Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2021

 

Stan członków na dzień  31 grudnia 2021 – 242, w tym 1 członek honorowy: Andrzej Latos oraz jeden wspierający: Grzegorz Lenartowski z Wielkiej Brytanii.

Zmarło 3 członków, w tym członek honorowy TPZK Grażyna Kin-Rzymkowska

Przybyło 2 nowych członków.

Zwolnionych z opłat członkowskich 60 członków.

 

Skład Zarządu:

prezes – Bożena Gajewska

wiceprezes – Barbara Łuczak

skarbnik  − Ewa Grząślewicz

sekretarz − Elżbieta Żółtowska

Członkowie: Danuta Ujazdowska, Grażyna Baranowska, Barbara Borcińska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska, Julita Szczepankiewicz.

 

W roku sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń zarządu.

Prowadzenie biura TPZK – Joanna Stola.

Księgowość: Biuro Rachunkowe  „Eldan”

Prowadzenie strony Internetowej TPZK: Bożena Gajewska

Prowadzenie FB TPZK: Aleksandra Szafrańska-Dolewska

Prowadzenie biblioteczki regionalnej, biblioteczki różanej i kroniki TPZK: Barbara Łuczak

Opieka nad ogródkiem różanym TPZK: Bożena Gajewska

 

Skład  zespołu redakcyjnego TPZK :

Grażyna Baranowska, Bożena Gajewska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

 

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad  Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK :

 1. Bożena Gajewska – TPZK
 2. Ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 3. Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 4. Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu
 5. Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 6. Anna Majewska-Rau – Muzeum Zamek w Oporowie
 7. Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 8. Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
 9. Aleksandra Szafrańska-Dolewska – TPZK

Skład Społecznego Komitetu nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK:

 1. Katarzyna Erdman – burmistrz Krośniewic
 2. Tomasz Jackowski – ksiądz kanonik parafii Krośniewice
 3. Bożena Gajewska – TPZK
 4. Julita Szczepankiewicz – TPZK

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, która daje możliwość przekazywania 1% podatku od osób fizycznych. W 2021 roku na konto TPZK z 1% podatku wpłynęła kwota: 2966,20 złotych. Środki te przeznaczone będą na renowację starych grobów.

W roku sprawozdawczym szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych – dyżury przy stoisku z wydawnictwami TPZK, pomoc przy realizacji projektów, roznoszenie korespondencji – wyróżnili się następujący członkowie: Jadwiga Wiśniewska, Jadwiga Błaszczyk, Zofia Franczak, Teresa Jackowska, Jolanta Urbaniak, Maria Cięgowska, Krystyna Warcikowska, Anna Olczak, Barbara Ratajczyk, Halina Reszke, Henryka Sieradzan, Danuta Kawka, Helena Kowalska, Anna Zduńczyk, Zofia Mońko, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Marek Olczak, Michał Sinior i Krzysztof Borkowski.

 

W roku sprawozdawczym zrealizowanych zostało 9 projektów.

6 dofinansowanych przez Prezydenta Miasta Kutno:

 • „1000 róż dla Kutna”
 • „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce”
 • „Spacerem po Kutnie – nordic walking dla seniora”
 • „Seniorzy poznają region – Winnica Witaj Słońce w Mnichu”
 • „Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, t. 25” (Prezydent Miasta Kutno + Powiat Kutnowski)
 • „Organizacja wystawy poświęconej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”

 1 projekt dofinansowany z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

 •   „Rowerem wzdłuż granic Kutna”

1 projekt dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce:

 •   „Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów”

1 projekt dofinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus” na 2021 rok

 •  Organizacja Kongresu Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej”

1 projekt  sfinansowany przez Miasto Kutno

 •  Opracowanie “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024”  we współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kutno.

 

I. Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza

 • W roku sprawozdawczym pozyskano kilkanaście artykułów dotyczących historii ludzi, wydarzeń i miejsc związanych z Kutnem i regionem kutnowskim, które zostały opublikowane w 25. tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.
 • Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowaliśmy, w ramach zadania publicznego „Organizacja wystawy poświęconej 40. rocznicy  wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”, w Pawilonie  na placu Wolności wystawę czasową pt. „Kutno w stanie wojennym”.  Na wystawie, czynnej od 13 grudnia do 6 lutego 2022 roku, prezentowane były oryginalne dokumenty, gazety, skany zdjęć i inne materiały pozyskane w wyniku kwerendy przeprowadzonej przez Bożenę Gajewską w łódzkim Oddziale IPN, dotyczące internowania działaczy kutnowskiej „Solidarności” oraz działalności jej  podziemnych struktur. Wydrukowany został katalog towarzyszący wystawie. Podczas wernisażu i w czasie trwania wystawy odbyły się spotkania z kutnowskim działaczami NSZZ „Solidarność”, represjonowanymi w stanie wojennym za działalność opozycyjną. Z zachowaniem reżimu  sanitarnego  wystawę zwiedzała młodzież szkolna,  mieszkańcy Kutna i regionu. Partnerami w projekcie byli: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie oraz Kutnowski Dom Kultury. Patronat nad zadaniem objęła Kutnowska Rada Pamięci Narodowej. Pomysłodawczynią i koordynatorką zadania była Bożena Gajewska.
 • Wydaliśmy jubileuszowy   tom  „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” oraz „Bibliografię Zawartości Rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne tomy I – XXV za lata 1997-2021”, opracowaną przez Barbarę Łuczak. Uroczysta promocja publikacji  odbyła się 1 grudnia w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.
 • Prowadzimy Archiwum Społeczne, za które odpowiedzialny jest Zespół Redakcyjny TPZK.

 

II. Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W roku sprawozdawczym położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie wśród mieszkańców miasta i regionu, służące budowaniu tożsamości regionalnej.

 1. W ramach projektu „Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów” 2 marca 2021 roku TPZK zorganizowało obchody 79. rocznicy  likwidacji  getta w Krośniewicach. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary Zagłady  złożyli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzynią Krośniewic na czele oraz dyrektorka Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, gdzie  otwarto wystawę czasową pt. Współcześni powinni przywracać naszej pamięci tych, których nie ma. 15 maja, podczas finisażu wystawy, odbyło się spotkanie mieszkańców Krośniewic z Bożeną Gajewską, autorką artykułu pt. Getto w Krośniewicach, zamieszczonego w naszej publikacji pt. Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej. 5 czerwca  mieszkańcy Krośniewic wraz z przewodnikiem odbyli  spacer śladami krośniewickich Żydów. Noc Muzeów  w Krośniewicach też dotyczyła tej problematyki.  Pod kierunkiem Julity Szczepankiewicz posprzątano cmentarz żydowski przy ul. Poznańskiej. Opracowano i wydrukowano ulotki edukacyjne nt. historii krośniewickich Żydów, które rozdawano mieszkańcom Krośniewic podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu. Partnerami w zadaniu byli: Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach i Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie. Patronatem Honorowym projekt objęli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach  Sławomir Kępisty. Pomysłodawczynią i koordynatorką zadania była  Bożena Gajewska.
 1. W ramach zadania: „1000 róż dla Kutna” przekazaliśmy 500 sztuk licencjonowanych sadzonek krzewów róż indywidualnym mieszkańcom Kutna. Osoby, które zaangażowały się w akcję społeczną – Wyróżnij się i w Amatorski Konkurs Różany o Złotą Różę otrzymały talony na sadzonki róż podczas 47. Święta Róży. 500 sadzonek róż trafiło do kutnowskich instytucji i podmiotów, które zdeklarowały chęć posadzenia ich przed swoimi siedzibami. Rozdawanie sadzonek odbyło się 25 października w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Tego dnia odbyło się także szkolenie  i pokaz  multimedialny na temat odmian i pielęgnacji róż, które poprowadzili  przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Różanego – Weronika Lenarczyk i Tadeusz Pałka. Opracowano i wręczono właścicielom róż ulotki informacyjne o odmianach, sadzeniu i pielęgnacji róż. Podczas Święta Róży promowano naszą „Biblioteczkę Różaną”, propagując kutnowską tradycję uprawy róż. Przeprowadzono także konkurs wiedzy na temat historii różanej Kutna. W ramach tego zadania TPZK wzbogaciło „Biblioteczkę Różaną” w nowe pozycje książkowe. Partnerami  TPZK w realizacji zadania były KDK i Polskie Towarzystwo Różane. Projekt koordynowała Bożena Gajewska.
 1. 27 stycznia zapaliliśmy znicze pod murem getta Konstancja i przy kamieniu upamiętniającym Zagładę krośniewickich Żydów z okazji  Międzynarodowego  Dnia Pamięci  o Ofiarach Holokaustu.
 1. W związku z obostrzeniami pandemii COVID-19 TPZK nie zorganizowało w tym roku uroczystych obchodów upamiętniających rocznicowe wydarzenia. Złożono jedynie kwiaty.
 • 19 kwietnia pod tablicą pamiątkową na budynku dawnego getta przy ulicy Mickiewicza.
 • 19 kwietnia pod tablicą pamiątkową na cmentarzu żydowskim w Krośniewicach,
 • 26 maja, w dniu Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego – z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta Kutno i Wójta Gminy Kutno, oraz delegacji Muzeum Regionalnego w Kutnie, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość prowadziła Barbara Łuczak.
 • 15 czerwca, w 81. rocznicę utworzenia przez Niemców getta dla ludności żydowskiej − pod tablicą upamiętniającą ofiary kutnowskiego getta.
 1. TPZK było partnerem KDK w inauguracyjnej wystawie pn. „Plac Wolności. Historia miejsca”. Zaprezentowano archiwalne fotografie i dokumenty obrazujące jak na przestrzeni trzech wieków zmienił się centralny punkt miasta, jak zapisał się na kartach historii Kutna.
 2. 31 lipca, w przeddzień 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, TPZK po raz kolejny włączyło się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej i oznaczyło groby uczestników powstania biało-czerwonymi szarfami z napisem 63 dni Powstania Warszawskiego” na cmentarzach parafialnych w Kutnie, Krośniewicach, Żychlinie i Strzegocinie. Do akcji włączył się Urząd Miasta Kutno. Koordynatorką była Aleksandra Szafrańska-Dolewska.
 1. 22 września zorganizowaliśmy obchody upamiętniające 93. rocznicę śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Uroczystości wraz ze złożeniem kwiatów miały miejsce przed Urzędem Stanu Cywilnego, a następnie przy grobie doktora na cmentarzu parafialnym w Kutnie. W pierwszej części obchodów uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego przybliżyli sylwetkę doktora w odczycie pt. „Dr Antoni Troczewski naszym patronem przed Urzędem Stanu Cywilnego , a przy grobie wspomnienie o doktorze pt. „Troczewski dla kultury Kutna” wygłosiła członkini zarządu Aleksandra Szafrańska-Dolewska. W uroczystości udział wzięli: radni Rady Miasta Kutno ze sztandarem, przedstawiciele władz samorządowych Kutna i powiatu, dyrektorzy biur poselskich, wójt Gminy Kutno, harcerze, dyrektorzy instytucji miejskich, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, prezes kutnowskiego Szpitala Samorządowego, przedstawiciele OSP oraz  delegacje młodzieży szkół podstawowych i średnich ze sztandarami.
 2. 31 października i 1 listopada XVIII TPZK przeprowadziło kwestę na renowację starych zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie oraz 1 listopada VI kwestę na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach.

W Kutnie zebrano kwotę: 15144,69 zł. Kwesta będzie przeznaczona na II etap prac przy renowacji  i konserwacji kaplicy grobowej rodziny Oyrzanowskich z 1901 roku.

W Krośniewicach kwestarze zebrali kwotę: 5641,10 zł, która będzie przeznaczona na II etap prac przy renowacji nagrobka 5-letniej Sabinki Bińkowskiej. Koordynatorkami kwesty były członkinie zarządu − w Kutnie: Barbara Łuczak, w Krośniewicach: Julita Szczepankiewicz.

8. Za kontynuowanie prac konserwatorskich przy renowacji starych zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach odpowiedzialny jest Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami.

 1. 6 listopada członkini zarządu TPZK Julita Szczepankiewicz, chcąc przypomnieć i przybliżyć krośniewiczanom postać urodzonego w Krośniewicach gen. Mieczysława Rysia Trojanowskiego, zorganizowała, zachowując wszelkie przepisy sanitarne we współpracy z burmistrzynią Krośniewic, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Kutnowskim Oddziałem Ligi Obrony Kraju, Memoriał Generała. W roku 2021 przypadła 140 rocznica jego urodzin. Był on bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego . Oficerem Legionów Polskich w sztabie I Brygady. Uczestnikiem I i II wojny światowej Aresztowany i zamordowany 4 kwietnia 1945 roku w Mauthausen. Memoriał przybrał formę turnieju strzeleckiego . Zawody odbyły się w krośniewickiej hali sportowej. Uczestnikami była młodzież oraz dorośli. Sponsorami pucharów były lokalne firmy.
 1. Na spotkaniu z dziećmi ze Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i  Rodzin Zastępczych Wyspa Skarbów z Kutna, wiceprezes Barbara Łuczak zapoznała dzieci z historią różaną Kutna , ilustrując to pokazem multimedialnym.

 

III.  Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ziemi kutnowskiej

W roku sprawozdawczym postawiliśmy na promocję dorobku artystycznego naszych lokalnych twórców mieszkańcom miasta, kraju.

 1. Zadanie publiczne „Rowerem wzdłuż granic Kutna” przeznaczone do realizacji na lata 2020 – 2021 miało na celu promowanie wśród mieszkańców miasta zdrowego trybu spędzania czasu połączone z poznawaniem bogactwa krajoznawczego Kutna. Każdy z chętnych uczestników otrzymał od nas mapę i książeczkę trasy Rowerem wzdłuż granic Kutna. Należało odwiedzić 25 miejsc wskazanych na mapie i uzupełnić książeczkę trasy. Każdemu z uczestników, który prawidłowo uzupełnił książeczkę została wręczona  Kutnowska Odznaka Krajoznawcza Rowerem wzdłuż granic Kutna”. Koordynatorką projektu była Bożena Gajewska.
 2. TPZK zorganizowało dwie  jednodniowe wycieczki pn. Szlakiem dworów i parków regionu kutnowskiego”
  – 24 lipca zwiedziliśmy dwory i parki w Krośniewicach, Błoniach, Głaznowie, Bielicach, Jankowicach, Głogowie, Chodowie, Dzierzbicach,  Koserzu  oraz Niwkach. Przewodnikiem po dworach był Tomasz Dębowski, a po parkach Andrzej Latos.
  – 9 października zwiedziliśmy sąsiedni region łęczycki. Zwiedziliśmy z przewodnikiem najciekawsze zabytki i miejsca w Łęczycy, Kolegiatę i Muzeum w Tumie oraz Łęczycką Zagrodę Chłopską w  Kwiatkówku.Zorganizowaliśmy czterodniową wycieczkę na Kaszuby w dniach 18-21 sierpnia.  Zwiedziliśmy Muzeum Kaszubskie i Kolegiatę w Kartuzach, Garncarstwo w Chmielowie, Centrum Turystyczne w Szymbarku, Muzeum Hymnu w Będominie, Wdzydze Kiszewskie – skansen, wieżę widokową w Wieżycy, kamienne kręgi w Węsiorach, Elektrownię Wodną w Soszycy oraz Lubiane – fabrykę porcelany. Organizatorką wycieczek była Danuta Ujazdowska.
 3. W dniach 14-29 sierpnia w ramach zadania publicznego pn. „Promocja Kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce” sześciu naszych twórców z sekcji: rzeźby, kowalstwo artystyczne oraz rękodzieło artystyczne zaprezentowali swoje prace na Rynku Głównym  podczas 45. jubileuszowych Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Promowali sztukę ludową regionu kutnowskiego oraz Kutno – Miasto Róż, rozdając przybyłym gościom informatory wydane przez TPZK pn. „Rękodzieło artystyczne Ziemi Kutnowskiej”, z aktualnym informacjami o twórcach, Kutnie i naszym stowarzyszeniu. Koordynatorką zadania była: Elżbieta Żółtowska.
 4. TPZK po raz kolejny włączyło się w organizowane obchody Kutnowskich Dni Seniora. Aktywni seniorzy uczestniczyli w projekcie pn. „Spacerm po Kutnie – nordic walking dla seniora”. Uczestnicy pod wodzą przewodnika Aleksandry Szafrańskiej-Dolewskiej, odbyli dwa spacery tematyczne 18 i 25 września, dotyczące walorów turystycznych, wydarzeń i postaci  związanych z historią i zabytkach oraz przyrodniczych naszego miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali przewodnik turystyczny pn. „Kutno i region kutnowski” oraz zestaw pocztówek dawnego Kutna. Koordynatorką zadania była Bożena Gajewska.
 5. Zorganizowaliśmy 29 września dla seniorów wycieczkę do Winnicy „Witaj Słońce  w ramach zadania publicznego pn. „Seniorzy poznają region – Winnica Witaj Słońce w Mnichu. Uczestnicy zwiedzając winnicę dowiedzieli się o sposobie uprawy winorośli, a także o procesie produkcji wina. Zwiedzili również kościół w Mnichu i zapoznali się z jego historią. Pomysłodawczynią i koordynatorką zadania była Bożena Gajewska.
 6. Przybyłą do Kutna 2 września grupę podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Słoneczny Dom” w Ursusie z Warszawy oprowadziła i zapoznała z naszymi zabytkami  oraz historią różaną naszego miasta członkini zarządu Aleksandra Szafrańska-Dolewska.
 7. Aleksandra Szafrańska-Dolewska wzięła udział w nagraniu odcinka programu „Budzi się ludzi” emitowanym przez TVP3 Łódź, który poświecony był w całości miastu Kutno i okolicom, a przede wszystkim 47. Świętu Róży. Opowiedziała w nim o ciekawostkach historycznych związanych z miastem. Program wyemitowano 5 września 2021 roku.
 8. Zaprezentowaliśmy publikacje TPZK  oraz wyroby rękodzielnicze podczas 47. Święta Róży w dniach 3-5 września 2021 roku.
 9. 5 grudnia zorganizowaliśmy wspólnie z Kutnowskim Domem Kultury Kiermasz Bożonarodzeniowy sztuki i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty z wykonania świątecznych ozdób. Swoje prace prezentowali twórcy z sekcji rzeźbiarskiej, kowalstwo artystyczne, malarstwa i rękodzieła artystycznego.

 

IV. Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej

W roku sprawozdawczym postawiliśmy na  wzmocnienie współpracy ze stowarzyszeniami regionalistycznymi województwa łódzkiego.

TPZK zorganizowało w dniach 24-25 września Kongres Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wzięli w nim udział delegaci dwudziestu organizacji regionalistów z woj. łódzkiego. Gośćmi honorowymi byli: Tomasz Rzymkowski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w MEN, Robert Baryła – członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Zbigniew Wdowiak Zastępca Prezydenta Miasta Kutno. Dzień pierwszy wypełnił blok referatów. Poruszono wiele ważnych kwestii implikujących pytania o przyszłość polskiego ruchu regionalnego. Drugiego dnia odbyła się debata, dotycząca kondycji towarzystw regionalnych w woj. łódzkim. Regionaliści dzielili się doświadczeniami, z których wynikało, że nie wszystkie stowarzyszenia mogą liczyć na współpracę z samorządami. Delegaci zapewnili o wzmocnieniu identyfikacji regionalnej poprzez współpracę i wymianę doświadczeń między stowarzyszeniami, aby idea regionalizmu była istotną częścią kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego. Zwiedzili i poznali historię zgromadzonych eksponatów założyciela Muzeum  im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach. Wysłuchali koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej  w Kutnie. Wzięli udział w happeningu z okazji Dnia Regionalizmu.

Pomysłodawczynią zadania publicznego była Bożena Gajewska, która złożyła projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego. Jej projekt zwyciężył  i został przekazany do realizacji. Koordynatorką zadania była Grażyna Baranowska.

 

V. Formy współpracy z samorządem miejskim, powiatowym i wojewódzkim oraz Kutnowską Radą Pamięci Narodowej  poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

 • obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego na cmentarzu parafialnym w Kutnie (D. Ujazdowska, E. Grząślewicz i E. Żółtowska),
 • uroczystość 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej” (D. Ujazdowska, E. Żółtowska, E. Grząślewicz)
 • uroczystość 82. rocznicy Bitwy nad Bzurą (B. Łuczak, E. Grząślewicz)
 • uroczystość 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości (G. Baranowska, E. Grząślewicz)
 • spotkanie w Łodzi w Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu woj. łódzkiego. Organizatorem Urząd Marszałkowski w Łodzi.(B. Gajewska)
 • uczestnictwo w konsultacjach Urzędu Miasta z Organizacjami Pozarządowymi (B. Gajewska, E. Żółtowska)
 • udział w konsultacjach Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi (B. Gajewska)
 • Spotkanie hybrydowe „OPUS” , dot. „Jak przeprowadzić walne zebranie (zgromadzenie) członków w czasie pandemii koronawirusa. (B. Gajewska, E. Grząślewicz, E. Żółtowska)
 • uczestnictwo w pracach Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej (B. Gajewska)
 • uczestnictwo w posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego (E. Żółtowska)

 

VI. Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi poprzez udział w organizowanych przez  nie przedsięwzięciach

 • wernisaż wystawy pt. „Nie tylko Frasobliwy”…Wizerunek Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej woj. łódzkiego”, zorganizowanej przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum w Łowiczu (sekcja rzeźbiarska, kowalstwo artystyczne)
 • wystawa rzeźby w mini skansenie w Złakowie Kościelnym ,pow. łowicki w ramach wydarzenia Złakowskie Boże Ciało (sekcja rzeźbiarska)
 • jubileusz 90. lat Biblioteki w Kutnie M i PBP im St. Żeromskiego w Kutnie (B. Gajewska, Grażyna Baranowska)
 • wystawa rzeźby podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (J. Stańczyk)
 • jubileusz 40-lecia Muzeum Regionalnego w Kutnie (B. Łuczak)
 • jubileusz 75-lecia Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie (B. Gajewska)
 • uczestnictwo w uroczystości upamiętnienia pomordowanych w byłym obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w Lesie Rzuchowskim (A. Szafrańska-Dolewska)
 • wystawa rzeźby na Kiermaszu Sztuki Ludowej i rękodzieła w Łodzi (sekcja rzeźbiarska i kowalstwo artystyczne)
 • udział online w V Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „EDUCARE NECESSE EST…Rzeczpospolita „Małych Ojczyzn” (B. Gajewska)
 • wystawa prac w ogrodach Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach „Spotkania z kulturą ludową” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (sekcja rzeźby: J. Stańczyk i kowalstwa artystycznego: J. Wasiak)
 • wystawa prac na 15. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej pn. „Od kujawiaka do oberka” w Łącku (J. Stańczyk, S. Suchodolski, J. Wasiak)
 • dożynki gminne w Strzelcach (sekcja rękodzieło artystyczne i rzeźby)
 • Jarmark Jagielloński Festiwalu Sztuki Ludowej w Lublinie (rzeźbiarz J. Stańczyk)
 • Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (rzeźbiarz J. Stańczyk)
 • prezentacja rzeźby, malarstwa i kowalstwa artystycznego w Jarmarku Sztuki Ludowej pn. „Łęczyca w barwach jesieni” ( J. Stańczyk, S. Suchodolski, J. Wasiak, R. Narkiewicz)
 • kiermasz Sztuki Ludowej i Rękodzieła w Łodzi (sekcja rzeźby i kowalstwo artystyczne)
 • kiermasz bożonarodzeniowy w Krośniewicach (Elżbieta Sarnicka)
 • wystawa rzeźby i kowalstwa artystycznego podczas grudniowego Jarmarku Świątecznego w Kutnie (Sławomir Suchodolski i Jan Wasiak)
 • grudzień 2021 r. – promocja monografii Uniejowa zorganizowana przez TPU w Uniejowie – publikacji wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa (Bożena Gajewska).

 

VII. Podziękowania, wyróżnienia, nagrody:

 • 4 marca rzeźbiarzowi Andrzejowi Wojtczakowi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wraz z Tomaszem Walczewskim –członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Iwony Kacy – dyr. Edukacji, Kultury i Sportu wręczyli Nagrodę Starosty Kutnowskiego za 2019 rok w dziedzinie kultury w uznaniu zasług za całokształt działalności w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury służącej rozwojowi i promocji powiatu kutnowskiego oraz wzbogacania kultury narodowej. O nagrodę wystąpiło TPZK.
 • Zmarła Członkini Honorowa TPZK Grażyna Kin-Rzymkowska została pośmiertnie uhonorowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”
 • Andrzej Wojtczak, jako jeden z trzech rzeźbiarzy − twórców „rzeźby kutnowskiej”, został uhonorowany zbiorową nagrodą okolicznościową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • Gratulacje od Burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman dla Julity Szczepankiewicz – członkini zarządu TPZK za otrzymanie medalu ”Pro Patria” wręczonego jej przez przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Medal dla Julity Szczepankiewicz za kultywowanie pamięci o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego nadany 2 października 2021 roku przez Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino.
 • Podziękowanie dla TPZK od Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom w Warszawie za współpracę i zapoznanie się z historią regionu oraz zabytkami ziemi
 • Dyplom dla rzeźbiarza Józefa Stańczyka za najlepsze prace prezentowane podczas 54. Ogólnopolskich Twórców Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym
 • Prezes TPZK Bożena Gajewska zaprezentowała róże z ogródka różanego przy dworku modrzewiowym w Amatorskim Konkursie Różanym o Złotą Różę podczas 47. Święta Róży i zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: II miejsce – kategoria nr I / pojedynczy kwiat – sekcja: butelka / klasa wielokwiatowe (W) – Pomponella, wyróżnienie – kategoria nr II/ aranżacje – sekcja: filiżanka – Kutno
 • Bożena Gajewska otrzymała gratulacje od Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera z tytułu wyboru do realizacji w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na PLUS jej projektu zgłoszonego do BO Łódzkie pn. „Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego”.

 

VIII. Odwiedzili nas:

 • Elżbieta Miecznikowska z Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku, Damian Kacprzyk -prezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, siostra Maria Chudzińska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie. Spotkanie dotyczyło współpracy w celu zdobycia środków finansowych na wykonanie nagrobka Janiny Orynżyny, która została pochowana  na cmentarzu parafialnym w Kutnie (Janina z Jankowskich Orynżyna ur. 24 czerwca 1893 w Wilnie, zm. 3 lutego 1986 w Kutnie – polska znawczyni i propagatorka rzemiosła i sztuki ludowej, autorka licznych książek poświęconych tej problematyce.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry