Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2017

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował rok 2017. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Towarzystwo liczyło 281 członków, w tym trzech członków honorowych: Grażyna Rzymkowska, Henryk Lesiak i Lechosław Kubiak oraz jednego wspierającego Grzegorza Lenartowskiego z Wielkiej Brytanii. Wykreślono z powodu nie płacenia składek 5 członków, zmarło 2 członków, zapisało się do TPZK 20 nowych członków, rezygnację złożył 1 członek, zwolnionych od odpłat ze składek jest 42 członków.

W 2017 roku pożegnaliśmy dwóch szczególnie zasłużonych regionalistów: 20 czerwca Marka Wójkowskiego i 11 września Jerzego Łompiesia.

Skład Zarządu TPZK w ciągu 2017 roku uległ zmianie, 6 czerwca 2017 roku na Walnym Zebraniu Członków TPZK wybrano nowy Zarząd.

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który daje przywileje (np. 1% podatku od osób fizycznych), ale nakłada też liczne obowiązki związane z przestrzeganiem rozlicznych ustaw, uchwał i przepisów finansowych, stąd zadanie prowadzenia szczegółowej księgowości, skrupulatnego rozliczania finansów, jawności i przejrzystości gospodarowania środkami. W 2017 roku na konto TPZK z 1% podatku wpłynęła kwota 4559,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na renowację starych grobów i na publikację wydawnictw regionalnych.

TPZK jest członkiem-założycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. W kadencji 2015-2018 Bożena Gajewska jest członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentując stowarzyszenia regionalne z województwa łódzkiego.

Od maja 2012 roku TPZK jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Zarząd TPZK spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w 2017 roku odbyło się 24 posiedzenia Zarządu. Pracą Biura kierowała Joanna Stola (w zastępstwie od lipca Aleksandra Rejnis), księgowość prowadziła zewnętrzna firma Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos.

W 2017 roku wielu członków TPZK: Anna i Marek Olczakowie, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Elżbieta Żółtowska, Danuta Kawka, Halina Reszke, Anna i Andrzej Gołębiewscy, Teresa Wiwała, Jan Wasiak było zaangażowanych do pomocy przy realizacji projektów, sprzątaniu zabytkowych grobów oraz roznoszeniu korespondencji. Przyjęty podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TPZK w dniu 6 czerwca 2017 roku „Program działalności TPZK na 2017 rok” był realizowany konsekwentnie, a był to rok obchodów 45-lecia TPZK.

TPZK realizowało w 2017 roku 8 projektów :

 • ”Dzień Pamięci o kutnowskich Żydach”,
 • Opracowanie i publikacja „Kutnowskie Zeszyty Regionalne T.21 ”
 • „Miasteczka Szaloma Asza- Kutno i Kazimierz nad Wisłą”
 • ”Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego”.
 • „Sadzimy róże małe i duże”.
 • Opracowanie i publikacja albumu pt.” Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców”
 • Gra miejska „Śladami historii i zabytków Kutna” promująca zapisy Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kutno.
 • Opracowanie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kutnowskiego”

Stowarzyszenie zorganizowało uroczyste obchody 45-lecia TPZK, które odbyły się 30 września 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Podczas obchodów nadano tytuł honorowego członka TPZK Lechosławowi Kubiakowi (przyznany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6.06.2017r., Honorową Nagrodę AMICUSA otrzymali: Jarosław Domagała i Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy, Złote Odznaki TPZK wręczono: Danucie Ujazdowskiej, Mirosławowi Simińskiemu i Karolowi Puchalskiemu.

Stowarzyszenie otrzymało od Sejmiku Województwa Łódzkiego prestiżową nagrodę w dziedzinie kultury za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w wysokości 4 tys. zł, TPZK otrzymało również Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”, który jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby lub instytucji za wybitne zasługi na rzecz powiatu kutnowskiego. Tadeusz Kacalak uhonorowany został Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis zaś Prezes TPZK Bożena Gajewska, rzeźbiarz Józef Stańczyk i Jerzy Łompieś regionalista otrzymali odznaki honorowe „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP przyznała TPZK honorowy medal im. Aleksandra Patkowskiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wspierania szlachetnej idei regionalizmu polskiego. Ponadto Towarzystwo liczne listy gratulacyjne, podziękowania i życzenia od instytucji, stowarzyszeń, samorządów.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa dorobku TPZK, stoiska z wydawnictwami, rękodziełem artystycznym i rzeźbą. Na zakończenie był tort jubileuszowy współfinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno i Bank Pekao S.A. Oddział w Kutnie.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzone są prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Działa Sekcja Ośrodka Badań i Dokumentacji Ziemi Kutnowskiej, w ramach której skanowana jest dokumentacja Towarzystwa z lat 1972-1990 stanowiąca zasób Archiwum Społecznego. Elżbieta Świątkowska zeskanowała około 2000 sztuk negatywów autorstwa Mariana Górecznego przekazanych przez córkę – Jadwigę Góreczną

Wydano druki ulotne informujące o kweście na rzecz renowacji zabytkowych grobów w Kutnie i Krośniewicach oraz ulotkę promocyjną dotyczącą działalności TPZK .

TPZK było wydawcą albumu „Kutno- miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno, promocja książki odbyła się we wrześniu podczas gali 45-lecia TPZK. Zbigniew Popadiuch z Bielska Białej oraz Włodzimierz Gadzinowski przekazali do TPZK negatywy i scany fotografii Kutna z lat 60-tych i 70-tych.

Ukazał się XXI tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych współfinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno i Powiat Kutnowski, którego promocja nastąpiła 5 grudnia i była uświetniona recitalem Ewy Murzynowskiej, której akompaniował Jarosław Domagała.

Komitet redakcyjny TPZK na bieżąco współpracuje z regionalistami, autorami piszącymi na temat dziejów regionu, archiwami, IPN, społecznością kutnowską, w poszukiwaniu ciekawych i nowych materiałów utrwalających przeszłość i wspomnienia. Odkrywa nowe wartościowe dokumenty warte prezentacji w kolejnych tomach „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Owoce tej pracy stanowią zawartość naszego rocznika., a także albumu fotografii Kutna z lat 60,70,80, dzięki zdjęciom przekazanym przez mieszkańców Kutna oraz fotografikom, którzy rejestrowali kutnowskie wydarzenia.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W ramach zadań statutowych Towarzystwa w 2017 r. położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży, ale także mieszkańców miasta. Zadanie publiczne Gra miejska „Śladami historii i zabytków Kutna” skierowana została dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. Popularyzowała ona zabytki ujęte w „Gminnym programie opieki nad zabytkami Miasta Kutno”.

We wrześniu Danuta Ujazdowska i Stanisław Wojdecki oprowadzali po Kutnie zapoznając z jego historią harcerzy z Kręgu Seniorów Dębowego Liścia im. Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz harcerzy seniorów z województwa łódzkiego podczas Zlotu Harcerzy zorganizowanego w Kutnie.

Projekt „Miasteczka Szaloma Asza – Kutno i Kazimierz nad Wisłą” realizowany był z Gimnazjum nr 1 i 2, w ramach którego przybliżana była młodzieży szkolnej kultura kutnowskich Żydów i postać Szaloma Asza urodzonego w Kutnie. Wspólnie sprzątany był cmentarz żydowski i odbył się wyjazd edukacyjny do Kazimierza Dolnego.

Projekt „Dzień Pamięci o kutnowskich Żydach” skierowany do młodych i starszych mieszkańców Kutna, przedstawiający lekcję historii o kulturze żydowskiej, święto Purim, muzykę żydowską. 19 kwietnia 2017 roku zorganizowano obchody upamiętniające Zagładę kutnowskich Żydów pod murem getta oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostało zamordowanych m.in. około 7000 kutnowskich Żydów. 27 stycznia zapalono znicze pod murami getta w Kutnie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Karol Koszada oprowadzał uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Szalom Asz -pisarz, publicysta, społecznik” organizowanej w Kutnie przez Urząd Miasta w Kutnie śladami kutnowskich Żydów. Bożena Gajewska oprowadzała rodziny kutnowskich Żydów przyjeżdżających do Kutna po kilkudziesięciu latach z wizytą.

Popularyzowano wśród uczniów kutnowskich szkół wiedzę o regionie, tradycjach historyczno- architektonicznych, naszą spuściznę otaczając opieką jej najważniejsze elementy materialne.

Sekcja rzeźbiarska i rękodzieła artystycznego przez cały rok aktywnie działała promując TPZK, Kutno i powiat kutnowski. W marcu odbył się Kiermasz Wielkanocny w dworku modrzewiowym, a w grudniu kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany wspólnie z Muzeum Regionalnym w Kutnie. Rękodzieło prezentowali twórcy, członkowie TPZK.

Ponadto twórcy przez cały rok promowali Kutno i Towarzystwo na kiermaszach, jarmarkach, targach w różnych miastach Polski. W czerwcu kutnowscy rzeźbiarze uczestniczyli w X Art Naif Festiwal w Katowicach, a w sierpniu rzeźbiarze i twórczynie rękodzieła artystycznego gościli na 41. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie. W dniach 09-10 września TPZK uczestniczyło w 43.Święcie Róży, eksponując dorobek artystyczny : rzeźbę, rękodzieło artystyczne, metaloplastykę oraz wydawnictwa TPZK. W czerwcu rzeźbiarz Andrzej Wojtczak otrzymał I nagrodę w konkursie „Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+” w Łodzi. Tadeusz Kacalak uhonorowany został Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis zaś rzeźbiarz Józef Stańczyk otrzymał odznakę honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

7 czerwca TPZK uczestniczyło w IX Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanych przez UM i Centrum Organizacji „OPUS” na Stadionie Miejskim prezentując dorobek artystyczny swoich członków: rzeźbiarzy i twórczyń rękodzieła artystycznego oraz wydawnictwa TPZK .

26 maja TPZK we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego i Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 zorganizowało XXXV Święto Pułkowe, uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i organizacje kombatanckie, w siedzibie TPZK Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 zorganizowało wystawę militariów i symboli 37 pp.

Jak co roku od 40 lat w dniu 22 września Towarzystwo zorganizowało uroczystość obchodów 89. rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Przed willą, w której mieszkał, Elżbieta Świątkowska przedstawiła referat pt. „Artykuły medyczne i postępy w medycynie dr. Troczewskiego” zaś Stanisław Wojdecki referat pt. „Postrzeganie miasta Kutno przez dr Troczewskiego”. W uroczystości udział wzięli: władze, poczty sztandarowe, Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr .A. Troczewskiego, delegacje szkół, członkowie Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie oraz dziekan dr Jerzy Swędrowski. Jak co roku oddano cześć i szacunek dla największego społecznika i honorowego obywatela miasta Kutna na cmentarzu parafialnym przy jego odrestaurowanym nagrobkiem (z ofiar zebranych podczas kwesty, datków OSP, Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku i ze środków finansowych Prezydenta Miasta Kutno).

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sadzimy róże małe i duże” w dniu 21 października TPZK rozdało bezpłatnie 5 tysięcy sadzonek róż, których zakup sfinansował Prezydent Miasta Kutno, mieszkańcom kutnowskich osiedli mieszkaniowych, przypominając im przy tej okazji o tradycji różanej i zasadach pielęgnacji róż. Pomagali nam aktywni jak zawsze członkowie TPZK. Zakupiliśmy także kilkadziesiąt książek do naszej Biblioteczki Różanej. Obecnie posiadamy ponad 100 pozycji książek o sadzeniu i pielęgnacji róż.

W dniach 1-2 listopada odbyła się XV kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zebrano kwotę 10140,12 zł na odrestaurowanie kaplicy Oyrzanowskich W kweście wzięło udział ok. 100 osób, rozdano 2000 ulotek informujących o odrestaurowanych grobach, rozdawano samoprzylepne znaczki z logo TPZK. Po raz trzeci odbyła się kwesta na cmentarzu w Krośniewicach, zebrano tam 4235,87 zł, uzyskane środki z kwesty 2017 r. przeznaczone zostaną na konserwację płyty nagrobnej Henry’ego Granta angielskiego konsula generalnego. Członkowie TPZK trzykrotnie sprzątali zabytkowe groby na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

W 2016 roku TPZK rekomendowało dr Jarosława Domagałę, regionalistę, autora licznych publikacji i artykułów w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych, do Nagrody Starosty w dziedzinie kultury, którą decyzją Starosty Kutnowskiego pana Krzysztofa Debicha otrzymał w listopadzie 2017 roku.

Działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej

Zmarł Marek Wójkowski, który był filarem kutnowskiego kolekcjonerstwa. Sekcja przestała działać, w związku z czym zarząd TPZK zdecydował o zawieszeniu działalności tej sekcji.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej

W lipcu TPZK zorganizowało wycieczkę po dworach i parkach powiatu kutnowskiego: Siemienicach, Kterach, Strzegocinie, Witoni. Zwiedzano także Kolegiatę w Tumie i Zamek w Łęczycy. Odbyło się spotkanie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej. Przewodnikiem po dworach był Henryk Lesiak autor książki „Szlakiem dworów powiatu kutnowskiego” i dwutomowego wydawnictwa „Wieś i dwór w powiecie kutnowskim” (zarys dziejów w XIX w. i I połowie XX wieku). Po parkach dworskich oprowadzał nas i zapoznał z unikatowym drzewostanem Andrzej Latos – znawca tematu.

W sierpniu miała miejsce pięciodniowa wycieczka zorganizowana przez Danutę Ujazdowską do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zwiedzano: Olsztyn, Kraków, Ojcowski Park Narodowy, Siewierz, dolinę Prądnika, Pieskową Skałę, Pustynię Błędowską, Ogrodzieniec, Złoty Potok, Żarki, Mirów, Bobolice, Częstochowę.

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej

W styczniu odbył się XXXV Koncert Noworoczny współorganizowany z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, a w grudniu TPZK zakończyło obchody 45-lecia działalności koncertem w Muzeum-Zamku w Oporowie – odbył się recital Małgorzaty Pawłowskiej utalentowanej kutnowskiej sopranistki, która wraz z przyjaciółmi

TPZK w ciągu roku kalendarzowego brało udział w wielu spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, szkoleniach:

 • Konferencja podsumowująca trzeci, czwarty i piąty sezon podróży projektu „Muzeum na kółkach” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie- Bożena Gajewska
 • szkolenie nt. prowadzenia nowoczesnego archiwum społecznego w Warszawie zorganizowane przez Ośrodek Karta, udział Bożena Gajewska
 • II Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim – udział wzięła Bożena Gajewska
 • III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą we Wrocławiu – uczestniczyła Bożena Gajewska
 • podsumowanie grantu „Miasteczka Szaloma Asza – Kutno i Kazimierz nad Wisłą” w Gimnazjum nr 2 w ramach projektu oświatowego „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”– udział wzięła Barbara Łuczak
 • udział w spotkaniu dotyczącym zarządzania krajobrazem organizowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków prof. Magdaleny Gawin oraz Wojewody Łódzkiego Prof. Zbigniewa Rau w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi- uczestniczyła Bożena Gajewska
 • udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Auli im. A. Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego – uczestniczyła Elżbieta Świątkowska
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szalom Asz – pisarz, publicysta, społecznik” w Kutnie – uczestniczyli Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska,
 • Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Uczyć o ludobójstwie” w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie – uczestniczyła Bożena Gajewska
 • Spotkanie pt.”Turystyka-Rekreacja-Promocja w regionie – udział wzięła Danuta Ujazdowska
 • „Dzień Darczyńcy” zorganizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w ramach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej uczestniczyli Karol Koszada i Elżbieta Świątkowska
 • szkolenia nt. „Jak prawidłowo rozliczyć projekty z realizacji zadań publicznych –B. Gajewska, B. Łuczak, E. Żółtowska, E. Grząślewicz D. Ujazdowska
 • „Podsumowanie projektów budżetu obywatelskiego” – w spotkaniu uczestniczyły Bożena Gajewska, Barbara Łuczak
 • seminarium pt. ”Wiedza, produkt, i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce” – udział wzięła Danuta Ujazdowska

Przedstawiciele Zarządu i członkowie TPZK uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i organizacje:

 • obchody 25-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa – uczestniczyli Karol Koszada i Elżbieta Świątkowska
 • uroczystościach jubileuszowych 150-lecia powstania powiatu kutnowskiego – uczestniczyli : B. Gajewska, K. Koszada, S. Wojdecki
 • IX Piknik Organizacji Pozarządowych – organizacja B. Łuczak
 • wernisaż wystawy judaików w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach – udział Bożena Gajewska
 • Zespół Szkół nr 2 im. A. Troczewskiego – Dzień Edukacji – udział Bożena Gajewska
 • święto patrona Zespołu Szkół nr 2 im. Dra Antoniego Troczewskiego i 110-lecia istnienia szkoły – uczestniczyła Danuta Ujazdowska
 • wręczenie Nagrody Starosty Jarosławowi Domagale – współprowadzenie Bożena Gajewska
 • „Piknik wśród róż” udział kutnowskich rzeźbiarzy i sekcji rękodzieła artystycznego
 • X Art Naif Festiwal w Katowicach – udział kutnowskich rzeźbiarzy
 • XX Szkolny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej w ZS nr 3 – udział wzięła Danuta Ujazdowska
 • jubileusz 25-lecia Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – uczestniczyły Halina Głogowska, Elżbieta Żółtowska

Podziękowania , wyróżnienia:

 • udział w II Gali Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury – nagrodę dla TPZK odebrała Prezes Bożena Gajewska
 • gratulacje od Przewodniczący Rady Miasta Kutno z okazji uhonorowania prestiżową Nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury
 • podziękowania od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie Jolanty Rosół za 8-letnią współpracę z TPZK
 • podziękowania od Gimnazjum nr 2 dla B. Gajewskiej, K. Koszady, S. Wojdeckiego za realizację projektu „Miasteczka Szaloma Asza- Kutno i Kazimierz nad Wisłą” w ramach grantu oświatowego pn. „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”
 • podziękowanie od Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i uczniów za udział w jubileuszu 85-lecia i XII święta Szkoły ZS nr 3 im, W. Grabskiego
 • od FOR Press przyznanie przez Kapitułę wyróżnienia specjalnego „Kutnowskiego Hitu 2016 Roku” dla TPZK za 60-tą książkę w tym za 20-te wydanie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Odwiedzili nas ….

 • Ryszard Bonisławski, senator, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, regionalista, który przekazał zdjęcia przedwojennego Kutna
 • Henryk Mańczyk z USA , szukał w Kutnie korzeni swoi.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry