Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2010

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował kolejny rok działalności Towarzystwa.

W dniu 31 grudnia Towarzystwo na terenie Kutna liczyło 201 członków, w tym 3  członków honorowych. Jeśli z grona członków zwyczajnych ubyło kilka osób, to stało się to z przyczyn losowych lub z przyczyny niepłacenia składek członkowskich.

Decyzją członków TPZK  w 2009 roku wybrano prezesa TPZK pana Marka Wójkowskiego oraz nowy skład Zarządu TPZK, który w dniu 22 kwietnia 2009 roku ukonstytuował się następująco:

  • I vice prezes zarządu – Maria Wierzbicka,
  • II vice prezes zarządu –Jacek Saramonowicz,
  • sekretarz – Bożena Gajewska,
  • skarbnik – Marianna Cięgowska,
  • członek zarządu – Andrzej Czajkowski,
  • członek zarządu – Andrzej Latos,
  • członek zarządu – Karol Koszada,
  • członek zarządu – Mirosław Siemiński.

Zarząd Towarzystwa  spotykał się regularnie co dwa tygodnie, pracą Biura Organizacyjnego kierowała Pani Danuta Tomczyk, a firma zewnętrzna, Biuro Rachunkowe „Prozysk”, zajmowała się prowadzeniem księgowości TPZK.  Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze TPZK w dniu 20 kwietnia 2010 roku „Program działalności TPZK na rok 2010” był realizowany systematycznie i konsekwentnie.

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzono prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio lub pośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Wydawano okolicznościowe druki ulotne i zwarte publikacje książkowe, popularyzowano wśród mieszkańców regionu dzieje tej ziemi, jej tradycje i historyczno-architektoniczną spuściznę, otaczając równocześnie opieką jej najważniejsze elementy materialne. Popularyzowano muzykę poważną i turystykę, kolekcjonerstwo i malarstwo nieprofesjonalne, integrację ludzi wkraczających w tak zwany trzeci wiek i wszelkie formy aktywizowania przez sztukę.

Początek działalności TPZK w roku 2010, wiąże się ze zorganizowanym wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie, koncertem świąteczno-noworocznym, stanowiącym zarazem inaugurację roku kulturalnego na Ziemi Kutnowskiej. Koncert ten był też okazją do podsumowania działania TPZK za 2009 rok. Uroczystość w dniu …….. stycznia 2010 roku, poprowadził prezes TPZK Marek Wójkowski. Po części oficjalnej, podczas której wręczono Złote Odznaki, Amicus oraz listy gratulacyjne, nastąpił koncert i  koktajl.

Siedzibą TPZK jest jeden z najstarszych zabytków Kutna i Towarzystwo stara się dbać zarówno o jego stan wewnętrzny jak i zewnętrzne otoczenie, które zostało bardzo starannie uporządkowane, a w roku 2011 przewiduje się dalsze prace pielęgnacyjne, na terenie przylegającego do Dworku Modrzewiowego, ogródka.

Prezes Marek Wójkowski jest reprezentantem Towarzystwa w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie i regularnie uczestniczy w obradach tego gremium. Regularnie przygotowuje także programy, propagujące wiedzę o historii i zabytkach Kutna, dla Kutnowskiego Magazynu Informacyjnego regionalnej telewizji TOYA oraz dla Radia VICTORIA.

We wrześniu  wydelegowany członek TPZK brał udział w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który odbył się w dniach 24-26 września 2010 roku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej już po raz kolejny brało udział w obradach kongresu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wypracowanie wniosków na przyszłość oraz znalezienie skutecznych metod na zaangażowanie w regionalizm młodzieży.  W dniach 16-18 listopada bieżącego roku, już po raz kolejny, w II LO im. Jana Kasprowicza odbyły się Dni Historii. Uczniowie kilku klas spotkali się na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie z panem Markiem Wójkowskim – prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W trakcie spaceru młodzież poznała historię kutnowskiego cmentarza, zabytkowe mogiły i ich związek z przeszłością miasta.

Członkowie TPZK brali czynny udział w spotkaniach kolekcjonerskich Honorowej Kapituły Kolekcjonerów Polskich w Krośniewicach, w Zgierzu (Jarmark Kaziukowy), w Spale (Spalskich Jarmarkach Antyków i Rękodzieła Artystycznego),  Rawie Mazowieckiej, Płocku, Grudziądzu (VIII Nadwiślańskim Jarmarku Staroci), w Krośniewicach oraz IX Targach Kolekcjonerskich w październiku 2010r., a także  w giełdach kolekcjonerskich w Łodzi (m.in. w Jarmarku Śledzia). TPZK organizuje spotkania kolekcjonerskie w Kutnie – łącznie w 2010 roku odbyło się 11spotkań kutnowskich kolekcjonerów.

Przedstawiciele TPZK uczestniczą we wszystkich uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, odbywających się na terenie miasta i regionu. Wzięliśmy udział w obchodach  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Głogowcu, uroczystych obchodach 71. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W maju 2010 roku uczestniczyliśmy gremialnie w obchodach Święta Konstytucji 3-Maja, uroczystościach związanych z generałem W. Andersem i rocznicą bitwy o Monte Cassino w Krośniewicach.  W dniu 26 maja 2010 roku  przygotowaliśmy po raz 28 obchody święta 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, pułku, którego pobyt i działalność w Kutnie odcisnęły istotne piętno, jeśli wziąć pod uwagę patriotyczny i kulturalny rozwój naszego miasta. Złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą przy ul.Grunwaldzkiej 1. Uroczystość odbyła się z udziałem rodzin byłych żołnierzy 37 pp, władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń kultury, kombatantów, a przede wszystkim młodzieży szkolnej oraz członków i sympatyków TPZK. Współpracowaliśmy z II Bazą Materiałowo-Techniczną w Kutnie pomagając merytorycznie w przygotowaniach do przejęcia przez tę jednostkę tradycji 37 pp.

Członkowie  TPZK brali udział w  obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w obchodach Święta Wojska Polskiego,  a także w obchodach kolejnej rocznicy bitwy nad Bzurą. Dopełniwszy patriotycznego obowiązku kultywowania pamięci o przeszłości. W ramach obchodów „Dni dr. Antoniego Troczewskiego” w dniu 22 września członkowie TPZK spotkali się przy grobie dr. Troczewskiego i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Również  36.  Święto Róży odbyło się z naszym czynnym udziałem –  na stoisku przy ul. Królewskiej zaprezentowaliśmy wydawniczy i rękodzielniczy dorobek twórców ludowych skupionych w Towarzystwie, umożliwiając zakupienia regionalnych publikacji i wydawnictw, haftu oraz obrazów malarzy nieprofesjonalnych.

Działająca przy TPZK sekcja turystyczno-krajoznawcza, promująca uroki Ziemi Kutnowskiej i poznawanie przede wszystkim własnego kraju, zorganizowała w roku 2010 dla członków i sympatyków TPZK piknik integracyjny dla członków TPZK „Pożegnanie lata” w leśniczówce w Raciborowie w dniu ……..;  wyjazd  na Pola Grunwaldzkie z okazji obchodów 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Podczas wyjazdu uczestnicy wycieczki  brali udział w obchodach 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem oraz w centralnych pokazach inscenizacji bitwy z udziałem braci rycerskiej Polski i Litwy; kilkudniową wycieczkę  do …….. i Wilna. Wszystkie zorganizowane przez TPZK wycieczki cieszyły się zainteresowaniem zarówno członków TPZK

Organizowany corocznie w maju  „XVII Rajd pieszy śladami historii i zabytków Kutna”  odbył się w dniu 21 maja.  W „Rajdzie…” wzięła udział około 200-osobowa grupa młodzieży ze  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kutna i regionu kutnowskiego. Pięciu przewodników-członków TPZK – Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś, Mirosław Spikowski, Bartosz Serenda, Mirosław Siemiński poprowadziło młodzież.   Nagrody za poszerzoną wiedzę o Kutnie, jego historii i zabytkach zdobyli uczniowie następujących szkół: w grupie młodszej –  I miejsce ex aequo  Olga Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Barbara Czyżewska ze Szkoły Podstawowej nr 4, II miejsce Jeremi Korowajski ze Szkoły Podstawowej nr 1, III miejsce Karolina Ręczkowska ze Szkoły Podstawowej w Byszewie, wyróżnienia – Szymon Ejzak SP nr 1, Wiktoria Balińska SP nr 1, Paweł Luba SP nr 1, Kinga Szczepańska SP nr 6, Wiktoria Szymańska SP Byszew; w grupie starszej – I miejsce Marcjan Kozarski z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, II miejsce Adam Borys z Gimnazjum nr 1, II miejsce ex aequo Mateusz Stanowski z Zespołu Szkół  nr 3 i Maciej Janowski z II LO im. J.Kasprowicza. Nagrody wręczał Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami w postaci regionalnych publikacji oraz materiałów promujących Kutno, natomiast wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali  skromny słodki poczęstunek. Największą nagrodą dla organizatora było stwierdzenie uczestników rajdu, że historia poznawana w miejscu jej stawania się jest łatwiejsza do przyswojenia i że dzięki udziałowi w „Rajdzie” naprawdę lepiej poznali swoje miasto i jego ciekawe miejsca.

Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć w 2010 roku była organizacja w dniach 31 października – 1 listopada VIII kwesty publicznej przeznaczonej na konserwację starych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Dzięki społecznej pracy i zaangażowaniu prawie 130 kwestarzy, zebraliśmy kwotę 10.531,00 zł.  Kwestowali: poseł do Sejmu RP, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kutnowskiego i Kutna, członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie, członkowie ZHP, uczniowie szkół kutnowskich wszystkich szczebli oraz członkowie i sympatycy TPZK. Udział młodzieży szkolnej, harcerzy z Hufca Kutno im A. Kamińskiego, a  także z Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, to forma zapoznawania młodych ludzi z zabytkowymi nagrobkami kutnowskiego cmentarza, wdrażanie do aktywności społecznej, a także rodzaj obywatelskiej edukacji. W roku 2010 hojniejszym darczyńcom  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wręczało  książkę „Cmentarz Parafialny w Kutnie” (tom I) autorstwa ks. Zbigniewa Drzewieckiego. Tę wartościową pozycję książkową otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Kutno, który od lat przychylnie patrzy na naszą działalność w tej materii. Osobne podziękowania należą się ks. prałatowi Stanisławowi Pisarkowi – Dziekanowi Kutnowskiemu, który ze zrozumieniem i  pomocą podchodzi do naszej społecznej pracy na rzecz ochrony zabytkowych starych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Wszystkim uczestnikom VIII kwesty w imieniu Zarządu TPZK chciałbym serdecznie podziękować.

Ze środków finansowych zbieranych w czasie corocznych kwest są wykonywane prace konserwacyjne zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym  w Kutnie  spotkał się w 2010 roku trzykrotnie w celu poczynienia dokładnego rozeznania i wyznaczenia kolejnych obiektów do ewentualnej renowacji oraz   dokonał oględzin odrestaurowanych i odczyszczonych nagrobków. W ubiegłym  roku prowadzona była  renowacja nagrobka Zygmunta Matzeka – wykonano nowy cokół, odnowiono i zakonserwowano krzyż. Renowacja nagrobka zostanie zakończona w  roku 2011. Prace finansowane są ze środków  uzyskanych podczas kwesty w 2007 roku. Odczyszczono płyty nagrobne na grobach Włodzimierza Kalicińskiego, Zofii Januszewskiej, Teofili Bowbelskiej, rodziny Ptaszyńskich. Ze środków zebranych podczas kwesty w roku 2007   przeprowadzono renowację m.in. płyty nagrobnej żeliwnej Mikołaja Pawłowicza Maksymowicza Fiedorowa  +1833  z krzyżem prawosławnym – jest to jeden z najstarszych nagrobków  na kutnowskim cmentarzu parafialnym! Odsłonięta inskrypcja przedstawia datę 10.06.1833 rok.

W 2010 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kutno, nasze stowarzyszenie przeprowadziło aktualizację dokumentacji cmentarza żydowskiego w Kutnie, przy ulicy Tarnowskiego. Zrealizowane zadanie  umożliwi  rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem w/w terenu. Cmentarz żydowski jest elementem naszego dziedzictwa lokalnego, któremu należy przywrócić należyty wygląd. Umożliwi to na należyte kultywowanie pamięci narodowej i regionalnej wśród  społeczności  z terenu miasta Kutna i powiatu kutnowskiego. Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego pozwoli na wskazanie  społeczności lokalnej  historycznie ważnego miejsca, które powinna znać  i szanować we własnym mieście.

Regularnie spotykał się, przygotowując kolejny rok akademicki, Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zajęciach UTW  uczestniczyło około 300 słuchaczy biorących udział w różnorodnych zajęciach. Rok akademicki 2009/2010 zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów w dniu 15 czerwca.  Rozpoczęcie roku akademickiego 2010/2011 odbyło się w dniu 5 października wykładem  inauguracyjnym. Uniwersytet  także zorganizował w grudniu 2010r. dla własnych słuchaczy, członków TPZK i zaproszonych gości uroczystość wigilijną, poprowadzoną przez vice prezesa TPZK i członka Komitetu UTW Marię Wierzbicką. Zapisanych około 300 słuchaczy w roku akademickim 2010/2011 spotyka się na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, wycieczki kulturalno-turystyczne  – średnio 2 w miesiącu). W dniu 23 listopada 2010 roku w auli WSGK w Kutnie odbyło się zebranie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Celem zebrania było zatwierdzenie regulaminu UTW oraz wybór władz UTW zgodnie z nowym regulaminem. Wybrano członków Zarządu UTW, Rady Słuchaczy UTW oraz Sądu Koleżeńskiego UTW. Kadencja Zarządu UTW trwa 3 lata. Kadencja Rady Słuchaczy i Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok.

Spotkania Komitetu Redakcyjnego „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” odbywają się również z systematyczną regularnością, a główny korektor tekstów przygotowywanych do publikacji, Pani Maria Wierzbicka, stale współpracuje z kutnowskimi  publicystami i historykami przy przygotowywaniu do druku, mających się ukazać w kolejnym „Zeszycie” artykułów. Wyniki  prac  naukowo-badawczych, opracowane przez regionalnych  autorów zaowocowały  kolejną edycją rocznika KZR.  W dniu 16  grudnia 2010 roku odbyła się uroczysta promocja XIV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” połączona z wydaniem kolejnego – XI tomu Bibliografii Powiatu Kutnowskiego. Ponieważ przygotowanie obu publikacji odbywa się we współpracy  z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie, to promocja miała miejsce właśnie w tej, zaprzyjaźnionej z TPZK, instytucji kultury. Dopisała frekwencja, w spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać rok 2010 za aktywny i znaczący  w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Prezes TPZK

Marek Wójkowski

Kutno, 27 kwietnia 2011 roku

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry