Deklaracja dostępności

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej WWW.tpzk.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • załączone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak audiodeskrypcji dla załączonych materiałów video
  • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: poczta@tpzk.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 2527272 we wtorki w godz. 16.oo-19.oo. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie przy ul. Narutowicza 20 dla osób niepełnosprawnych.

  • Wykonane jest miejsce parkingowe (prawidłowo oznaczone) dla osób niepełnosprawnych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
  • Wykonany jest podjazd do budynku (od strony zachodniej) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
  • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest zawsze dostępna dla użytkowników z niepełnosprawnością szczególnie ruchową. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest doposażona w  pochwyty po obu stronach toalety i umywalkę oraz w instalację alarmową,
  • W budynku zamontowany jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego pożarowego i antywłamaniowego.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry