Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2014

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował rok 2014. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo liczyło 249 członków, w tym dwóch członków honorowych: Grażyna Rzymkowska i Henryk Lesiak.

Skład Zarządu TPZK w ciągu 2014 roku uległ zmianie. Rezygnację złożyli: Marek Wójkowski, Marianna Cięgowska i Andrzej Latos. Zarząd powołał na skarbnika Elżbietę Świątkowską.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Prezes Zarządu – Bożena Gajewska
 • Wiceprezes Zarządu – Karol Koszada
 • Sekretarz Zarządu – Barbara Łuczak
 • Skarbnik Zarządu –Elżbieta Świątkowska
 • Członek Zarządu – Danuta Ujazdowska
 • Członek Zarządu – Maria Wierzbicka
 • Członek Zarządu – Stanisław Wojdecki

TPZK od 2004 rokuposiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który daje przywileje (np. 1% podatku od osób fizycznych), ale nakłada też liczne obowiązki związane z przestrzeganiem rozlicznych ustaw, uchwał i przepisów finansowych, stąd  zadanie prowadzenia szczegółowej księgowości, skrupulatnego rozliczania finansów, jawności i przejrzystości gospodarowania środkami. W 2014 roku  na konto TPZK  z 1% podatku wpłynęła kwota  1458,30 zł. Środki przeznaczone zostaną na działalność statutową.

TPZK jest członkiem – założycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. We wrześniu 2014 r. odbył się X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych i zjazd regionalistów w Bydgoszczy, gdzie  delegatem z woj. łódzkiego była prezes TPZK Bożena Gajewska, wybrana została do Zarządu Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej, 12 lipca 2014 roku w  siedzibie TPZK  odbył się przedkongresowy sejmik wojewódzki stowarzyszeń regionalnych regionu łódzkiego  przed X kongresem i dokonano wyboru 2 delegatów  na krajowy zjazd do Bydgoszczy. TPZK było inicjatorem i realizatorem tego spotkania.

Zarząd TPZK spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w 2014 roku odbyło się 26 posiedzeń Zarządu. Pracą Biura kierowała Joanna Stola, a księgowość prowadziła  zewnętrzna firma Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos.

W 2014 roku Zarządowi udało się zmienić wystrój pomieszczeń, zakupić nowe meble do biura, kserokopiarkę, pan Jan Wasiak okleił szafy pancerne i wykonał zawieszki pod obrazy, fotografie i herby, sekcja administracji  dokonała przemieszczenia zawartości mebli oraz była zaangażowana w dostarczaniu korespondencji członkom.

Pozyskaliśmy gościnnie trzecie pomieszczenie do użytkowania na koncerty, wykłady, prelekcje z młodzieżą i spotkania z członkami.

Ogródek różany został wzbogacony o kolejne ciekawe gatunki krzewów róż ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nasadzeń dokonali  Andrzej Latos i Andrzej Zielonka przy współpracy z innymi członkami Towarzystwa.

Również dzięki środkom z FIO zakupiliśmy za 1000 zł książki  o odmianach, uprawie i pielęgnacji róż – powstała specjalistyczna biblioteczka.

W kolejnych latach będziemy realizować plan zagospodarowania  naszego Rosarium, ale to wymaga znacznych nakładów finansowych.

Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZK w dn. 16 czerwca 2014 r. „Program działalności TPZK na rok 2014” był realizowany  konsekwentnie.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzone są prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Wydano druki ulotne dot. renowacji zabytkowych grobów, informator popularyzujący twórczość rzeźbiarską i rękodzieła artystycznego.

Popularyzowano wśród uczniów szkół wiedzę o regionie, tradycjach historyczno- architektonicznych, naszą  spuściznę, otaczając opieką jej najważniejsze elementy materialne.

Komitet redakcyjny TPZK na bieżąco współpracuje z regionalistami, autorami  piszącymi na temat dziejów regionu, społecznością kutnowską, w poszukiwaniu ciekawych i nowych materiałów utrwalających przeszłość i wspomnienia. Odkrywa nowe wartościowe dokumenty warte prezentacji w kolejnych tomach „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Owoce tej pracy stanowią zawartość naszego rocznika.

W dniu 11 grudnia w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się promocja XVIII tomu  „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i XV T. „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego” redagowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Promocję uświetnił występ Kameralnego Zespołu Wokalnego „Cantabile” działającego przy TPZK. Wydawnictwo było współfinansowane ze środków Miasta Kutno.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W ramach  zadań, dla których istnieje i działa Towarzystwo, w 2014 r. położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży.

W ciągu 2014 roku  przeprowadziliśmy  26 spotkań z dziećmi i młodzieżą w dworku modrzewiowym lub w szkołach. Prezentowaliśmy: stare Kutno na pocztówkach, zabytki Kutna, obiekty przyrodnicze w pow. kutnowskim, dr A. Troczewski i historia szpitala w Kutnie, ślady lat 70 w Kutnie, tradycję różaną w Kutnie, warsztat rzeźbiarza i rękodzieła artystycznego. Prelegentami byli : S. Wojdecki, M. Wójkowski, A. Latos, K.Koszada, B. Gajewska, J. Łompieś, J. Stańczyk, U. Jędrzejczyk, A. Olczak.

Sekcja rzeźbiarska i rękodzieła artystycznego

12 kwietnia odbył się „Kiermasz wielkanocny” w dworku modrzewiowym, swoje wyroby prezentowali twórcy, członkowie TPZK.

20-21 grudnia odbył się kiermasz bożonarodzeniowy na pl. Piłsudskiego organizowany przez Kutnowski Dom Kultury, w którym uczestniczyli rzeźbiarze i twórczynie rękodzieła artystycznego.

W dniach 14-24 sierpnia kutnowscy rzeźbiarze i twórczynie rękodzieła artystycznego (11 osób), członkowie TPZK uczestniczyli w XXXVIII Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie. Promowali Kutno i kutnowską sztukę ludową. Zadanie było współfinansowane przez Prezydenta Miasta Kutno.

W dniach 5-6-7 września TPZK uczestniczyło w XXXX Święcie Róży, eksponując  dorobek artystyczny: rzeźbę, rękodzieło artystyczne i wydawnictwa TPZK. TPZK na tę okazję opracowało i wydało w nakładzie 1000 sztuk ulotkę o sekcji rękodzieła artystycznego.

Ponadto twórcy przez cały rok promują Kutno i Towarzystwo na kiermaszach, jarmarkach, targach w różnych miastach Polski.

20 maja odbył się XXI Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami  historii i zabytków Kutna z czasów I wojny światowej”. Przewodnicy zapoznali dzieci i młodzież z historią bitwy pod Kutnem i dziejami miasta w l. 1914-1918, obejrzano dwie wystawy z tego okresu i  uczestniczono w konkursie historycznym. Udział w imprezie wzięło 168 osób. Rajd był dofinansowany ze środków Miasta Kutno.

25 czerwca TPZK uczestniczyło w corocznym Forum Organizacji Pozarządowych organizowanych przez  Centrum Organizacji „OPUS” w parku im. R. Traugutta prezentując dorobek artystyczny swoich członków: rzeźbiarzy i twórczyń rękodzieła artystycznego oraz wydawnictwa TPZK, przeprowadzono także konkurs  wiedzy o tradycji różanej w Kutnie.

26 maja TPZK we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego zorganizowało XXXII Święto Pułkowe, warta honorowa wystąpiła w replikach mundurów 37pp z 1939 r. Dyrektor   LO PUL  wręczył wyróżnionym pamiątkowe logotypy. Prezes B. Gajewska wręczyła instytucjom i organizacjom kultywującym pamięć o 37pp pamiątkowe medale wybite w 1986 r. przez TPZK dla upamiętnienia  stacjonującemu w Kutnie 37pp. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy TPZK a LOPUL. Uroczystość przybrała wzniosły i godny charakter.

TPZK wygrało konkurs grantowy  pisząc projekt pn. „ Kutno miasto róż – chcę tu być” i zdobywając środki finansowe z  programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmował:

 1. „Grę miejską”, do której zaproszono wszystkie gimnazja i szkoły średnie, celem gry było zapoznanie młodzieży z miejscami i wydarzeniami związanymi z tradycją różaną w Kutnie.
 2. Konkurs fotograficzny pt. ”Moje róże dla Kutna” – był to efekt sadzenia przez mieszkańców 4 tys. krzewów róż, otrzymanych bezpłatnie od TPZK w 2013 r.- fotografowano najpiękniejsze ogródki przydomowe i osiedlowe.
 3. Laureaci konkursów, szkoły i mieszkańcy w nagrodę otrzymali róże do posadzenia  oraz ufundowaną przez Miasto Kutno wycieczkę do Forst (Niemcy) do ogrodu różanego.
 4. W szkołach odbyło się 12 prelekcji nt. „Tradycji różanej w Kutnie” przeprowadzonych przez A. Latosa i B. Gajewską.
 5. Zakupiono 3 tys. krzewów róż i rozdano instytucjom oświatowym i mieszkańcom.
 6. Utworzono w TPZK biblioteczkę specjalistyczną na temat gatunków róż, uprawy i ochrony.

22 września Towarzystwo zorganizowało coroczną uroczystość obchodów 86. rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Przed willą, w której mieszkał przemawiał Stanisław Wojdecki  (członek Zarządu TPZK) wspominając postać  doktora, a na cmentarzu Karol Koszada przypomniał lata pracy doktora w kutnowskim szpitalu. W uroczystości udział wzięli: władze, poczty sztandarowe, Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. A. Troczewskiego, Okręgowa Izba Lekarska, delegacje szkół, grali werbliści Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie. Jak co roku oddano cześć i szacunek dla największego społecznika i honorowego obywatela miasta Kutna.

W dniach 1-2 listopada odbyła się XII kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zebrano rekordową kwotę 13.358 zł. W kweście wzięło udział ok. 100 osób, rozdano 1500 ulotek informujących o odrestaurowanych grobach, przyklejono do ubrań darczyńców ok. 2000 samoprzylepnych znaczków z  informacją o udziale w kweście, najhojniejszym darczyńcom wręczano książki: ks. Z. Drzewieckiego „Cmentarz Parafialny w Kutnie”, „40 lat Święta Róży”, A.M. Bartczaka „Manuskrypt” (darowane przez Urząd Miasta w Kutnie).

W 2014 roku odrestaurowano gruntownie grobowiec Rodziny Chlewickich, naprawiono także nagrobek Zbigniewa Szczepana Dołęgi Zakrzewskiego, nagrobek Siemiona Paljucha z 1911 roku (grób rosyjski), nagrobek Cesiuni Siewińskiej.

Uzyskane środki z kwesty 2014 roku przeznaczone zostaną na konserwację grobów wytypowanych przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami  na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK, a są to: nagrobek Józefy Rzuchowskiej z Różeckich zm. w 1874 roku; nagrobek Marcelego Nowaka zm. w 1904 roku.

Działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej

W roku 2014 nie odbywały się spotkania kolekcjonerskie przed dworkiem modrzewiowym, będą wznowione  w  2015 r. Kolekcjonerzy uczestniczyli w giełdach na terenie całego kraju.

W 2014 r. TPZK rekomendowało Tadeusza Kacalaka do Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, za wybitne zasługi na rzecz kolekcjonerstwa. Tadeusz Kacalak w dniu 8 czerwca otrzymał tę nagrodę, zarząd TPZK uczestniczył w tej uroczystości gratulując uhonorowanemu.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej

W 2014 roku odbyły się dwie wycieczki  szlakiem dworków powiatu kutnowskiego:

28 maja zwiedzaliśmy dworki w: Woli Raciborowskiej, Głogowcu, Suchodębiu, Łaniętach, Strzelcach i Sójkach.

4 października odwiedziliśmy dworki w: Leszczynku, Lesznie, Byszewie, Kalinowej, Wysokiej Wielkiej, Cyganach, Miłonicach, Jankowicach, Głogowej, Głaznowie, Bielicach i Krośniewicach.

Przewodnikiem po dworach i dworkach był Henryk Lesiak autor książki „Szlakiem dworów powiatu kutnowskiego” i dwutomowej „Wieś i dwór w powiecie kutnowskim: (zarys dziejów w XIX w. i I połowie XX wieku). Zaś po parkach dworskich oprowadzał nas i zapoznawał z unikatowym drzewostanem Andrzej Latos, również znawca tematu.

30 sierpnia odbyła się wycieczka do Forst (Niemcy) do ogrodu różanego, uczestnikami byli laureaci konkursów oraz młodzież szkół kutnowskich – pokazano jeden z piękniejszych ogrodów różanych w Europie. Wyjazd odbył się dzięki środkom finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wygranym w konkursie FIO. Wyjazd realizowany był nieodpłatnie dla uczestników w ramach projektu „Kutno miasto róż – chcę tu być”.

22-26 sierpnia odbyła się wycieczka na Mazury, zwiedzano zamki w Nidzicy, Szczytnie, park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, był przejazd łodziami po rzece Krutyni, zwiedzano wioskę indiańską w Wojnowie, odbył się rejs statkiem po jeziorze Mikołajewskim i Śniardwy, wysłuchano gry na organach w kościele w Świętej Lipce, odwiedzono  Reszel, Mrągowo, Owczarnię, Ostrołękę i Opiniogórę. Noclegi były w Mikołajkach.

W ramach edukacji regionalnej młodzieży A. Latos prowadził prelekcję i pokaz multimedialny  na temat przyrody w powiecie kutnowskim.

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej

Członkowie Zarządu i TPZK uczestniczyli w  uroczystościach rocznicowych regionalnych. Ze względu na oszczędności finansowe, Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z udziału w uroczystościach państwowych. Wzięliśmy udział w rocznicy wybuchu powstania styczniowego, oddania po remoncie pomnika harcerzy i rocznicy bitwy nad Bzurą.

Zorganizowaliśmy coroczną inaugurację Roku Kulturalnego   na Ziemi Kutnowskiej  w dniu 11 stycznia, przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, która zorganizowała piękny  koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Nagrodę AMICUS otrzymała Redakcja „Powiatowego Życia Kutna” a złote odznaki TPZK: Bożena Bartczak, Teresa Jackowska i Eugeniusz Leszewicz. Uroczystość uświetnił tort noworoczny, w przygotowaniach duży wkład wnieśli członkowie Towarzystwa.

14 lutego zorganizowaliśmy wycieczkę do Teatru Żydowskiego na sztukę Szaloma Asza „Bóg Zemsty”.  Należy wspomnieć, że sztukę tę wystawiono po raz pierwszy po wojnie, była ona grana w języku jidysz .

W związku z nowymi możliwościami lokalowymi mogła poszerzyć się oferta kulturalna  Towarzystwa. Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” działający przy TPZK otrzymał od Urzędu Miasta Kutno dofinansowanie do projektu pn. „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” i zorganizował dla mieszkańców cykl czterech koncertów:

8 czerwca „Przeboje różnych narodów Europy i świata”

28 września „Przeboje klasyczne i ludowe z miłością w tle”

16 listopada „Dla Niepodległej”- pieśni patriotyczne i żołnierskie

28 grudnia „Hej! Kolęda, kolęda!…”

Zespół pod dyrekcją Joanny Domagały  przygotowywał teksty piosenek, które wyświetlane z rzutnika umożliwiały zebranym wspólne śpiewanie. Imprezy te cieszyły się ogromnym powodzeniem i przyciągały rzesze fanów Zespołu i tej formy koncertowej.

16 kwietnia p. Joanna Domagała prowadząca Wokalny Zespół Kameralny Cantabile otrzymała nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. To właśnie TPZK rekomendowało panią Domagałę do tej nagrody.  Uczestniczyliśmy w  spotkaniu, podczas którego wręczono nagrodę.

W miesiącach październik-listopad prezentowana była mobilna wystawa „Kutno na starych pocztówkach”, która objechała kutnowskie szkoły. Wystawa została zrealizowana w ramach programu „Grant na lepszy start” ze środków Programu Fundusze Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez nieformalną grupę „Młodzi dla Kutna” przy współpracy z TPZK. Koordynatorem projektu był Dawid Stanowski – nasz najmłodszy członek.  Projekt prezentowany był również na Facebooku. Ikonograficzna historia Kutna dotarła do młodzieży, która mogła stworzyć sobie wyobrażenie zmian, jakie zachodziły w Kutnie na przestrzeni dziejów.

TPZK w ciągu roku kalendarzowego brało udział w bardzo wielu  kongresach, seminariach, konsultacjach, szkoleniach, spotkaniach, oto niektóre:

17 czerwca – XIII Walne Zgromadzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego  i wypracowanie  strategii rozwoju organizacji pozarządowych w Łodzi.

14-15 październik – Kongres Kultury Małych i Średnich Miast w Radomsku,

11-13 września – X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy .

Udział w 40-leciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

Konferencja Forum FIP w Łodzi

I Forum Inicjatyw Pozarządowych woj. łódzkiego

Konsultacje nad „Strategią Rozwoju Miasta i Powiatu na lata 2014-2020”

Konsultacje programu współpracy w Starostwie Powiatu Kutnowskiego.

Szkolenia:

 • Z zakresu rozliczania FIO
 • Lokalne Indeksy współpracy
 • Wymogi księgowe dotyczące rozliczenia dotacji analiza rozliczenia projektowego
 • Projekt „Modelowe Kutno”
 • Komunikacja w zespole
 • Konsultacje objazdowe „Marka łódzkie promuje”
 • Lokalne modele wsparcia ekonomii w regionie łódzkim
 • Zatrudnienie w organizacjach
 • Ochrona danych w organizacjach
 • Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dla Miasta Kutna

Ocena współpracy samorządu miejskiego z organizacjami

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

14 lipca w siedzibie TPZK gościli: Prezes Fundacji Kopernikańskiej w USA pan Wiliam Piszek- syn Honorowego Obywatela Miasta Kutna p. Edwarda Piszka oraz Dyrektor Fundacji Kopernikańskiej w Polsce pan Jerzy Bystrowski.

Towarzystwo było  inicjatorem nadania ulicy nazwy Bolesława Wituszyńskiego – cenionego hodowcy róż. Rada Miasta przychyliła się do naszej prośby i w dniu 18 marca 2014 roku  podjęła uchwałę w tej sprawie.

19 grudnia zorganizowaliśmy  po raz pierwszy wigilię dla wszystkich członków TPZK, było to możliwe  ze względu na dużo miejsca w dworku modrzewiowym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – sekcja TPZK, powołana do aktywizowania intelektualnie, kulturalnie i ruchowo starszych ludzi.

Zakończenie siódmego roku działalności nastąpiło 10 czerwca 2014 roku, a inauguracja ósmego roku działalności 2014/2015 w dn. 14 października, wykładem Kazimierza  Pierzchały „Rola i znaczenie  miłości w życiu ludzkim”. Na UTW zapisała się duża  liczba studentów 340 osób, podzielonych na 40 grup, odbywająca zajęcia w 20 sekcjach.

Działalność UTW dofinansowywana jest z budżetu Starostwa Powiatowego w Kutnie i Miasta Kutno. Ogłaszane są wśród studentów konkursy, prowadzona  jest działalność twórcza, wydawnicza, a także  kulturalno- turystyczna.  W 2014 roku odbyło się 14 wykładów tematycznych, 11 wycieczek w tym dwie dwudniowe, warsztaty artystyczno-literackie. UTW współpracuje z innymi uniwersytetami trzeciego wieku.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry