Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2016

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował rok  2016. Na dzień 31 grudnia 2016 Towarzystwo liczyło  269  członków, w tym dwóch członków honorowych: Grażyna Rzymkowska i Henryk Lesiak i jeden członek wspierający Grzegorz Lenartowski z Wielkiej Brytanii. W roku 2016 przyjęto  do TPZK 22 nowych członków. Wykreślono z powodu nie płacenia składek   28 członków, zmarło 2 członków,  rezygnację złożyło 4 członków, W TPZK w roku 2016 było  42 członków zwolnionych  z opłat z tytułu składek członkowskich.

Skład Zarządu TPZK w ciągu 2016 r.   uległ zmianie, w styczniu rezygnację złożyła Maria Wierzbicka na jej miejsce powołano Halinę Głogowską, a w czerwcu na Walnym Zebraniu w wyborach uzupełniających zatwierdzono kandydaturę Artura Pedy na członka Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2016 roku  przedstawiał się następująco:

 • Prezes Zarządu – Bożena Gajewska
 • Wiceprezes Zarządu – Karol Koszada
 • Sekretarz Zarządu – Barbara Łuczak
 • Skarbnik Zarządu- Elżbieta Świątkowska
 • Członek Zarządu – Danuta Ujazdowska
 • Członek Zarządu – Stanisław Wojdecki
 • Członek Zarządu – Halina Głogowska
 •  Członek Zarządu – Artur Peda

Skład Komitetu Redakcyjnego przedstawia się następująco:

 • Redaktor naczelny – Karol Koszada
 • Sekretarz – Elżbieta Świątkowska
 • Członek – Bożena Gajewska

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad  Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK:

 • Bożena Gajewska – prezes TPZK
 • Ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 • Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 • Grzegorz Dębski – Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
 • Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 • Jerzy Łompieś – członek TPZK
 • Janusz Bona – Starostwo Powiatowe w Kutnie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 • Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który daje przywileje (np. 1% podatku dochodowego  od osób fizycznych), ale nakłada też liczne obowiązki związane z przestrzeganiem rozlicznych ustaw, uchwał i przepisów finansowych, stąd  zadanie prowadzenia szczegółowej księgowości, skrupulatnego rozliczania finansów, jawności i przejrzystości gospodarowania środkami. W 2016r.  na konto TPZK  z 1% podatku wpłynęła kwota 2625,30zł.  Środki przeznaczone są  na renowację starych grobów.

Od maja 2012 roku TPZK jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Zarząd TPZK spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w 2016 roku odbyło się 21posiedzeń Zarządu. Pracą Biura kierowała Joanna Stola, a księgowość prowadziła  zewnętrzna firma Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos.

W 2016 roku  wielu członków  TPZK:  Anna i Marek Olczakowie, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Elżbieta Żółtowska, Halina Reszke, Barbara Borcińska, Andrzej Zielonka, Teresa Jackowska, Małgorzata Żylińska, Jan Kowalczyk było zaangażowanych w  pomoc przy imprezach, sprzątaniu zabytkowych grobów oraz roznoszeniu korespondencji.

TPZK otrzymało w darze obrazy: z okazji wydania XX tomu KZR z rąk prezydenta Miasta Kutna obraz Bogusława  Gardolińskiego „Pejzaż Kutna”  oraz po wernisażu prac Waldemara  Kurowickiego jego obraz  „Marsz Józef  Piłsudski” .

Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZK w dniu 8 czerwca 2016 roku „Program działalności TPZK na rok 2016” był realizowany konsekwentnie.

TPZK  realizowało w 2016 roku  11 projektów :

 • ”Na krawędzi pamięci… rzecz o kutnowskich Żydach”, w tym wydanie publikacji  „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”.
 • Opracowanie i publikacja rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne T.20 ” i „Bibliografia zawartości rocznika TPZK „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” za lata 1997-2016, tomy I-XX.
 • „Poznaj życie i działalność Witolda Zglenickiego – geologa, nafciarza, filantropa urodzonego na Ziemi Kutnowskiej”.
 • Promocja rzeźby i rękodzieła artystycznego.
 • “Kochasz róże…kochaj Kutno” – upowszechnianie wśród mieszkańców tradycji różanej i wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
 • „Przywracamy tożsamość cmentarzowi żydowskiemu” projekt realizowany w ramach konkursu  Tu mieszkam… tu zmieniam  BZ WBK- kontynuacja z 2015 r.
 • „Zielono nam – uczymy się dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego” realizowany z partnerem  Zespołem Szkół nr 3  im. Władysława Grabskiego.
 • Kutnowski spacerownik – 9 spacerów po Kutnie śladami historii Kutna.
 • konkurs „Tabliczka dla Ciebie” w ramach projektu  Kutno znaczone różami
 • „Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Opracowanie i publikacja książki  „Samorząd kutnowski w latach 1990-1994. Kampania, wybory i działalność Rady Miejskiej I kadencji” autorstwa Ewy Marty Kacprzyk.

Podczas koncertu noworocznego wręczono najwyższe odznaczenie  „AMICUS TPZK”

Zespołowi Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego za partnerstwo, pomoc i współpracę w realizacji zadań dotyczących edukacji regionalnej młodzieży. Złote odznaki TPZK otrzymali członkowie towarzystwa: Maria Spera, Maria Wierzbicka i Zdzisława Rosińska. Podziękowano również ustępującemu Zarządowi ZHP za niezawodną i cenną współpracę oraz udział  harcerzy w wielu regionalnych działaniach.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzone są prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Działa Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej, w ramach której archiwizowana obecnie jest dokumentacja  TPZK, stanowiąca zasób Archiwum Społecznego.

Komitet redakcyjny TPZKpod przewodnictwem dr Karola Koszady na bieżąco współpracuje z regionalistami, autorami  piszącymi na temat dziejów regionu,  archiwami, IPN, społecznością kutnowską, w poszukiwaniu ciekawych i nowych materiałów utrwalających przeszłość i wspomnienia.

TPZK w roku 2016 wydało cztery publikacje: „Zarys historii Żydów Ziemi kutnowskiej”, „Samorząd kutnowski w latach 1990-1994. Kampania, wybory i działalność Rady Miejskiej I kadencji”,  „XX- jubileuszowy tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i „Bibliografia zawartości rocznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” za lata 1997-2016, tomy 1-20. TPZK organizowało spotkania promocyjne tych publikacji.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W ramach  zadań, dla których istnieje i działa Towarzystwo, w 2016 roku położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród mieszkańców miasta. Latem 2016 roku zrealizowano projekt pn. „Spacerownik kutnowski”, w ramach którego w każdą letnią sobotę  organizowano spacery śladami historii miasta.

Odbyło się kilkanaście spotkań z młodzieżą w dworku modrzewiowym lub w szkołach. Prezentowano: stare Kutno na pocztówkach, zabytki Kutna, obiekty przyrodnicze w powiecie kutnowskim, wiedzę na temat cmentarza  oraz warsztat rzeźbiarza i rękodzieła artystycznego.

Popularyzowano wśród uczniów szkół wiedzę o regionie, tradycjach historycznych,  architekturze.  Po naszym mieście oprowadzaliśmy  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  Gimnazjum nr 2, turystów z Łodzi, Przasnysza, Rzeczycy oraz z Izraela chcących zwiedzić i poznać nasze miasto. Stowarzyszenie „Laris” zapoznało swoich podopiecznych z zabytkami i historią miasta poprzez pokaz multimedialny prowadzony przez  Stanisława  Wojdeckiego z TPZK. Młodzież szkolna włączyła się do sprzątania cmentarza  żydowskiego

Andrzej Latos prezentował książkę  „Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym Parku  Wiosny Ludów w Kutnie w Zespole Szkół S nr 4 im. Zygmunta  Balickiego, a wiceprezes Karol Koszada wydawnictwo „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” w Gimnazjum nr 2.

W dniu 27 stycznia zapalono znicze pod tablicą na murze  getta z okazji  Międzynarodowego Dnia Pamięci  o Ofiarach Holokaustu.

W ciągu roku swoje wyroby prezentowali twórcy, członkowie TPZK. W marcu odbył się Kiermasz Wielkanocny, a w grudniu kiermasz bożonarodzeniowy w dworku modrzewiowym.  Ponadto twórcy przez cały rok promowali Kutno i Towarzystwo na kiermaszach, jarmarkach, targach w różnych miastach Polski. W maju hafciarki były obecne na Dniach Polonii we Francji, w lipcu gościły na Cepeliadzie w Sopocie na molo. Rzeźbiarze w sierpniu byli obecni na XXXX Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie.

17 czerwca TPZK uczestniczyło w VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanych przez   UM i Centrum Organizacji „OPUS” na Stadionie Miejskim prezentując dorobek artystyczny swoich członków:  rzeźbiarzy i twórczyń rękodzieła artystycznego oraz wydawnictwa TPZK.

26 maja TPZK we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego i Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 zorganizowało XXXIV Święto Pułkowe, uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i organizacje kombatanckie, w siedzibie TPZK  Stowarzyszenie  Historyczne Pułk37 zorganizowało wystawę militariów i symboli 37 pp  Wiesław Paluchowski przedstawił prezentację multimedialną nt. pobytu 37pp w Wągrowcu, Marek  Wójkowski  udostępnił pamiątki po 37pp.

Projekt „Spacerownik kutnowski” trwał 2 miesiące w lipcu i sierpniu, polegał na cotygodniowych wycieczkach po mieście „Śladami historii Kutna”.

W  sierpniu realizowaliśmy  projekt „Muzeum na kółkach” –  mobilna wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentowana była na kutnowskim rynku, a towarzyszyły jej różne zorganizowane przez  TPZK wydarzenia: spacery po Kutnie śladami Żydów kutnowskich, koncert muzyki żydowskiej, warsztaty, publiczne czytanie książki Szaloma Asza „Miasteczko”, film dokumentalny Agnieszki  Arnold „Kutno” oraz wystawy  „Z  narażeniem życia” i  prezentująca ostatnią drogę kutnowskich Żydów przygotowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

W dniach 10-11 września TPZK uczestniczyło w XXXXII Święcie Róży, eksponując  dorobek artystyczny: rzeźbę, rękodzieło artystyczne, metaloplastykę,  wydawnictwa TPZK, zbiory kolekcjonerskie.

22 września Towarzystwo zorganizowało coroczną uroczystość obchodów 88. rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Przed willą, w której mieszkał, Elżbieta Świątkowska zaprezentowała postać Doktora jako animatora kultury, zaś  Stanisław Wojdecki przypomniał  udział Doktora w organizacjach społecznych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr. A. Troczewskiego, delegacje szkół i poczty sztandarowe,   członkowie Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie oraz dziekan dr Jerzy Swędrowski. Jak co roku oddano cześć i szacunek dla największego społecznika i honorowego obywatela miasta Kutna.

W dniu 26 września obchodziliśmy  Dzień Regionalisty, udział wzięli członkowie   TPZK, odbyła się wystawa malarstwa Niny Kunikowskiej i twórców rękodzieła artystycznego oraz prezentacja historii życia i działalności Witolda Zglenickiego. Były wspomnienia, opowieści, oglądanie kronik i wystawy.

Poprzez realizację projektu pt.  „Poznaj życie i działalność Witolda Zglenickiego – geologa, nafciarza, filantropa urodzonego na Ziemi Kutnowskiej” przybliżono mieszkańcom Kutna i powiatu kutnowskiego postać słynnego nafciarza. Przeprowadzono w październiku  I i II etap konkursu wiedzy o Witoldzie  Zglenickim dla młodzieży powiatu kutnowskiego, nagrodą była wyprawa śladami Witolda Zglenickiego do miejsca jego urodzenia, chrztu, szkoły, do której chodził oraz do  Petrochemii Płockiej.

TPZK od czerwca do września 2016 roku,  we współpracy  z Miastem Kutno, prowadziło akcję „Tabliczka dla Ciebie” w ramach projektu „Kutno znaczone różami” promując  kutnowski System Informacji Miejskiej.  Kutnianie   biorąc udział w  konkursie udostępnili TPZK  najciekawsze   zdjęcia  Kutna i jego mieszkańców  ze swoich archiwów domowych. Nagrodą w konkursie były tabliczki adresowe na dom.

W dniach 1-2 listopada odbyła się XIV kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zebrano kwotę 8085,57 zł. W kweście wzięło udział ok. 100 osób, rozdano 2000 ulotek informujących o odrestaurowanych grobach. Po raz drugi odbyła się kwesta na cmentarzu w Krośniewicach, zebrano tam 2645,51 zł. Rozpoczęto restaurację nagrobka Henryka Gzowskiego. W 2016 r. odrestaurowano pomnik Marcelego Nowaka,  uzyskane środki z kwesty 2016 r. przeznaczone zostaną na konserwację grobu  małżeństwa Lucków wytypowanego przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami  na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK. Członkowie TPZK trzykrotnie sprzątali zabytkowe groby na Cmentarzu Parafialnym.

TPZK rekomendowało Wiesława Paluchowskiego Prezesa Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 do  Nagrody  Starosty w dziedzinie kultury za 2015 rok.

Działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej

W 2016 roku Kutnowski Klub Kolekcjonera  uczestniczył  w giełdach kolekcjonerskich na terenie całego kraju.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej

W kwietniu odbyliśmy  wycieczkę (pełnopłatną)  po dworkach powiatu kutnowskiego. Zwiedzaliśmy dworki w: Kaszewy Dworne i Kościelne, Ruszki, Wojszyce, Dobrzelin, Śleszyn, Zarębów, Skrzeszewy, Żychlin. We wrześniu zwiedziliśmy dworki  i parki dworskie w: Malinie, Komadzynie, Mnichu, Szczycie, Poborzu, Świechowie, Oporowie, Sannikach i Gostyninie. Przewodnikiem po dworach i dworkach był Henryk Lesiak autor książki „Szlakiem dworów powiatu kutnowskiego” i dwutomowej „Wieś i dwór w powiecie kutnowskim: (zarys dziejów w XIX w. i I połowie XX wieku). Zaś po parkach dworskich oprowadzał nas i zapoznawał z unikatowym drzewostanem Andrzej Latos znawca tematu.

W październiku  wspólnie z Zespołem Szkół nr 3 im. Władysława  Grabskiego zrealizowano projekt pt. „Zielono nam – uczymy się dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”, w ramach którego młodzież z powiatu kutnowskiego  zapoznawała się ze stanem drzewostanu w parkach dworskich powiatu kutnowskiego,  a także poznawała interesujące fakty z  dziedziny ekologii odwiedzając Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Kutnie oraz firmę Toensmeier. Po parkach powiatu kutnowskiego młodzież oprowadzał A. Latos. Udział młodzieży w projekcie był nieodpłatny.

W ramach projektu  „Na krawędzi pamięci… rzecz o kutnowskich Żydach” TPZK zorganizowało nieodpłatny   wyjazd do Chełmna n/Nerem do Muzeum byłego obozu niemieckiego Kulmhof we wrześniu  dla  młodzieży szkolnej i mieszkańców  Kutna (58 uczestników).

W  sierpniu zorganizowana została pięciodniowa wycieczka krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej (pełnopłatna).

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej

TPZK jest członkiem – założycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. Bożena Gajewska  jest członkiem Rady Krajowej RSRRP i uczestniczy w jej posiedzeniach w  Warszawie. W czerwcu 2016 r. odbył się II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą na Dolnym Śląsku, w którym uczestniczyła prezes Bożena Gajewska. W kwietniu Bożena  Gajewska  i Halina  Głogowska uczestniczyły w  I Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego  na zamku w Uniejowie.

Członkowie Zarządu i TPZK uczestniczyli w  uroczystościach rocznicowych regionalnych.  W listopadzie Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” działający przy TPZK  dał koncert „Pieśni  patriotycznych” pod kierunkiem  Joanny Domagały dla mieszkańców Kutna oraz odbyło się wspólne śpiewanie.

W grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe członków TPZK.

TPZK w ciągu roku kalendarzowego brało udział w  wielu  spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, szkoleniach:

 • Kongres Archiwów Społecznych w Warszawie organizowany przez Ośrodek KARTA – uczestniczyła B. Gajewska
 • Studencka Konferencja Naukowa w WSGK w Kutnie pt. „Regiony. Regionalizm. Polityka Regionalna w Unii Europejskiej” – referat B. Łuczak
 • Konferencja Łódzkiego Domu Kultury w temacie działalności ŁDK i wspierania lokalnych podmiotów z sektora kultury, profesjonalizacji kadr, budowania zwartej oferty kulturalnej regionu łódzkiego, a także wspierania organizacji pozarządowych.
 • I Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego w Uniejowie – udział wzięły B. Gajewska i H. Głogowska
 • spotkanie w sprawie „Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie” – uczestniczyła H. Głogowska.
 • Sejmik Organizacji Patriotyczno-Historycznych Województwa  Łódzkiego w Łodzi – udział wzięli Stanisław Wojdecki i Artur Peda.
 • spotkanie w Starostwie dotyczące planu współpracy na 2017 r. i uwag do współpracy w 2016 r. – udział B. Gajewska
 • konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi – udział B. Łuczak
 • prace w Starostwie nad projektem rocznego programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi,
 • szkolenie nt. „Nowe wzory oferty umowy i sprawozdania na realizację zadań publicznych – B. Gajewska, B. Łuczak, H. Głogowska, D. Ujazdowska
 • szkolenie na temat  zasobów i korzystania ze zbiorów Archiwum Państwowego przeprowadzonego w siedzibie TPZK przez pracownika Oddziału w Kutnie Archiwum Państwowego w Płocku – udział członków Zarządu
 • Konferencja pt. „Dobre praktyki” – udział B. Łuczak

Przedstawiciele Zarządu  i członkowie TPZK uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

 • VIII Piknik Organizacji Pozarządowych – organizacja B. Łuczak
 • Marsz Pamięci poświęcony ofiarom zagłady w obozie Kulmhof w Chełmnie – udział wzięły B. Gajewska i H. Głogowska
 • Jubileusz 70-lecia PSM – udział B. Łuczak i H. Głogowska
 • Zakończenie roku akademickiego UTW – udział wiceprezes K. Koszada
 • Jubileusz 35-lecia Muzeum Regionalnego – udział B. Gajewska
 • Jubileusz 85-lecia MiPBP w Kutnie – udział B. Gajewska i B. Łuczak
 • Wręczenie Nagrody Starosty W. Paluchowskiemu w PSM – udział B. Gajewska
 • Msza św. w Lesie Rzuchowskim byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie n/Nerem
 • udział kutnowskich rzeźbiarzy na wystawie „Jesteśmy wśród Was” w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej w Kwiatkówku.
 • udział Danuty Ujazdowskiej w XIX Szkolnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w ZS nr 3.

TPZK otrzymało podziękowania:

 • dyplom dla TPZK od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za realizację zadania publicznego dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r. pt.”Kutno miasto róż-chcę tu być”
 • podziękowanie dla TPZK od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 za współpracę w roku szkolnym 2015/2016 i wspieranie działań ich placówki.
 • podziękowanie za przyjęcie i gościnę w Kutnie żydowskiego małżeństwa  Jana i Criny Teichner  z Izraela  szukających korzeni swego ojca Feliksa Teichnera mieszkańca Kutna.
 • podziękowanie dla B. Gajewskiej od Grupy Nieformalnej „Razem dla Dzieci” za wsparcie w realizacji projektu „Różana Świetlica”
 • podziękowania od Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” za dobrą organizację i sprawny przebieg projektu „Muzeum na kółkach”.

Odwiedzili nas ….

 • małżeństwo Tejchner z Hajfu.
 • Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina.
 • Maria Galbraith Associat Profesor New College and Department of Anthropology the University of Alabama, która  prowadzi w Polsce badania na temat “Dziedzictwa narodu żydowskiego w Polsce”.

Nasze działania wsparli finansowo:

 • Prezydent Miasta Kutno,
 • Powiat Kutnowski,
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny  w Polsce,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Barbara i  Włodzimierz Żaczek,
 • Autoryzowany Serwis Samochodowy JRJ Zachorscy,
 • Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN w Kutnie,
 • TOYA Spółka z o.o.
 • mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej w formie darowizny na cele statutowe TPZK.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry