Opracowanie Projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2018-2021 – 2017

Projekt Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2018–2021 został opracowany przez TPZK w ramach zadania publicznego zleconego  przez Powiat Kutnowski w 2017 roku w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Projekt Programu został opracowany wspólnie z władzami i pracownikami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Kutnie, a następnie został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i pozytywnie przez niego zaopiniowany. Program liczy 140 stron, przedmiotem którego jest ochrona dziedzictwa kulturowego znajdującego się w granicach administracyjnych Powiatu  Kutnowskiego. Miał  służyć podejmowaniu planowych działań z zakresu inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego, we współpracy środowisk samorządowych i konserwatorskich.

TPZK w okresie od maja do grudnia 2017 roku opracowywało  projekt Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2018 – 2021. Projekt Programu powstał w oparciu o wytyczne Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie zawarte w  Poradniku Metodycznym, opracowanym przez zespół Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków („Gminny Program Opieki Nad Zabytkami. Poradnik metodyczny”, Warszawa, 2008 r.).

 

Wykonane podczas opracowywania prace podzielono na pięć faz:

Faza poznawcza – zebranie i analiza istniejących  materiałów o charakterze strategicznym i planistycznym opracowywanych na poziomie województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego  i gmin wchodzących w skład powiatu kutnowskiego, z jednoczesnym rozpoznaniem zasobu dziedzictwa kulturowego Powiatu Kutnowskiego  na podstawie gminnych ewidencji zabytków, badań terenowych (rozpoznanie stanu zachowania zabytków) oraz dokumentacji i literatury przedmiotu  – wykonane w okresie maja-czerwca 2017.

Faza analiz i wniosków – analiza stanu dziedzictwa kulturowego Powiatu Kutnowskiego przeprowadzona na podstawie zebranych informacji w trakcie fazy poznawczej wraz z określeniem potencjalnych szans i zagrożeń  dla zachowania i ochrony tego dziedzictwa  w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego  Powiatu Kutnowskiego – wykonane w okresie lipca – sierpnia 2017.

Faza programowania – określenie priorytetów, kierunków działań i zadań wraz z instrumentarium  w tym finansowania oraz kryteriami oceny realizacji  Powiatowego Programu. Podczas tej fazy opracowywania TPZK współpracowało z  władzami  Powiatu Kutnowskiego  oraz  pracownikami  samorządowymi odpowiedzialnymi  za  sprawy związane z ochroną i opieką nad zabytkami – wykonane w okresie września-października 2017.

Faza wykonania dokumentu i opiniowania. Podczas tej fazy opracowywania  TPZK współpracowało z   dyrektorem Wydziału  Powiatu Kutnowskiego  oraz  pracownikami  samorządowymi odpowiedzialnymi  za  sprawy związane z ochroną i opieką nad zabytkami. opiniowanie Programu przez   Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Łodzi  –  wykonane w listopadzie 2017.

Faza końcowa – złożenie Programu do Zarządu Powiatu w Kutnie nastąpiło w dniu 29 listopada 2017 roku. Rozliczono przedmiotowe zadanie w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

Projekt Programu, jako dokument strategiczny, starał się   ukierunkowywać i optymalizować działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków nieruchomych i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji historii i kultury regionu, starał się ustosunkowywać się do zachodzących zmian  funkcji jaką  może pełnić zabytek, zaznaczać działania w zakresie przemiany świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony zabytków i wyznaczać dziedzictwu istotne funkcje w życiu zbiorowym, wspierać kreatywność mieszkańców regionu w zakresie promocji folkloru, sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, rozwoju inicjatyw lokalnych w dziedzinie ochrony materialnego jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Koordynatorem i autorem Programu była Bożena Gajewska.

 

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry