2015

Członkowie TPZK czyszczą i konserwują  stare nagrobki.  Oprócz prac wymagających wiedzy o sztuce konserwacji, w ciągu całego roku kalendarzowego członkowie wykonują bardzo prozaiczne prace – porządkują teren wokół starych, zaniedbanych nagrobków  i wyrywają chwasty. Za te prace szczególne podziękowania należą się: Stanisławowi Wojdeckiemu, Annie  Milczewskiej, Halinie Reszke, Sławomirowi Małasowi, Barbarze Borcińskiej,  Wiesławowi  Kotlińskiemu, Elżbiecie Żółtowskiej i Hannie Drozdowskiej.

Images: gr 14.JPG Images: gr 13.JPG

Images: gr 16.JPG Images: gr 17.JPG

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2014 roku  wybrał z wielu potrzebujących renowacji  nagrobki, które należy wykonać w najbliższym czasie. Jeden z nich – nagrobek  Józefy z Różyckich Rzuchowskiej jest poddawany renowacji w tym roku.

Images: gr 1.JPG Images: gr 2.JPG Images: cm 01.JPG

Prace przy grobie  Józefy Rzuchowskiej wykonuje Maria Próchniewska, która także wykonała dokumentację niezbędną do renowacji nagrobka. Wcześniej, kilka lat temu tematem tym zajmował się także Bogdan Krawczyk, który od lat pomaga nam przy pracach na cmentarzu.  W tym miejscu dziękujemy Państwu Sętkowskim z ulicy M.Curie-Skłodowskiej za umożliwienie nam korzystania z wody, niezbędnej do prowadzenia prac  podczas renowacji nagrobka.

Nagrobek Józefy Rzuchowskiej  jest położony  w trzecim sektorze Cmentarza Parafialnego w Kutnie. Licem zwrócony jest w kierunku zachodnim. Ma on formę strzelistego postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem.  Dekorowany sztukatorsko: w otoku ozdobnego kształtu tablicy, w gzymsie kordonowym, w gzymsie odsadzkowym oraz w obrębie półokrągłego naczółka. Tablica epitafijna o barokizującym kształcie z zakomponowanym w szczycie płaskorzeźbionym, muzykującym archaniołem ukazanym z boku. Napisy wypukłe, majuskułowe o następującej treści: TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI/ Ś.P. JÓZEFY Z RÓŻECKICH  RZUCHOWSKIEJ./ URODZONEJ DN. 18 MARCA 1791 R/ ZMARŁEJ DN. 16 MAJA 1874 R.

Nagrobek jest wzniesiony z cegły, spoinowany i tynkowany zaprawą na bazie cementu. Tablica inskrypcyjna i krzyż wieńczący odlane w stali. Sztukaterie ciągnięte na miejscu  z szablonu sztukatorskiego. Stan zachowania nagrobka jest bardzo zły. Bryła uległa wyraźnemu odchyleniu od pionu. Tynk  oraz sztukaterie są silnie spękane bądź całkowicie odspojone. Zły jest także stan zachowania cegieł, które są warstwowo spękane, zdezintegrowane, zasolone i miejscami pokryte grubymi, czarnymi nawarstwieniami gipsowymi. Na stronach południowej i wschodniej powstały rozległe ubytki w tynku. Daszek wraz z naczółkiem i gzymsem uległy również głębokiej destrukcji,  szczególnie w narożniku południowo- zachodnim. Gzyms kordonowy podobnie uległ silnemu zniszczeniu;  jego wschodnia część uległa odspojeniu od bryły muru, a narożnik północno wschodni – odpadł. Na powierzchni obiektu występują skupiska porostów i glonów a na daszku wzrasta roślinność wyższa.

Główną przyczyną zniszczeń jest destrukcyjne działanie wody na materię budowlaną i brak systemu jej odprowadzania (oblachowania, kapniki itp.), co jak wiadomo wynika z koncepcji i funkcji obiektu. Efektem jest  zaleganie wody wraz solami w materii budowlanej. Woda, cyklicznie zamarzając a sole cyklicznie krystalizując rozsadzały mikro a następnie makrostrukturę w efekcie wywołując powstanie spękań, rozwarstwień i dezintegrację bardziej porowatego, bardziej nasiąkliwego i słabszego mechanicznie materiału, jakim w tym układzie jest cegła. Obecność wody wywołała także korozję elementów stalowych, której produkty pokrywają ich powierzchnię. Istnienie różnic w rozszerzalności temperaturowej metalu i materiałów budowlanych także przyczyniło się do powstania naprężeń a w następstwie spękań w cegle i zaprawie. Odchylenie od pionu może wynikać z naporu korzeni rosnących w pobliżu krzewów jak również z niestabilności gruntu (w/w informacje o nagrobku pochodzą  z dokumentacji konserwatora rzeźby kamiennej Pani Marii Próchniewskiej).

Images: Rzuch 1.JPG Images: Rzuch 3.jpg

Images: Rzuch 2.JPG

 

W roku 2015 oprócz naszego założonego głównego celu – renowacji pomnika  Józefy z Różeckich Rzuchowskiej ratowaliśmy dwa stare pomniki, które mocno się przechylały, co groziło przewróceniem i rozbiciem nagrobka z piaskowca. Nauczeni przykładem sprzed dwóch lat, gdy jeden z  nagrobków  przewrócił się i rozbił, zareagowaliśmy szybko i zostały ustawione  w pionie.

Images: gr 9.JPG Images: gr 18.JPG

Jeden z nich to stary zabytkowy nagrobek rosyjski, usytuowany w sektorze nr 20.

Images: gr 11.JPG Images: gr 12.JPG

Drugi to piękny nagrobek Elżbiety z Kobylińskich Kowalewskiej  zmarłej 5 lipca 1915r. i jej męża  Stanisława Kowalewskiego – Rejenta (położony w 25 sektorze).

Images: gr 4.JPG

Pan Jerzy Łompieś pracował nad nagrobkiem Wincentego Golędzinowskiego, poprawiając m.in. czytelność napisów (położony w sektorze 2).

Nagrobek  Marcelego Nowaka będzie poddany renowacji w roku 2016. Koszt jego renowacji jest wysoki i nasze stowarzyszenie musi uzbierać odpowiednią ilość środków finansowych, by rozpocząć prace przy nim.

Images: gr 8.JPG Images: gr 7.JPG Images: gr 5.JPG

Images: kw k 9 2015.JPG

Trzynasty  już rok  na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbywała  się kwesta na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów zorganizowana  przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kwesta prowadzona była przez  dwa dni  – 31 października i 1 listopada 2015 r. Nieżyjący już   Andrzej Urbaniak był inicjatorem prowadzonej w Kutnie w Dzień Wszystkich Świętych  kwesty.

Mieszkańcy Kutna i okolic oraz odwiedzający Cmentarz Parafialny w Kutnie przez dwa dni kwesty wrzucili łącznie 11 350,79 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt  złotych 79/100) do puszek kwestarzy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom kwesty – członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ponad 50 zuchom i harcerzom Hufca Kutno im. hm. Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego  wraz z hm. Agnieszką Ciesielską i Andrzejem Żurawiczem, uczniom i nauczycielom  z kutnowskich szkół, m.in. I Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Henryka Dąbrowskiego,  II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z dyrektorem panią Barbarą Rostek-Nowacką, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie,  Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica wraz z dyrektorem panem Januszem Pawlakiem,  Gimnazjum nr 2 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie.

Kwestowali członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu   Parafialnym w Kutnie  przy TPZK – pani Anna Majewska-Rau, pan Bogdan Krawczyk, pan Sylwester Marczak. Byli z nami w tych dniach pan Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, pani Mariola Grodnicka – prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz pan Wiesław Antoniak – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.

Na kweście nie zabrakło przedstawicieli  władzy, kwestowali: pan Tadeusz Woźniak i pan Tomasz Rzymkowski – posłowie na Sejm RP, pan Robert Baryła  – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego,  pan Marek Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie, pan Artur Gierula – członek Zarządu Powiatu, pani Jolanta Pietrusiak, pan Jacek Urbaniak i  pan Bartosz Serenda – członkowie Rady Powiatu, pan Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski, pan Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno i pan Jacek Boczkaja – Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno,  pan Robert Feliniak i pan  Paweł Markiewicz – członkowie Rady Miasta Kutna, pani Anna Baranowska – prezes stowarzyszenia Clonowia, pan Zdzisław Winiecki   – członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych.
Dziękujemy!
Images: kw k 10 2015.JPGImages: kw k 1 2015.JPG

Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie  XIII  kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu – Dziekanowi Kutnowskiemu  i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie  naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem  kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie  dzieła   ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności  odrestaurujemy  w 2016 roku nagrobek Marcelego Nowaka.

                                                                                                                                               Z  wyrazami szacunku i poważania

w  imieniu

zarządu TPZK

i

Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu   Parafialnym w Kutnie

Bożena Gajewska

 Images: kw k 6 2015.JPG  Images: kw k 8 2015.JPG
Images: kw k 7 2015.JPG Images: kw k 12 2015.JPG

Images: kw k 2015.JPG  Images: kw k 5 2015.JPG

Images: kw k 3 2015.JPGImages: kw k 2 2015.JPG
Od pierwszej kwesty w 2003 roku zarząd TPZK co roku powołuje komisję ds. przeliczenia środków finansowych zebranych podczas publicznej kwesty na odnowienie starych zabytkowych nagrobków. Zaraz po zmierzchu, gdy już zakończone jest  kwestowanie, w „Modrzewiowym Dworku” – siedzibie TPZK  przy ul. Narutowicza 20, komisja przeprowadza liczenie. W skład komisji zawsze wchodzi co najmniej siedmiu członków TPZK, w tym  prezes, skarbnik i członek  komisji rewizyjnej TPZK. Zdejmowane są banderole z puszek i komisja liczy pieniądze. Po przeliczeniu gotówki sporządza się protokół (z wyszczególnieniem, ile bilonu i banknotów oraz z jakim nominałem), który podpisują wszyscy członkowie komisji. Środki finansowe na renowację starych grobów gromadzone są na rachunku TPZK na osobnym koncie w banku.

Images: kw k 14 2015.JPG  Images: kw k 13 2015.JPG

Images: kw k 4 2015.JPG

Z dumą chodziliśmy dziś alejkami cmentarza parafialnego w Kutnie oraz ulicami naszego miasta –  na grobach oraz pod tablicami upamiętniającymi ludzi zasłużonych dla Kutna położono wiązanki lub  donice chryzantem oraz palił się znicz z napisem PAMIĘTAMY. To piękny gest władz Kutna  dla  ludzi, którzy poświęcili swój czas, a nawet życie dla naszego miasta i ojczyzny.

  Images: protokol kwesta 2015.jpg

 

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry