Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2011

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował kolejny rok działalności Towarzystwa.

W dniu 31 grudnia Towarzystwo na terenie Kutna liczyło 208 członków, w tym 3 członków honorowych.   Jeśli z grona członków zwyczajnych ubyło kilka osób, to stało się to z przyczyn losowych lub z przyczyny niepłacenia składek członkowskich.

Obecny skład  Zarządu TPZK :

  • prezes zarządu – Marek Wójkowski,
  • I vice prezes zarządu – Maria Wierzbicka,
  • II vice prezes zarządu – Karol Koszada,
  • sekretarz – Bożena Gajewska,
  • skarbnik – Marianna Cięgowska,
  • członek zarządu – Danuta Ujazdowska,
  • członek zarządu – Andrzej Latos,
  • członek zarządu – Mirosława Kowalczyk,
  • członek zarządu – Przemysław Woźniak.

W dniu 8 lutego 2011 roku, podczas posiedzenia zarządu  Jacek Saramonowicz złożył rezygnację z funkcji vice prezesa TPZK i przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Obie funkcje  od dnia 22 lutego 2011 roku pełni  Karol Koszada, wybrany przez zarząd jednogłośnie podczas posiedzenia. Jednocześnie uzupełniono skład Komitetu Redakcyjnego KZR, który obecnie  pracuje w zespole: przewodniczący – Karol Koszada, z-ca przewodniczącego – Bogdan Danelski, sekretarz – Maria Wierzbicka, Andrzej Latos, Marek Wójkowski, Bożena Gajewska – członkowie.

W dniu 18 października 2011 roku zarząd przyjął rezygnację z funkcji członka zarządu Mirosława Siemińskiego. W dniu 3 kwietnia 2012 roku zarząd przyjął rezygnację z funkcji członka zarządu Andrzeja Czajkowskiego i w tym dniu zarząd uzupełnił swój skład  o brakujących trzech członków.

W 2011 roku na Zebraniu Sprawozdawczym Członków za 2010 rok zatwierdzono rozwiązanie Oddziału TPZK w Krośniewicach. Oddział ten nie funkcjonował od kilku lat, uregulowano prawnie ten stan. Obecnie  przy TPZK działa jeden oddział – w Bedlnie.

TPZK od roku 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z obowiązkiem ustawowym, jaki ciążył na wszystkich organizacjach pożytku publicznego, do dnia 11 marca 2011 roku należało dostosować statut TPZK do obowiązujących przepisów. Stosownie do wymogów ustawowych w dniu 7 marca 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPZK, które uchwaliło zmiany w statucie. Zarząd wystąpił do Sądu  Rejonowego XX Wydział Gospodarczy KRS w Łodzi, by zarejestrować nowy Statut. Sąd przychylił się do naszego wniosku i po wprowadzeniu poprawek w dniu 10 maja 2011 roku na Zebraniu Sprawozdawczym Członków za 2010 rok. zarejestrował Statut TPZK.

Zarząd Towarzystwa  spotykał się regularnie co dwa tygodnie, pracą Biura Organizacyjnego kierowała Danuta Tomczyk, a firma zewnętrzna, Biuro Rachunkowe „Prozysk”, zajmowała się prowadzeniem księgowości TPZK.

Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TPZK w dniu 10 maja  2011 roku  „Program działalności TPZK na rok 2011” był realizowany systematycznie i konsekwentnie.

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzono prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio lub pośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Wydawano okolicznościowe druki ulotne i zwarte publikacje książkowe, popularyzowano wśród mieszkańców regionu dzieje tej ziemi, jej tradycje i historyczno-architektoniczną spuściznę, otaczając równocześnie opieką jej najważniejsze elementy materialne. Popularyzowano muzykę poważną i turystykę, kolekcjonerstwo i malarstwo nieprofesjonalne, integrację ludzi wkraczających w tak zwany trzeci wiek i wszelkie formy aktywizowania przez sztukę.

Początek działalności TPZK w roku 2011, wiąże się ze zorganizowanym wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie, XXIX koncertem świąteczno-noworocznym, stanowiącym zarazem inaugurację roku kulturalnego na Ziemi Kutnowskiej. Koncert ten był też okazją do podsumowania działania TPZK za 2010 rok. Uroczystość w dniu 15.01.2011 roku, W części oficjalnej wystąpił prezes TPZK Marek Wójkowski, wręczono Złote Odznaki, Amicus oraz listy gratulacyjne. Drugiej części spotkania odbył się   koncert i  koktajl.

Siedzibą TPZK jest jeden z najstarszych zabytków Kutna i Towarzystwo stara się dbać zarówno o jego stan wewnętrzny jak i zewnętrzne otoczenie. W październiku 2011 roku zapadła ostateczna decyzja o rewitalizacji „Dworku Modrzewiowego”. Miasto Kutno Miasto Kutno złożyło  wniosek w konkursie ogłoszonym przez zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i  otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Pełna nazwa projektu brzmi: „Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego”.

Prezes Marek Wójkowski jest reprezentantem Towarzystwa w Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie i regularnie uczestniczy w obradach tego gremium. Regularnie przygotowuje także programy, propagujące wiedzę o historii i zabytkach Kutna, dla Kutnowskiego Magazynu Informacyjnego regionalnej telewizji TOYA oraz dla Radia VICTORIA.

W dniu 4 czerwca 2011 roku w Krośniewicach odbyły się jubileuszowe X Ogólnopolskie Spotkania Kolekcjonerskie, do organizacji których swój wkład zarówno finansowy, jak i merytoryczny wniosło TPZK. W tym dniu na wniosek Zarządu TPZK pośmiertnie przyznano Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich ś.p. Andrzejowi Urbaniakowi i ś.p. Bogumiłowi Marciniakowi oraz Stanisławowi Hyżemu.

Członkowie TPZK brali czynny udział w innych spotkaniach kolekcjonerskich: w Zgierzu (Jarmark Kaziukowy), w Spale (Spalskich Jarmarkach Antyków i Rękodzieła Artystycznego), Rawie Mazowieckiej, Płocku, Grudziądzu (IX Nadwiślańskim Jarmarku Staroci), a także  w giełdach kolekcjonerskich w Łodzi (m.in. w Jarmarku Śledzia). TPZK organizuje spotkania kolekcjonerskie w Kutnie – łącznie w 2011 roku odbyło się 12 spotkań kutnowskich kolekcjonerów.

Przedstawiciele TPZK uczestniczą we wszystkich uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, odbywających się na terenie miasta i regionu. Wzięliśmy udział w obchodach  rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, obchodach 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Głogowcu, uroczystych obchodach 72. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W maju 2011 roku uczestniczyliśmy gremialnie w obchodach Święta Konstytucji 3-Maja, uroczystościach związanych z generałem W. Andersem i rocznicą bitwy o Monte Cassino w Krośniewicach.  W dniu 26 maja 2011 roku  przygotowaliśmy po raz 29 obchody święta 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, pułku, którego pobyt i działalność w Kutnie odcisnęły istotne piętno, jeśli wziąć pod uwagę patriotyczny i kulturalny rozwój naszego miasta. Złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą przy ul. Grunwaldzkiej 1. Uroczystość odbyła się z udziałem rodzin byłych żołnierzy 37 pp, władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń kultury, kombatantów, a przede wszystkim młodzieży szkolnej oraz członków i sympatyków TPZK.

Członkowie TPZK brali udział w  obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w obchodach Święta Wojska Polskiego,  a także w obchodach kolejnej rocznicy bitwy nad Bzurą. Dopełniwszy patriotycznego obowiązku kultywowania pamięci o przeszłości. W ramach obchodów „Dni dr. Antoniego Troczewskiego” w dniu 22 września członkowie TPZK spotkali się przy grobie dr. Troczewskiego i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Braliśmy czynny udział w Regionalnym Kongresie Kultury w Łodzi w dniach 27-29 października 2011 roku. Przez trzy dni debatowano o kulturze jako jednym z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego Łodzi i regionu.

Również  37.  Święto Róży odbyło się z naszym czynnym udziałem – na stoisku usytuowanym na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego  zaprezentowaliśmy wydawniczy i rękodzielniczy dorobek twórców ludowych skupionych w Towarzystwie, umożliwiając zakupienia regionalnych publikacji i wydawnictw, haftu oraz obrazów malarzy nieprofesjonalnych.

W dniu  14 października 2011 roku w Muzeum-Zamek w Oporowie wręczona została Grażynie Rzymkowskiej Nagroda Starosty Kutnowskiego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. O przyznanie tej nagrody wnioskowało TPZK. Laureatka tej nagrody jest Honorowym Członkiem TPZK, który od kilkudziesięciu lat pracuje na rzecz rozwoju regionalizmu. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w tej uroczystości.

Działająca przy TPZK sekcja turystyczno-krajoznawcza, promująca uroki Ziemi Kutnowskiej i poznawanie przede wszystkim własnego kraju, zorganizowała w roku 2011 dla członków i sympatyków TPZK piknik integracyjny dla członków TPZK „Powitanie lata” oraz „Pożegnanie lata” w leśniczówce w Raciborowie. Również zorganizowana przez TPZK kilkudniowa wycieczka w Beskidy  i na Węgry  cieszyła się zainteresowaniem wśród członków jak i sympatyków  TPZK.

Organizowany corocznie w maju  „Rajd pieszy śladami historii i zabytków Kutna”  w roku 2011 odbył się w dniu 19 maja. Rajd prowadził śladami Doktora Antoniego Troczewskiego z okazji 150 rocznicy  urodzin Doktora. W „XVIII Rajdzie…” wzięła udział 274-osobowa grupa młodzieży ze  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kutna i regionu kutnowskiego. Ośmiu przewodników-członków TPZK – Marek Wójkowski, Jerzy Łompieś, Mirosław Spikowski, Bartosz Serenda, Mirosława Kowalczyk, Stanisław Wojdecki, Mirosław Siemiński, Maciej Szymański poprowadziło młodzież.   Nagrody wręczał Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami w postaci regionalnych publikacji oraz materiałów promujących Kutno, natomiast wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali  skromny słodki poczęstunek. Największą nagrodą dla organizatora było stwierdzenie uczestników rajdu, że historia poznawana w miejscu jej stawania się jest łatwiejsza do przyswojenia i że dzięki udziałowi w „Rajdzie” naprawdę lepiej poznali swoje miasto i jego ciekawe miejsca. Rajd został  dofinansowany ze środków  Miasta Kutno.

Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć w 2011 roku była organizacja w dniu 1 listopada IX kwesty publicznej przeznaczonej na konserwację starych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Dzięki społecznej pracy i zaangażowaniu  110 kwestarzy, zebraliśmy kwotę 10.233,00 zł.  Kwestowali: poseł do Sejmu RP, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kutnowskiego i Kutna, członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie, członkowie ZHP, uczniowie szkół kutnowskich wszystkich szczebli oraz członkowie i sympatycy TPZK. Udział młodzieży szkolnej, harcerzy z Hufca Kutno im A. Kamińskiego, a  także z Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Szkoły Podstawowej nr 4, to forma zapoznawania młodych ludzi z zabytkowymi nagrobkami kutnowskiego cmentarza, wdrażanie do aktywności społecznej, a także rodzaj obywatelskiej edukacji. W roku 2011, podobnie jak w roku poprzednim,  hojniejszym darczyńcom  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wręczało  książkę „Cmentarz Parafialny w Kutnie” (tom I) autorstwa ks. Zbigniewa Drzewieckiego. Tę wartościową pozycję książkową otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Kutno, który od lat przychylnie patrzy na naszą działalność w tej materii.

Ze środków finansowych zbieranych w czasie corocznych kwest są wykonywane prace konserwacyjne zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym  w Kutnie  spotkał się w 2011 roku trzykrotnie w celu poczynienia dokładnego rozeznania i wyznaczenia kolejnych obiektów do ewentualnej renowacji oraz dokonał oględzin odrestaurowanych i odczyszczonych nagrobków. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie przy TPZK prowadził prace  konserwatorskie przy następnych grobowcach  na kutnowskim cmentarzu: nagrobek Anulki Wiśniewskiej, Marcina Białoskórskiego zmarłego w 1889 roku, Aleksandra Janiaka zmarłego w 1928 roku, nagrobek Wiktorii Chawłowskiej zmarłej w 1889 roku, Stanisława Marczewskiego. Przy tych grobach odczyszczono płyty z piaskowca, odczyszczano i zabezpieczano przed korozją ogrodzenie, uporządkowywano teren wokół grobów. Wyremontowano gruntownie nagrobek Edwarda Kopcia (dyrektora cukrowni Marya) zmarłego w 1922 roku, a także grobowiec Jana i Emilii Kamińskich z 1905 roku. Te prace prowadzone były  przez pana Wiesława Domańskiego.

W dniach 19 -28 sierpnia 2011 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kutno, członkowie naszego stowarzyszenia – czworo rzeźbiarzy brało udział  w Cepeliadzie. Kutnowscy twórcy ludowi – członkowie TPZK, Dorota Stanicka, Józef Stańczyk, Józef Marciniak oraz Zbigniew  Suchiński wystawiali „Rzeźbę kutnowską” na XXXV Jubileuszowych  Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie.

Regularnie spotykał się, przygotowując kolejny rok akademicki, zarząd  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zajęciach UTW  uczestniczyło ponad 300 słuchaczy biorących udział w różnorodnych zajęciach. Rok akademicki 2010/2011 zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów w dniu 14 czerwca. Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/2012 odbyło się w dniu październiku wykładem inauguracyjnym. Uniwersytet  także zorganizował w grudniu 2011 roku dla własnych słuchaczy, członków TPZK i zaproszonych gości uroczystość wigilijną, poprowadzoną przez vice prezesa TPZK i członka Komitetu UTW Marię Wierzbicką. Zapisanych około 300 słuchaczy w roku akademickim 2011/2012 spotyka się na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, wycieczki kulturalno-turystyczne – średnio 2 w miesiącu). Działalność Uniwersytetu jest dofinansowana z budżetu Starostwa Powiatowego i Miasta Kutno.

Spotkania Komitetu Redakcyjnego „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” odbywają się również z systematyczną regularnością, a główny korektor tekstów przygotowywanych do publikacji, sekretarz Komitetu Redakcyjnego KZR, Maria Wierzbicka, stale współpracuje z kutnowskimi  publicystami i historykami przy przygotowywaniu do druku, mających się ukazać w kolejnym „Zeszycie” artykułów. Wyniki  prac, opracowane przez regionalnych  autorów   zaowocowały  kolejną edycją rocznika KZR.  W dniu 16  grudnia 2011 roku odbyła się uroczysta promocja jubileuszowego XV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” połączona z wydaniem kolejnego – XII tomu Bibliografii Powiatu Kutnowskiego. Ponieważ przygotowanie obu publikacji odbywa się we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie, to promocja miała miejsce właśnie w tej, zaprzyjaźnionej z TPZK, instytucji kultury. Dopisała frekwencja, w spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków  Starostwa Powiatowego i Miasta Kutno.

Przez cały 2011 rok trwały przygotowania do jubileuszu 40-lecia działalności TPZK.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać rok 2011 za wyjątkowo aktywny i znaczący  w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Prezes TPZK Marek Wójkowski

Kutno, 6 marca 2012 roku

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry