytków województwa płockiego. Dochody przeznaczono na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa.

1984

Wydanie monografii pt. „Kutno. Dzieje miasta”, sfinansowanej przez władze miasta Kutno, powstałej z inicjatywy TPZK, realizowanej przez Towarzystwo Naukowe Historyczne w Łodzi, z udziałem autorów – członków Towarzystwa.

1985

Rozpoczęcie działalności sekcji Fotograficznej i Medalierskiej przy TPZK.

1985

Podjęcie starań – przez Sekcję Naukowo-Techniczną przy TPZK – zmierzających do otwarcia w Kutnie filii wyższej uczelni.

1985

Wyremontowanie i uruchomienie zabytkowego zegara wraz z kurantem na ratuszu miejskim, dzięki staraniom i środkom finansowym TPZK.

maj 1985

Uhonorowanie działalności TPZK Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki.

1985

Skupienie przy TPZK grupy osób zajmujących się rękodziełem artystycznym – tkactwem i hafciarstwem i nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią „Rękodzieło Artystyczne” w Łodzi.

21 listopada 1985

Zorganizowanie, wspólnie z Urzędem Miasta, sesji naukowej w Kutnowskim Domu Kultury poświęconej problematyce herbów i pieczęci Kutna.

1985

Zorganizowanie, we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie, akcji zbierania tablic nagrobnych – macew, rozproszonych na terenie miasta podczas II wojny światowej.

12 grudnia 1986

Nadanie godności Członka Honorowego TPZK. Godność Honorowych Członków TPZK otrzymali:

 • Jerzy Dunin-Borkowskiego – kolekcjoner i regionalista

 • doc. dr Ryszard Rosin historyk – mediewista.

1986

Współorganizowanie z Urzędem Miejskim w Kutnie miejskich obchodów 600-lecia nadania praw targowych miastu.

1986

Podjęcie starań w sprawie powołania Archiwum Miejskiego w Kutnie (zostało otwarte w 1993 r.).

28 maja 1987

Staraniem TPZK umieszczono portret doktora Antoniego Troczewskiego, autorstwa Krystyny Brzozowskiej, w holu kutnowskiego szpitala. Towarzystwo sfinansowało ozdobną ramę do portretu.

1987

Rozpoczęcie akcji przywracania historycznych nazw kutnowskim ulicom i placom, zainspirowanej przez zarząd TPZK.

16 czerwca 1987

Wykupienie z rąk prywatnych i przekazanie „Dworku Modrzewiowego” w administrację TPZK. Budynek został wykupiony przez Urząd Miasta na wniosek zarządu TPZK.

5-6 września 1987

Zorganizowanie w Kutnie i Oporowie Sejmiku Towarzystw Regionalnych, w którym udział wzięły delegacje towarzystw regionalnych z Gostynina, Gąbina, Łęczycy, Łowicza, Kalisza, Starachowic i Stargardu Szczecińskiego.

30 września 1987

TPZK w „Złotej Dziesiątce” najlepszych towarzystw regionalnych w kraju w konkursie pt. „Za wyróżniające się dokonania w regionalnych towarzystwach kultury” ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W tym dniu wiceprezes Andrzej Urbaniak odebrał Dyplom Honorowy z rąk prof. Aleksandra Krawczuka, Ministra Kultury i Sztuki.

1987

Nagroda Wojewody Płockiego dla TPZK za działalność na rzecz środowiska lokalnego.

1987

TPZK bohaterem filmu nakręconego przez Telewizję Polską, wyemitowanego w cyklu „Poznaj swój kraj”.

15 kwietnia 1988

Rozpoczęcie wydawania gazety „Głos kutnowski”, którą TPZK zarejestrowało 10 grudnia 1987 roku.

25 kwietnia 1988

Spotkanie z delegacją Żydów wywodzących się z Kutna, w celu omówienia sposobów godnego upamiętnienia miejsc związanych z dziejami kutnowskich Żydów.

16 lutego 1989

Wybór Andrzeja Urbaniaka na prezesa TPZK.

27 października 1989

Zawieszenie wydawania gazety „Głos kutnowski” ze względów finansowych.

1989

Zakup marmuru na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej pomordowanym kutnowskim Żydom, a także Katyńczykom Ziemi Kutnowskiej.

13 marca 1991

Cofnięcie decyzji Urzędu Miasta na prawo administrowania przez TPZK „Dworkiem Modrzewiowym” i zmniejszenie ilości pomieszczeń służących działalności Towarzystwa.

1991

Wniosek o nadanie jednej z ulic w Kutnie imienia Szaloma Asza (pisarza żydowskiego urodzonego i żyjącego w Kutnie).

2 lutego 1993

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej kutnowską synagogę, ufundowanej przez TPZK.

24 marca 1993

Przyjęcie Społecznego Komitetu Pomocy Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, jako autonomicznej sekcji TPZK.

28 kwietnia 1993

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na terenie byłego getta żydowskiego przy ul. Mickiewicza w Kutnie.

26 czerwca 1993

Organizacja pierwszej „giełdy staroci” przed „Dworkiem Modrzewiowym”.

18 października 1993

Otwarcie Archiwum Miejskiego, powołanego z inicjatywy TPZK.

28 września 1994

Odrestaurowanie i umieszczenie na „murze pamięci” przy Muzeum tablicy poświęconej lekarzom i felczerom weterynarii poległym w bitwie nad Bzurą. Tablica powstała ze środków Społecznego Komitetu Pomocy Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie przy TPZK.

1994

Inauguracja dorocznych Dni Kutna i Regionu organizowanych z inicjatywy TPZK. Zorganizowano I rajd turystyczny „Śladami historii zabytków miasta Kutna”.

27 maja 1996

Powołanie Oddziału TPZK w Krośniewicach.

20 marca 1997

Nadanie godności Honorowych Członków TPZK :

 • Józef Szymańczyk – fotograf kutnowski

 • Grażyna Kin-Rzymkowska – muzealnik i historyk – regionalista

 • Henryk Lesiak – regionalista bibliotekarz i historyk.

   

17 października 1997

Uchwalenie zmiany zapisów w Statucie TPZK.

1997

Opracowanie i wydanie znaczka organizacyjnego TPZK.

14 czerwca 1997

Uhonorowanie działalności TPZK Listami Gratulacyjnymi Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu R.P. z okazji Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa.

grudzień 1997

Promocja I tomu rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, redagowanego i wydawanego przez TPZK.

6-7 marca 1998

Organizacja XIX Ogólnopolskich Spotkań Regionalnych w Kutnie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury oraz prezydenta miasta. Temat spotkania: Koncepcje nowego podziału administracyjnego kraju. Ogólnopolska Sesja Naukowa p.t. „Rozwój małych i średnich miast w XXI wieku w Polsce”, organizowana wspólnie przez TPZK, Politechnikę Warszawską i Urząd Miasta.

20 września – 3 października 1998

Inauguracja dorocznych Dni Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

27 maja 1999

Powołanie Oddziału TPZK w Bedlnie.

29 lipca 1999

Powołanie Oddziału TPZK w Krzyżanowie.

10 lutego 2000

Przystąpienie TPZK do Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Łódzkiego.

maj 2000

I miejsce za najlepsze stoisko wystawiennicze pośród kilkunastu wydawnictw regionalnych z całej Polski dla TPZK podczas II Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych im. Łukasza Opalińskiego W Staszowie, Kielcach i Rytwianach.

grudzień 2000

Wydanie I tomu bibliografii Powiatu Kutnowskiego za 1999 r.

28 maja 2001

Staraniem TPZK wybicie w Mennicy Państwowej S.A. w Warszawie kolejnego(29) medalu pamiątkowego Aleksander Patkowski. Projekt – Aleksander Kociszewski i Andrzej Urbaniak. Decyzją uczestników VI Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury medal im. Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu.

czerwiec 2001

I Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów, podczas którego wręczono Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego. Udział członków Sekcji Kolekcjonerskiej w Targach Kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu”.

11 kwietnia 2002

Nadanie godności Honorowego Członka TPZK prof. zw. dr hab. Stanisławowi Marianowi Zajączkowskiemu – historykowi, mediewiście.

18-20 września 2002

VII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem około 400 najwybitniejszych polskich regionalistów, w tym prezesa TPZK. Andrzej Urbaniak, podczas kongresu został wybrany do Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej (a także został wybrany w skład prezydium RK RSR RP).

26 marca 2003

Udział TPZK w utworzeniu Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie.

18 sierpnia 2003

Promocja reprintu książki Szaloma Asza „Miasteczko” w Kazimierzu nad Wisłą wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca n. Wisłą. TPZK wniosło poważny wkład organizacyjny i merytoryczny, a samorząd lokalny miasta Kutno udzielił pomocy finansowej przy wydaniu publikacji.

1 listopada 2003

Przeprowadzenie kwesty na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Coroczna zbiórka pieniędzy organizowana pod hasłem „Ratujmy zabytkowe kutnowskie nekropolie” wpisała się na stałe w działalność TPZK.

12 listopada 2003

Uhonorowanie działalności TPZK Nagrodą Starosty Kutnowskiego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (nagroda ustanowiona w 2003 i przyznawana po raz pierwszy).

9 lutego 2004

Wystosowanie Listu Otwartego zarządu TPZK w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu imienia płk. Henryka Reymana do Prezydenta Miasta Kutno, Przewodniczącego Rady Miasta w Kutnie, prezesa MKS Kutno.

maj 2004

Przekazanie przez TPZK pamiątek związanych z 37 pułkiem piechoty do Szkolnej Izby Pamięci 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. Zwieńczeniem działań TPZK było nadanie Szkole imienia „37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”. Delegacja zarządu TPZK brała udział w uroczystościach.

28 maja 2004

Nagroda Starosty Kutnowskiego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury dla Vice prezesa TPZK Marka Wójkowskiego.

21 czerwca 2004

Utworzenie przy TPZK Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie.

16 lipca 2004

Wpisanie TPZK do rejestru organizacji pożytku publicznego na podstawie decyzji Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście. Umożliwia to pozyskanie 1% darowizn z podatku od osób fizycznych, przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa.

30 września 2004

Wystosowanie pisma do Prezydenta Miasta Kutno w sprawie rozpisania konkursu na hejnał miejski.

22 czerwca 2005

Udostępnienie materiałów (starych kutnowskich pocztówek, ze zbiorów Marka Wójkowskiego) berlińskiej Fundacji „Pomnik ku czci pomordowanym Żydom Europy”.

19 listopada 2005

Udział członków zarządu TPZK w uroczystych obchodach 25-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Płocku. Prezes Andrzej Urbaniak został uhonorowany Dyplomem Honorowym Oddziału PTN w Płocku „Za Wybitne Zasługi dla Numizmatyki Polskiej”.

2005

Wniosek zarządu TPZK do władz samorządowych miasta o wydanie nowej edycji monografii Kutna.

1 marca 2006

Pierwsze z wielu nagrań dla telewizji regionalnej – „Kutnowskie ulice – ul. Królewska”. Program cykliczny prezentowany przez Marka Wójkowskiego.

2006

Zakończenie robót konserwatorskich przy nagrobku Anny z Wernów – Krysińskiej (pochodzący z 1838 roku i należący do najstarszych na kutnowskiej nekropolii) oraz przy nagrobku rodziny Kamińskich (pochodzący z II połowy XIX wieku – m.in. Jana Kamińskiego +1889).

2007

Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK.

15-16 czerwca 2007

III miejsce Kutnowskich Kolekcjonerów „Za ciekawe stoisko kolekcjonerskie” w V Nadwiślańskim Jarmarku Staroci w Grudziądzu.

23 sierpnia 2007

Ustanowienie, decyzją Zarządu TPZK, wyróżnienia dla członków TPZK „Złota Odznaka Honorowa TPZK” oraz honorowej nagrody „Amicus TPZK” dla instytucji i osób współpracujących z TPZK. Przyjęto również i zatwierdzono regulaminy – statuty przyznawanych wyróżnień.

2007

Odnowienie grobowca (w kształcie kapliczki) rodziny Grochowskich z II połowy XIX wieku, znanych miejscowych aptekarzy.

19 października 2007

Uroczysta inauguracja I roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz pt. „Polska a Unia Europejska – bilans trzech lat członkostwa”.

21 stycznia 2008

Wręczenie honorowego wyróżnienia „Kutnianina 2007 roku” Prezesowi TPZK Andrzejowi Urbaniakowi. Andrzej Urbaniak zwyciężył w plebiscycie ogłoszonym wśród mieszkańców Kutna przez redakcję Magazynu KCI.

21 lutego 2008

Śmierć Prezesa Zarządu TPZK Andrzeja Urbaniaka.

29 marca 2008

Promocja wydawnictwa autorstwa Henryka Lesiaka – Członka Honorowego TPZK – pt. „Szlakiem Dworów Regionu Kutnowskiego”.

15 kwietnia 2008

Powierzenie funkcji prezesa TPZK Markowi Wójkowskiemu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TPZK za 2007 r. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków TPZK w Krzyżanowie, Walne Zgromadzenie Członków TPZK podjęło decyzję o rozwiązaniu Oddziału TPZK w Krzyżanowie.

15-22 września 2008

Uroczyste obchody „Dni doktora Antoniego Troczewskiego”, współorganizowane przez TPZK i Urząd Miasta Kutno z okazji 80 rocznicy śmierci Doktora.

 • Sesja popularno-naukowa w Sali Konferencyjnej UM Kutno „Doktor Antoni Troczewski – lekarz, działacz społeczny i polityczny”, którą z ramienia TPZK prowadził Jacek Saramonowicz;

 • XV młodzieżowy rajd pieszy „Śladami dr Antoniego Troczewskiego” połączony z konkursem wiedzy o doktorze Troczewskim;

 • uroczyste złożenie kwiatów na grobie doktora Antoniego Troczewskiego oraz przy tablicy pamiątkowej na budynku USC w Kutnie – Wilii doktora Antoniego Troczewskiego.;

 • koncert muzyki poważnej „Kutnowscy artyści doktorowi Antoniemu Troczewskiemu” w siedzibie USC.

   

11 listopada 2008

Udział członków TPZK w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości i odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Udział członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – Marka Wójkowskiego i Jacka Saramonowicza w uroczystym podsumowaniu działalności komitetu oraz wręczeniu wyróżnień.

18 sierpnia 2008

Spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie – odebranie zakończonych prac konserwatorskich jednego z piękniejszych grobowców na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie – nagrobka Julianny z Boguckich Janowskiej +1886 (rzeźba z postacią Matki Boskiej Bolesnej stojącej na tle krzyża).

21 kwietnia 2009

Wybór Marka Wójkowskiego na prezesa TPZK.

16 stycznia 2009

Udział przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK w finałowej gali „Kutnianin 2008”. Komitet Organizacyjny i słuchacze UTW w Kutnie przy TPZK nominowani do tytułu „Kutnianina 2008” w IV Interaktywnym Plebiscycie Kutnowskiego Centrum Informacyjnego.

24 listopada 2009

Wystosowanie przez Zarząd TPZK wniosku do zarządu powiatu kutnowskiego w sprawie uhonorowania „Nagrodą Starosty Kutnowskiego” w 2010 roku pani Grażyny Kin – Rzymkowskiej za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2010

Przeprowadzenie renowacji nagrobka Witolda Matzeka oraz Mikołaja Pawłowicza Maksymowicza Fiedorowa +1833 z krzyżem prawosławnym (jest to jeden z najstarszych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym).

2 marca 2010

Wystąpienie Zarządu TPZK do Urzędu Miasta Kutno z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania i odnowy terenu Cmentarza Żydowskiego, będącego elementem naszego dziedzictwa lokalnego.

10 marca 2010

Uhonorowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK wyróżnieniem specjalnym Kapituły Nagrody „Kutnowski Hit” za 2009 rok. Statuetkę uroczyście wręczono podczas sesji Rady Powiatu Kutnowskiego.

marzec 2010

Udział Urszuli Jędrzejczak w targach sztuki ludowej i rękodzieła w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie. Wystawiane były także prace Alicji Olczak i Dagmary Manitius (także członków TPZK).

1-4 września 2010

Udział przedstawicielek UTW w Kutnie przy TPZK w VII Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku.

24-26 września 2010

Uczestnictwo przedstawicielki TPZK, Bożeny Gajewskiej, w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach. Kongres odbywa się co 4 lata, a Towarzystwo zawsze uczestniczy w jego obradach. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wypracowanie wniosków na przyszłość oraz znalezienie skutecznych metod na zaangażowanie młodzieży w regionalizm.

październik 2010

Wykonanie, staraniem TPZK, aktualizacji opracowania dokumentacji renowacji Cmentarza Żydowskiego w Kutnie.

23 listopada 2010

Zebranie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK w celu zatwierdzenia regulamin UTW w Kutnie przy TPZK. Wybór członków Zarządu UTW, Rady Słuchaczy oraz Sądu Koleżeńskiego UTW Spotkanie słuchaczy odbyło się w auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

luty 2011

Powstanie przy TPZK Kameralnego Zespołu Wokalnego pod kierownictwem Joanny Domagały.

7 marca 2011

Uchwalenie zmian w Statucie TPZK przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

10 maja 2011

Rozwiązanie Oddziału TPZK w Krośniewicach, na wniosek Prezesa Oddziału.

19 maja 2011

XVIII Młodzieżowy Rajd Pieszy zorganizowany przez TPZK w 150 rocznicę urodzin doktora Antoniego Troczewskiego pod hasłem: „Śladami Doktora”. W rajdzie wzięły udział 274 osoby ( dzieci i młodzież szkół kutnowskich i powiatu kutnowskiego).

20 maja 2011

Zarząd TPZK wystosował do władz Miasta Kutna „List intencyjny w sprawie budowy w Kutnie pomnika doktora Antoniego Troczewskiego”.

4 czerwca 2011

X Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów w Krośniewicach, do organizacji którego wkład wniosło TPZK. Na wniosek Zarządu TPZK pośmiertnie przyznano Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich śp. Andrzejowi Urbaniakowi i śp. Bogumiłowi Marciniakowi oraz Stanisławowi Hyżemu.

19-28 sierpnia 2011

Wystawienie „Rzeźby kutnowskiej” na XXXV Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Kutnowscy twórcy ludowi – członkowie TPZK – Dorota Stanicka, Józef Stańczyk, Józef Marciniak oraz Zbigniew Suchiński reprezentowali nasze miasto.

14 października 2011

Uhonorowanie Grażyny Kin-Rzymkowskiej Nagrodą Starosty Kutnowskiego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Uroczystość odbyła się w Muzeum-Zamek w Oporowie. O przyznanie nagrody wnioskowało TPZK.

27-29 października 2011

Udział przedstawiciela TPZK, Bożeny Gajewskiej, w Regionalnym Kongresie Kultury, który odbywał się w Łodzi. Przez trzy dni debatowano o kulturze jako jednym z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego Łodzi i regionu.

październik 2011

Ostateczna decyzja o rewitalizacji „Dworku Modrzewiowego”. Miasto Kutno złożyło wniosek w konkursie ogłoszonym przez zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 i otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Pełna nazwa projektu brzmi: „Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego”.

16 grudnia 2011

Uroczysta promocja jubileuszowego XV tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Publikacja wydawana jest przez TPZK nieprzerwanie od piętnastu lat. Uroczystość odbyła się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie.

6 stycznia 2012

Inauguracja obchodów roku jubileuszowego 40-lecia działalności TPZK – koncert zorganizowany został wspólnie z Muzeum-Zamek w Oporowie.

21 stycznia 2012

XXX jubileuszowy koncert inaugurujący rok kulturalny w Kutnie i w regionie kutnowskim. Koncert został zorganizowany przez TPZK we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

Opracowała Bożena Gajewska 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry