Sprawozdanie za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2023

Stan członków w dniu 31 grudnia 2023 r. − 261, w tym 2 członków honorowych − Andrzej Latos i prof. Tadeusz Witkowski.

Przybyło – 11 członków

Złożyło rezygnację – 8 członków

Skład zarządu TPZK:

prezes – Julianna Barbara Herman

wiceprezes − Grażyna Baranowska

skarbnik – Henryk Ociepa

sekretarz – Anna Szczepanik do 20 czerwca 2023 r. – rezygnacja / Elżbieta Żółtowska od 20

czerwca 2023 r.

członkowie zarządu:

Julita Szczepankiewicz

Agnieszka Dąbrowska-Walczak  do 20 czerwca 2023 roku – rezygnacja

Maria Szyda, Teresa Wiwała, Jadwiga Kubiak od 20 czerwca 2023 r.

Andrzej Kubiak od 11 grudnia 2023 r.

W roku sprawozdawczym odbyły się 24 posiedzenia zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca − Ewa Grząślewicz do 5 czerwca 2023 r. – rezygnacja / Renata Byczkowska od 20 czerwca 2023 r.

Członkowie komisji − Anna Milczewska, Michał Sinior

 

Prowadzenie biura TPZK – Joanna Stola do 31 maja 2023 r., od 6 czerwca 2023 r. Ewa Grząślewicz

Księgowość – Biuro Rachunkowe „Eldan”

Prowadzenie strony internetowej  –  Grażyna Baranowska

Prowadzenie FB TPZK – Aleksandra Szafrańska do lipca 2023 r., / Grażyna Baranowska od sierpnia  2023 r.

Prowadzenie biblioteczki regionalnej i biblioteczki różanej – Grażyna Baranowska, Maria Szyda

Prowadzenie kroniki TPZK – Barbara Łuczak

Prowadzenie archiwum społecznego – Grażyna Baranowska

W roku sprawozdawczym zasoby archiwum społecznego powiększyły się o zbiór 29 zdjęć rodzinnych z lat 1891-1936 oraz dokumentów z roku 1886 i 1952, przekazanych przez Panią Alicję Gutorską, wnuczkę Feliksa i Aleksandry Kaczorowskich, obywateli ziemskich z Kutna.

Opieka nad ogródkiem różanym – zarząd TPZK we współpracy z Samorządową Spółdzielnią Socjalną

Skład zespołu redakcyjnego TPZK – Grażyna Baranowska, Aleksandra Szafrańska i od czerwca 2023 r. Maria Szyda.

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK

 1. Julianna Barbara Herman – TPZK
 2. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 3. Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 4. Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu
 5. Elżbieta Wojciechowska − Urząd Miasta Kutno
 6. Anna Majewska-Rau – Muzeum − Zamek w Oporowie
 7. Grzegorz Skrzynecki – Muzeum Pałac Saski w Kutnie
 8. Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
 9. Elżbieta Żółtowska – TPZK

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach przy TPZK

 1. Henryk Ociepa – TPZK
 2. Ksenia Stasiak – Muzeum im. J. Dunin –Borkowskiego w Krośniewicach
 3. Tomasz Jackowski – proboszcz parafii Krośniewice
 4. Julita Szczepankiewicz – TPZK

TPZK od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który umożliwia przekazanie 1,5% podatku od osób fizycznych.  W 2023 roku na konto TPZK wpłynęła kwota 4 918,00  zł.

 

Szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych oraz przy realizacji zadań publicznych wyróżnili się członkowie: Jadwiga Błaszczyk, Barbara Borcińska, Renata Byczkowska, Marianna Cięgowska, Jan Dębski, Halina Głogowska, Halina Głogoza, Ewa Grząślewicz, Teresa Jackowska, Danuta Kawka, Wiesław Kotliński,  Grażyna Kalbarczyk, Nina Kunikowska, Andrzej Latos, Barbara Łuczak, Sławomir Małas, Bożena Maślana, Edward Maślany, Anna Milczewska, Zofia Mońko, Wojciech Madzio, Bożena Nowogórska, Rafał Owczarek, Magdalena Radzimirska, Anna Ociepa, Anna Olczak, Marek Olczak, Barbara Ratajczyk,  Halina Reszke, Aleksandra Szafrańska, Henryka Ratajczyk, Urszula Jędrzejczyk, Elżbieta Sobieszek,  Małgorzata Sieradzon, Henryk Śnieć, Henryka Urbańska, Agnieszka Wilińska,  Krystyna Warcikowska, Jadwiga Wiśniewska, Beata Wojciechowska, Jadwiga Woźniak  i Danuta Zieńkowicz.

Projekty zrealizowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 1. „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce”, dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno
 2. „Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych tom 27”, dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno i Powiat Kutnowski.
 3. „Sielanka w Leszczynku”, dofinansowany przez Wójt Gminy Kutno
 4. „Memoriał Generała Rysia Trojanowskiego – turniej strzelecki”, dofinansowany przez Burmistrza Krośniewic.

1 projekt zrealizowany w ramach małej dotacji

 • „Opracowanie i wydanie drukiem katalogu do wystawy pt. „Byli naszymi sąsiadami −  kutnowscy Żydzi”, dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno.

1 projekt zrealizowany w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Stowarzyszenie  Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 • „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”,  sfinansowany przez SŻIH w Polsce.

1 projekt zrealizowany w ramach konkursu Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie

 • „Dni Regionalizmu”, sfinansowany z budżetu Miasta Kutno

I . Działalność badawcza i wydawnicza

 1. W roku sprawozdawczym prowadzone były badania w oparciu o materiały archiwalne IPN w Warszawie; Archiwum Historii Mówionej o Holokauście Gratz College, United States Holocaust Memorial Museum; The David M. Rubenstein National Institute for Holocaust Documentation, United States Holocaust Memorial Museum; Archiwum Państwowego w Płocku Oddziały w Kutnie i Łęczycy; Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie; Muzeum Pałac Saski w Kutnie dotyczące okresu międzywojennego oraz II wojny światowej. Ich wyniki zostały opublikowane w 27. tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.
 2. Pozyskano 11 artykułów − rozprawy, studia, opracowania historyczne, biografie, pamiętniki, wspomnienia dotyczące mieszkańców, wydarzeń i miejsc związanych z Kutnem i regionem kutnowskim, jako materiały do 27. tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.
 3. Ukazały się „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” t. 27.
 4. Przygotowano i wydano opracowanie 50 lat TPZK. Półwiecze istnienia i działalności: 1972-2022, pod redakcją Elżbiety Świątkowskiej i Karola  Koszady.
 5. Ukazał się katalog wystawy „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”, opracowany przez Bożenę Gajewską w ramach zadania publicznego we współpracy z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie.
 6. Wydano informator „Rękodzieło artystyczne ziemi kutnowskiej” uzupełniony o zaktualizowane informacje.
II . Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

 1. Oznaczono biało-czerwonymi szarfami groby powstańców na cmentarzach parafialnych w powiecie kutnowskim z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Akcję zorganizowała wraz z IPN Oddz. w Łodzi i przeprowadziła Aleksandra Szafrańska.
 2. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przypadającego 27 stycznia, Bożena Gajewska – Liderka Dialogu zamocowała biało-czerwone szarfy na tablicy pamiątkowej przy dawnym gettcie i na pomniku na cmentarzu żydowskim w Kutnie oraz zapaliła znicze.
 3. W Kutnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż czasowej wystawy edukacyjnej „Byli naszymi sąsiadami − kutnowscy Żydzi”, przedstawiającej na 25 planszach 500.letnią historię społeczności żydowskiej Kutna. Oprócz licznie zgromadzonych gości z Kutna na  wydarzenie przybyli między innymi: Marszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła,Magdalena Majsterkiewicz z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Katarzyna Jakubowicz i Małgorzata Waszczuk z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Rodzina Haliny Rotstein z Warszawy, Marek Brand z żoną z łódzkiego Oddziału TSKŻ.W 81.Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania publicznego w partnerstwie z Kutnowskim Domem Kultury, Archiwum Państwowym w Płocku, Muzeum Regionalnym w Kutnie oraz w Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie. Pomysłodawczynią i koordynatorką zadania, a także autorką wystawy była Bożena Gajewska.
 4.  81.rocznicę Zagłady krośniewickich i kutnowskich Żydów uczczono 3 i 20 marca złożeniem kwiatów w miejscach pamięci – przy obelisku obok byłej synagogi w Krośniewicach i pod tablicą pamiątkową na budynku dawnego getta w Kutnie.
 5. 20 kwietnia, przy terenie dawnego getta żydowskiego, odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o Kutnowskich Żydach z udziałem licznych delegacji kutnowskich szkół podstawowych i średnich, które wystawiły poczty sztandarowe. Po wystąpieniach wiceprezes TPZK Grażyny Baranowskiej i zastępcy prezydenta Kutna Zbigniewa Wdowiaka, kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli: posłanka na Sejm RP Paulina Matysiak, przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i Gminy Kutno, Rady Miasta Kutna; Rady Seniorów Miasta Kutna; delegacje samorządowych instytucji kultury oraz szkół. Koordynatorką uroczystości była Grażyna Baranowska.
 6. Na terenie zespołu dworsko-parkowego  w Leszczynku i we współpracy z Centrum Kultury Gminy Kutno odbyło się 20 maja wydarzenie kulturalno-integracyjne z walorem edukacyjnym, nawiązujące do tradycji związanych z życiem obyczajowym ziemiaństwa. Jego celem było upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze regionu kutnowskiego. Wydarzenie miało formę zjazdu towarzyskiego, jakie odbywały się na przełomie wieków XIX i XX w posiadłościach ziemskich. Uczestnicy w liczbie ok. 100 osób wysłuchali prelekcji poświęconej dziejom majątku Leszczynek oraz jego właścicieli, wygłoszonej przez Aleksandrę Szafrańską. Nie zabrakło także konkursów i gier towarzyskich oraz piknikowego poczęstunku. Pomysłodawczynią i koordynatorką była J. Barbara Herman.
 7.  41. obchody Święta Pułkowego, zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Historycznym „Pułk 37.” i I LO PUL Liceum Mundurowe w Kutnie rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku dawnych koszar pułkowych złożyli przedstawiciele kutnowskich parlamentarzystów, delegacje władz samorządowych miasta, powiatu i gminy Kutno, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach, 92. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie, instytucji kultury, szkół podstawowych i średnich, a także żyjący członkowie Kręgu Rodzin Wojskowych 37. pp, Oficjalne uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych kutnowskich szkół odbyły się na placu Wolności. Wystawiony został także historyczny sztandar 37. pp. Po wystąpieniach okolicznościowych wręczone zostały odznaki pamiątkowe 37. pp oraz logotyp Liceum Mundurowego im. 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Żołnierz polski w 1939 roku” zorganizowana przez SH „Pułk 37.”. W ramach obchodów tego święta 27 maja odbył się  I Honorowy Bieg Kadecki zorganizowany prze I LO PUL LM w Kutnie, zaś 30 maja, w sali widowiskowej KDK Teatr Amatorski im. Aleksandra Fredry w Kutnie wystawił  sztukę „Skąpiec” Moliera, dedykowaną dla młodzieży szkolnej. Przed spektaklem Grażyna Baranowska opowiedziała o udziale 37. pp w życiu teatralnym międzywojennego Kutna. Koordynatorką obchodów była J. Barbara Herman.
 8. 28 i 31 lipca sprzątano groby na cmentarzach parafialnych w Krośniewicach i Kutnie. Członkowie TPZK mieszkający w Krośniewicach posprzątali groby powstańców warszawskich, Grób Nieznanego Żołnierza, mogiłę Więźniów Politycznych, Pomordowanych i Zaginionych  na Wschodzie, a także obywateli  zasłużonych dla historii Krośniewic. Ponadto 3 groby powstańców warszawskich  przyozdobione zostały biało-czerwonymi szarfami w ramach akcji organizowanej przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Na cmentarzu w Kutnie 12-osobowa grupa członków TPZK posprzątała groby poddane renowacji sfinansowanej ze środków zebranych podczas kwest, znajdujące się pod naszą opieką. Zamontowano na nich specjalnie wykonane tabliczki informacyjne. Porządkowano także stare groby przez nikogo nieodwiedzane.
 9. Uczciliśmy 95. rocznicę śmierci dr. Antoniego Troczewskiego wspólnie z Muzeum Pałac Saski w Kutnie. Obchody rozpoczęty się złożeniem kwiatów na grobie doktorostwa Troczewskich i kontynuowane były na terenie Urzędu Stanu Cywilnego. Odbyła się tam uroczystość z udziałem władz samorządowych Kutna i Powiatu oraz Gminy Kutno oraz licznych delegacji, zakończona złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową. Poczty sztandarowe wystawiły: Rada Miasta Kutna, SP nr 1 im. T. Kościuszki, I LO Im. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ALO im. prof. Z. Religi, ZS nr 1 im. St. Staszica, ZSZ nr 2 im. dr A. Troczewskiego, ZS nr 3 im. W. Grabskiego, ZS nr 4 im. Z. Balickiego, Katolickie Liceum i Technikum SPSK. Epilogiem obchodów było zwiedzanie stałej ekspozycji pn. „Gabinet doktora Antoniego Troczewskiego” w kutnowskim muzeum. Koordynatorką obchodów była J. Barbara Herman.
 10. W Krośniewicach odbył się „III Memoriał Generała Mieczysława Rysia Trojanowskiego – turniej strzelecki”. To cykliczne wydarzenie, w którym biorą udział mieszkańcy gminy Krośniewice, zorganizowane było w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Powiatową Ligą Obrony Kraju w Kutnie oraz Stowarzyszeniem Historycznym „Pułk 37.”. Koordynatorką zadania była Julita Szczepankiewicz.
 11. Uroczysta promocja Katalogu wystawy „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”, która odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury podczas wieczoru galowego XIII Festiwalu Szaloma Asza, Gościem specjalnym wydarzenia był Yosef Kutner z Izraela, lider Jewish Kutno Group. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Kutnie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Kutnowskim Domem Kultury. Katalog, podobnie jak wystawa, powstał w dużej mierze dzięki materiałom nieodpłatnie udostępnionym przez liczne polskie i zagraniczne archiwa, instytuty historyczne i muzea. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Bożena Gajewska
 12. 23 października członkowie TPZK uporządkowali groby na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach, co stało tradycją przed zbliżającym się świętem zmarłych.
 13. 1 i 2 listopada odbyły się kwesty na ratowanie starych, zabytkowych grobów na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach.Podczas XX kwesty na kutnowskim cmentarzu zebrano do puszek18 000,00 zł., a podczas VIII kwesty na cmentarzu krośniewickim − 8 071,36 zł. W Kutnie zebrane środki  przeznaczone będą na dokończenie prac przy nagrobku rodziny Białoskórskich i na renowację oraz  prace konserwatorskie pomnika grobowego rodziny Lubicz-Zaleskich, zaś w Krośniewicach na renowację i prace konserwatorskie pomnika nagrobnego Karoliny Linde. Koordynatorkami  kwest były: w Kutnie J. Barbara Herman i Elżbieta Żółtowska, w Krośniewicach Julita Szczepankiewicz.

III .  Edukacja turystyczno-krajoznawcza oraz działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska Kutna i ziemi kutnowskiej

 1. 29 lipca odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa do Maurzyc, Sromowa i Łowicza. Zwiedziliśmy słynne prywatne Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie, Muzeum i XVII-wieczną Bazylikę Katedralną w Łowiczu oraz maurzycki skansen, gdzie zgromadzone są  zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Organizatorami wycieczki byli Julita Szczepankiewicz i Henryk Ociepa.

W dniach 24-27 sierpnia odbyła się czterodniowa wycieczka autokarowa po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Złoty Potok, Ojców, Olkusz, Bydlin, Będzin i Tarnowskie Góry. Wycieczkę zorganizowali Julita Szczepankiewicz i Henryk Ociepa.

III. Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju kultury ziemi kutnowskiej

 1. TPZK było partnerem przy organizacji koncertu świąteczno-noworocznego w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Kutnie − przygotowaliśmy słodki poczęstunek dla uczestników i wykonawców koncertu.
 2. 1 i 2 kwietnia odbył się w Kutnie kiermasz wielkanocny rzeźby i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych przeprowadzone przez rękodzielniczki Urszulę Jędrzejczyk i Agnieszkę Wilińską. Wydarzenie zorganizowaliśmy w partnerstwie z Samorządową Spółdzielnią Socjalną. Koordynatorkami były J. Barbara Herman i Elżbieta Żółtowska.
 3. TPZK było partnerem w grze miejskiej, którą 25 kwietnia zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie. Uczestniczyła w niej młodzież z kutnowskich szkół podstawowych. Tematem przewodnim gry było poznanie historii zabytków i tradycji różanej Kutna.
 4. Sześciu twórców z sekcji rękodzieła artystycznego (Urszula Jędrzejczyk, Dorota Stanicka, Andrzej Wojtczak, Magdalena Wojtczak, Sławomir Suchodolski, Jan Wasiak,) reprezentowało nasze stowarzyszenie na 47. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Dołączyły do nich prezes J. Barbara Herman i sekretarz Elżbieta Żółtowska. Udział w wydarzeniu był realizacją zadania publicznego „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce”. Koordynatorką zadania była Elżbieta Żółtowska.
 5. TPZK aktywnie uczestniczyło w 49. Święcie Róży:
 • Prezentowaliśmy publikacje TPZK oraz wyroby rękodzielnicze naszych członków na stoiskach Koordynatorką tych działań była Elżbieta Żółtowska.
 • Oprowadzaliśmy po Kutnie grupy turystów z Warszawy (Andrzej Latos) oraz Legionowa (Grażyna Baranowska).
 • W Galerii „Okno na Sztukę” w Kutnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa członkini TPZK, Niny Kunikowskiej, pt. „W rozkwicie”. TPZK było partnerem tego wydarzenia.
 1. 23-24 września w ramach zadania publicznego odbyły się „Dni Regionalizmu”, zorganizowane w partnerstwie z Kutnowskim Domem Kultury, Samorządową Spółdzielnią Socjalną i Muzeum Pałac Saski oraz  Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Kurpińskiego.Program składał się z kilku wydarzeń: wystawy zbiorowej twórczości plastycznej członków TPZK  (pawilon wystawienniczy na Placu Wolności), spotkania regionalistów, podczas którego odbyła się prezentacja najnowszej publikacji TPZK „50 lat TPZK. Półwiecze istnienia i działalności: 1972 -2022”, spotkanie autorskie z prof. Tadeuszem Witkowskim , koncert muzyki klasycznej oraz poczęstunek. Następnego dnia członkowie TPZK i regionaliści zwiedzali Muzeum Pałac Saski, a po południu, w siedzibie stowarzyszenia, wysłuchaliśmy wykładu genealoga Ryszarda Żakowskiego, poświęconego dziejom szlachty łąkoszyńskiej od czasów Jagiellonów do 1918 roku. Koordynatorką zadania była J. Barbara Herman.
 2. TPZK było partnerem akcji „Pierś do przodu…Twoje zdrowie jest ważne”, związanej z profilaktyką raka piersi, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie. Nasze rękodzielniczki Henryka Dybiec, Marzena Żandarowska i Agnieszka Wilińska prowadziły warsztaty artystyczne.
 3. W Galerii „Okno na Sztukę” w Kutnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa członkini TPZK, Magdaleny Radzimirskiej. Wystawa nosiła tytuł „Z czasem”. TPZK było partnerem tego wydarzenia.
 4. Uroczysta promocja 27. tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” zorganizowana w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, wieńcząca zadanie publiczne, którego koordynatorką była Grażyna Baranowska. W programie znalazły się: połączony koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie i działającego przy TPZK zespołu Cantabile, prezentacja zawartości 27. tomu KZR, wystąpienia autorów artykułów oraz słodki poczęstunek.
 5. W partnerstwie z Muzeum Pałac Saski zorganizowaliśmy w pawilonie wystawienniczym na placu Wolności kiermasz bożonarodzeniowy z wytworami naszych artystów rękodzieła. Agnieszka Wilińska i Urszula Jędrzejczyk przeprowadziły bezpłatne warsztaty z wykonania ozdób świątecznych. Koordynatorkami były :J. Barbara Herman i Elżbieta Żółtowska.

V . Formy współpracy z samorządem miejskim, powiatowym i wojewódzkim oraz Kutnowską Radą Pamięci Narodowej

 1. Przedstawiciele Zarządu i członkowie TPZK reprezentowali stowarzyszenie podczas świąt  państwowych i uroczystości rocznicowych. Nasze delegacje składały kwiaty w miejscach pamięci z okazji obchodów:
 • rocznicy powstania styczniowego (Barbara Herman, Elżbieta Żółtowska, Grażyna Baranowska)
 • rocznicy wybuchu powstania warszawskiego (w Kutnie: Grażyna Baranowska, Elżbieta Żółtowska, Teresa Wiwała, Grażyna Kalbarczyk; w Krośniewicach: )
 • rocznicy wybuchu II wojny światowej (Barbara Herman, Maria Szyda, Jadwiga Kubiak
 • rocznica urodzin generała Władysława Andersa (Julita Szczepankiewicz)
 • rocznicy Bitwy nad Bzurą (Barbara Herman, Henryk Ociepa, Teresa Wiwała, Jadwiga Kubiak)
 • rocznicy Odzyskania Niepodległości (Barbara Herman, Grażyna Baranowska, Elżbieta Żółtowska, Teresa Wiwała)
 1. Uczestniczyliśmy w XIII Dniach Pamięci – łódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (Bożena Gajewska, Aleksandra Szafrańska). Kutnowskim akcentem obchodów była nasza wystawa edukacyjna „Katriel i Aron Eizyk. Korzenie różanej  historii Kutna”, prezentowana przez tydzień w holu Teatru im. Stefana Jaracza.
 2. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego (Barbara Herman, Grażyna Baranowska, Elżbieta Żółtowska).

VI . Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu oraz członkinie i członkowie TPZK uczestniczyli na zaproszenie organizatorów w następujących wydarzeniach:

 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy − rękodzielniczki wystawiły swoje prace na  aukcjach internetowych Allegro (Henryka Dybiec, Agnieszka Płocha, Alicja Olczak, Małgorzata Żylińska, Marzena Żandarowska);
 • uroczyste ślubowanie ratowników medycznych oraz promocja książki „Żołnierze Granatowej Armii” w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie;
 • prelekcja o generale Władysławie Andersie w dworku „Andersówka” w Krośniewicach (Julita Szczepankioewicz);
 • Wielkanocny Kiermasz w Łódzkim Domu Kultury (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski);
 • Kiermasz Wielkanocny w Łęczyckim Domu Kultury (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski);
 • Koncert Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Pianistycznych Młodych Talentów w Muzeum − Zamek w Oporowie;
 • Piknik Organizacji Pozarządowych − Patriotyczna Majówka, warsztaty rękodzielnicze  „Kwiaty dla Niepodległej” (prowadziła Bożenna Gawin);
 • Majówka w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski, Jan Wasiak);
 • „Młodość zatrzymała się na 80-ce” – spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Elżbieta Żółtowska) Złakowskie Boże Ciało (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski);
 • Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski)
 • członkinie TPZK Dorota Stanicka, Nina Kunikowska i Agnieszka Dąbrowska-Walczak wzięły udział w zadaniu „<Stacja Autyzm> Kulturalnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Stacja Autyzm, prowadząc warsztaty edukacyjne, mające na celu włączenie w odbiór kultury osób z niepełnosprawnościami;
 • Święto Miodu „Jak pszczoły do ula” w Witoni (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski)
 • Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie Lubelskim (Jan Wasiak, Sławomir Suchodolski;
 • Jarmark Wdzycki na Kaszubach (Sławomir Suchodolski i Jan Wasiak);
 • III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna” w Leszczynku (Alicja Olczak, Nina Kunikowska, Krystyna Woźniak, Jan Wasiak, Józef Stańczyk i Sławomir Suchodolski).
 • „Żniwa w skansenie” − Sierpc (Alicja Olczak);
 • piknik „Pomnikowo i Sportowo z Województwem Łódzkim” w Uniejowie (Alicja Olczak)
 • Koncert „Chopin en Vacances 2023 we dworach i krajobrazach Polski” w Muzeum − Zamek w Oporowie;
 • otwarcie II semestru w Stowarzyszeniu UTW (Barbara Herman);
 • uroczystość upamiętnienia pomordowanych w obozie zagłady Kulmhof na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w Lesie Rzuchowskim. Wiązankę przy Ścianie Pamięci upamiętniającej między innymi Żydów z getta kutnowskiego złożyli: Jadwiga i Andrzej Kubiakowie, Teresa Wiwała z synem Leszkiem Wiwałą i wnuczką, Anną Wiwałą;
 • Dożynki gminne w Leszczynku (Nina Kunikowska, Jan Wasiak, Sławomir Suchodolski, Józef Stańczyk);
 • Dożynki gminno-parafialne w Witoni (Józef Stańczyk i Sławomir Suchodolski);
 • uroczyste otwarcie Muzeum Pałac Saski (Grażyna Baranowska, Elżbieta Żółtowska, Ewa Grząślewicz, Sławomir Małas);
 • XIII Edycja Festiwalu Szaloma Asza w Kutnie – liczna grupa członków TPZK brała udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych;
 • Jarmark „Łęczyca w Barwach Jesieni” (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski);
 • Zajęcia rękodzielnicze “Malowanie wełną czesankową” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kutnie, które odbyły się w ramach projektu pt. “Konopnicka w Mieście Róż”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Jesteśmy dla Was (Urszula Jędrzejczyk);
 • Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku (Alicja Olczak, Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski, Ryszard Narkiewicz, Edward Sobczyk);
 • jubileusz 45.lecia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach (Elżbieta Żółtowska, Julita Szczepankiewicz, Anna Ociepa, Henryk Ociepa, Ewa Grząślewicz, Sławomir Małas),
 • Jarmark Bożonarodzeniowy w Ciechocinku (Alicja Olczak);
 • Jarmark Bożonarodzeniowy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Toruniu (Józef Stańczyk, Sławomir Suchodolski).

VII. Podziękowania i nagrody

 • I miejsce w Amatorskim Konkursie Różanym o Złotą Różę, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Różane oraz Kutnowski Dom Kultury podczas 49. Święta Róży w kategorii pojedynczy kwiat, klasa wielokwiatowe − wystawiliśmy w konkursie różę z naszego różanego ogródka;
 • podziękowanie od Burmistrza Krośniewic za zaproszenie do objęcia patronatu honorowego nad wydarzeniem „III Memoriał generała Rysia-Trojanowskiego − turniej strzelecki”;
 • podziękowanie od Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie za udział naszych rękodzielniczek w akcji pn. „Pierś do przodu… Twoje zdrowie jest ważne;
 • wyróżnienie dla Alicji Olczak w konkursie „Od wystawy po potrawy” za najciekawsze stoisko wystawiennicze podczas 17. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”  w Łącku;
 • podziękowanie od Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach za pomoc, współpracę i wsparcie;
 • gratulacje i podziękowanie za udany nabór wniosków na grant w ramach programu „SPLOT wartości” od Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Prawa;
 • wyróżnienie przez Prezydenta Miasta Kutno tytułem „Wolontariusz Roku 2023” Elżbiety Żółtowskiej  i Sławomira Małasa.

VIII . Odwiedzili nas:

 • przedstawicielki Stowarzyszenia Jesteśmy dla Was,
 • ukraińska młodzież z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie,
 • prof. Inga Kuźma – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, dr Alicja Piotrowska – prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi oraz dr Damian Kasprzyk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry