Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2018

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował rok 2018. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Towarzystwo liczyło 278 członków, w tym dwóch członków honorowych: Grażyna Rzymkowska i Lechosław Kubiak oraz jednego wspierającego Grzegorza Lenartowskiego z Wielkiej Brytanii. Zmarło 9 członków, zapisało się do TPZK 5 nowych członków, rezygnację złożyło 7 członków, zwolnionych od opłat dotyczących składek jest 55 członków.

26 marca 2018 roku pożegnaliśmy szczególnie zasłużonego regionalistę Henryka Lesiaka, członka honorowego i byłego prezesa TPZK.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał się następująco:

 • Prezes Zarządu – Bożena Gajewska
 • Wiceprezes Zarządu – Karol Koszada
 • Wiceprezes Zarządu – Barbara Łuczak
 • Skarbnik Zarządu – Ewa Grząślewicz
 • Sekretarz Zarządu – Elżbieta Żółtowska
 • Członek Zarządu – Elżbieta Świątkowska
 • Członek Zarządu – Danuta Ujazdowska
 • Członek Zarządu – Halina Głogowska
 • Członek Zarządu – Stanisław Wojdecki

Skład Komitetu Redakcyjnego przedstawia się następująco :

 • Redaktor naczelny – Karol Koszada
 • Sekretarz Redakcji – Elżbieta Świątkowska
 • Członek – Bożena Gajewska

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK :

 • Bożena Gajewska – prezes TPZK
 • Ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 • Bogdan Krawczyk –Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 • Grzegorz Dębski – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
 • Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 • Stanisław Wojdecki – członek Zarządu TPZK
 • Janusz Bona – Starostwo Powiatowe w Kutnie
 • Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 • Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który daje przywileje (np. 1% podatku od osób fizycznych), ale nakłada też liczne obowiązki związane z przestrzeganiem rozlicznych ustaw, uchwał i przepisów finansowych, stąd zadanie prowadzenia szczegółowej księgowości, skrupulatnego rozliczania finansów, jawności i przejrzystości gospodarowania środkami. W 2017 roku na konto TPZK z 1% podatku wpłynęła kwota 4849,20 zł. Środki przeznaczone zostaną na renowację starych grobów.

TPZK jest członkiem-założycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. We wrześniu 2018 roku odbył się XI Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich w Legnicy, w którym uczestniczyła Prezes B. Gajewska. Bożena Gajewska została wybrana w skład władz Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej – pełni funkcję sekretarza Rady Krajowej w latach 2018-2021.

30 czerwca 2018 roku Zarząd TPZK zorganizował w CTMiT III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego w Kutnie, pn. „Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, w którym wzięło udział 18 stowarzyszeń reprezentujących regionalistyczne organizacje pozarządowe województwa. Odbyły się wykłady, wymiana doświadczeń, zwiedzanie zamku w Oporowie.

TPZK od maja 2012 roku jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Zarząd TPZK spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w 2018 roku odbyło się 25 posiedzeń Zarządu. Pracą Biura kierowała Joanna Stola, księgowość prowadziła zewnętrzna firma Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos.

W 2018 roku wielu członków TPZK: Anna i Marek Olczakowie, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Halina Reszke,Teresa Wiwała, Jan Wasiak, Jan Wawrzyniec Kowalczyk było zaangażowanych do pomocy przy realizacji projektów, sprzątaniu zabytkowych grobów oraz roznoszeniu korespondencji. Przyjęty podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TPZK w dniu 19 czerwca 2018 roku „Program działalności TPZK na 2018 rok” był cyklicznie realizowany.

TPZK realizowało w 2018 roku 5 projektów dofinansowanych przez Prezydenta Miasta Kutno i Powiat Kutnowski:

 • Na krawędzi pamięci…rzecz o kutnowskich Żydach”
 • „Urodziny Doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim”
 • Wydawnictwo „Kutnowskie Zeszyty Regionalne Tom 22 ”
 • ”Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce”.
 • „Tabliczka na twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej”.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzone są prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Działa Sekcja Ośrodka Badań i Dokumentacji, w ramach której skanowana jest dokumentacja stanowiąca zasób Archiwum Społecznego.

Wydano ulotki edukacyjne pt. „Pamiętamy o Antonim Troczewskim”, Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach”, ulotki na XVI kwestę, dotyczące renowacji zabytkowych grobów w Kutnie i Krośniewicach.

TPZK było wydawcą II wznowionego wydania książki pt.”Zarys Historii Żydów Ziemi Kutnowskiej, której promocja odbyła się 17 października w Dworku Modrzewiowym.

Ukazał się XXII tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, którego artykuły doskonale wpisują się w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Promocja nastąpiła 4 grudnia 2018 roku. Komitet redakcyjny TPZK na bieżąco współpracuje z regionalistami, autorami piszącymi na temat dziejów regionu, archiwami, IPN, społecznością kutnowską, w poszukiwaniu ciekawych i nowych materiałów utrwalających przeszłość i wspomnienia. Odkrywa nowe wartościowe dokumenty warte prezentacji w kolejnych tomach „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Owoce tej pracy stanowią zawartość naszego rocznika.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W ramach zadań, dla których istnieje i działa Towarzystwo, w 2018 r. położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży, ale także mieszkańców miasta. Projekt „Urodziny doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim” polegał na uczczeniu pamięci doktora, jego działalności patriotycznej, społecznej i zawodowej przez społeczność Kutna. Przypomniano szerzej o tym Honorowym Obywatelu Kutna w roku jubileuszowym 100-lecia niepodległości, gdyż w małej ojczyźnie to właśnie tacy obywatele jak Antoni Troczewski tworzyli zręby niepodległej RP. Partnerami w tym projekcie byli: KDK, CTMiT, Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowska Kuźnia Kultury, ZHP Komenda Hufca w Kutnie, Stowarzyszenie Historyczne 37 Pułk Piechoty, Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. A. Troczewskiego, ZSZ nr im. dr. A. Troczewskiego, Przedszkole Miejskie „Bajka”, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie.

W maju 2018 roku odbyły się konkursy plastyczne o dr A. Troczewskim, przeprowadzone w kutnowskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Harcerze roznieśli ulotki edukacyjne o doktorze mieszkańcom ulicy dr. A. Troczewskiego- patronowi ulicy.

W maju odbyła się gra miejska dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkół średnich pt. „ Troczewski dla Kutna”

Przeprowadzono 11 czerwca pokaz multimedialny przez Elżbietę Świątkowską i Stanisława Wojdeckiego, a także fotograficzny przez Barbarę Łuczak w SP nr 7 w Kutnie dot. działalności Doktora. Rozdano także ulotki edukacyjne.

16 czerwca zorganizowano w CTMiT wraz z partnerami piknik rodzinny pt. „Urodziny Doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim”, w którym wzięli licznie udział mieszkańcy, dzieci i młodzież Kutna i okolic. Odbyły się występy artystyczne, konkursy, zabawy plastyczne. A wszystkie poświęcone przypomnieniu postaci i działalności Doktora w Kutnie, a także epoki, w której żył.

Projekt „Na krawędzi pamięci…rzecz o kutnowskich Żydach” skierowany do młodzieży i mieszkańców Kutna, w pielęgnowaniu pamięci o dawnych jego mieszkańcach.

19 kwietnia z licznym udziałem młodzieży z pocztami sztandarowymi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych , średnich i mieszkańców Kutna odbył się w milczeniu Marsz Pamięci, który ruszył ulicami miasta spod Placu Piłsudskiego do byłego budynku getta, przy ul. Mickiewicza. I tam pod tablicą upamiętniającą odbyły się z udziałem władz samorządowych i gości z Muzeum z Chełmna główne uroczystości. W swoim wystąpieniu dr Karol Koszada i wiceprezydent Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak przypomnieli, jaką drogę przemierzyli mieszkańcy Kutna Żydzi do getta, w jakich żyli nieludzkich warunkach i stąd zostali wywiezieni do miejsca zagłady w Chełmnie. Podkreślili, oby ta martyrologia nigdy się nie powtórzyła. Złożono kwiaty pod tablicą.

Odbył się we wrześniu wyjazd edukacyjny młodzieży szkolnej i nauczycieli SP nr 9 zorganizowany przez TPZK do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhoft w Chełmnie nad Nerem. Młodzież zwiedziła muzeum, obejrzała projekcję filmu, przedstawiającego w jak nieludzkich warunkach mieszkali Żydzi w kutnowskim getcie. Uczniowie zapalili znicz przed tablicą upamiętniającą zamordowanie kutnowskich Żydów. Następnie wzięli udział we mszy ekumenicznej i złożyli kwiaty pod murem ofiar Holokaustu.

Młodzież z ZS nr 1 im. St. Staszica w kwietniu sprzątała cmentarz żydowski w Kutnie.

Barbara Łuczak w maju oprowadzała wycieczkę młodzieży szkolnej z Koła, śladami kutnowskich Żydów.

W styczniu po kutnowskich zabytkach oprowadzała uczestników WOŚP Danuta Ujazdowska.

W maju Stanisław Wojdecki oprowadzał młodzież z „Niezabudki” szlakiem śladów po dr Antonim Troczewskim.

W sierpniu Barbara Łuczak i Stanisław Wojdecki oprowadzali po Kutnie podopiecznych pomocy społecznej „Tęcza” śladami wydarzeń związanych z działaniami niepodległościowymi.

W lipcu Danuta Ujazdowska Oprowadzała dzieci z półkolonii z biblioteki śladami tradycji różanych, a także z grupą przedszkolną przy ul. Wyszyńskiego prowadziła w Dworku Modrzewiowym zajęcia pt. „Róże i różyczki Kutna”

We wrześniu Danuta Ujazdowska i Stanisław Wojdecki oprowadzali wycieczkę UTW z Warszawy po mieście róż pt.”Tradycje różane w Kutnie”

30 września w Dworku Modrzewiowym odbył się Dzień Regionalisty poświęcony Honorowemu Obywatelowi Kutna, dr Antoniemu Troczewskiemu. W swoim wystąpieniu St. Wojdecki, dr K. Koszda i B. Łuczak, przybliżyli członkom TPZK postać doktora w różnych dziedzinach jego działania w Kutnie. Odbyła się prezentacja multimedialna.

23 stycznia 2018 roku w 155. rocznicę Powstania Styczniowego złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą przy ul. Sienkiewicza.

27 styczniu złożono kwiaty i znicze pod tablicą byłego getta z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W marcu odbył się Kiermasz Wielkanocny w Dworku Modrzewiowym, zaś 8 grudnia wspólnie z Muzeum Regionalnym kiermasz bożonarodzeniowy sztuki i rękodzieła oraz warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych w KDK. W Muzeum Regionalnym swoje wyroby prezentowali rzeźbiarze, członkowie TPZK.

Ponadto twórcy przez cały rok promowali Kutno i Towarzystwo na kiermaszach, jarmarkach, targach w różnych miastach Polski. W styczniu w ramach WOŚP rzeźbiarze przekazali swoje pracę na aukcję. W sierpniu nasi rzeźbiarze, metaloplastyk i twórczynie rękodzieła artystycznego gościli na 43 Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie, prezentując i popularyzując naszą lokalną twórczość.

13 czerwca TPZK uczestniczyło w X Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanych przez UM i Centrum Organizacji „OPUS” na Stadionie Miejskim prezentując dorobek artystyczny swoich członków : rzeźbiarzy oraz wydawnictw TPZK .

25 maja TPZK we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego i Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 zorganizowało Święto Pułkowe, przed tablicą upamiętniającą 37 pp, znajdującą się na budynku dawnych koszar, przy ul. Grunwaldzkiej. Uczestniczyła liczne młodzież z pocztami sztandarowymi, organizacje kombatanckie, Kutnowska Rada Pamięci , Rodziny Pułkowe i mieszkańcy. W siedzibie TPZK Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 przygotowało wystawę militariów i symboli 37pp, prezentację multimedialną, a także wysłuchano opowieści Rodzin Pułkowych.

TPZK wystawiło stoiska z wydawnictwami, rzeźbą i rękodziełem artystycznym w dniu 26-27 maja podczas Pikniku Różanego.

W dniach 08-09 września TPZK uczestniczyło w 44. Święcie Róży, eksponując dorobek artystyczny: rzeźbę, rękodzieło artystyczne, metaloplastykę i wydawnictwa TPZK.

21 września Towarzystwo zorganizowało jak co roku uroczystości upamiętniające obchody rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. W 2018 roku przypadła 90, którą zorganizowano przy grobie na Cmentarzu Parafialnym. Dr Elżbieta Świątkowska wygłosiła referat na temat pracy lekarskiej doktora. W uroczystości udział wzięli: władze samorządowe, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, członkowie Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, mieszkańcy i członkowie TPZK.

W ramach projektu „Tabliczka na twój dom”, którego koordynatorkami były Halina Głogowska i Barbara Łuczak, 4 października rozdaliśmy bezpłatnie 165 sztuk nowoczesnych i wykonanych zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej w Kutnie tabliczek z numerem adresowym mieszkańcom domów jednorodzinnych, którzy wzięli udział w konkursie i przynieśli do siedziby TPZK lub wysłali do skanowania stare fotografie lub dokumenty, przedstawiające Kutno, życie jego mieszkańców lub wydarzenia z naszego miasta. Stare fotografie będą wykorzystane do publikacji albumu o dawnym Kutnie.

W dniach 1-2 listopada odbyła się XVI kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zebrano kwotę 12.999 zł na odrestaurowanie kaplicy Oyrzanowskich W kweście wzięło udział ok. 100 osób, rozdano 600 sztuk ulotek informujących o odrestaurowanych grobach. Po raz czwarty odbyła się kwesta na cmentarzu w Krośniewicach, zebrano 4876,40 zł. Członkowie TPZK trzykrotnie sprzątali zabytkowe groby na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej

8 czerwca Danuta Ujazdowska zorganizowała wycieczkę do Kopali Soli w Kłodawie i term w Uniejowie.

26 maja odbyliśmy wycieczkę po dworkach powiatu kutnowskiego – zwiedzaliśmy dworki w Leszczynku, Lesznie, Byszewie, Kalinowej, Cyganach, Witowie, Nowem i Skłótach. Po dworach i parkach oprowadzał nas dziennikarz gazety „Dziennik Łódzki” Tomasz Dębowski.

15 lipca zorganizowano dla mieszkańców Kutna wyjazd edukacyjny do Łodzi, do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i celem obejrzenia cmentarza żydowskiego. Po Centrum oprowadzała zwiedzających dyrektor Joanna Podolska, a po cmentarzu Rabin łódzki.

Członkowie TPZK wzięli udział w 5-dniowej wycieczce do Kórnika, Poznania, Rogalina i Puszczykowa.

Z okazji 100-lecia Niepodległości Danuta Ujazdowska zorganizowała 1-dniową wycieczkę do „Domu Pracy Twórczej” w Radziejowicach, „Dworu Polskiego”,Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Dworu Józefa Chełmońskiego.

We wrześniu odbył się wyjazd edukacyjny do Chełmna n/Nerem do Muzeum byłego obozu niemieckiego Kulmhof, w których uczestniczyła młodzież szkolna.

TPZK w ciągu roku kalendarzowego brało udział w wielu spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, szkoleniach:

 • 18 stycznia 2018 roku Prezes Bożena Gajewska wraz z członami zarządu: Barbarą Łuczak, Danutą Ujazdowską i Elżbietą Żółtowską uczestniczyły na zaproszenie Senatora Ryszarda Bonisławskiego w Senacie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Dziedzictwa Małych Ojczyzn. Posiedzeniu przewodniczyła wicemarszałek RP Maria Koc. Prezes Bożena Gajewska omówiła działalność TPZK na rzecz Kutna i regionu.
 • udział prezes B. Gajewskiej w inauguracji Kutnowskich Obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.
 • udział w Starostwie Powiatowym w sprawie konsultacji na zamówienia publiczne – udział B. Łuczak.
 • Udział Bożeny Gajewskiej w XI Kongresie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.
 • Spotkanie z red. Maciejem Oswaldem z radia „Czwórka Internetowa”, dotyczące wywiadu o działalności TPZK z B. Gajewską i B. Łuczak.
 • Udzielenie wywiadu na żywo TVP Łódź z uroczystości Marszu Pamięci przed budynkiem getta przez dr K. Koszadę i dr E. Świątkowską.
 • udział w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz lokalnej społeczności przez UM Kutno – B. Łuczak i E. Żółtowska.
 • Udział D. Ujazdowskiej w spotkaniu dotyczącym projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym.
 • Udział w jubileuszowej konferencji z okazji 25-lecia działalności Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego – B. Łuczak, D. Ujazdowska, E. Żółtowska.
 • Udział w sesji popularno-naukowej poświęconej działalności dr A. Troczewskiego zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w CTM i T – B. Łuczak, E. Grząślewicz i E. Żółtowska.
 • Zawarto porozumienie wolontariackie ze Stowarzyszeniem Rodzin Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie z TPZK.

Przedstawiciele Zarządu i członkowie TPZK uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i organizacje:

 • udział w promocji książki Moniki Sylwestrowicz pt. Dziedzictwo Pruszaków” na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina – B. Gajewska i E. Żółtowska.
 • Józef Stańczyk – rzeźbiarz i Urszula Jędrzejczyk – hafciarka wystawili swoje prace podczas turnieju telewizyjnego „Familiada”, której uczestnikami byli SZPiT (na zaproszenie ZPiTZK).
 • udział w spotkaniu Centrum Organizacji Pozarządowych  B. Łuczk, E. Żółtowska.
 • udział w jubileuszu 5- lecia Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina – udział B. Łuczak, H. Głogowska , E. Żółtowska.
 • udział w promocji książki Ryszarda Zimnego pt. Żychlin a I wojna światowa”– udział K. Koszada i E. Żółtowska.
 • udział XIII święcie Szkoły ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego – prezes B. Gajewska.
 • udział w koncercie PSM – Ewa Grząślewicz
 • udział w Dniu Edukacji Zespół Szkół nr 2 im. A. Troczewskiego – D. Ujazdowska
 • udział w Marszu Pamięci w Lesie Rzuchowskim byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie n/Nerem
 • udział w spotkaniu w UM ”Współpraca kulturalna i turystyczna” – E. Świątkowska i D. Ujazdowska.
 • udział w odsłonięciu pomnika 37 pp w Klonowcu – St. Wojdeckiego
 • udział w Święcie Kolekcjonerów w Krośniewicach – B. Gajewska.
 • udział w uroczystej sesji Powiatu 12 czerwca – udział B.Gajewska.
 • udział w festynie Organizacji pozarządowych – kiermasz rzeźby, rękodzieła artystycznego i wydawnictw- B. Łuczak i E. Żółtowska.
 • udział w spotkaniu z Łódzkim Domem Kultury nt. wspierania działalności kulturalnej w woj. łódzkim – B. Gajewska i D. Ujazdowska.
 • udział w wycieczce do Zamku w Oporowie uczestników III sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych woj. łódzkiego, w tym senatora Ryszarda Bonisławskiego.
 • udział w uroczystości upamiętniającej 79- rocznicę wybuchu II wojny światowej – E.Świątkowska, H. Głogowska
 • udział w uroczystym otwarciu 44 Święta Róży w KDK – E. Żółtowska i E. Grząślewicz.
 • udział w XIX Walnym Zgromadzeniu Członków Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w Łodzi – B. Gajewskiej
 • udział w 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów przez B. Łuczak, E. Świątkowska i St. Wojdeckiego.
 • udział w uroczystości wręczenia nagrody Starostwa Powiatowego Krzysztofowi Ryzlakowi – D. Ujazdowska, E. Grząślewicz i St. Wojdecki.
 • udział w Jubileuszowej Gali Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca – wzięły udział E. Grząślewicz i E. Żółtowska.
 • udział w wydarzeniu związanym ze 100-leciem Niepodległości w „Niezabudce” – D. Ujazdowskiej
 • udział w uroczystym odsłonięciu pomnika dr A. Troczewskiego przy willi, ul. 29-tego Listopada 10 listopada 2018 roku – członków zarządu TPZK
 • udział 11 listopada w uroczystości upamiętniającej 100- tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – członkowie zarządu TPZK
 • udział w jubileuszu 40-lecia Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach – B. Gajewska.
 • udział w grudniu w promocji książki o Ludwiku Teodorze Płosajkiewiczu, pedagogu i kompozytorze, autorstwa Jarosława Domagały uświetnione muzyką kompozytora i śpiewem kolęd w wykonaniu zespołu Cantabile i kwartetu smyczkowego pod dyrekcją Joanny Domagały w Dworku Modrzewiowym – D. Ujazdowska, E. Żółtowska,

  Podziękowania, wyróżnienia, nagrody:

 • przyznanie Komitetowi Redakcyjnemu TPZK nagrody Złoty Ekslibris za album pt. „Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców” oraz nagrody Super Ekslibris za całokształt publikacji TPZK. Nagrody wręczono 16 maja 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.
 • TPZK otrzymało Kutnowski Hit 2017 roku od FOR PRESS za 63 publikację, w tym 22 tomy KZR.
 • Przyznanie Nagrody Miasta Kutno dla TPZK za całokształt działalności w kwocie 15 tysięcy. Nagrodę wręczono podczas sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2018 roku. O nagrodę wnioskowała Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
 • Dyplom Przyjaźni od Towarzystwa Miłośników Żychlina dla TPZK i Bożeny Gajewskiej
 • podziękowania od Muzeum Kulmhof za udział w obchodach 77 rocznicy założenia obozu w Chełmnie.
 • Podziękowanie dla B. Gajewskiej od ZS nr 3 za wzięcie udziału w jubileuszu.
 • Podziękowanie dla B. Łuczak i St. Wojdeckiego od Stowarzyszenia Pomocy „Laris”

  Odwiedzili nas …. Małżeństwo z Gostynina pani Kowalczyk-Fux i Karl Heinz Gónther Fux z kolekcją zdjęć z I wojny światowej

  W imieniu zarządu TPZK

  Bożena Gajewska

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry