Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2013

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował  rok 2013 – był to rok , w którym członkowie dokonali wyborów nowego prezesa i zarządu stowarzyszenia.

W dniu 31 grudnia 2013  roku Towarzystwo  liczyło 243 członków, w tym 3 członków honorowych: Grażyna Kin-Rzymkowska, Henryk Lesiak, prof. Stanisław Marian Zajączkowski.   Jeśli z grona członków zwyczajnych ubyło kilka osób, to stało się to z przyczyn losowych lub z uwagi na niepłacenie składek członkowskich.

Skład zarządu TPZK na 31.12.2013 roku  był następujący:

 • prezes zarządu – Bożena Gajewska,
 • I vice prezes zarządu – Marek Wójkowski,
 • II vice prezes zarządu – Karol Koszada,
 • sekretarz – Barbara Łuczak,
 • skarbnik – Marianna Cięgowska,
 • członek zarządu – Danuta Ujazdowska,
 • członek zarządu – Andrzej Latos,
 • członek zarządu – Maria Wierzbicka
 • członek zarządu – Stanisław Wojdecki.

W trakcie roku 2013 skład Komitetu Redakcyjnego KZR był następujący: przewodniczący – Karol Koszada, z-ca przewodniczącego – ś.p.Bogdan Danelski (zmarł w listopadzie 2013r.), sekretarz – Maria Wierzbicka, członkowie – Andrzej Latos, Marek Wójkowski, Bożena Gajewska.

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK:

 • Bożena Gajewska prezes TPZK,
 • Marek Wójkowski, wiceprezes TPZK,
 • ks. Prałat Stanisław Pisarek – Dziekan Kutnowski
 • Bogdan Krawczyk, Pracownia Projektowo-Architektoniczna „Magbud”, w Kutnie,
 • Grzegorz Dębski – Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach,
 • Anna Majewska – Rau, Muzeum-Zamek w Oporowie,
 • Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta w Kutnie,
 • Jerzy Łompieś – członek TPZK,
 • Grażyna Kin-Rzymkowska, członek honorowy  TPZK,
 • Janusz Bona – Starostwo Powiatowe w Kutnie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie

W roku 2013 podczas Zebrania Walnego Członków TPZK podjęto uchwałę o zlikwidowaniu ostatniego już oddziału TPZK – w Bedlnie. To przykre, ale nie mamy już ani jednego oddziału.  Tak się dzieje, gdy brakuje ludzie z pasją, oddanych stowarzyszeniu.

TPZK od roku 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów. W roku 2013 z tego tytułu uzyskano kwotę 4.254,50 zł (za rok 2012). Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe (w tym: poszerzenie działalności wydawniczej,  konserwację wytypowanych grobów).

TPZK jest członkiem-założycielem  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. Co cztery lata odbywa się zjazd regionalistów z całego kraju zrzeszonych w tej federacji. Najbliższy odbędzie się jesienią 2014 roku w Bydgoszczy.

Od maja 2012 roku TPZK jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, a od grudnia 2012 roku Bożena Gajewska jest  członkiem zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

W roku 2013 w Kutnie  powołano Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Maria Wierzbicka w listopadzie 2013 roku została wybrana na jej członka.

Zarząd Towarzystwa  spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w roku 2013 odbył 24 posiedzenia zarządu. Pracą Biura Organizacyjnego kierowała Danuta Tomczyk, a firma zewnętrzna, Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos, zajmowało się prowadzeniem księgowości TPZK.

Najważniejsze  miejsce w naszych ubiegłorocznych działaniach  zajmowały prace związane z   przeprowadzką do odrestaurowanego Dworku Modrzewiowego. Kilka miesięcy  upłynęło, nim uporaliśmy się z zagospodarowaniem  Sali konferencyjnej, jeszcze pozostał nam do uporządkowania sekretariat.  Trudno i mozolnie idzie ta praca. I to nie z uwagi na  naszą opieszałość, tylko ze względu na brak pieniędzy. Jak pamiętacie, nasze meble pochodziły jeszcze z lat siedemdziesiątych. Po wstawieniu ich do tego eleganckiego wnętrza, po prostu,  nie pasowały. Staramy się, by mimo braku środków finansowych  jakoś temu zaradzić. Dzięki ludziom dobrej woli i  naszym członkom powoli pięknieje nasza siedziba. Pan Jan Wasiak podarował nam stylową szafę, odrestaurował meble, Prezydent Miasta Kutno kupił kilkadziesiąt krzeseł na wyposażenie Dworku,  UTW  zakupiło stoliki, serwety, na podłodze jest już dywan. Karol Koszada podarował komputer, radio i odkurzacz, a na święta śliczną choinkę, na którą panie z sekcji rzemiosła artystycznego własnoręcznie wykonały ozdoby. O porządki w naszej siedzibie dbała sekcja administracyjno-gospodarcza.   Mamy nie tylko dwa pomieszczenia w Dworku Modrzewiowym, ale też ogród wokół niego. I zaczyna się spełniać nasze wspólne marzenie o rosarium przy naszej siedzibie. W ramach  realizacji zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Kutno  pod nazwą  „Z tradycją różaną w przyszłość –  wyprawa ulicami Kutna, przez ogród różany  w Forst,  aż do ogródka różanego przy Dworku Modrzewiowym”  pod czujnym okiem Andrzeja Latosa członkowie TPZK posadzili już kilkadziesiąt krzewów różanych przy naszej siedzibie. Znalazły się tutaj  też róże o nazwie Kutno, Marylka i Kopernik. Postaraliśmy się o te odmiany, gdyż wyhodował je kutnowski hodowca róż Bolesław Wituszyński. Został już opracowany plan zagospodarowania tego ogrodu. Mamy zgodę właściciela nieruchomości, by działać. Szukamy środków, by sfinansować nasz plan. Tyle o naszej siedzibie.

Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TPZK w dniu 26 kwietnia  2013r.  „Program działalności TPZK na rok 2013” był realizowany systematycznie i konsekwentnie.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzono prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio lub pośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Wydawano okolicznościowe druki ulotne i zwarte publikacje książkowe, popularyzowano wśród mieszkańców regionu dzieje tej ziemi, jej tradycje i historyczno-architektoniczną spuściznę, otaczając równocześnie opieką jej najważniejsze elementy materialne. Komitet Redakcyjny TPZK na bieżąco  współpracuje z kutnowską społecznością przy poszukiwaniu ciekawych tematów, a także gotowych artykułów  mogących  się ukazać w kolejnym „Zeszycie” artykułów. Wyniki  prac, opracowane przez regionalnych  autorów   zaowocowały  kolejną edycją rocznika KZR.  W dniu  12 grudnia 2013 roku w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się promocja  XVII tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XIV tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego za rok 2012”. Współpracowaliśmy przy tym projekcie z Miejską i powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie. Promocję KZR i Bibliografii uświetnił koncert muzyki Witolda Lutosławskiego naszego zespołu Cantabile pod kierunkiem Joanny Domagały wraz z gośćmi.  Taki sposób promocji naszego wydawnictwa  spotkał się z Państwa aprobatą, więc postaramy się nie zawieść Was w przyszłości.

Publikacje są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  dzięki pomocy finansowej władz samorządowych miasta i powiatu. Trzecim wydawnictwem prezentowanym w listopadzie 2013 roku w naszej siedzibie była książka Kazimierza Ciążeli  pt. „Rymowanki z przesłaniem i bez też…”, którą wydaliśmy dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno. Książka  została ciepło przyjęta przez czytelników.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje oraz ochronę zabytków Ziemi Kutnowskiej:

Zorganizowaliśmy wspólnie z I LO PUL im. 37 pp w Kutnie uroczyste obchody z okazji  XXXI Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego  Pułku Piechoty im. Księcia J.Poniatowskiego w dniu 24 maja 2013r. Dzięki zaangażowaniu dyrektora, uczniów oraz pasjonatów 37 pp  uroczystość zyskała blasku i gromadzi coraz większą ilość mieszkańców Kutna i okolic.

Wiele działań poświęcamy pamięci kutnowskiego społecznika – doktora Antoniego Troczewskiego – Honorowego Obywatela Miasta Kutna.  Z okazji 85 rocznicy śmierci dr A. Troczewskiego w dniu 23 września 2013r. zorganizowaliśmy  uroczystość, podczas  której  został odsłonięty pomnik nagrobny Doktorostwa Troczewskich po przeprowadzonej konserwacji i renowacji. Uroczystość zgromadziła dużą ilość młodzieży szkolnej i mieszkańców Kutna. Dziś naszą wdzięczną pamięcią otaczamy zarówno wszystko, co uczynił dla Kutna i jego mieszkańców, jak i jego nagrobek, który  przywróciliśmy do dawnej świetności.

Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć TPZK była organizacja w w dniach 1 i  2 listopada 2013 roku  XI kwesty  przeznaczonej na konserwację starych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zgodnie z podjętą decyzją, kwesta  w roku 2013  była poświęcona na renowację grobowca Rodziny Chlewickich. Przedsięwzięcie to koordynował  Społeczny Komitet Opieki   nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie.  Jak co roku, Urząd Miasta Kutno włączył się w to przedsięwzięcie, przekazując prawie 100 książek autorstwa ks. Zbigniewa Drzewieckiego „Cmentarz Parafialny w Kutnie.” Mieszkańcy Kutna i okolic oraz odwiedzający Cmentarz Parafialny w Kutnie przez dwa dni kwesty wrzucili łącznie 11 307,07 zł do puszek kwestarzy.

Członkowie  Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK nadzorowali  prace  konserwatorskie   na kutnowskim cmentarzu. Jak co roku, przy  kilkunastu grobach odczyszczono płyty z piaskowca,  zabezpieczano przed korozją ogrodzenie, porządkowano teren wokół grobów. Znaleźli się następni wolontariusze, którzy wspierali w pracy  Jerzego Łompiesia, jak zawsze niezawodnego, mimo szwankującego zdrowia.

Najważniejszym przedsięwzięciem, na które TPZK zbierało środki finansowe podczas  kwesty z 2012 roku była całkowita renowacja pomnika grobowego  Antoniego i Lubomiry Troczewskich. Renowacja mogła zostać wykonana w ciągu jednego roku dzięki ofiarodawcom, którymi byli: społeczność Ziemi Kutnowskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, Prezydent Miasta Kutna,  który wsparł ten projekt środkami finansowymi w ramach realizacji zadania publicznego. Wydatkowaliśmy na ten cel 24 tysiące złotych. Prace wykonywali:

 • Maria Stemplewska – konserwator dzieł sztuki, która prowadziła renowację i konserwację nagrobka i tumb,
 • Dariusz Kowalczyk – właściciel  Firmy KODAR, który prowadził renowację ogrodzenia, a nawet dorobił klucz do furtki, nie zamykanej od kilkudziesięciu lat.
 • Andrzej Michałowski – właściciel Agencji Reklamowej GAMA, która wykonał tabliczkę z napisem „Honorowy Obywatel Kutna” i odnowił tabliczkę  z 1986 roku.
 • Wiesław Domański – właściciel ZakładuKonserwacji Nagrobków, który wykonywał prace budowlane i ziemne przy grobie.

Zorganizowaliśmy  XX Jubileuszowy Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii, zabytków  i tradycji różanej Kutna” w dniu 17 maja 2013 roku. Tematem tego rajdu była tradycja różana w Kutnie.  Młodzież i dzieci (180 uczestników) mieli okazję usłyszeć z ust pani Teresy Mosingiewicz historię Święta Róży i zobaczyć film Agnieszki Arnold o Aronie Eizyku. Nagrodą w konkursie był wyjazd do Ogrodu Różanego w Forst w Niemczech.

Przygotowaliśmy i prowadziliśmy  serię odczytów upowszechniających wiedzę o dziejach, zabytkach oraz  przyrodzie Ziemi Kutnowskiej – najbardziej udzielał się Andrzej Latos.

Nasz przedstawiciel Marek Wójkowski brał udział w pracach Miejskiego Komitetu Pamięci, Walk i Męczeństwa w Kutnie.

Jesienią  podjęliśmy się nowego wyzwania – w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kutno przeprowadziliśmy  akcję „I Ty posadź różę” . Rozdaliśmy mieszkańcom Kutna trzy tysiące sadzonek róż.  Ogromnie nas cieszy, że akcja „I Ty posadź różę” zainteresowała mieszkańców naszego miasta. Dla chętnych przeprowadziliśmy szkolenia, wykłady na temat sadzenia róż i ich pielęgnacji. Wiemy już, jak należy się obchodzić z różą – królową kwiatów. Liczymy na to, że już niedługo nasze miasto, w którym mieszkamy, pracujemy, żyjemy, nabierze nowych barw – zakwitną róże zasadzone przez nas.

Działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju  idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej:

Działalność tę prowadził Klub Kolekcjonera od kwietnia 2013 r., a odpowiedzialnym za nią był  Marek Wójkowski. Cykliczne organizowano  Kutnowskie Spotkania Kolekcjonerskie w ostatnią sobotę miesiąca w „Dworku Modrzewiowym”. Współpracowaliśmy  z Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przy organizacji XII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów  „Przeszłość- Przyszłości”. Braliśmy udział w pracach Kapituły Honorowej Nagrody Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.  W roku 2013   otrzymał tę nagrodę nasz członek Sławomir Pilarski. Jego kandydaturę zgłosiło TPZK. Nasz klub brał udział w giełdach kolekcjonerskich na terenie całego  kraju, a także współpracował z innymi klubami i organizacjami kolekcjonerskimi w Polsce.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej:

Działająca przy TPZK sekcja turystyczno-krajoznawcza pod przewodnictwem Danuty Ujazdowskiej, promująca uroki Ziemi Kutnowskiej i poznawanie przede wszystkim własnego kraju, zorganizowała w roku 2013 dla członków i sympatyków kilka interesujących wycieczek. Ponad stu mieszkańców Kutna  zwiedzało w dniu 29 czerwca 2013 roku Ogród Różany w Forst w Niemczech z okazji 100-lecia powstania ogrodu. Wyjazd odbył się w  ramach realizacji zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Kutno  pod nazwą „Z tradycją różaną w przyszłość – wyprawa ulicami Kutna, przez ogród różany w Forst, aż do ogródka różanego przy Dworku Modrzewiowym”. Do ogrodu udały się 2 autobusy z około 120 osobami. W maju byliśmy w Uniejowie i Bronowie, a w sierpniu przez 5 dni zwiedzaliśmy Karpacz, Szklarską Porębę i Cieplice (24-28 sierpnia 2013 roku). Nie odbył się zaplanowany piknik integracyjny „Powitanie lata” i „Pożegnanie lata”. Oglądaliśmy także  Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw we wrześniu. Wycieczki cieszyły się zainteresowaniem wśród członków jak i sympatyków  TPZK.

Utworzyliśmy zaczątki  ogródka różanego przy Dworku Modrzewiowym w Kutnie – w październiku 2013 roku posadziliśmy  róże kutnowskiego hodowcy Bolesława Wituszyńskiego – różę Kutno, Marylka i Kopernik oraz kilkadziesiąt innych krzewów różanych. Wszystko to odbyło się pod czujnym okiem Andrzeja Latosa i Marianny Cięgowskiej.

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej:

Przedstawiciele TPZK uczestniczą we wszystkich uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, odbywających się na terenie miasta i regionu. Wzięliśmy udział w obchodach  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchodach rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Głogowcu, uroczystych obchodach  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W maju   uczestniczyliśmy  w obchodach Święta Konstytucji 3-Maja. Członkowie  TPZK brali udział w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w obchodach Święta Wojska Polskiego,  a także w obchodach kolejnej rocznicy bitwy nad Bzurą dopełniwszy patriotycznego obowiązku kultywowania pamięci o przeszłości.

Z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego wykonana została  renowacja tablicy pamiątkowej upamiętniającej  pobyt w Kutnie powstańczego Rządu Narodowego. Tablica ta została  uroczyście odsłonięta w styczniu  1983 roku, w 120 rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r., przy ul. Sienkiewicza 1.   Tablica została wykonana  z inicjatywy ówczesnego prezesa TPZK Henryka Lesiaka. Była to  pierwsza tablica pamiątkowa  ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Przy tej tablicy stowarzyszenie przypominało społeczeństwu ziemi kutnowskiej o historii Powstania Styczniowego związanej z naszym regionem. Dzięki zaangażowaniu  pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Miasta   Urzędu Miasta w Kutnie tablica odzyskała dawną świetność.

Zorganizowaliśmy XXXI Koncert Noworoczny, wraz ze Państwową Szkołą Muzyczną im. K. Kurpińskiego w Kutnie, jako inaugurację Roku Kulturalnego na Ziemi Kutnowskiej w dniu 19 stycznia 2013 roku. Koncert był miłym akcentem rozpoczynającym naszą ubiegłoroczną działalność. Nagrodę Amicus otrzymał ksiądz Prałat  Stanisław Pisarek.

Od kwietnia 2013 roku, już w naszej siedzibie, prowadziliśmy  księgarnię i bibliotekę regionalną „Mała Ojczyzna”.

Organizowaliśmy pokazy i stoiska dorobku edytorskiego   i artystycznego  TPZK oraz rękodzieła artystycznego.  W ramach realizacji zadania publicznego dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutna, w dniach 14-25 sierpnia 2013r.  8 członków Sekcji Rękodzieła Artystycznego  brało udział w  XXXVII Targach  Sztuki Ludowej w Krakowie prezentując tam swoje prace z motywem róży.  Targi te  kreują i promują lokalne i regionalne dziedzictwo, twórczość ludową i tradycje regionalne. Również  39.  Święto Róży odbyło się z naszym czynnym udziałem –  na stoisku usytuowanym przy muzeum Regionalnym w Kutnie na Placu Piłsudskiego, zaprezentowaliśmy wydawniczy i rękodzielniczy dorobek twórców ludowych skupionych w Towarzystwie, umożliwiając zakupienie regionalnych publikacji i wydawnictw, rzeźb, haftu, obrazów i  innych wyrobów rękodzieła artystycznego.

Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” TPZK zorganizował cykl  koncertów dla mieszkańców regionu kutnowskiego. Zespół  pod kierunkiem Joanny Domagały działający w ramach sekcji TPZK  zachwyca  mieszkańców Kutna  pięknym śpiewem. Jest zapraszany  w wiele miejsc,  by uświetnić uroczystości. Cieszy nas ogromnie, że ranga i sława  naszego zespołu  rośnie w regionie kutnowskim. W 2013 roku TPZK otrzymało dofinansowanie ze strony Prezydenta  Miasta Kutna do dwóch koncertów  organizowanych z okazji obchodów 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego. W ciągu 2013 roku  przeprowadzono ok. 45 prób. Od stycznia 2012 roku do grudnia 2013 roku zespół spotykał się na próbach w sali konferencyjnej Kutnowskiego Domu Kultury. Repertuar zespołu stanowią pieśni klasyczne z zakresu literatury wokalnej w opracowaniu wielogłosowym o charakterze patriotycznym, religijnym, rozrywkowym, kolędy polskie i innych państw oraz utwory autorskie z muzyką Jarosława Domagały. Mimo tak krótkiego czasu istnienia, zespół ma w swym repertuarze już kilkadziesiąt pieśni w opracowaniu harmonicznym.

Do grona śpiewających należą:

 • Soprany – Ewa Murzynowska, Kinga Grabarczyk, Maria Januszczak;
 • Alty – Katarzyna Drzewiecka–Kiełbasa, Beata Krukowska, Agnieszka Sroka, Zofia Wojciechowska;
 • Tenory – Adam Grabarczyk, Marcin Poznański;
 • Basy –Andrzej Horzycki,  Andrzej Latos.

Współpracowaliśmy z lokalnym i ogólnopolskim ruchem społeczno-kulturalnym, odbywaliśmy szkolenia, kursy, uczestniczyliśmy w wielu konferencjach, sympozjach i kongresach.

Kontynuacja zadania związanego z aktywizacją intelektualną, kulturalną i  ruchową  ludzi starszych – organizacji i prowadzenie zajęć Uniwersytetu  Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w roku akademickim 2013/2014 i przygotowania do zorganizowania zajęć na VII roku akademickim.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014 odbyło się w dniu 8 października 2013 roku  wykładem  inauguracyjnym na temat „W mieście róż wszystko o różach”.  Zapisanych ponad 300 słuchaczy  spotyka się na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, wycieczki kulturalno-turystyczne – średnio 2 w miesiącu). Działalność Uniwersytetu jest dofinansowana z budżetu Starostwa Powiatowego w Kutnie  i Prezydenta Miasta Kutno.

Ta pierwsza kutnowska uczelnia dla starszego pokolenia powołana do życia przez ś.p. Andrzeja Urbaniaka i panią Marię Sperę,  coraz szerzej rozwija swoją działalność. Jest  ważną instytucją kulturalno-oświatową miasta Kutno. W 2013 roku UTW przy TPZK zdobyło granty zewnętrzne z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Dzięki środkom finansowym z ‘ę”  UTW zorganizowało konferencję dla uniwersytetów z województwa łódzkiego, a środki z ministerstwa przeznaczyło na  dodatkowe zajęcia dla słuchaczy.

Pomimo utrudnień związanych z przeprowadzką na czas remontu Dworku, przenoszeniem telefonu, zmianą numeru telefonu i przeorganizowaniem biura nie zaprzestaliśmy działalności. Pisaliśmy i składaliśmy wnioski w różnych konkursach, dzięki temu korzystaliśmy z wsparcia finansowego Prezydenta Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego oraz w/w instytucji.

Biorąc pod uwagę zrealizowanie w pełni  „Programu działalności na 2013 rok”, należy uznać rok 2013 za ogromnie aktywny i znaczący  w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Prezes  TPZK

Bożena Gajewska

Kutno, 17 maja 20014 roku

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry