Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2019

 

Stan członków na dzień 31 grudnia 2019 – 279, w tym 1 członek honorowy: Grażyna Rzymkowska i jeden wspierający: Grzegorz Lenartowski z Wielkiej Brytanii. Zmarło 3 członków: Lechosław Kubiak, Jan Wawrzyniec Kowalczyk, Wacława Jankowska.
8 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy członka honorowego TPZK  – Lechosław Kubiaka. Zmarł w wieku 91 lat, był zasłużonym regionalistą, społecznikiem, kolekcjonerem, autorem wielu artykułów do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Przybyło 12 nowych członków. Złożyło rezygnację 3 członków. Zwolnionych z opłat członkowskich – 51 członków.

Skład Zarządu:

 • prezes – Bożena Gajewska
 • wiceprezes – Barbara Łuczak
 • skarbnik − Ewa Grząślewicz
 • sekretarz − Elżbieta Żółtowska
 • członkowie: Danuta Ujazdowska, Grażyna Baranowska, Barbara Borcińska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska, Julita Szczepankiewicz.

W roku sprawozdawczym odbyły się 23 posiedzenia zarządu. Pracą biura TPZK kierowała Joanna Stola. Księgowość prowadziła zewnętrzna firma: Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszka Latos.

Skład zespołu redakcyjnego :
Grażyna Baranowska, Bożena Gajewska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK :

 • Bożena Gajewska – prezes TPZK
 • Ks. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 • Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 • Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu
 • Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 • Anna Majewska-Rau – Muzeum Zamek w Oporowie
 • Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 • Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie.

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, które daje przywileje (np. 1% podatku od osób fizycznych). W 2019 roku na konto TPZK z 1% podatku wpłynęła kwota: 4036,80 złotych. Środki te przeznaczone będą na renowację starych grobów. W roku sprawozdawczym szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych – sprzątanie starych grobów, dyżury przy stoiskach z wydawnictwami TPZK, roznoszenie korespondencji – wyróżnili się następujący członkowie: Jadwiga Błaszczyk, Marianna Cięgowska, Jan Dębski, Zofia Franczak, Halina Głogowska, Alina Jabłońska, Teresa Jackowska, Danuta Kawka, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Anna Milczewska, Anna i Marek Olczakowie, Barbara Ratajczyk, Halina Reszke, Henryka Sieradzan, Jolanta Urbaniak, Krystyna Warcikowska, Jadwiga Wiśniewska, Teresa Wiwała, Stanisław Wojdecki.

W roku sprawozdawczym zrealizowanych zostało 6 projektów dofinansowanych przez Prezydenta Miasta Kutno i Powiat Kutnowski:

 • ”Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach”
 • „Kochasz róże.., kochaj Kutno”
 • „Pocztówki (odkrytki) z Kutna”
 • „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. 23
 • ”Promocja kutnowskiej rzeźby w Polsce”
 • „Turystyczne walory Kutna na płótnie malowane”

Zrealizowaliśmy także zwycięski projekt w konkursie organizowanym przez Centrum Opus z Łodzi w ramach programu „Mikrogranty Łódzkie na plus” 2019 pn. „Wspólnie śpiewamy dla Niepodległej”. Impreza, która odbywała się w „dworku modrzewiowym” w trzy kolejne niedziele: 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kutna.

Działalność badawcza i wydawnicza

 • W roku sprawozdawczym prowadzone były badania w oparciu o materiały archiwalne łódzkiego oddziału IPN oraz o zasoby bibliotek i archiwów cyfrowych, obejmujące okres od schyłku XIX wieku po II wojnę światową. Ich wyniki zostały opublikowane w 23. tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.
 • Nakładem TPZK ukazał się tomik wierszy Przemijanie. Rymowanki na Bis kutnowskiego autora, Kazimierza Ciążeli. Jego wydanie wsparła finansowo firma „Polfarmex” S.A. Kutno. Wieczór autorski połączony z promocją książki odbył się 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie TPZK.
 • Wydaliśmy kolejny, 23. tom „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Uroczysta promocja miała miejsce 3 grudnia, w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.

Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W roku sprawozdawczym położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, służące budowaniu tożsamości regionalnej młodych pokoleń.

 • W ramach projektu „Kochasz róże…, kochaj Kutno”, którego głównym celem było przypomnienie postaci kutnowskich hodowców róż – Arona Eizyka i Bolesława Wituszyńskiego, i związanej z nimi tradycji wykorzystanej w budowaniu marki Kutna jako Miasta Róż, 7 czerwca i 2 sierpnia zorganizowano dla uczniów SP nr 9 i dla zainteresowanych mieszkańców miasta spacer edukacyjny. Uczestnicy spaceru obejrzeli ogród różany przy „dworku modrzewiowym” oraz biblioteczkę TPZK z publikacjami dotyczącymi uprawy i pielęgnacji róż. Odwiedzili także cmentarze parafialne w Kutnie oraz Woźniakowie i położyli bukiety róż na grobach B.
  Wituszynskiego i A. Eizyka. We wrześniu i październiku, w szkołach podstawowych i średnich, członkinie zarządu: Barbara
  Łuczak, Barbara Borcińska, Danuta Ujazdowska i Elżbieta Żółtowska wygłosiły 11 prelekcji połączonych z prezentacją multimedialną na temat tradycji różanej, marki miasta Kutna, sadzenia i pielęgnacji róż. 23 października szkoły, w których odbyły się prelekcje, otrzymały 1000 róż do posadzenia w przyszkolnych ogródkach. Ogródkiem róż przy „dworku modrzewiowym” opiekowała się Barbara Łuczak.
 • Projekt „Na krawędzi pamięci…rzecz o kutnowskich Żydach” służy pielęgnowaniu pamięci o wspólnej polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a zwłaszcza o siedmiu tysiącach kutnowskich Żydów zamordowanych w niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. 26 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach przy tablicy pamiątkowej na ścianie byłego getta żydowskiego w Kutnie. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, delegacja z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, delegacje szkół ze sztandarami, członkowie Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, nauczyciele oraz mieszkańcy Kutna. Swoje wystąpienia dotyczące tragedii kutnowskich Żydów mieli dr Karol Koszada, wiceprezes TPZK i Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Kutno. Prezes Bożena Gajewska odczytała kilkadziesiąt imion zamordowanych dzieci w wieku do lat 11. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, a uczestnicy uroczystości otrzymali od członków zarządu TPZK żółte papierowe żonkile – symbole szacunku i pamięci. W tym samym dniu na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego stanęła wystawa plenerowa pt. „Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów”, użyczona przez Muzeum Regionalne w Kutnie. 9 maja młodzież ze SP nr 9 posprzątała cmentarz żydowski w Kutnie. 14 czerwca i 22 sierpnia zorganizowaliśmy spacery śladami kutnowskich Żydów. W pierwszym, poprowadzonym przez Danutę Ujazdowską wzięła udział młodzież z ZSZ nr 2 im. A. Troczewskiego, a w drugim, pod przewodnictwem Stanisława Wojdeckiego, uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Kutna. W ramach tego projektu 23 maja uczniowie ze SP nr 9 i ZSZ nr 2 im. dr A. Troczewskiego oraz Katolickiego LO SPSK wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę edukacyjną do Chełmna nad Nerem. Młodzież zapoznała się z historią byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof i złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą zagładę kutnowskich Żydów. Także 10 września odbył się wyjazd edukacyjny kutnowskich harcerzy, kombatantów i mieszkańców miasta do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhoft w Chełmnie nad Nerem. Uczestnicy zwiedzili muzeum z przewodnikiem. Obejrzeli projekcję filmu o kutnowskim getcie. Harcerze zapalili znicz przed tablicą upamiętniającą zamordowanie kutnowskich Żydów. Następnie wzięli udział we mszy ekumenicznej i złożyli kwiaty pod murem ofiar Holokaustu. 25 czerwca odbyła się wycieczka edukacyjna do Muzeum Żydów Mazowieckich, w Płocku, w której wzięli udział mieszkańcy Kutna i regionu. Odpowiedzialna za wyjazd była wiceprezes Barbara Łuczak.
 • 27 styczniu zapalono znicze pod tablicą pamiątkową na ścianie byłego getta z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 • TPZK włączyło się w akcję łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, do którego dołączył Urząd Miasta Kutno i zarządca cmentarza parafialnego w Kutnie. W przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 31 lipca, zostały oznaczone groby kutnowskich uczestników powstania biało-czerwoną szarfą z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”. W akcji brały udział Aleksandra Szafrańska-Dolewska, pracownica IPN-u, Bożena Gajewska,Danuta Ujazdowska, Barbara Borcińska, Julita Szczepankiewicz i Dorota Bień z UM. Oznaczono także nagrobki powstańców na cmentarzach parafialnych w Krośniewicach, Łękach Kościelnych, Strzegocinie i Żychlinie. 5 sierpnia Aleksandra Szafrańska-Dolewska, członkini zarządu i pracownica IPN, przybliżyła mieszkańcom Kutna sylwetki powstańców, których groby znajdują się na miejscowym cmentarzu, podczas zorganizowanego przez TPZK spaceru po kutnowskiej nekropolii.
 • 23 września odbyły się obchody upamiętniające 91. rocznicę śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Uroczystości, wraz ze złożeniem kwiatów, miały miejsce przed Urzędem Stanu Cywilnego, niegdyś willi Troczewskich, a następnie i przy grobie doktora na cmentarzu parafialnym. Patryk Kubiak, członek TPZK przeczytał fragment przemówienia, które doktor wygłosił 9 listopada 1919 roku na dworcu kolejowym w Kutnie, podczas pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wzięli: m.in. posłowie na sejm RP, władze miasta, powiatu i gminy Kutno, poczet sztandarowy Rady Miasta Kutno, delegacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie, kutnowski dziekan, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, członkowie TPZK oraz mieszkańcy Kutna.
 • W dniach 1-2 listopada odbyła się XVII kwesta przeznaczona na ratowanie starych, zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Zebrano rekordową kwotę 15076,27 zł na odrestaurowanie Kaplicy Oyrzanowskich, wzniesionej w 1901. Podczas kwesty rozdawano ulotki, informujące o odnowionych już z wcześniejszych kwest nagrobków. Po raz piąty kwesta odbyła się 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach, gdzie także zebrano rekordową kwotę 5.407,85 zł. Pieniądze przeznaczone będą na renowację nagrobka 5-letniej Sabinki Bińkowskiej z 1885 roku. Tam także rozdawano ulotki dotyczące odnowionych nagrobków w Krośniewicach. Koordynatorkami kwesty były członkinie zarządu w Kutnie: Barbara Borcińska, w Krośniewicach: Julita Szczepankiewicz.
 • Członkowie TPZK kilkakrotnie w ciągu roku porządkowali zabytkowe groby na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach.

Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony naturalnego środowiska ziemi kutnowskiej

 • 8 czerwca, już po raz siódmy, członkowie TPZK, sympatycy i zainteresowani mieszkańcy Kutna wzięli udział w jednodniowej wycieczce „Szlakiem dworów i parków regionu kutnowskiego”. Obejrzeliśmy dawne dwory w Grochowie, Miksztalu, Łaniętach, Sokołowie, Franciszkowie, Niedrzewiu, Osinach i Zespół Pałacowo-Folwarczny w Sierakówku. Organizatorką wycieczki była Danuta Ujazdowska, a przewodnikiem Tomasz Dębowski.
 • 20 lipca członkowie TPZK uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Nieszawy, Raciążka, Ostrowąsa i Ciechocinka. Organizatorką wycieczki była Danuta Ujazdowska.
 • Ze względu na bardzo duże zainteresowanie członków TPZK, pięciodniowa wycieczka na Podlasie – Święta Woda, Białystok, Białowieża, Hajnówka, Szlak Tatarski i Tykocin odbyła się w dwóch terminach: 7-11 sierpnia i 21-25 sierpnia .Pilotkami wycieczek były: Danuta Ujazdowska i Marianna Cięgowska.
 • Projekt „Turystyczne walory Kutna na płótnie malowane”, którego koordynatorkami były Bożena Gajewska i Danuta Ujazdowska, zakładał stworzenie kolekcji amatorskich obrazów na płótnie, przedstawiających najciekawsze pod względem turystycznym miejsca i zabytki Kutna. W zadaniu wzięło udział 15 kutnowskich malarzy amatorów w wieku 50+. 30 września, w „Dworku Modrzewiowym”, odbyły się warsztaty pod okiem artysty plastyka, a następnego dnia plener malarski na terenie miasta. Wernisaż wystawy poplenerowej odbył się, w Centrum Seniora, 3 października.

Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury ziemi kutnowskiej

 •  13 kwietnia zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum Regionalnym w Kutnie Kiermasz Wielkanocny w KDK, a 7 grudnia Kiermasz Bożonarodzeniowy sztuki i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty tworzenia tradycyjnych palm i ozdób choinkowych. Swoje prace
  prezentowali artyści z sekcji rzeźbiarskiej i rękodzieła artystycznego.
 • W ciągu roku sprawozdawczego twórcy wielokrotnie promowali Kutno i nasze stowarzyszenie na kiermaszach, jarmarkach, targach i piknikach w różnych miastach Polski.
 • W sierpniu, w ramach zadania publicznego „Promocja kutnowskiej rzeźby w Polsce” nasi rzeźbiarze i metaloplastyk gościli na 44. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Zwyczajowo wręczali osobom odwiedzającym targi informatory wydane przez TPZK pt. Kutnowskie rękodzieło artystyczne w Polsce, z aktualnymi informacjami o naszych twórcach oraz o Kutnie i naszym stowarzyszeniu.
 • TPZK prezentowało swoje publikacje i wytwory artystyczne członków 4 czerwca na XI Kutnowskim Pikniku Organizacji Pozarządowych, w dniach 26-27 maja podczas Pikniku Różanego i w dniach 8-9 września w czasie 45. Święta Róży.
 • 28 września świętowaliśmy Dzień Regionalizmu. Ciekawe spotkanie regionalistów poświęcone było Jerzemu Dunin-Borkowskiemu – wybitnemu kolekcjonerowi sztuki i twórcy Muzeum w Krośniewicach, którego sylwetkę i dorobek życiowy przedstawili wiceprezes TPZK Barbara Łuczak i Sławomir Mikołajczyk z Muzeum w Krośniewicach. Niespodzianką była projekcja filmu dokumentalnego z domowego archiwum S. Mikołajczyka, poświęconego sylwetce J. Dunin-Borkowskiemu, nagranego niedługo przed jego śmiercią. Nie brakło też wspomnień osób, które znały bohatera filmu osobiście. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z 37 PP i wrześniem 1939 roku, przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 pp, , ekspozycja medali z serii generalskiej związanych z bitwą nad Bzurą, które wydało TPZK oraz rzeźby Józefa Stańczyka.
 • Zrealizowaliśmy projekt w ramach budżetu obywatelskiego „Pocztówki (odkrytki) z Kutna”, skierowany do mieszkańców Kutna zajmujących się zawodowi lub amatorsko fotografią. Celem projektu było wykonanie serii fotografii plenerowych Kutna, które, drogą konkursu, staną się materiałem na pocztówki. Drogą głosowania na FB zostało wytypowanych 10 najciekawszych fotografii, w nakładzie 1000 kompletów składających się z 10 kart pocztowych. 1 października, w „Dworku Modrzewiowym”, odbyła się ich promocja. Koordynatorką projektu była Aleksandra Szafrańska-Dolewska.
 • W ramach projektu ”Wspólnie śpiewamy dla Niepodległej” odbyły się w „Dworku Modrzewiowym” trzy spotkania: 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia. Podczas każdego z nich Kameralny Zespół Wokalny TPZK „Cantabile” pod dyr. Joanny Domagały przy akompaniamencie Macieja Domagały i dr Jarosława Domagały oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta wspólnie odśpiewywał polskie pieśni patriotyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymał specjalnie wydane przez TPZK śpiewniki oraz biało-czerwone kotyliony.
 • Zarząd TPZK uczestniczył w sesji naukowej, w ramach 70-lecia Muzeum- Zamek w Oporowie (B. Gajewska, B. Łuczak, B. Borcińska, D. Ujazdowska i E. Żółtowska).
 • Uczestniczyliśmy w Europejskich Dniach Dziedzictwa w Muzeum w Krośniewicach (J. Szczepankiewicz).
 • Braliśmy udział w V Konferencji Różanej „Różany Eden rodem z Francji”, która odbyła się w KDK w ramach 45. Święta Róży (B. Łuczak, D. Ujazdowska, E. Grząślewicz, J. Szczepankiewicz i E. Żółtowska).
 • Uczestniczyliśmy w konferencji „Region a biblioteka, biblioteka a region”, organizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę w Łodzi (B. Łuczak, B. Borcińska, D. Ujazdowska i E. Żółtowska).

Formy współpracy z samorządem miejskim, powiatowym i wojewódzkim oraz Kutnowską Radą Pamięci Narodowej poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

 • uroczystość upamiętniająca 149 rocznicę Powstania Styczniowego. Złożyliśmy kwiaty pod tablicą poświęconą pobytowi w Kutnie powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego (B. Gajewska i E. Żółtowska),
 • Konferencja w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego pt. „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Łodzi (B. Gajewska),
 • spotkanie dot. ewaluacji współpracy na 2019 rok Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi (E. Żółtowska),
 • posiedzenie XXI Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji Pozarządowych woj. łódzkiego (B. Gajewska),
 • szkolenie dot. rozliczenia nowych zasad dotacji w Starostwie Powiatowym ( E. Żółtowska)
 • szkolenie dot. nowych zasad rozliczenia projektów, organizowane przez Opus i UM (B. Gajewska, B. Łuczak, G. Baranowska, E. Żółtowska i E. Grząślewicz),
 • konferencji pt. „Rola samorządu terytorialnego w budowaniu państwowości” w Uniejowie (B. Gajewska, B. Łuczak, B. Borcińska i E. Żółtowska).
 • uroczysta XV Sesja Rady Miasta Kutno, która odbyła się 10 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego, niegdyś wilii Troczewskich, poświęcona 100-leciu nadania tytułu Honorowego Obywatela Kutna dr. A. Troczewskiemu ( B. Gajewska i B. Łuczak),
 • szkolenie w UM dotyczące nowych wzorów ofert umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych ( B. Gajewska, B. Łuczak, E. Żółtowska, E. Grząślewicz),
 • koncert „Muzyczny Salon Rajmunda Rembielińskiego” w Kościele pw. NMP w Krośniewicach, w ramach festiwalu “Kolory Polski” , zorganizowany przez Gminę Krośniewice (J. Szczepankiewicz),
 • obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego w Krośniewicach (J. Szczepankiewicz)
 • obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego na cmentarzu parafialnym w Kutnie ( B. Gajewska, D. Ujazdowska, B. Borcińska i E. Żółtowska),
 • Powiatowe Dożynki w Strzelcach (Henryka Sieradzan, Sł. Małas i członkinie z sekcji rękodzieła artystycznego),
 • uroczyste obchody 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą ( B. Gajewska, D. Ujazdowska, E. Żółtowska, B. Borcińska).
 • prezes Bożena Gajewska uczestniczyła w pracach Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej.
 • Elżbieta Żółtowska brała udział w posiedzeniach Rady Pożytku Publicznego.
 • prezes Bożena Gajewska działała w Krajowej Radzie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, którego TPZK jest członkiem założycielem.

Współpraca z ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

 • Promocja naszej publikacji Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (B. Gajewska, D. Ujazdowska, St. Wojdecki).
 • uroczysta Gali Ośrodka KARTA w Warszawie (B. Gajewska),
 • Święto ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego ( B. Gajewska),
 • Jarmark Folkloru Polski Centralnej w Krzyżanowie (rzeźbiarze i twórczynie z sekcji rękodzieła artystycznego),
 • obchody XVIII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach (B. Gajewska, B. Borcińska, J. Szczepankiewicz, A. Szafrańska-Dolewska, S. Małas i rzeźbiarze),
 • uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 SUTW ( B. Gajewska i D.
  Ujazdowska),
 • uroczyste obchody 70-lecia Muzeum Zamek w Oporowie (B. Gajewska i B. Łuczak),
 • Święto Patrona ZSZ nr 2 im A. Troczewskiego (B. Gajewska i B. Borcińska),
 • gala z okazji jubileuszu 65-lecia II LO im. Jana Kasprowicza (G. Baranowska),
 • obchody Stulecia Archiwum Państwowego w Płocku (B. Łuczak i E. Żółtowska),
 • impreza kulturowa „Łęczyca w Barwach Jesieni”(rzeźbiarze i rękodzielnicy),
 • inauguracja roku akademickiego 2019/2020 SUTW (G. Baranowska i D. Ujazdowska),
 • XXII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” w ZS nr 3 im W. Grabskiego (B. Borcińska),
 • uroczystość z okazji 60-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (B. Gajewska i B. Łuczak),
 • otwarcie stałej wystawy historycznej pt. „To są ostatnie dni życia, dajemy więc znać o sobie. Kulmhof – początek Zagłady w Chełmnie nad Nerem” (B. Gajewska i E. Żółtowska).

Podziękowania, wyróżnienia, nagrody

 • Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nadał Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odznakę „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji,
 • prezes Bożena Gajewska została uhonorowana odznaką „Za wybitne zasługi dla ZKRP i BWP”,
 • podziękowanie dla prezes B. Gajewskiej oraz twórców z sekcji rękodzieła artystycznego i rzeźby od Samorządu Gminy Krzyżanów i wójta Tomasza Jakubowskiego – organizatora II edycji Jarmarku Folkloru Polski Centralnej,
 • podziękowanie dla TPZK od Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za wzięcie udziału w akcji Żonkile, upamiętniającej 76. rocznicę powstania w getcie warszawskim,
 • wyróżnienie dla TPZK podczas 45. Święta Róży – II miejsce i wyróżnienie w Amatorskim Konkursie Różanym o Złotą Różę organizowanym przez Polskie Towarzystwo Różane,
 • prezes Bożenie Gajewskiej przyznano Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu zasług za całokształt działalności w dziedzinie upowszechnianiu i ochrony kultury.

Odwiedzili nas

 • przewodniczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego pan Włodzimierz Klimecki,
 • potomkowie kutnowskich Żydów z Argentyny. Prezes B. Gajewska wręczyła im publikację pt. Zarys historii Żydów kutnowskich,
 • uczestnicy II Szaradziarskich Mistrzostw Polskich. Wiceprezes Barbara Łuczak zapoznała gości z architekturą i historią „dworku modrzewiowego”.
 • Grzegorz Smoleński, członek TPZK. Podarował naszemu stowarzyszeniu do skanowania bogate archiwum rodzinne w unikatowe dokumenty i zdjęcia swojej ziemiańskiej rodziny.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry