2013

 

Images: tr 1.JPG  Images: tr 0.JPG

Uroczystego odsłonięcie tabliczki z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” dokonali przedstawiciele ofiarodawców  środków finansowych na renowację grobu doktora Antoniego Troczewskiego:

– w imieniu społeczności kutnowskiej  Grzegorz Chojnacki  przewodniczący Rady Miasta Kutno,

– w imieniu Prezydenta Miasta Kutno  wiceprezydent  Zbigniew Wdowiak

– w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej  w Płocku  Zofia Warszewska-Chrząstek,

– w imieniu  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie prezes Wiesław Kowalski

Dziękujemy ofiarodawcom, którymi są:

–  społeczność Ziemi Kutnowskiej,

– Okręgowa Izba Lekarska,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie,

– Prezydent Miasta Kutna,  który wsparł ten projekt środkami finansowymi, i dzięki któremu mogliśmy wykonać renowację  nagrobka  Doktora w ciągu jednego roku.

Dziękujemy   za wsparcie merytoryczne członkom Komitetu opieki nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK:

–         Ks. prał. Stanisławowi  Pisarkowi, Dziekanowi Kutnowskiemu, gospodarzowi tego miejsca,

–         Markowi  Wójkowskiemu, wiceprezesowi TPZK,

–         Jerzemu Łompiesiowi, członkowi TPZK,

–         Bogdanowi  Krawczykowi, właścicielowi  Pracowni Projektowo-Architektonicznej „Magbud”

–         Annie Majewskiej-Rau, dyrektorowi Muzeum-Zamek w Oporowie,

–         Grzegorzowi  Dębskiemu,  dyrektorowi  Muzeum w Krośniewicach,

–         Elżbiecie Wojciechowskiej,  naczelnikowi wydziału gospodarki przestrzennej UM w Kutnie,

–         Sylwii Stasiak    z Muzeum Regionalne w Kutnie,

Dziękujemy osobom  i firmom,  które pracowały przy renowacji nagrobka:

–  Marii Stemplewskiej  – konserwator dzieł sztuki, która prowadziła renowację i konserwację nagrobka i tumb,

 – Dariuszowi  Kowalczykowi –  właściciel  Firmy KODAR, który prowadził renowację ogrodzenia, a nawet dorobił klucz do furtki, nie zamykanej od kilkudziesięciu lat.

–  Andrzejowi  Michałowskiemu –   właściciel Agencji Reklamowej GAMA, która wykonał tabliczkę z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” i odnowił tabliczkę  z 1986 roku.

– Wiesławowi Domańskiemu, –  właściciel Zakładu   Konserwacji Nagrobków, który wykonywał prace budowlane i ziemne przy grobie.

Dziękujemy za obecność instytucjom, które  do dziś korzystają z  budynków  powstałych dzięki doktorowi Antoniemu Troczewskiemu i które noszą Jego imię:

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika

–  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego

–  Centrum Teatru, Muzyki i Tańca – filia Kutnowskiego Domu Kultury

– ” Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.,  NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy”  im.   dr Antoniego Troczewskiego

Za udział w uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego obejścia grobowego dziękujemy dzieciom i młodzieży z kutnowskich szkół oraz ich pocztom sztandarowym:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły, Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza, Zespołowi Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. doktora Antoniego Troczewskiego, Zespołowi Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza,Katolickiemu Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Stanisława Kostki i innym.Dziękujemy  harcerzom   Hufca Związku Harcerstwa  Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego, którzy pełnili wartę przy grobie Doktora. Dziękujemy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, członkini Grupy Teatralnej „od jutra”  z Kutnowskiego Domu Kultury za  piękną oprawę uroczystości.  Ks. prał. Stanisław  Pisarek zaintonował  krótką modlitwę nad grobem Antoniego Troczewskiego, w którą włączyli się wszyscy zebrani.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Kutnowski Mirosława Gal-Grabowska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Ruciński, Przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno Włodzimierz Klimecki,  Członkowie Rady Miasta Kutno, Wiceprezydent Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak, pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,  zastępca dyrektora ds. lecznictwa   Grzegorz Koszada  oraz Naczelna Pielęgniarka  Irena Dałek wraz pracownikami „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”  im.   dr Antoniego Troczewskiego,  komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  Kutno im. hm  Aleksandra Kamińskiego hm. Agnieszka Ciesielska, przedstawiciele kutnowskich instytucji kultury.

Renowacja grobu doktora Antoniego Troczewskiego została  przeprowadzona   przez TPZK w ramach  realizacji zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Kutno.

 

Dziękujemy członkom TPZK, wolontariuszom i wszystkim, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok opuszczonych i zaniedbanych starych grobów na naszym cmentarzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z porządkowania grobów na kutnowskiej nekropolii w 2013 roku.

Images: k6.JPG   Images: k2.JPG

Images: k3.JPG  Images: k7.JPG

Images: k5.JPG Images: k8.JPG

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi, Zabytkowymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym  w Kutnie  zdecydowali o poddaniu renowacji w 2014 roku grobowca Rodziny Chlewickich

Zofia i Zygmunt Chlewiccy byli osobami niezwykle dla Kutna zasłużonymi i należeli do elity kulturalnej miasta. Od początku XX wieku przez wiele lat Zygmunt Chlewicki był bliskim współpracownikiem doktora Troczewskiego.

Zawodowo z ramienia władz samorządowych Kutna był taksatorem (inspektorem) ubezpieczeniowym. Przez wiele lat w pomieszczeniu dworu mieściło się jego biuro. Podczas I wojny światowej był członkiem Komitetu Obywatelskiego Kutnie. Od 1915 roku przez wiele lat był ławnikiem miejskim w Kutnie (członkiem zarządu miasta). Ponadto był aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu stowarzyszeń (Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, Ochotnicza Straż Pożarna – członek zarządu, Komisja Rozbudowy Gimnazjum w Kutnie) oraz uczestnikiem różnorodnych akcji charytatywnych (zbiórka na Wojsko Polskie i jego wyposażenie, remont kutnowskiego kościoła) i działań kulturalnych w Kutnie.

Również jego małżonka, Zofia (1885- 1921) była aktywną działaczką kutnowskich organizacji kutnowskich organizacji społecznych i uczestniczką wielu akcji charytatywnych. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego Czerwonego Krzyża, była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kutnie, Polskiej Macierzy Szkolnej – skarbnik. Przyczyniła się do powstania kutnowskiego sierocińca. Jej krótkie lecz pracowite życie dla Kutna charakteryzuje krótka sentencja umieszczona na jej grobie: Żyłą prawdą sercem i ofiarną pracą. A przyświecała niezmąconą pogodą ducha. Zofia Chlewicka z Korwin Piotrowskich opiekując się żołnierzami chorymi na tyfus zaraziła się i zmarła 11 listopada 1921 r. przeżywszy 37 lat.

(w notatce wykorzystano fragmenty artykułu Andrzeja Urbaniaka z X tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych oraz fragmenty artykułu Henryka Lesiaka  z XVI tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych).

 Images: k11.JPG Images: k1.JPG    Images: k9.JPG

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry