Statut

Statut
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
(TEKST JEDNOLITY – stan na dzień 6 czerwca 2017 r.)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Towarzystwo, którego byt i działalność reguluje niniejszy statut, jest samorządnym, dobrowolnym i apolitycznym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym ludzi posiadających odpowiednie zainteresowania i wolę pracy społecznej dla dobra ogólnego.

2. Nosi ono nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Towarzystwem”.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kutna, powiatu kutnowskiego i województwa łódzkiego.

§3
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kutno.

§4
Działalność Towarzystwa prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.

§5
1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną na zasadzie ustawy o stowarzyszeniach.

2. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

§6
Towarzystwo posługuje się pieczęciami podłużną i okrągłą z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz legitymacjami, odznakami organizacyjnymi i honorowymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

§7
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami określonymi w niniejszym Statucie, na warunkach określonych w ustawie o stowarzyszeniach.

§8
SKREŚLONY

Rozdział II
CELE i ŚRODKI DZIAŁANIA

§9
Celem Towarzystwa jest prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu terenu miasta Kutna, powiatu kutnowskiego oraz ich mieszkańców, a w szczególności prowadzenie prac służących poznawaniu przeszłości dziejowej ziemi kutnowskiej, sprawowanie opieki nad spuścizną kulturalno-materialną, w szczególności zabytkami Kutna i regionu, gromadzenie i badanie dokumentacji historycznej oraz pobudzanie zainteresowania mieszkańców historią Kutna i regionu kutnowskiego, popularyzacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, pobudzanie inicjatyw w zakresie rozwoju życia kulturalnego i społecznego.

§10
Cele o których mowa w § 9 Towarzystwo realizuje poprzez organizowanie, inicjowanie oraz prowadzenie wszechstronnej działalności służącej badaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze i różnorodnych współczesnych problemach Ziemi Kutnowskiej.

§11
Towarzystwo dla realizacji swoich celów może współdziałać z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi jego działalnością w kraju i za granicą.

§12
Towarzystwo dla osiągnięcia swoich celów ma prawo:
1) tworzyć komisje, komitety, sekcje, koła, kluby i inne formy organizacyjne Towarzystwa,
2) zakładać oddziały,
3) prowadzić biblioteki regionalne,
4) pomagać w prowadzeniu badań naukowych i technicznych,
5) wydawać we własnym zakresie bądź za pośrednictwem instytucji wydawniczych dzieła i roczniki, sprawozdania prac, czasopisma popularnonaukowe, literackie i inne z dziedziny kultury i sztuki,
6) wykonywać własne i zlecone prace naukowo-badawcze, ekspertyzy, prace wydawnicze i artystyczne,
7) organizować sesje popularnonaukowe, konferencje, zjazdy itp.
8) organizować odczyty i wykłady,
9) wydawać medale pamiątkowe,
10) popierać rozwój regionalnej twórczości artystycznej,
11) upamiętniać w różnorodny sposób ludzi i wydarzenia związane z Ziemią Kutnowską,
12) współdziałać ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
13) współpracować z państwowymi, prywatnymi i spółdzielczymi przedsiębiorstwami i innymi jednostkami gospodarczymi,
14) przyjmować dary (zapisy) od osób fizycznych i prawnych – na rzecz Towarzystwa,
15) podejmować różnorodne akcje popularyzujące sprawy regionu, w szczególności kulturę, sztukę, ekologię i gospodarkę,
16) organizować koncerty popularyzujące muzykę poważną,
17) urządzać wystawy,
18) organizować wycieczki krajoznawcze,
19) udzielać pomocy i otaczać opieką osoby – zbieraczy pamiątek historycznych i materiałów naukowych,
20) organizować i prowadzić (po uzyskaniu zgody przez właściwy terenowo organ władzy) kwesty, zbiórki publiczne i loterie, z których cały dochód przeznaczony będzie na realizację zadań statutowych Towarzystwa,
21) podejmować wszelkie inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych.

§13
1. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
prowadzenia różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu terenu obejmującego obszar miasta Kutna i powiatu kutnowskiego,
prowadzenia prac służących popularyzacji wśród społeczeństwa regionu kutnowskiego, jego dziejów,
sprawowania opieki nad spuścizną kulturalno-materialną, w szczególności zabytkami Kutna i regionu,
gromadzenia materiałów dotyczących Ziemi Kutnowskiej,
inicjowania różnorodnych przedsięwzięć służących rozwijaniu kultury
prowadzenia wszelkich form działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców miasta Kutna i powiatu kutnowskiego

2. Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
prowadzenia wszelkich form działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców miasta Kutna i powiatu kutnowskiego,
wydawania we własnym zakresie bądź za pośrednictwem instytucji wydawniczych dzieł i roczników, sprawozdań prac, czasopism popularnonaukowych, literackich i innych z dziedziny kultury i sztuki, w tym związanych z dziejami Kutna i regionu kutnowskiego,
propagowania materiałów dotyczących Ziemi Kutnowskiej.

Rozdział III
PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§14
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne przyjęte zgodnie z niniejszym Statutem.

§15
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§16
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, mający pełne prawo publiczne i honorowe, który uzna cele i zadania Towarzystwa – po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków Towarzystwa rekomendujących kandydata i po przyjęciu go przez Zarząd oraz po uiszczeniu wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak i poza jego granicami.

3. Członkiem zwyczajnym może być także osoba w wieku 16-18 lat na warunkach określonych w ustawie o stowarzyszeniach.

4. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową.

5. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.

6. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.

7. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§17
Godność członka honorowego Towarzystwa mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki, kultury i gospodarki, zwłaszcza dla Kutna, jego regionu i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

§ 18
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:
1) brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
2) kandydować do władz Towarzystwa,
3) korzystać z instytucji, urządzeń i imprez Towarzystwa,
4) przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,
5) działać w komisjach, komitetach, sekcjach, kołach, klubach i innych formach organizacyjnych Towarzystwa,
6) korzystać ze zbiorów Towarzystwa,
7) brać udział w odczytach i wykładach urządzanych przez Towarzystwo,
8) publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularnonaukowe, przyjęte przez Komitet Redakcyjny,
9) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 19
1. Każdy członek obowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, poprzez czynny udział w jego przedsięwzięciach,
3) regularnie, tj. do 30 czerwca płacić za dany rok składki członkowskie,
4) przyczyniać się do powiększania majątku Towarzystwa.

2. Członków honorowych Towarzystwa nie dotyczy ust. 1, pkt.3.

§20
1. Członkostwo Towarzystwa wygasa poprzez:
1) pisemne zawiadomienie Zarządu o wystąpieniu z Towarzystwa,
2) skreślenie za zaleganie w uiszczaniu składki członkowskiej za okres jednego roku –mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia chyba, że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami,
3) popełnienie czynu hańbiącego oraz w razie skazania wyrokiem sądowym na karę utraty praw publicznych,
4) śmierć członka.

2. O wygaśnięciu członkostwa orzeka Zarząd Towarzystwa. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu – do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV
WŁADZE

§21
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że 3/4 obecnych członków uchwali jawność głosowania.

§22
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie – w pierwszym półroczu z pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem porządku obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania.

5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

§23
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
2) uchwalanie wytycznych (programów) pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych budżetów,
3) podejmowanie uchwał o szczególnym znaczeniu,
4) wybór Prezesa Towarzystwa,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie godności członka honorowego,
7) zmiana Statutu,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zgromadzeniu.

2. Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu wymagana jest większość 3/4 biorących udział w głosowaniu.

3. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Towarzystwa. Przy braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zgromadzenie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzony jest protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

§25
1. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd może dokooptować do swego grona nowych członków – w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd wybiera spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Do prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos należy do prezesa.

4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć: prezesi Oddziałów, pracownicy Biura Organizacyjnego – w wypadku omawiania spraw związanych z jego funkcjonowaniem oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26
Do zakresu działania Zarządu należy realizowanie celów Towarzystwa, a w szczególności:
1. prowadzenie działalności naukowej, popularnonaukowej i wydawniczej,
2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem siedziby i pracą Biura Organizacyjnego,
3. zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa w ramach budżetu i wytycznych (programu) działalności i budżetu na każdy rok kalendarzowy,
4. skreślony,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz projektu wytycznych (programu) działalności i budżetu na każdy rok kalendarzowy,
6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,
7. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
8. zakładanie Oddziałów oraz tworzenie komisji, komitetów, sekcji, kół, klubów i innych form organizacyjnych Towarzystwa,
9. odbywanie co najmniej raz w miesiącu posiedzeń, a w miarę potrzeby posiedzeń nadzwyczajnych o charakterze uroczystym,
10. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Organizacyjnego,
11. sprawowanie wewnętrznej kontroli nad działalnością Oddziałów Towarzystwa oraz jego komisji, komitetów, sekcji, kół, klubów i innych form organizacyjnych,
12. prowadzenie rejestru dokonań oraz kroniki Towarzystwa,
13. przyjmowanie delegacji oraz gości krajowych i zagranicznych,
14. występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,
15. rozstrzyganie sporów między członkami – w związku z działalnością w Towarzystwie,
16. stała promocja działalności Towarzystwa,
17. podejmowanie innych czynności dla osiągnięcia celów Towarzystwa.

§ 26 (1)
1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej może przyznać – na zasadach określonych w odrębnym regulaminie – Nagrodę Honorową „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”, jako najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

2. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej może przyznać – na zasadach określonych w odrębnym regulaminie – Nagrodę Honorową „Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”, jako najwyższe wyróżnienie przyznawane przez to Towarzystwo, instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK.

3. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej może przyznać „List gratulacyjny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”, jako wyróżnienie przyznawane przez to Towarzystwo, za wieloletnią społecznikowską działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji Towarzystwa w lokalnej społeczności, a także za wieloletnią, pełną osobistego zaangażowania działalność na rzecz Towarzystwa, która walnie przyczynia się do popularyzacji dziejów, zabytków, przyrody oraz rozwoju współczesnej kultury powiatu kutnowskiego – naszej „małej ojczyzny”.

§27
Do zakresu działalności prezesa lub w jego zastępstwie jednego z wiceprezesów należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu, projektowanie ich porządku oraz im przewodniczenie,
3) rozstrzyganie głosowania w razie równej ilości głosów,
4) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu oraz zbiorami i majątkiem Towarzystwa,
5) nadzorowanie działalności wydawniczej Towarzystwa,
6) skreślony,
7) zabieganie o środki materialne na rzecz Towarzystwa,
8) koordynacja działalności pozostałych członków Zarządu,
9) podpisywanie pism Zarządu.

§28
Do obowiązków sekretarza należy:
1) prowadzenie protokołów z posiedzeń Zarządu,
2) opracowywanie wytycznych (programów) pracy,
3) przygotowywanie sprawozdań z działalności,
4) czuwanie nad rejestrem członków,
5) prowadzenie rejestru dokonań Towarzystwa oraz nadzór nad kroniką,
6) podpisywanie – wspólnie z prezesem (wiceprezesem) ważniejszych pism.

§29
Skarbnik odpowiada za inkaso składek członkowskich.

§ 30
Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Walnych Zgromadzeniach, brać czynny udział w pracach Towarzystwa, pełnić powierzone im funkcje i składać z nich sprawozdania.

§31
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Do zakresu działania Komisji należy:
1) sprawdzanie stanu majątku Towarzystwa,
2) kontrola jego działalności finansowej i gospodarczej, w szczególności kontrola kasy, ksiąg i dokumentów, co najmniej raz w roku,
3) kontrola opłacania składek członkowskich,
4) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

4. Posiedzenia Komisji są prawomocne przy obecności przewodniczącego i co najmniej dwóch członków Komisji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V
AGENDY TOWARZYSTWA

§32
1. Zarząd może wyrazić zgodę na założenie Oddziału Towarzystwa, jeżeli:
1) co najmniej dziesięciu członków Towarzystwa, zamieszkałych w danej miejscowości, złoży pisemny wniosek o założenie Oddziału,
2) członkowie-założyciele zadeklarują pracę społeczną w prowadzeniu Oddziału i określą jego siedzibę.

2. Podstawę działalności Oddziału stanowią:
1) Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
2) regulamin działania Oddziału zatwierdzany przez Zarząd Towarzystwa,
3) budżet Oddziału.

3. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Zarząd Towarzystwa, któremu Oddział składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.

4. Pracami Oddziału kieruje wybrany przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat Zarząd, składający się z 5-7 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. Oddział używa pieczęci podłużnej i okrągłej Towarzystwa z dopiskiem „Oddział w …. “.

5. Zarząd Oddziału zabiega o zdobycie własnych środków finansowych.

6. Majątek Oddziału wchodzi w skład majątku Towarzystwa i ujęty jest jego księgach. Nadzór finansowo-księgowy sprawuje skarbnik Towarzystwa.

§ 33
Komisje, komitety, sekcje, koła, kluby i inne formy organizacyjne Towarzystwa tworzy się dla realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa. Działają one na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa regulaminów lub otrzymanych od niego zadań, w wyjątkowych wypadkach na podstawie postanowień Statutu. Posiadają one własne Zarządy składające się z nie mniej niż 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 34
SKREŚLONY

Rozdział VI
MAJĄTEK i FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§35
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje władz państwowych, samorządowych, przedsiębiorstw innych instytucji,
3) dary i zapisy osób fizycznych,
4) zbiórki publiczne i inne formy ofiarności publicznej,
5) odsetki od kapitału,
6) wpływy z działalności statutowej,
7) inne dochody.

§36
1. Fundusze Towarzystwa powinny być obracane wyłącznie na cele związane z realizacją jego zadań.

2. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Towarzystwo nie może przekazywać swojego majątku na rzecz osób wymienionych w ust. 2, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz osób wymienionych w ust. 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

5. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i fundusze.

§38
Majątek Towarzystwa jest odnotowany w księgach inwentarzowych oraz darów i przekazów.

§39
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, w sprawach większej wagi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają prezes lub wiceprezes oraz skarbnik, których podpisy są niezbędne dla ważności pism i dokumentów w tym zakresie.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§40
1. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczy co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, może większością 3/4 głosów dokonać rozwiązania i likwidacji Towarzystwa. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie – uchwała w tym przedmiocie może zapaść przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 7 dni.

2. Po uchwaleniu likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu jego majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry