Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumował rok  2015. Na dzień 31 grudnia 2015 Towarzystwo liczyło  281  członków, w tym dwóch członków honorowych: Grażyna Rzymkowska i Henryk Lesiak. W 2015 roku TPZK pozyskało 1 członka wspierającego – Grzegorza Lenartowskiego zamieszkałego w Wielkiej Brytanii, który został przyjęty uchwałą zarządu TPZK nr 2 z 29 grudnia 2015 roku. W 2015 roku ubyło 11 członków TPZK, w tym wykreślono z powodu nie płacenia składek 6 członków, a rezygnację złożyło 5 członków. W 2015 roku przyjęto  do TPZK 43 nowych członków, zwolnionych od opłat z tytułu  składek członkowskich jest 44 członków. Składka członkowska wynosi  40,oo zł rocznie od osoby pracującej i 25,oo zł od emeryta.

Skład Zarządu TPZK w ciągu 2015 roku nie uległ zmianie.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2015 przedstawiał się następująco:

 • Prezes Zarządu – Bożena Gajewska
 • Wiceprezes Zarządu – Karol Koszada
 • Sekretarz Zarządu – Barbara Łuczak
 • Skarbnik Zarządu –Elżbieta Świątkowska
 • Członek Zarządu – Danuta Ujazdowska
 • Członek Zarządu – Stanisław Wojdecki
 • Członek Zarządu – Maria Wierzbicka

Skład Komitetu Redakcyjnego przedstawia się następująco :

 • Redaktor naczelny – Karol Koszada
 • Członek – Bożena Gajewska
 • Członek – Elżbieta Świątkowska

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad  Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK :

 • Bożena Gajewska – prezes TPZK
 • Ks. dr  Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 • Anna Majewska-Rau  – Muzeum-Zamek w Oporowie
 • Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 • Grzegorz Dębski – Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
 • Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 • Jerzy Łompieś – członek TPZK
 • Janusz Bona – Starostwo Powiatowe w Kutnie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 • Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który daje przywileje (np. 1% podatku od osób fizycznych), ale nakłada też liczne obowiązki związane z przestrzeganiem rozlicznych ustaw, uchwał i przepisów finansowych, stąd  zadanie prowadzenia szczegółowej księgowości, skrupulatnego rozliczania finansów, jawności i przejrzystości gospodarowania środkami. W 2015 r. na konto TPZK  z 1% podatku wpłynęła kwota 3453,60 zł.  Środki przeznaczone zostały na renowację starych grobów.

Od maja 2012 roku TPZK jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, a od grudnia 2012 do października 2015 roku  Bożena Gajewska  była członkiem Zarządu. W październiku B. Gajewska uczestniczyła w XVI Walnym Zgromadzeniu członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i nie kandydowała do Zarządu.

Zarząd TPZK spotykał się regularnie co dwa tygodnie, w 2015 roku odbyło się 20 posiedzeń Zarządu. Pracą Biura kierowała Joanna Stola, a księgowość prowadziła  zewnętrzna firma Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszki Latos.

W 2015 roku członkowie TPZK  Marek Olczak i Andrzej Gołębiewski  zawiesili grawertony dokumentujące  zasługi, wyróżnienia, nagrody i podziękowania za działalność TPZK, wielu członków było zaangażowanych w  pomoc przy imprezach, sprzątaniu zabytkowych grobów oraz dostarczaniu korespondencji członkom. Odnotowano bardzo słabą frekwencję  członków podczas  uroczystości  organizowanych przez stowarzyszenie.

Do biura zakupiono skaner A-3 i niszczarkę do dokumentów – zakupy zostały dofinansowane przez Prezydenta Miasta Kutno w ramach grantów.

Ogródek różany został wzbogacony o kolejne ciekawe gatunki krzewów róż podarowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Przyjęty podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZK w dn. 10 czerwca 2015 roku „Program działalności TPZK na rok 2015” był realizowany konsekwentnie.

TPZK  realizowało w 2015 roku 9 projektów dofinansowanych przez Prezydenta Miasta Kutno, Powiat Kutnowski,  Bank Zachodni WBK, Stowarzyszenie Żydowski instytut Historyczny w Polsce, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

 • „Wirtualne muzeum”
 • Wydawnictwo „Kutnowskie Zeszyty Regionalne T.19”
 • „Krok ku mistrzostwu” – Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile”
 • Promocja rzeźby i rękodzieła artystycznego 
 • „Na krawędzi pamięci… rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów”
 • Przywracamy tożsamość cmentarzowi żydowskiemu w Kutnie”
 • Grant na lepszy start – projekt „Wspólnie tworzymy kulturę – wydanie zbioru opowiadań szansą dla młodych autorów”
 • „Poznajemy wspólne dziedzictwo kulturowe” realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.
 • Inicjatywa obywatelska w Powiecie Kutnowskim dotycząca organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Starosty w dziedzinie kultury za 2015 rok.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza:

W ramach pracy merytorycznej Towarzystwa prowadzone są prace naukowo-badawcze związane bezpośrednio z regionem Ziemi Kutnowskiej. Powołano Sekcję Ośrodka Badań i Dokumentacji, w ramach której skanowana jest dokumentacja naszego stowarzyszenia stanowiąca zasób Archiwum Społecznego TPZK.

Wydano druki ulotne dot. renowacji zabytkowych grobów i  cmentarza żydowskiego „Przywracamy tożsamość cmentarzowi żydowskiemu” oraz ulotki w celu prowadzenia kwesty.

Popularyzowano wśród uczniów szkół wiedzę o regionie, tradycjach historyczno- architektonicznych, naszą  spuściznę, otaczając opieką jej najważniejsze elementy materialne, rok 2015 szczególnie poświęcony był popularyzacji wiedzy o żydowskich mieszkańcach Kutna, ich wojennym losom i cmentarzowi żydowskiemu, gdzie młodzież szkolna włączyła się do sprzątania cmentarza i rozdawania ulotek uświadamiających mieszkańców o  miejscu pochówku Żydów.

W roku 2015 TPZK wydało 4 książki. TPZK było wydawcą książki „ Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym Parku  im. Wiosny Ludów”, o której napisanie poproszono Andrzeja Latosa (promocja książki odbyła się w listopadzie) oraz książki dr Tadeusza Witkowskiego „Czołowi lekkoatleci  środkowej Polski”. Trzecią pozycją była książka „Literackie Kutno”, będąca zbiorem opowiadań wydanych jako pokłosie w konkursie dla młodzieży. Czwartą pozycją były Kutnowskie Zeszyty Regionalne.

Komitet redakcyjny TPZK na bieżąco współpracuje z regionalistami, autorami  piszącymi na temat dziejów regionu,  archiwami, IPN-em, społecznością kutnowską, w poszukiwaniu ciekawych i nowych materiałów utrwalających przeszłość i wspomnienia. Odkrywa nowe wartościowe dokumenty warte prezentacji w kolejnych tomach „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Owoce tej pracy stanowią zawartość naszego rocznika.

W dniu 10 grudnia w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się promocja XIX  tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Promocję uświetnił występ Kameralnego Zespołu Wokalnego „Cantabile” działającego przy TPZK.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W ramach  zadań, dla których istnieje i działa Towarzystwo, w 2015 r. położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży.

Odbyło się kilkanaście spotkań z młodzieżą w dworku modrzewiowym lub w szkołach, prezentowano: stare Kutno na pocztówkach, zabytki Kutna, obiekty przyrodnicze w pow. kutnowskim, wiedzę na temat cmentarza żydowskiego  w ramach realizacji projektu „Na krawędzi pamięci … rzecz o kutnowskich  Żydach”, warsztat rzeźbiarza i rękodzieła artystycznego.

Odbyły się 3 spacery „ Śladami kutnowskich Żydów, które prowadził Bartosz Serenda i Stanisław Wojdecki oraz dwa wyjazdy do Muzeum byłego obozu Kulmhof w Chemnie n/Nerem gdzie zgładzono kutnowskich Żydów.

W marcu odbył się Kiermasz Wielkanocny w dworku modrzewiowym, swoje wyroby prezentowali twórcy, członkowie PTZK.19-20 grudnia odbył się kiermasz świąteczny  w CTMiT, w którym na zaproszenie organizatorów uczestniczyły  twórczynie rękodzieła artystycznego.

Ponadto twórcy przez cały rok promowali Kutno i Towarzystwo na kiermaszach, jarmarkach, targach w różnych miastach Polski. W maju byli obecni na „Imieninach Róży” W sierpniu hafciarki gościły na VI Europejskich Targach Produktów Regionalnych na Dolnej Równi w Zakopanem,  i Dniach Polskich w Niemczech i Francji, a rzeźbiarze na XXXIX Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie.

Andrzej  Latos  na zaproszenie  Kutnowskiego Domu Kultury na konferencji w siedzibie KDK przedstawił prezentację  „Tradycja różana w Kutnie”.

W maju odbyła się „Gra miejska” dla młodzieży pod nazwą  „37  Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego”, szczególne podziękowania kierujemy do naszych członków zaangażowanych w  pomoc przy tej imprezie.  Udział w niej  wzięło ok.170 uczniów.

15 czerwca  zainaugurowaliśmy obchody 75. rocznicy utworzenia przez Niemców getta w Kutnie. Wystawę użyczoną przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pt. „Przybyli, odeszli… są”, zwiedziło liczne grono młodzieży szkolnej, B. Łuczak oprowadzając po wystawie zapoznawała zwiedzających z historią Żydów polskich i kutnowskich. Po wykładzie odbył się  panel dyskusyjny  pt. „Czy zwiększenie  informacji i pogłębianie wiedzy Polaków ma wpływ na lepsze rozumienie Zagłady Żydów?” z udziałem dr Eleonory Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,  Joanny Podolskiej-Płockiej  dyrektora  Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,  Małgorzaty Grzanki z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady  Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Zbigniewa Wdowiaka Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno,  dr Janusza Pawlaka – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1  im. Stanisława Staszica w Kutnie. Na widowni zasiedli mieszkańcy Kutna, studenci  i młodzież z kutnowskich szkół. Usłyszeliśmy o Archiwum Ringelbluma; o cmentarzu żydowskim w Kutnie, który  potrzebuje odrestaurowania; o potrzebie edukowania nie tylko  dzieci i młodzieży; a także nauczycieli historii; o Muzeum Obozu Zagłady  Kulmhof w  Chełmnie nad Nerem.

Po południu  spacerowaliśmy  śladami kutnowskich Żydów, a naszym przewodnikiem był Bartosz Serenda, który  w sposób niezwykle interesujący pokazywał nam Kutno w  przedwojennej żydowskiej odsłonie…

O godzinie  17.oo stanęliśmy  pod murem getta, by uczcić pamięć o   8000 Żydów  – ofiarach Holokaustu. Późnym popołudniem mieszkańcy Kutna obejrzeli jedną część filmu dokumentalnego „Kutno” Agnieszki Arnold z 1995 roku. Film ten to pięcioodcinkowy serial, który bazuje na materiałach archiwalnych, nakręconych przez żołnierza gestapo, przedstawia zagładę kutnowskich Żydów. Ostatnim elementem obchodów był koncert. CHÓR ŻYDOWSKI CLIL wystąpił dla kutnowskiej publiczności pod kierownictwem muzycznym Magdaleny Szymańskiej i Wojciecha Pławnera. 17 czerwca 2015 roku, a więc dokładnie 25 lat od  otwarcia muzeum w Chełmnie nad Nerem, które  odbyło się 17 czerwca 1990 roku, kutnowska młodzież oprowadzana przez przewodników, zwiedzała były niemiecki Obóz Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Także 17 czerwca TPZK uczestniczyło w II Forum Organizacji Pozarządowych organizowanych przez  Centrum Organizacji „OPUS” na Stadionie Miejskim prezentując dorobek artystyczny swoich członków:  rzeźbiarzy i twórczyń rękodzieła artystycznego oraz wydawnictwa TPZK i zbiory kolekcjonerów. Podczas imprezy podpisano porozumienie między 23 organizacjami kutnowskimi.

26 maja TPZK we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Uniwersytetu Ludowego i Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37  zorganizowało XXXIII Święto Pułkowe, warta honorowa wystąpiła w replikach mundurów 37pp z 1939 r., a następnie zebrani udali się do  dworku modrzewiowego, gdzie  mjr  G. Sędkowski wygłosił prelekcję, a  Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 zorganizował wystawę militariów i symboli 37pp oraz  udostępniono replikę sztandaru 37pp.

W dniach 4-5-6 września TPZK uczestniczyło w XXXXI Święcie Róży, eksponując  dorobek artystyczny: rzeźbę, rękodzieło artystyczne,  wydawnictwa TPZK, zbiory kolekcjonerskie. Rozstrzygnięto konkurs ph. „Moje róże dla Kutna”  – efekt projektu FIO z 2014 r. i wręczono laureatom nagrody.

22 września Towarzystwo zorganizowało coroczną uroczystość obchodów 87. rocznicy śmierci dr Antoniego Troczewskiego. Przed willą, w której mieszkał, Elżbieta Świątkowska zaprezentowała nieznany wątek początków pielęgniarstwa w czasach pracy doktora.  Stanisław Wojdecki przypomniał lata pracy doktora jako dziennikarza i wydawcy. W uroczystości udział wzięli: władze, poczty sztandarowe, harcerze, dziekan dr J. Swędrowski, Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego, Okręgowa Izba Lekarska, delegacje szkół, grali werbliści Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie oraz. Jak co roku oddano cześć i szacunek  największemu społecznikowi i honorowemu obywatelowi miasta Kutna.

W dniu 26 września rozpoczęliśmy obchody  Dnia Regionalisty, udział wzięli głównie członkowie  założyciele TPZK i najstarsi stażem członkowie. Były wspomnienia, opowieści, oglądanie kronik i wystawy zorganizowanej przez Sekcję Rękodzieła Artystycznego.

W dniach 30 października-1 listopada odbyła się XIII kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zebrano  kwotę 11.350,79 zł. W kweście wzięło udział ok. 100 osób, rozdano 2000 ulotek informujących o odrestaurowanych grobach, przyklejono do ubrań darczyńców ok. 2000 samoprzylepnych znaczków z logo kwesty.

Po raz pierwszy dzięki inicjatywie Grzegorza Dębskiego i Julity Szczepankiewicz, a następnie  współpracy i pomocy burmistrza Krośniewic pani Julianny Barbary Herman i księdza dziekana Jacka Drzewieckiego odbyła się kwesta na cmentarzu w Krośniewicach, zebrano tam 4127,11 zł. Z tych środków rozpocznie się w 2016 roku renowacja pomnika nagrobnego Henryka Czowskiego.

W Kutnie ze środków zebranych w 2014 roku   odrestaurowano w 2015r. pomnik Józefy Rzuchowskiej z Różyckich zm. 1874 r.  Natomiast uzyskane środki z kwesty 2015 r. przeznaczone zostaną na konserwację grobu wytypowanego przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami  na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK, a jest to nagrobek Marcelego Nowaka zm. w 1904 r.

Staraniem TPZK, we wrześniu 2015roku  nasze stowarzyszenie otrzymało na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi od Starosty Kutnowskiego uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.

W 2014 roku TPZK rekomendowało Tadeusza Kacalaka do  Nagrody  Starosty w dziedzinie kultury, którą otrzymał i w ramach  inicjatywy lokalnej nasze stowarzyszenie wraz ze Starostwem było organizatorem uroczystości  wręczania nagrody.

Działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju idei kolekcjonerstwa na Ziemi Kutnowskiej

Działalność kolekcjonerską prowadził dotychczas Klub Numizmatyczny w Kutnie, który w 2014 roku uległ rozwiązaniu z uwagi na małą liczbę członków (6 osób). Kutnowscy kolekcjonerzy są członkami Oddziału Numizmatycznego w Płocku.

Nie odbywały się spotkania kolekcjonerskie przed dworkiem modrzewiowym, będą wznowione od maja 2016 roku. Kolekcjonerzy uczestniczyli w giełdach na terenie całego kraju i kutnowskich imprezach.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska Ziemi Kutnowskiej

W styczniu zorganizowaliśmy  dwa wyjazdy  do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i Teatru Żydowskiego na sztukę „Dla mnie bomba”.

W kwietniu odbyliśmy  wycieczkę  po dworkach powiatu kutnowskiego. Zwiedzaliśmy dworki w: Mieczysławowie, Konarach, Krzyżanowie, Młogoszynie, Łękach Kościelnych, Mirosławicach, Orłowie, Borowie i Walewicach.

Przewodnikiem po dworach i dworkach był Henryk Lesiak autor książki „Szlakiem dworów powiatu kutnowskiego” i dwutomowej „Wieś i dwór w powiecie kutnowskim: (zarys dziejów w XIX w. i I połowie XX wieku) .Zaś po parkach dworskich oprowadzał nas i zapoznawał z unikatowym drzewostanem Andrzej Latos – znawca tematu.

Odbyły się dwa bezpłatne  wyjazdy do Chełmna n/Nerem do Muzeum byłego obozu niemieckiego Kulmhof w czerwcu  dla  harcerzy i młodzieży szkolnej i wrześniu dla członków TPZK i mieszkańców. W  lipcu  odbyła się kilkudniowa wycieczka do Wrocławia, a  w sierpniu pięciodniowa  na Roztocze.

W październiku zorganizowaliśmy piknik integracyjny  w Strzelcach  pod nazwą „Pożegnanie lata”.

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej

Członkowie Zarządu i TPZK uczestniczyli w  uroczystościach rocznicowych regionalnych. Ze względu na oszczędności finansowe Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z udziału w uroczystościach państwowych.

Zorganizowaliśmy coroczną inaugurację Roku Kulturalnego   na Ziemi Kutnowskiej  w dn. 24 stycznia, przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, która przygotowała  koncert nauczycieli i uczniów. Nagrodę AMICUS otrzymał  Andrzej Olewnik, a złote odznaki TPZK:  Mirosława Kowalczyk, Andrzej Latos i Bronisław Marszewski. Uroczystość uświetnił tort noworoczny, całość imprezy wraz z cateringiem  przygotowali  członkowie Towarzystwa.

Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” działający przy TPZK  w lipcu przygotował  koncert „Pieśni  żydowskie” pod kierunkiem Moniki Krajewskiej, na który przybyło ponad 100 osób oraz wystąpił podczas konsekracji kościoła św. Królowej Jadwigi.

TPZK zrealizowało   projekt „Wirtualne muzeum”, który polegał na założeniu strony internetowej dotyczącej historii Kutna i regionu.

19 grudnia TPZK zorganizowało spotkanie opłatkowe  dla wszystkich członków TPZK. Odbyło się ono w  dworku modrzewiowym przy pięknie ubranej choince.

TPZK jest członkiem-założycielem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2002. Prezes TPZK Bożena Gajewska od września 2014 roku  jest członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej i uczestniczy w pracach tego grona.  We wrześniu  2015 roku odbył się Ogólnopolski Zjazd Regionalistów we Wrocławiu, w którym uczestniczyła Prezes B. Gajewska.

TPZK w ciągu roku kalendarzowego brało udział w  wielu  spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, szkoleniach:

 • Uczestnictwo  prezes B. Gajewskiej w uroczystości wręczania nagród Prezydenta na najlepszą pracę o Kutnie i  regionie.
 • Udział  przez  9 miesięcy w  spotkaniach organizacji pozarządowych pod nazwą „Modelowe Kutno” i podpisanie porozumienia z 23 kutnowskimi organizacjami
 • Szkolenie pt. „Jak prawidłowo sporządzać sprawozdanie finansowe z realizacji zadania publicznego”
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu kutnowskiego.
 • Udział w ewaluacji LO PUL
 • Szkolenie w Starostwie pt. „Czy potrzebna nam jest Rada Pożytku Publicznego- współpraca organizacji i samorządu – wyzwania i korzyści”
 • Spotkanie nt. Konsultacje społeczne : „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Miastem Kutno i jego jednostkami organizacyjnymi a organizacjami pozarządowymi.
 • Konsultacje społeczne w formie spotkania branżowego z zakresu kultury.
 • B. Gajewska i D. Stanowski uczestniczyli w  październiku 2015 r. w I Kongresie Archiwów Społecznych w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
 • Promocja w Marcredo projektu  „Kamienie wołać będą, to miejsce to cmentarz” złożonego w ramach  budżetu obywatelskiego
 • Udzial w Konferencji pn. „Kutno i łódzkie żyjące różaną współpracą krajową i międzynarodową”
 • Udział w  XVI Walnym Zgromadzeniu członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

 • Współpraca i spotkania z Klubem Wiedzy Uniwersalnej „Dobrodziejówka” w Muzeum w Krzesinówku
 • Udział w rocznicy Powstania Styczniowego
 • Udział w obchodach 79. rocznicy bitwy n.Bzurą
 • Obecność w uroczystościach II Światowego Zjazdu Zduńskowolan i 40-leciu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego „Forum Organizacji Pozarządowych”
 • Partnerstwo z ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego przy projekcie „Poznajemy wspólne dziedzictwo kulturowe”
 • Prezes B. Gajewska uczestniczyła we wrześniu w Gali  rozpoczynającej  II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” zorganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w Warszawie
 • Udział w obchodach z okazji 110-lecia ZNP

Otrzymaliśmy podziękowania:

 • od Mateusza Morawieckiego – prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK dyplom dla laureata konkursu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam”.
 • od  dr Tadeusza Samborskiego – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dyplom uznania dla  prezesa TPZK Bożeny Gajewskiej  za działalność na rzecz kultury regionów i upowszechnianie patriotycznych postaw w społeczeństwie polskim.
 • od Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM za udział w I edycji programu „Grant na lepszy start”
 • od Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorfa  w Warszawie za działalność na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów.
 • od NSZZ „Solidarność” Regionu Kutnowskiego   dla  prezesa TPZK  Bożeny Gajewskiej  za  nawiązaną   i owocną współpracę obu organizacji.
 • od Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego za dwukrotne ufundowanie nagród dla uczniów szkoły.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku – sekcja TPZK, powołana do aktywizowania  intelektualnie, kulturalnie i ruchowo starszych ludzi.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej powołało do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TPZK w dniu  23 sierpnia 2007 roku. Sekcja liczyła  ponad 300 słuchaczy, którzy spotykali się   na wykładach tematycznych (1-2 w miesiącu) oraz zajęciach odbywających się  przez pięć  dni w tygodniu w różnych sekcjach i grupach problemowych (lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z psychologii, taniec, plastyka, informatyka, grupa teatralna, grupa literacka, gimnastyka usprawniająca, basen, joga, wycieczki kulturalno-turystyczne  – średnio 2 w miesiącu). Działalność sekcji  była  współfinansowana z budżetu  Powiatu Kutnowskiego  i Prezydenta Miasta Kutno.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie przy TPZK  zakończył  działalność w ramach funkcjonowania w strukturach TPZK z dniem 31 grudnia 2015 roku. Sekcja ta oddzieliła się i utworzyła  nowe stowarzyszenie pod nazwą  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie  – REGON: 362933790, NIP: 7752648888.  Nowe stowarzyszenie zostało zarejestrowane   w Krajowym Rejestrze Sądowym  w dniu 6.11.2015r., a z dniem 1 stycznia 2016 roku  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie  rozpoczęło swoją nową działalność.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowej drodze działalności już usamodzielnionego stowarzyszenia!

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry