Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za rok 2022

 

Stan członków na dzień 31 grudnia 2022 roku 258, w tym 2 członków honorowych: Andrzej Latos i prof. Tadeusz Witkowski.

Zmarło 3 członków.

Przybyło 14 członków.

Skład zarządu do 31 maja 2022 roku, czyli Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członów TPZK:

prezes – Bożena Gajewska

wiceprezes – Barbara Łuczak – do 1 marca 2022 roku – rezygnacja

wiceprezes – Grażyna Baranowska – od 7 marca 2022 roku

skarbnik – Ewa Grząślewicz

sekretarz – Elżbieta Żółtowska

Członkowie: Danuta Ujazdowska, Julita Szczepankiewicz, Aleksandra Szafrańska-Dolewska, Barbara Borcińska.

Skład zarządu od 31 maja 2022 roku:

prezes – Julianna Barbara Herman

wiceprezes – Grażyna Baranowska

skarbnik – Henryk Ociepa

sekretarz Anna Szczepankiewicz – do 30 sierpnia 2022 roku – rezygnacja

sekretarz Elżbieta Żółtowska − od 30 sierpnia 2022 roku

Członkowie: Julita Szczepankiewicz, Agnieszka Dąbrowska-Walczak

W roku sprawozdawczym odbyło się 21 posiedzeń zarządu.

Prowadzenie biura TPZK – Joanna Stola

Księgowość: Biuro Rachunkowe „Eldan”

Prowadzenie strony internetowej TPZK: Bożena Gajewska

Prowadzenie FB TPZK: Aleksandra Szafrańska-Dolewska

Prowadzenie biblioteczki regionalnej, biblioteczki różanej i kroniki TPZK: Barbara Łuczak

Opieka nad ogródkiem różanym zarząd TPZK

Skład zespołu redakcyjnego TPZK do 31 maja 2022 r. – Grażyna Baranowska, Bożena Gajewska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

Skład zespołu redakcyjnego TPZK od 31 maja 2022 r. – Grażyna Baranowska

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK do 25 października 2022 roku:

 1. Bożena Gajewska − TPZK
 1. Ks. dr Jerzy Swędrowski − Dziekan Kutnowski
 2. Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 3. Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu
 4. Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 5. Anna Majewska-Rau – Muzeum – Zamek w Oporowie
 6. Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 7. Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
 8. Aleksandra Szafrańska-Dolewska – TPZK

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK do 25 października 2022 roku

 1. Katarzyna Erdman – burmistrz Krośniewic
 2. Tomasz Jackowski – ksiądz kanonik parafii Krośniewice
 3. Bożena Gajewska − TPZK
 4. Julita Szczepankiewicz – TPZK

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK od 25 października 2022 roku:

1. Julianna Barbara Herman − TPZK

2. Ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski

3. Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie

4. Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu

5. Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno

6. Anna Majewska-Rau – Muzeum Zamek w Oporowie

7. Grzegorz Skrzynecki – Muzeum Regionalne w Kutnie

8. Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

9. Elżbieta Żółtowska – TPZK

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK od 25 października 2022 roku:

 1. Henryk Ociepa – TPZK
 2. Ksenia Stasiak – Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach
 3. Tomasz Jackowski – ksiądz kanonik parafii Krośniewice
 4. Julita Szczepankiewicz – TPZK


TPZK
od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, która umożliwia przekazanie 1% podatku od osób fizycznych. W 2022 roku na konto TPZK z 1 % wpłynęła kwota: 3 536,00.

Szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych oraz przy realizacji zadań publicznych wyróżnili się członkowie: Jadwiga Błaszczyk, Barbara Borcińska, Marianna Cięgowska, Zofia Franczak, Halina Głogowska, Ewa Grząślewicz, Teresa Jackowska, Danuta Kawka, Wiesław Kotliński, Barbara Łuczak, Sławomir Małas, Lech Martynowski, Bożena Maślana, Anna Milczewska, Zofia Mońko, Anna Ociepa, Anna Olczak, Marek Olczak, Barbara Ratajczyk, Henryka Sieradzan, Danuta Ujazdowska, Jolanta Urbaniak, Henryka Urbańska, Krystyna Warcikowska, Jadwiga Wiśniewska, Beata Wojciechowska, Stanisław Wojdecki, Jadwiga Woźniak.

Projekty zrealizowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 1. „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno.
 2. „Na krawędzi pamięci…rzecz o kutnowskich Żydach” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno.
 1. „50 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na rzecz Kutna i powiatu kutnowskiego” dofinansowany przez Powiat Kutnowski.
 2. „Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych tom 26” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno i Powiat Kutnowski.
 3. „Śladami żychlińskich Żydów” dofinansowany przez Forum Dialogu
 4. „II Memoriał Generała Mieczysława Rysia- Trojanowskiego – turniej strzelecki” dofinansowany przez Burmistrza Krośniewic.


Projekt zrealizowany w ramach konkursu Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2022

„Piknik Regionalny” sfinansowany z budżetu Miasta Kutno.

I. Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza

W roku sprawozdawczym pozyskano kilkanaście artykułów dotyczących historii ludzi, wydarzeń i miejsc związanych z Kutnem i regionem kutnowskim, które zostały opublikowane w 26. tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Ukazały się rozprawy, opracowania historyczne, dokumenty, pamiętniki, wspomnienia i biografie.

II. Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

3 – 21 marca: uroczyste obchody 80. rocznicy likwidacji gett i Zagłady społeczności żydowskich w Krośniewicach, Żychlinie i Kutnie. Wystawa plenerowa IPN „Zagłada żydowskich miasteczek” eksponowana w przestrzeni miejskiej Żychlina, a następnie Kutna.

14 kwietnia: umieszczenie 20 tabliczek pamiątkowych na grobach żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Kutnie w związku z 80. rocznicą przekształcenia struktur zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Akcję zorganizowaną przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi  zainicjowała w Kutnie Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

W ramach zadania „Śladami żychlińskich Żydów””

23 maja: wernisaż wystawy „Śladami żychlińskich Żydów” zorganizowanej w Żychlińskim Domu Kultury we współpracy z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie.

13 czerwca: wyjazd edukacyjny dla mieszkańców Żychlina do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

22 czerwca: odsłonięcie kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą żydowskim mieszkańcom Żychlina. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Śladami żychlińskich Żydów”.

Partnerem w projekcie było Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, koordynatorką i autorką projektu Bożena Gajewska.

W ramach zadania „Na krawędzi pamięci…rzecz o kutnowskich Żydach”

25 maja: wernisaż wystawy „Katriel i Aron Eizyk. Korzenie różanej historii Kutna”.

26 maja: wyjazd edukacyjny dla mieszkańców Kutna do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

6 czerwca: wydarzenie poświęcone braciom Katrielowi i Aronowi Eizykom − projekcja filmu Agnieszki Arnold oraz wykład dr hab. Jakuba Dolatowskiego.

27 września: wyjazd edukacyjny dla kutnowskiej młodzieży szkolnej do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ze złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Zagładę kutnowskich Żydów w Lesie Rzuchowskim.

27 października: spektakl Teatru Dramatycznego w Płocku pt. „Gdyby można było” zorganizowany dla kutnowskiej młodzieży szkolnej w Kutnowskim Domu Kultury oraz finisaż wystawy „Katriel i Aron Eizyk. Korzenie różanej historii Kutna”.

Partnerami zadania były Kutnowski Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Kutnie, koordynatorką i autorką projektu Bożena Gajewska.

26 maja: obchody 40. Święta Pułkowego ze złożeniem kwiatów przy tablicy pamiątkowej na budynku byłych koszar wojskowych oraz z prelekcją dla młodzieży w siedzibie TPZK połączoną z pokazem multimedialnym o pobycie 37 pp. w okolicach Wągrowca. Prelekcji towarzyszyła wystawa „Żołnierz polski w 1939 roku”. Wydarzenie zorganizowano we współpracy I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie i Stowarzyszeniem Historycznym „Pułk 37”. Koordynatorką była Grażyna Baranowska.

31 lipca, w przeddzień 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, oznaczono groby powstańców biało-czerwonymi szarfami z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”. Na cmentarzu parafialnym w Kutnie, Strzegocinie, Pleckiej Dąbrowie i Żychlinie groby szarfowały Aleksandra Szafrańska-Dolewska, koordynatorka akcji, oraz Bożena Gajewska, natomiast na cmentarzu w Krośniewicach Julita Szczepankiewicz.

22 września: obchody 94. rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego rozpoczęte złożeniem kwiatów na jego grobie i kontynuowane na terenie Urzędu Stanu Cywilnego. Odbyła się tam uroczystość z udziałem władz samorządowych oraz delegacji szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, zakończona złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uroczystości zorganizowane zostały we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie. Koordynatorką była prezes J. Barbara Herman.

28-29 października: członkowie TPZK porządkowali groby na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach.

31 października i 1 listopada: XIX kwesta na ratowanie starych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Zebrano 18 140,72 zł. Koordynatorka – Elżbieta Żółtowska.

1 listopada: VII kwesta na ratowanie starych grobów na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach. Zebrano 6 389,36 zł. Koordynatorka – Julita Szczepankiewicz

Zakończono prace konserwatorskie nagrobka Sabinki Bińkowskiej na cmentarzu w Krośniewicach.

26 listopada: „ II Memoriał Generała Mieczysława Rysia – Trojanowskiego – turniej strzelecki” w Krośniewicach, który miał na celu upamiętnienie wybitnego wojskowego urodzonego w Krośniewicach. Partnerami w projekcie były Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Powiatowa Liga Obrony Kraju w Kutnie oraz Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37”. Koordynatorką zadania była Julita Szczepankiewicz.

25 – 26 listopada: TPZK było partnerem w trwających w Kutnie Dni Kultury Żydowskiej zorganizowanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy TPZK „Śladami żychlińskich Żydów” oraz „Karier i Aron Eizyk. Korzenie różanej historii Kutna”.

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz na rzecz ochrony środowiska Kutna i ziemi kutnowskiej

18 -21 sierpnia: wycieczka turystyczno-krajoznawcza na Kaszuby. Organizatorką i pilotem wycieczki była Danuta Ujazdowska.

16 października: wyjazd do Sannik na koncert chopinowski ze zwiedzaniem pałacu i parku. Organizatorką wyjazdu była Danuta Ujazdowska.

IV. Odchody jubileuszu 50-lecia TPZK

W roku sprawozdawczym TPZK obchodziło jubileusz 50-lecia. W związku z tym odbyło się kilka wydarzeń, w których wzięli udział nasi członkowie oraz zaproszeni goście.

29 lipca: „Piknik Regionalny” w Siedlisku Koła Łowieckiego „Dzik” w Raciborowie. Wzięło w nim udział ok. 100 uczestników. Czas miło upłynął na rozmowach i wspomnieniach członków TPZK. Była tez biesiada przy potrawach regionalnych oraz świetna zabawa przy Kapeli Podwórkowej „Krośniewiacy”. Potrawy regionalne zapewniła firma cateringowa z Niedrzewia, pieczywo regionalne różnych gatunków piekarnia z Krośniewic. Koordynatorką zadania była J. Barbara Herman.

14 sierpnia: wernisaż wystawy „50 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na rzecz Kutna i powiatu kutnowskiego oraz jego mieszkańców”, który odbył się na dziedzińcu zamku oporowskiego. Wystawa planszowa prezentowała okresy aktywności i główne osiągnięcia kolejnych pięciu prezesów: Stefana Talikowskiego, Henryka Lesiaka, Andrzeja Urbaniaka, Marka Wójkowskiego i Bożeny Gajewskiej. Wydarzeniu towarzyszył koncert łódzkiego zespołu Yankel Band. Na koniec poczęstowaliśmy przybyłych gości okolicznościowym tortem. Koordynatorką zadania była Grażyna Baranowska.

28 października: kulminacyjny punkt obchodów jubileuszu – gala jubileuszowa w sali teatralnej CTMiT, na którą przybyło wielu gości. Najważniejszymi punktami uroczystości było oficjalne wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno przyznanej naszemu stowarzyszeniu oraz wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień przyznanych członkom TPZK za szczególne zasługi. Po części oficjalnej odbył się recital sopranistki Alicji Zientarskiej. Uroczystość zakończyła się bankietem przygotowanym przez Restaurację i Cukiernię „Fino”.

V. Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju kultury ziemi kutnowskiej

2 kwietnia: kiermasz wielkanocny rzeźby i rękodzieła artystycznego dla mieszkańców Kutna oraz bezpłatne warsztaty plastyki obrzędowej prowadzone przez rzeźbiarzy Józefa Stańczyka i Sławomira Suchodolskiego. Wydarzenie zorganizowane było w partnerstwie z Kutnowskim Domem Kultury.

28 -29 maja: podczas Pikniku Wśród Róż zaprezentowaliśmy naszą Biblioteczkę Różaną oraz prace twórców z sekcji rzeźbiarskiej i malarskiej.

6 -20 sierpnia: sześciu twórców z sekcji: rzeźby, metaloplastyki i rękodzieła artystycznego reprezentowało nasze stowarzyszenie na 46. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie w ramach zadania publicznego „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego”. Promowali sztukę ludową regionu kutnowskiego oraz Kutno – miasto róż. Koordynatorką zadania była Elżbieta Żółtowska.

9 – 11 września: podczas 48. Święta Róży prezentowaliśmy publikacje TPZK oraz wyroby rękodzielnicze. W pawilonie wystawienniczym na Placu Wolności czynna była wystawa „50 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na rzecz Kutna i powiatu kutnowskiego oraz jego mieszkańców”.

10 września: podczas 48. Święta Róży Stanisław Wojdecki oprowadzał po mieście grupę turystów z Poznania, zapoznając ich z różaną historią Kutna,.

17 grudnia: zorganizowaliśmy wspólnie z KDK kiermasz bożonarodzeniowy sztuki i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty z wytwarzania ozdób świątecznych przeprowadzone przez rzeźbiarzy Józefa Stańczyka i Sławomira Suchodolskiego oraz panie z sekcji rękodzieła artystycznego: Urszulę Jędrzejczyk i Agnieszkę Wilińską. Koordynatorka była Bożena Gajewska.

VI. Formy współpracy z samorządem miejskim, powiatowym i wojewódzkim oraz Kutnowską Radą Pamięci Narodowej poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

• obchody 159. rocznicy Powstania Styczniowego

• obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego

• obchody 83. rocznicy Bitwy nad Bzurą

• uroczystości 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości

• konsultacje społecznych w sprawie programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno i Powiatu

Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi

• spotkanie informacyjne „Formularz bez tajemnic , czyli jak prawidłowo wypełnić ofertę w

otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w realizacji zadań

publicznych”.

VII. Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

• otwarcie XII Dni Pamięci w ramach Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

• sesja naukowa w Żychlinie poświęcona ruchowi oporu podczas II wojny światowej i okupacji na terenie powiatu kutnowskiego

• IX Marsz Pamięci na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem w Lesie Rzuchowskim

• wernisaż wystawy „Nie tylko Frasobliwy wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego” w Łódzkim domu Kultury

• Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej i Rękodzielniczej w Muzeum w Łowiczu

• Wielkanocny Kiermasz Świąteczny w Domu Kultury w Łęczycy

• piknik ” Historia z Funduszami Europejskimi województwa Łódzkiego” w ramach otwarcia nowego grodziska w Tumie

• 55. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu

• gala jubileuszowa z okazji 50-lecia Kutnowskiego Domu Kultury

• Noc Muzeów w Krośniewicach

• 90-lecie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego

• Jarmark Świętojański w Bydgoszczy

• Złakowskie Boże Ciało w Złakowie Kościelnym

• kiermasz w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie

• II Ogólnopolski Festiwalu Muzyki Ludowej ”Złota Leszczyna” w Gminnym Centrum Kultury w Leszczynku

• Gminne Dożynki Gminy Zgierz w Dzierżąznej

• Festiwal Re: tradycja – Jarmark Jagielloński w Lublinie

• otwarcie Panoramy Historycznej Kutna podczas 48. Święta Róży w pawilonie wystawienniczym na Placu Wolności

• uroczystości upamiętniające ofiary Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem w Lesie Rzuchowskim

• 43. Edycja „Łęczyckich Barwach Jesieni”

• Dni Świętego Huberta w Łęczycy

• konferencja „Architektura drewniana. Postrzeganie zabytku przestrzeni miejskiej” w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu

• konsultacje społeczne dotyczących wpisania rzeźby kutnowskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zorganizowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie

• XIX Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów w Krośniewicach

• Świąteczny Kiermasz Sztuki Ludowej w Łódzkim Domu Kultury

• Świąteczny Kiermasz Sztuki Ludowej w Łęczyckim Domu Kultury

• Muzeum Etnograficznym w Toruniu

• Kiermasz Bożonarodzeniowy w Krośniewicach.

VIII. Podziękowania, nagrody

• Nagroda Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury dla TPZK

• podziękowanie od KDK i Prezydenta Miasta Kutno za pomoc, wsparcie i zaangażowanie okazane przy organizacji 48. Święta Róży

• podziękowanie od Burmistrza Krośniewic za zaproszenie do objęcia patronatu honorowego nad turniejem strzeleckim „II Memoriał generała Rysia Trojanowskiego”

• podziękowanie od Prezydenta Miasta Kutno za realizację projektu „Piknik Regionalny”

IX. Odwiedzili nas:

• prof. Elżbieta Jastrzębowska – były pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk

• delegacja Jewish Kutno Group – międzynarodowa organizacja zrzeszająca potomków Żydów zamieszkujących przed zagładą miasta i miasteczka przedwojennego regionu kutnowskiego m.in. Kutna, Dąbrowic i Żychlina

• uczniowie klasy o profilu turystycznym Technikum Katolickiego w Kutnie.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry